Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 183/2014 účinný od 01.01.2015


Platnosť od: 28.06.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Pracovno-právne vzťahy, Dane z príjmu, Poisťovníctvo, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 183/2014 účinný od 01.01.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 183/2014 s účinnosťou od 01.01.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

2.

V § 2 sa slová „so starobným“ nahrádzajú slovami „s dôchodkovým“.

3.

§ 3 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

4.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Sporiteľ Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o ...

5.

Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Za zomretého podľa tohto zákona sa považuje aj fyzická osoba vyhlásená súdom za mŕtvu.“. ...

6.

§ 8 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

7.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Zákaz diskriminácie Na zákaz diskriminácie pri výkone starobného dôchodkového sporenia ...

„6a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred ...

8.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Poistiteľ Poistiteľ podľa tohto zákona je poisťovňa,8) poisťovňa z iného členského ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 8a až 8c znejú:

„8) § 2 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 8a) § ...

9.

§ 12 a 13 vrátane nadpisov sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

10.

V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „do dňa, ktorý predchádza dňu, od ktorého ...

11.

V § 14 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to do dňa, ...

12.

V § 15 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo dňom, ktorý ...

13.

V § 15 ods. 4 sa slová „prvej účasti na dôchodkovom poistení podľa osobitného predpisu3) vzniknutej“ ...

14.

V § 15 sa vypúšťa odsek 5.

15.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Vznik a zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení po zániku prvej účasti na starobnom ...

16.

V § 17a sa za slovo „Sporiteľovi,“ vkladajú slová „ktorý nemá priznaný starobný dôchodok, ...

17.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Platitelia príspevkov (1) Povinné príspevky platí a) zamestnávateľ za svojho zamestnanca ...

18.

V § 22 úvodná veta znie: „Sadzba povinných príspevkov je“.

19.

V § 23 odsek 6 znie:

„(6) Ak sporiteľ vykonáva viacero zárobkových činností, z ktorých je povinne dôchodkovo poistený ...

20.

V § 23 ods. 8 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

21.

V § 27 odsek 2 znie:

„(2) Sociálna poisťovňa postupuje povinné príspevky a penále na účet nepriradených platieb ...

22.

V § 27 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Sociálna poisťovňa nepostupuje povinné príspevky a penále odo dňa vydania certifikátu ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.

23.

V § 28a odsek 2 znie:

„(2) Sociálna poisťovňa je povinná elektronickými prostriedkami vyžiadať od dôchodkovej správcovskej ...

24.

V § 28a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Dôchodková správcovská spoločnosť bezodkladne ...

a)

povinné príspevky, ktoré boli vyžiadané podľa predchádzajúcej vety, z majetku zodpovedajúceho ...

b)

sumu odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu z povinných príspevkov postúpených bez právneho ...

25.

V § 28a ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo žiadosti o vrátenie povinných príspevkov ...

26.

V § 28a sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

27.

V § 28a ods. 6 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.

28.

§ 29 znie:

„§ 29 (1) Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca ...

29.

§ 30 až 33 vrátane nadpisov znejú:

„§ 30 Podmienka vyplácania starobného dôchodku Starobný dôchodok sa vypláca najskôr od prvého ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36b, 36c, 38, 38a až 38d znejú:

„36b) § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 36c) § 67 ods. 2 ...

30.

Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 33a Programový výber (1) Programovým výberom dôchodková správcovská spoločnosť vypláca ...

31.

§ 34 vrátane nadpisu znie:

„§ 34 Podmienky vyplácania vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku (1) Vdovský dôchodok sa ...

32.

Poznámky pod čiarou k odkazom 39 a 39a sa vypúšťajú.

33.

§ 35 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

34.

Nadpis § 36 znie: „Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku“.

35.

V § 36 ods. 1 sa slová „Sumu vdovského dôchodku“ nahrádzajú slovami „Vdovský dôchodok“, ...

36.

§ 37 vrátane nadpisu znie:

„§ 37 Podmienky vyplácania sirotského dôchodku (1) Sirotský dôchodok sa vypláca sirote, ak ...

37.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b sa vypúšťa.

38.

§ 38 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

39.

Nadpis § 39 znie: „Suma sirotského dôchodku“.

40.

V § 39 sa slová „Sumu sirotského dôchodku“ nahrádzajú slovami „Sirotský dôchodok“, slová ...

41.

Nadpis tretej hlavy znie: „DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ“.

42.

§ 40 znie:

„§ 40 (1) Oprávnenej osobe, ktorú určil sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, ...

43.

Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:

„§ 40a (1) Oprávnenej osobe, ktorú určil poberateľ doživotného dôchodku v zmluve o poistení ...

44.

§ 41 a 42 vrátane nadpisov znejú:

„§ 41 Výplata starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku (1) Starobný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 41 znejú:

„40) Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov. 41) Zákon č. 475/2005 ...

45.

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42a Podiel na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv (1) Výnosy z ...

46.

§ 43 až 46 vrátane nadpisov znejú:

„§ 43 Súbeh dôchodkov Ak sa po zomretom poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo ...

47.

Za § 46 sa vkladajú § 46a až 46h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 46a Ponuka dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku (1) Poistiteľ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42, 42a až 42c znejú:

„42) § 3 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...

48.

Štvrtá časť sa dopĺňa piatou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PIATA HLAVA VÝNOS Z INVESTOVANIA § 46i (1) Výnos z investovania pravidelne vypláca dôchodková ...

49.

V § 47 ods. 2 písm. b) tretí bod a štvrtý bod znejú:

„3. vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom, predčasného starobného dôchodku programovým ...

50.

V § 47 ods. 2 písm. b) trinástom bode sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodkov starobného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťa.

51.

V § 48 ods. 2 písm. a) sa slová „pobočke zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničnej ...

52.

V § 48 ods. 2 písm. j) a ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na ponukový ...

53.

V § 48 ods. 2 písm. n) sa za slovom „sporiteľov“ vypúšťa čiarka a slová „poberateľov ...

54.

V § 48 ods. 3 písm. j) sa za slovo „predstavenstva“ vkladá čiarka a slová „a členov dozornej ...

55.

V § 48 ods. 3 písm. k) a v § 48 ods. 14 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného ...

56.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

57.

V § 48 ods. 22 sa slová „pobočka zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničná banka ...

58.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:

„(23) Člen predstavenstva a prokurista depozitára musia spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

„51a)
§ 7 ods. 14 až 16 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

59.

V § 50 ods. 2 úvodnej vete sa nad slovom „predpisu“ odkaz 55 nahrádza odkazom 43.

60.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55 sa vypúšťa.

61.

V § 51 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

62.

V § 52 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového ...

63.

V § 52 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).

64.

V § 52 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového ...

65.

V § 52 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) podľa odseku 1 písm. e) musí byť preukázané, že správa dôchodkových fondov prechádza ...

66.

V § 52 ods. 2 písm. f) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

67.

V § 52 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

68.

V § 52 ods. 2 písm. h) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“ a vypúšťajú ...

69.

V § 52 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) podľa odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n) a o) a musí ...

70.

V § 52 ods. 2 písm. j) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

71.

V § 52 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. b), e), g) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. b), ...

72.

V § 52 ods. 4 písm. e) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

73.

V § 52 ods. 4 písm. f) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

74.

V § 52 ods. 4 písm. g) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

75.

V § 52 ods. 5 sa slová „písm. b), d), e) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. b), d) až j)“. ...

76.

V § 52 odsek 6 znie:

„(6) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu43) musí výrok rozhodnutia ...

77.

V § 52 ods. 7 úvodnej vete sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 43 a slová „písm. j)“ ...

78.

V § 52 ods. 8 úvodnej vete sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 43 a slová „písm. k)“ ...

79.

V § 52 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 písm. g) sa nevyžaduje, ...

Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 12 až 15.

80.

V § 52 ods. 13 sa slová „e), g), h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „f), g), i) a j)“.

81.

V § 54 odsek 3 znie:

„(3) Organizačná štruktúra a systém riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia a) zabezpečovať 1. riadny ...

82.

V § 54a ods. 1 úvodnej vete sa slová „sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového ...

83.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:

„58a) § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ...

84.

V § 54a ods. 1 písm. b) prvý bod znie:

„1.
osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58b znie:

„58b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.“.

85.

V § 54a odsek 2 znie:

„(2) Na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ...

86.

V § 54a ods. 3 sa slová „sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia“ ...

87.

Poznámky pod čiarou k odkazom 58d a 58e znejú:

„58d) § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. 58e) § 4 ods. 3 písm. a) prvý bod a druhý ...

88.

V § 54a ods. 5 sa slová „zákone,58f) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58f znie:

„58f)
§ 31 zákona č. 122/2013 Z. z.“.

89.

V § 55 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „odseku 6“ ...

90.

V § 55a ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „dôchodkových fondov a poberateľov dôchodkov ...

91.

V § 55a ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo poberateľov starobného dôchodku“. ...

92.

V § 56 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ktorého výber schválila dozorná rada dôchodkovej správcovskej ...

93.

V § 57 ods. 4 sa slová „v listinnej forme alebo v elektronickej forme“ nahrádzajú slovami „v ...

94.

V § 58 odsek 1 znie:

„(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predchádzať konfliktom záujmov medzi dôchodkovou ...

95.

V § 58 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“. ...

96.

V § 59 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového ...

97.

V § 61 ods. 2 písm. e) celom texte sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného ...

98.

V § 61 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového ...

99.

V § 61 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku ako disponibilného prebytku“.

100.

V § 61 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a poberateľa dôchodku ako disponibilného prebytku“.

101.

V § 61 ods. 10 a § 62 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

102.

V § 63b sa slová „príspevku pripísaného“ nahrádzajú slovami „príspevkov pripísaných“. ...

103.

V § 63c ods. 1 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2“.

104.

V § 64 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Pri prestupe podľa § 64b sporiteľ uzatvára s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu ...

105.

V § 64 ods. 6 písmená c) a d) znejú:

„c) názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil, d) záväzok dôchodkovej správcovskej ...

106.

V § 64 ods. 8 sa pred prvú vetu vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „V zmluve o starobnom dôchodkovom ...

107.

V § 64 ods. 8 druhej vete a v § 93 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

108.

V § 64 ods. 9 v celom texte sa slová „poberateľa majetku“ nahrádzajú slovami „oprávnenú ...

109.

V § 64 ods. 10 druhá veta znie: „Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom

a)

úmrtia sporiteľa,

b)

prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

c)

zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a,

d)

nadobudnutia účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorenej medzi sporiteľom ...

1.

došlo k dohode podľa § 46h ods. 12 písm. a) alebo

2.

uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku ...

e)

vyplatenia poslednej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým ...

f)

vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, ak po zaplatení jednorazového ...

1.

došlo k dohode podľa § 46f ods. 9 písm. a) alebo písm. b) alebo

2.

uplynula lehota troch mesiacov odo dňa evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, ...

g)

vyplatenia sumy podľa § 45 ods. 6.“.

110.

§ 64 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa ...

111.

V § 64a sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1 po zadaní pokynu ...

112.

V § 64a ods. 6 celom texte sa slová „a) a b)“ nahrádzajú slovami „a), b) a d)“.

113.

V § 64a odsek 12 znie:

„(12) Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla dňom zániku právneho postavenia sporiteľa ...

114.

V § 64b ods. 2 sa vypúšťajú slová „do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ ...

115.

V § 64b odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Sociálna poisťovňa je povinná a) bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

116.

V § 65 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.

117.

V § 65 ods. 2 v celom texte sa slová „poberateľa majetku“ nahrádzajú slovami „oprávnenej ...

118.

V § 65 ods. 3 sa slová „elektronickou formou“ nahrádzajú slovom „elektronicky“.

119.

V § 65 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo z bežných účtov dôchodkových fondov“.

120.

V § 66 ods. 1 sa slová „poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo voči záujemcom ...

121.

V § 67 ods. 1 sa slová „spoločnosti, sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

122.

V § 67 ods. 2 písm. d) a e) sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

123.

V § 67 ods. 4 sa za slovom „sporiteľom“ vypúšťa čiarka a slová „poberateľom dôchodku ...

124.

V § 68 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia“. ...

125.

V § 68 ods. 6 sa vypúšťajú slová „poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia ...

126.

V § 69 ods. 1 a 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a vypúšťajú sa ...

127.

V § 69 ods. 5 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

128.

V § 69 ods. 6 sa za slovom „predpisu“ vypúšťa čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje ...

129.

V § 69 sa vypúšťajú odseky 7 až 11.

130.

Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:

„69)
§ 11 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

131.

V § 71 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia“. ...

132.

V § 71 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového ...

133.

V nadpise § 74a sa vypúšťajú slová „a bežný účet pre nepriradené platby“.

134.

V § 74a ods. 1 sa za slovo „platieb“ vkladajú slová „okrem výnosov podľa odseku 3“.

135.

V § 74a sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 6.

136.

V § 74a ods. 2 sa slová „bežného účtu pre nepriradené platby“ nahrádzajú slovami „účtu ...

137.

V § 74a odsek 3 znie:

„(3) Výnosy plynúce z peňažných prostriedkov na účte nepriradených platieb sú príjmom dôchodkovej ...

138.

V § 74a odsek 4 znie:

„(4) Všetky platby postupované Sociálnou poisťovňou, prevádzané dôchodkovou správcovskou ...

139.

V § 74a sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

140.

V § 74a ods. 5 sa slová „Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa ...

141.

V § 77 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak ide o skutočnosti podľa ...

142.

V § 77 ods. 3 a ods. 4 písm. h) sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

143.

V § 79 ods. 8 celom texte sa vypúšťajú slová „a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového ...

144.

V § 80 ods. 3, § 84 ods. 6, § 88b ods. 4 písm. b) a § 89 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „a ...

145.

V § 81 ods. 1 písm. f) sa slová „vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách alebo pobočkách ...

146.

V § 82 ods. 11 sa slová „pobočke zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničnej banke ...

147.

V § 88 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.

148.

V § 90 ods. 8 sa slová „pobočka zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničná banka ...

149.

V § 92 odsek 1 znie:

„(1) Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, musí mať sporiteľ v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom ...

150.

V § 92 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak sporiteľ písomne oznámi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že má záujem o zníženie ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.

151.

V § 92 ods. 5 prvej vete sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“ a na konci ...

152.

V § 93 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo na základe žiadosti, ak je sporiteľom ...

153.

V § 93 ods. 3 sa za slová „nezodpovedá § 92 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“ a vypúšťa ...

154.

V § 94 ods. 2 sa slová „to vyplýva zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo ak o to sporiteľ ...

155.

V § 94 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia druhej až štvrtej vety sa použijú ...

156.

V § 94 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa zasiela dôchodková správcovská spoločnosť ...

157.

V § 94 ods. 9 sa za slová „ako údaje“ vkladajú slová „uvedené v opatrení“.

158.

V § 94 ods. 11 sa vypúšťajú slová „v hotovosti“.

159.

§ 94 sa dopĺňa odsekmi 12 až 15, ktoré znejú:

„(12) Dôchodková správcovská spoločnosť zasiela sporiteľovi spolu s výpisom podľa odseku ...

160.

V § 95 ods. 1 sa slová „na bežný účet pre nepriradené platby“ nahrádzajú slovami „na ...

161.

V § 95 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo ods. 3“.

162.

V § 97 ods. 2 sa slová „alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na bežný účet pre nepriradené ...

163.

V § 99 ods. 1 sa za slovo „a“ vkladajú slová „peňažné prostriedky“.

164.

V § 99 ods. 2 sa slová „pobočka zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničná banka ...

165.

Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:

„83) § 9 ods. 1 a § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

166.

V § 100 ods. 4 sa nad slovo „rozhodnutí“ umiestňuje odkaz 84a a slovo „účinnosť“ sa nahrádza ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 84a znie:

„84a) Napríklad § 8 a 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých ...

167.

V § 100 ods. 9 druhej vete sa slová „výplaty dôchodkov podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami ...

168.

V § 101 ods. 1 tretej vete sa slová „bežný účet pre nepriradené platby“ nahrádzajú slovami ...

169.

V § 101 ods. 3 sa slová „pobočke zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „zahraničnej banke ...

170.

V § 103 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku ako disponibilného prebytku“.

171.

V § 104 sa slová „majetok nachádzajúci sa na bežnom účte pre nepriradené platby“ nahrádzajú ...

172.

V § 106 ods. 5 sa slová „listinnú formu“ nahrádzajú slovami „listinnú podobu“ a vypúšťajú ...

173.

V § 107 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
informáciu o dôchodkoch podľa § 94 ods. 14.“.

174.

V § 109 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) bez zbytočného odkladu po schválení zmeny stanov nové znenie stanov a do desiatich pracovných ...

175.

V § 109 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

176.

§ 109 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Poistiteľ je v lehote určenej Národnou bankou Slovenska povinný predložiť Národnej banke ...

177.

§ 110 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť predložiť ministerstvu údaje ...

178.

V § 112 ods. 4 sa za slovo „zmluvy“ vkladajú slová „o starobnom dôchodkovom sporení“.

179.

V § 113 ods. 2 a 3 sa za slovom „sporiteľov“ vypúšťa čiarka a slová „poberateľov dôchodku ...

180.

V § 115 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 93b a 94a znejú:

„93b) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 94a) § 10 ods. 5 ...

181.

V § 117 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť podľa prvej vety nevzniká, ak dôchodková ...

182.

V § 118 ods. 9 a 10 sa vypúšťajú slová „a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového ...

183.

Za § 123am sa vkladajú § 123an až 123ap, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 123an Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014 (1) Na žiadosť o vyplácanie ...

184.

V § 124 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 1“.

185.

Za § 126 sa vkladá § 127, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 127 Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2015 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva ...

186.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

Doterajšie prílohy č. 2 až 4 sa označujú ako prílohy č. 1 až 3.

187.

V prílohe č. 1 sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí až piaty bod sa označujú ako druhý až štvrtý bod.

188.

V prílohe č. 1 štvrtý bod znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého ...

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

1.

V § 223 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky ...

2.

V § 226 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac ...

3.

V § 227 ods. 2 sa za slovom „uzatvorená“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „najdlhšie ...

4.

V § 228 ods. 2 prvej vete sa slová „prípadne na neurčitý čas“ nahrádzajú slovami „najviac ...

5.

§ 228 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho ...

6.

V § 228a ods. 2 sa slovo „vykonávanú“ nahrádza slovom „vykonanú“.

7.

V § 228a ods. 3 prvej vete sa za slovo „dobu“ vkladá čiarka a slová „alebo na neurčitý čas“ ...

8.

§ 228a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho ...

9.

Za § 252i sa vkladá § 252j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 252j Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014 Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej ...

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Tento zákon upravuje aj výkon starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným ...

2.

V § 2 písm. d) sa slová „na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie“ nahrádzajú ...

3.

§ 4 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

4.

V § 11 sa vypúšťa odsek 4.

5.

V § 14 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „ak“ vkladajú slová „nie je povinne nemocensky poistená ...

6.

V § 64 sa vypúšťa odsek 7.

7.

V § 66 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a ...

8.

V § 66 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „sporiteľ“ vkladajú slová „alebo bol sporiteľ“ ...

9.

V § 67 odsek 2 znie:

„(2) Poistenec, ktorý získal obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného ...

10.

V § 67 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.

11.

V § 67 ods. 6 sa slová „odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“ a na konci sa pripája ...

12.

V § 82 ods. 12 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „práce, sociálnych vecí a rodiny ...

13.

§ 82a sa dopĺňa odsekmi 4 až 9, ktoré znejú:

„(4) Obdobie služby alebo zamestnania v Európskej únii alebo v jej inštitúcii a obdobie získané ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56b znie:

„56b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia ...

14.

V § 84 odsek 5 znie:

„(5) Denný vymeriavací základ a) fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) sa určí ako ...

15.

V § 112 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného ...

16.

V § 117 ods. 4 a 7, § 175 ods. 1 a § 176 ods. 1 sa slová „fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené ...

17.

V § 123 ods. 3 písm. c) sa slová „ministerstva financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstva ...

18.

V § 128 ods. 6 sa slová „Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

19.

§ 131 vrátane nadpisu znie:

„§ 131 Sadzba poistného na starobné poistenie (1) Sadzba poistného na starobné poistenie, ak ...

20.

V § 138 ods. 8 druhá veta znie: „Na účely úrazového poistenia a garančného poistenia sa do ...

a)

príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov ...

b)

príjem z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. ...

21.

V § 143 odsek 1 znie:

„(1) Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, ...

22.

V § 167a ods. 2 sa slová „dôchodkového fondu“ nahrádzajú slovami „nepriradených platieb“. ...

23.

V § 168 ods. 1 sa slová „výbere, registrácii a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové ...

24.

V § 170 ods. 1 sa za slovom „poistenia“ vypúšťa čiarka a slová „výber, registráciu a postúpenie ...

25.

V § 170 ods. 6 sa slová „výbere, registrácii a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové ...

26.

V § 178 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) prijímať žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok podľa ...

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).

Poznámka pod čiarou k odkazu 94 znie:

„94)
§ 44 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.“.

27.

V § 179 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vyplácať dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu, príplatok za ...

28.

V § 179 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g) prijímať žiadosť o starobný dôchodok a žiadosť o predčasný starobný dôchodok podľa ...

Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmená i) až o).

Poznámka pod čiarou k odkazu 95b znie:

„95b)
§ 30 a 46i zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

29.

V § 226 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového ...

30.

V § 226 ods. 1 písm. f) sa slová „pre nepriradené platby“ nahrádzajú slovami „nepriradených ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100b znie:

„100b)
§ 27 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

31.

V § 226 ods. 1 písm. i) sa odkaz 100aaa nahrádza odkazom 100c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 100aaa sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 100c znie:

„100c) § 6 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov.“. ...

32.

V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p) plniť povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,1) q) na svojom ...

33.

V § 226a ods. 1 a 2 sa odkaz 100aa nahrádza odkazom 100d.

Poznámka pod čiarou k odkazu 100aa sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 100d znie:

„100d) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

34.

V § 231 ods. 1 písm. b) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4. zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov ...

Doterajší štvrtý až siedmy bod sa označujú ako piaty až ôsmy bod.

35.

V § 231 ods. 1 písm. b) piatom a šiestom bode sa vypúšťajú slová „a na účely osobitného ...

36.

V § 231 ods. 1 písm. m) sa čiarka za slovom „názvu“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú ...

37.

V § 233 odsek 5 znie:

„(5) Štatistický úrad je povinný oznámiť a) ministerstvu každoročne do 30. septembra 1. strednú ...

38.

V § 241a ods. 1 sa slová „dôchodkového fondu“ nahrádzajú slovami „nepriradených platieb“. ...

39.

V § 241a ods. 2 písmeno d) znie:

„d) za obdobie odo dňa, v ktorom vznikol sporiteľovi podľa osobitného predpisu,1) ktorému sa ...

40.

V § 241a ods. 2 písmeno f) znie:

„f) za obdobie odo dňa vydania certifikátu podľa osobitného predpisu102a) do dňa zániku účasti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 102a a 102b znejú:

„102a) § 45 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z. 102b) § 46 a 46a zákona ...

41.

V § 246 ods. 1 sa za slovami „týmto zákonom“ vypúšťa čiarka a slová „a nad registrom zmlúv ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 106c sa vypúšťa.

42.

Za § 293dd sa vkladajú § 293de až 293dg, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 293de Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014 (1) Dobrovoľne nemocensky poistenej ...

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slovo „vrátane“ vkladajú slová „výnosu z umiestnenia prostriedkov ...

Čl. V

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 41 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo poisťovňa z iného členského štátu ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

2.

V § 41 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

3.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a poisťovňa z iného členského štátu sú ...

4.

Príloha č. 1 časť A sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z ...

Čl. VI

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa ...

V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová „a predčasného starobného dôchodku“ vkladajú slová „podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem 1. až 22. bodu, 24. až 46. bodu, § 46a a ...

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore