Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. 183/1999 účinný od 01.09.1999 do 31.12.2005

Platnosť od: 24.07.1999
Účinnosť od: 01.09.1999
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD47DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. 183/1999 účinný od 01.09.1999 do 31.12.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 183/1999 s účinnosťou od 01.09.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., ...

1.

V § 7 ods. 3 písm. b) a v § 8 ods. 3 písm. b) sa slová „prokurátorovi alebo policajnému orgánu“ ...

2.

Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15c Plnenie úlohy agenta (1) Čin ináč trestný nie je trestným činom, ak ním agent ustanovený ...

3.

V § 19 sa slová „výroby a držania falšovateľského náčinia (§ 142)“ nahrádzajú slovami ...

4.

V § 32 ods. 2 sa slová „v § 40 ods. 3“ nahrádzajú slovami „v § 40 ods. 4“.

5.

V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Súd môže znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby aj vtedy, ak ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

6.

V § 62 ods. 1 sa slová „skrátenia dane (§ 148 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „skrátenia dane ...

7.

V § 66 sa slová „skrátenia dane (§ 148)“ nahrádzajú slovami „skrátenia dane a poistného ...

8.

V § 73 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „uvedeným v osobitnom zákone“.

9.

V § 89 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 21 sa označujú ako odseky 3 až 20.

10.

V § 89 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Dieťaťom podľa odseku 25, § 205b, 216 a 216a sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ...

Doterajšie odseky 8 až 20 sa označujú ako odseky 9 až 21.

11.

V § 89 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Zahraničným verejným činiteľom sa rozumie osoba, ktorá zastáva funkciu v a) zákonodarnom ...

Doterajšie odseky 10 až 21 sa označujú ako odseky 11 až 22.

12.

V § 89 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu ...

Doterajšie odseky 12 až 22 sa označujú ako odseky 13 až 23.

13.

§ 89 sa dopĺňa odsekmi 24 až 27, ktoré znejú:

„(24) Pornografickým dielom sa rozumie také zobrazenie pohlavného styku alebo iného spôsobu sexuálneho ...

14.

V § 105 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „pre zárobok alebo“.

15.

V § 118a ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

16.

§ 124 vrátane nadpisu znie:

„§ 124 Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou (1) Kto podstatne ohrozí všeobecný ...

17.

§ 125 vrátane nadpisu znie:

„§ 125 Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (1) Kto v úmysle zabezpečiť sebe ...

18.

Nadpis § 142 znie:

„Výroba a držba falšovateľského náčinia“.

19.

§ 148, 148a a 148b vrátane nadpisov znejú:

„§ 148 Skrátenie dane a poistného (1) Kto v rozsahu nie malom skráti daň, poistné na dôchodkové ...

20.

Za § 148b sa vkladá § 148ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 148ba Osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti Trestnosť nezaplatenia dane podľa § 148b ...

21.

Nadpis tretieho oddielu tretej hlavy osobitnej časti znie:

„Korupcia“.

22.

Nadpis nad § 160 znie:

„Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhody“.

23.

§ 160 znie:

„§ 160 (1) Kto za úplatok alebo inú nenáležitú výhodu zneužije svoje zamestnanie, povolanie, ...

24.

Za § 160 sa vkladajú § 160a, 160b a 160c, ktoré znejú:

„§ 160a (1) Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa ...

25.

Nadpis nad § 161 znie:

„Podplácanie“.

26.

§ 161 znie:

„§ 161 (1) Kto poskytne úplatok alebo inú nenáležitú výhodu alebo ich sľúbi inému, aby ten ...

27.

Za § 161 sa vkladajú § 161a, 161b a 161c, ktoré znejú:

„§ 161a (1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez ...

28.

§ 162 a 163 vrátane nadpisov znejú:

„§ 162 Nepriama korupcia (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa prijme, žiada alebo dá si ...

29.

Za § 163 sa vkladá § 163a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 163a Okolnosti vylučujúce trestnosť podplácania a nepriamej korupcie Čin ináč trestný ...

30.

V § 167 ods. 1 sa slová „nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov (§ 187a ods. 2 a ...

31.

V § 167 ods. 3 sa slová „prokurátorovi alebo policajnému orgánu“ nahrádzajú slovami „prokurátorovi, ...

32.

V § 168 ods. 1 sa slová „nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov (§ 187a ods. 2 a ...

33.

§ 171a znie:

„§ 171a (1) Kto pre iného organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky ...

34.

V § 177 sa slová „marí prípravy alebo priebeh volieb do zákonodarných zborov“ nahrádzajú ...

35.

Za § 185 sa vkladajú § 185a, 185b a 185c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 185a Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Kto založí alebo zosnuje zločineckú ...

36.

Nadpis nad § 186 znie:

„Nedovolená výroba a držba omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovanie ...

37.

Za § 185c sa vkladá § 186, ktorý znie:

„§ 186 Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed ...

38.

§ 187 znie:

„§ 187 (1) Kto neoprávnene omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor a) vyrobí, ...

39.

Nadpis nad § 187a znie:

„Nedovolená výroba a držba jadrových materiálov a vysokorizikových chemických látok“.

40.

§ 188 znie:

„§ 188 (1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú ...

41.

V § 188a ods. 1 sa slová „až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom“ ...

42.

V § 188a ods. 2 sa slová „šesť mesiacov až päť rokov“ nahrádzajú slovami „dva roky až ...

43.

V § 195 sa slová „jadrové látky podľa § 187, 187a, 188, ktoré“ nahrádzajú slovami „jadrový ...

44.

Nadpis nad § 205 znie:

„Ohrozovanie mravnosti“.

45.

§ 205 znie:

„§ 205 (1) Kto pornografické dielo a) ponúka, prenecháva alebo sprístupňuje osobe mladšej ako ...

46.

Za § 205 sa vkladá § 205a, ktorý znie:

„§ 205a (1) Kto vyrába, kupuje, dováža alebo inak zadovažuje a následne predáva, požičiava ...

47.

Za § 205a sa vkladajú § 205b, 205c a 205d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 205b Výroba detského pornografického diela (1) Kto zneužije dieťa na výrobu detského pornografického ...

48.

§ 215 vrátane nadpisu znie:

„§ 215 Týranie blízkej osoby a zverenej osoby (1) Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je ...

49.

§ 216b vrátane nadpisu sa vypúšťa.

50.

Za § 217 sa vkladá § 217a, ktorý znie:

„§ 217a Nezákonné zamestnávanie detí (1) Kto nezákonne zamestnáva dieťa mladšie ako 15 rokov, ...

51.

V § 219 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

„e) na tehotnej žene, f) na inom pre jeho rasu, národnosť, politické presvedčenie, vyznanie ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená g) a h).

52.

V § 228 odsek 2 znie:

„(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku ...

53.

Za § 235 sa vkladajú § 235a a 235b, ktoré vrátane nadpisu nad § 235a znejú:

„Hrubý nátlak § 235a (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy ...

54.

§ 247 vrátane nadpisu znie:

„§ 247 Krádež (1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, a spôsobí tak škodu ...

55.

V § 248 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

56.

V § 248 ods. 4 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“ a vypúšťa sa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

57.

Za § 248 sa vkladá § 248a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 248a Nevyplatenie mzdy a odstupného (1) Kto ako štatutárny orgán alebo prokurista právnickej ...

58.

Nadpis nad § 249a znie:

„Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla“.

59.

§ 249a znie:

„§ 249a (1) Kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla hodnoty nie nepatrnej v úmysle prechodne ...

60.

Za § 249a sa vkladá § 249aa, ktorý znie:

„§ 249aa (1) Kto neoprávnene prechodne používa cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené, ...

61.

§ 249c vrátane nadpisu znie:

„§ 249c Neoprávnené obstaranie platobnej karty a telefónnej karty (1) Kto si neoprávnene obstará ...

62.

V § 250 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

63.

V § 250 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo pre zárobok“.

64.

§ 250a vrátane nadpisu znie:

„§ 250a Úverový podvod (1) Kto vyláka od iného úver alebo záruku na úver tým, že ho uvedie ...

65.

Za § 250a sa vkladá § 250b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 250b Subvenčný podvod (1) Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie ...

66.

§ 250c a 250d vrátane nadpisov znejú:

„§ 250c Poisťovací podvod (1) Kto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu ...

67.

Za § 250d sa vkladajú § 250e a 250f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 250e Podvodný úpadok (1) Kto úmyselne ako štatutárny orgán alebo prokurista právnickej ...

Doterajšie § 250c a 250d sa označujú ako § 250g a 250h.

68.

V § 251 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným ...

69.

Nadpis nad § 252 znie:

„Legalizácia príjmu z trestnej činnosti“.

70.

§ 252 znie:

„§ 252 (1) Kto príjem z trestného činu hodnoty nie malej alebo vec hodnoty nie malej, ktorá je ...

71.

Za § 252 sa vkladá § 252a, ktorý znie:

„§ 252a (1) Kto neoznámi alebo neohlási a) skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal ...

72.

V § 253 odsek 2 znie:

„(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným ...

73.

§ 255 vrátane nadpisu znie:

„§ 255 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku (1) Kto inému spôsobí škodu nie nepatrnú ...

74.

§ 256 vrátane nadpisu znie:

„§ 256 Poškodzovanie veriteľa (1) Kto čo aj len čiastočne zmarí uspokojenie svojho veriteľa ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. a) sa za slová „nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 2 a 3“ vkladajú ...

2.

§ 3 znie:

„§ 3 Organizovanou skupinou podľa § 2 ods. 2 sa rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely ...

Čl. III - Prechodné ustanovenia

1.

Tresty uložené pred 1. septembrom 1999 sa vykonajú, ak ďalej nie je ustanovené inak, podľa doterajších ...

2.

Trest odňatia slobody uložený pred 1. septembrom 1999 za čin, ktorý podľa tohto zákona nie je ...

3.

Trest odňatia slobody uložený pred 1. septembrom 1999 za trestný čin, ktorý sa bude po 1. septembri ...

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore