Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. 183/1999 účinný od 01.09.1999 do 31.12.2005

Platnosť od: 24.07.1999
Účinnosť od: 01.09.1999
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD47DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. 183/1999 účinný od 01.09.1999 do 31.12.2005
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 183/1999 s účinnosťou od 01.09.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z. a zákona č. 10/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 ods. 3 písm. b) a v § 8 ods. 3 písm. b) sa slová „prokurátorovi alebo policajnému orgánu“ nahrádzajú slovami „prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu“.
2.
Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15c
Plnenie úlohy agenta
(1)
Čin ináč trestný nie je trestným činom, ak ním agent ustanovený na plnenie úloh pri odhaľovaní trestných činov uvedených v osobitnom zákone a pri zisťovaní ich páchateľov ohrozí alebo poruší záujem chránený týmto zákonom len preto, že bol k tomu donútený zločineckou skupinou, v ktorej pôsobí, alebo ak spácha taký čin v dôvodnej obave o život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby.

(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak agent spácha trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracania republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodníctva (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvedačstva (§ 105), vojnovej zrady (§ 114), všeobecného ohrozenia podľa § 179 ods. 2 alebo 3, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a civilného plavidla podľa § 180a, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 180c ods. 2, vraždy (§ 219), znásilnenia (§ 241), pohlavného zneužívania (§ 242 a 243), genocídia (§ 259), perzekúcie obyvateľstva podľa § 263a ods. 3, trestný čin proti mieru podľa § 1 zákona č. 165/1950 Zb. na ochranu mieru alebo ak spácha čin uvedený v odseku 1 na osobe mladšej ako osemnásť rokov, alebo ak ním spôsobí ujmu na zdraví alebo smrť.“.

3.
V § 19 sa slová „výroby a držania falšovateľského náčinia (§ 142)“ nahrádzajú slovami „výroby a držby falšovateľského náčinia (§ 142)“ a slová „§ 187, 187a a 188“ sa nahrádzajú slovami „nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi (§ 186 a 187), nedovolenej výroby a držby jadrových materiálov a vysokorizikových chemických látok (§ 187a a 188)“.
4.
V § 32 ods. 2 sa slová „v § 40 ods. 3“ nahrádzajú slovami „v § 40 ods. 4“.
5.
V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Súd môže znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa, ktorý významnou mierou prispel k objasneniu trestného činu spáchaného v prospech zločineckej skupiny alebo napomáhal zabrániť spáchaniu trestného činu, ktorý v prospech zločineckej skupiny iný pripravoval alebo sa o jeho spáchanie pokúsil, ak vzhľadom na možnosti nápravy páchateľa a povahu a závažnosť ním spáchaného trestného činu má za to, že účel trestu možno dosiahnuť aj trestom kratšieho trvania.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

6.
V § 62 ods. 1 sa slová „skrátenia dane (§ 148 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „skrátenia dane a poistného podľa § 148 ods. 5, neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 4“, slová „nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok a jedov podľa § 187 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187 ods. 4, 5 a 6, nedovolenej výroby a držby jadrových materiálov a vysokorizikových chemických látok podľa § 187a ods. 3“, slová „brania rukojemníkov podľa § 234a ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „brania rukojemníka podľa § 234a ods. 3, vydierania podľa § 235 ods. 3, hrubého nátlaku podľa § 235a ods. 2, 3, 4 a 5 a § 235b ods. 4 a 5“ a slová „krádeže podľa § 247 ods. 4, sprenevery podľa § 248 ods. 4, podvodu podľa § 250 ods. 4, § 252 ods. 2, 3 a 4“ sa nahrádzajú slovami „krádeže podľa § 247 ods. 6, sprenevery podľa § 248 ods. 5, podvodu podľa § 250 ods. 5, úverového podvodu podľa § 250a ods. 5, subvenčného podvodu podľa § 250b ods. 5, poisťovacieho podvodu podľa § 250c ods. 5, podvodného úpadku podľa § 250e ods. 6, zavineného úpadku podľa § 250f ods. 6, legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 252 ods. 3, 4 a 5 a § 252a“.
7.
V § 66 sa slová „skrátenia dane (§ 148)“ nahrádzajú slovami „skrátenia dane a poistného (§ 148), neodvedenia dane a poistného (§ 148a)“, slová „legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 252)“ sa nahrádzajú slovami „legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 252 a 252a)“ a slová „prokurátorovi alebo policajnému orgánu“ sa nahrádzajú slovami „prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu“.
8.
V § 73 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „uvedeným v osobitnom zákone“.
9.
V § 89 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 21 sa označujú ako odseky 3 až 20.

10.
V § 89 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8)
Dieťaťom podľa odseku 25, § 205b, 216 a 216a sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak nenadobudla plnoletosť už skôr.“.

Doterajšie odseky 8 až 20 sa označujú ako odseky 9 až 21.

11.
V § 89 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10)
Zahraničným verejným činiteľom sa rozumie osoba, ktorá zastáva funkciu v
a)
zákonodarnom orgáne, súdnom orgáne alebo v orgáne verejnej správy cudzieho štátu, alebo

b)
podniku, v ktorom má rozhodujúci vplyv cudzí štát, alebo v medzinárodnej organizácii vytvorenej štátmi alebo inými subjektmi medzinárodného práva verejného,

ak je s výkonom takejto funkcie spojená právomoc pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný čin bol spáchaný v súvislosti s touto právomocou.“.

Doterajšie odseky 10 až 21 sa označujú ako odseky 11 až 22.

12.
V § 89 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12)
Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac obvykle jednorazovej dávke na použitie, a to pre osobnú spotrebu.“.

Doterajšie odseky 12 až 22 sa označujú ako odseky 13 až 23.

13.
§ 89 sa dopĺňa odsekmi 24 až 27, ktoré znejú:

„(24)
Pornografickým dielom sa rozumie také zobrazenie pohlavného styku alebo iného spôsobu sexuálneho styku alebo také zobrazenie obnažených pohlavných orgánov, ktorého účelom je vyvolanie sexuálneho vzrušenia alebo sexuálneho uspokojenia.

(25)
Detským pornografickým dielom sa rozumie také zobrazenie pohlavného styku alebo iného spôsobu sexuálneho styku s dieťaťom alebo medzi deťmi alebo také zobrazenie obnažených častí detského tela, ktorého účelom je vyvolanie sexuálneho vzrušenia alebo sexuálneho uspokojenia.

(26)
Organizovanou skupinou sa rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, ktoré sa vyznačuje deľbou úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou.

(27)
Zločineckou skupinou sa rozumie dlhší čas trvajúce zoskupenie najmenej troch osôb na účely páchania trestnej činnosti s cieľom
a)
dosiahnuť zisk, alebo

b)
preniknúť do orgánov verejnej moci, a tak získať nad nimi kontrolu alebo uplatniť svoj vplyv, aby sa zakryla alebo legalizovala ich trestná činnosť, alebo

c)
preniknúť do orgánov podnikateľských alebo nepodnikateľských subjektov, a tak získať nad nimi kontrolu alebo uplatniť svoj vplyv, aby sa zakryla alebo legalizovala ich trestná činnosť alebo príjmy z nej,

ktoré sa vyznačuje vysokým stupňom deľby práce medzi jednotlivými členmi zločineckej skupiny v rámci jej vnútorného organizačného usporiadania.“.

14.
V § 105 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „pre zárobok alebo“.
15.
V § 118a ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

16.
§ 124 vrátane nadpisu znie:

㤠124
Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou
(1)
Kto podstatne ohrozí všeobecný záujem tým, že poruší zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

(2)
Kto v rozsahu nie malom skráti alebo nezaplatí clo alebo inú platbu vyberanú podľa zákona pri dovoze tovaru, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 najmenej s dvoma osobami alebo ak spôsobí takým činom väčšiu škodu.

(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

(5)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 škodu veľkého rozsahu.“.

17.
§ 125 vrátane nadpisu znie:

㤠125
Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie
(1)
Kto v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje alebo zatají povinné údaje o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na
a)
kontrolu hospodárenia,

b)
štatistické zisťovanie,

c)
kontrolu použitia dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce,

d)
určenie ceny majetku alebo kurzu cenného papiera pri jeho prevode alebo prechode na inú osobu,

e)
konkurz a vyrovnanie,

f)
evidenciu zamestnancov, alebo

g)
zápis do obchodného registra alebo na zápis do registra podľa osobitného predpisu,

potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto v úmysle uvedenom v odseku 1
a)
urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo

b)
podklady uvedené v odseku 1 zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými alebo nevedie.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a)
ako člen organizovanej skupiny, alebo

b)
v úmysle uľahčiť alebo zakryť iný trestný čin.

(4)
Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2
a)
spôsobí obzvlášť závažnú poruchu v chode národného hospodárstva alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

b)
poruší osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona, z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo povinnosť, na ktorej plnenie sa osobitne zaviazal.“.

18.
Nadpis § 142 znie:

„Výroba a držba falšovateľského náčinia“.

19.
§ 148, 148a a 148b vrátane nadpisov znejú:

㤠148
Skrátenie dane a poistného
(1)
Kto v rozsahu nie malom skráti daň, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie alebo príspevok na poistenie v nezamestnanosti, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 opätovne alebo ak na uľahčenie spáchania takého činu poruší úradný uzáver.

(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potresce, ak skráti daň, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie alebo príspevok na poistenie v nezamestnanosti vo väčšom rozsahu.

(4)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak skráti daň, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie alebo príspevok na poistenie v nezamestnanosti v značnom rozsahu.

(5)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak skráti daň, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie alebo príspevok na poistenie v nezamestnanosti vo veľkom rozsahu.

§ 148a
Neodvedenie dane a poistného
(1)
Kto v rozsahu nie malom zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie alebo príspevok na poistenie v nezamestnanosti, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, alebo kto neoprávnene v rozsahu nie malom uplatní nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
vo väčšom rozsahu, alebo

b)
opätovne.

(3)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

(4)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

§ 148b
Nezaplatenie dane
(1)
Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.“.

20.
Za § 148b sa vkladá § 148ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠148ba
Osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti
Trestnosť nezaplatenia dane podľa § 148b zaniká, ak splatná daň a jej príslušenstvo boli dodatočne zaplatené skôr, než sa otvorilo hlavné pojednávanie na súde.“.

21.
Nadpis tretieho oddielu tretej hlavy osobitnej časti znie:

„Korupcia“.

22.
Nadpis nad § 160 znie:

„Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhody“.

23.
§ 160 znie:

㤠160
(1)
Kto za úplatok alebo inú nenáležitú výhodu zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo funkciu na poskytnutie výhody niektorej osobe alebo na jej neodôvodnené uprednostnenie pred inými, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
spôsobí škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu, alebo

b)
poruší osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona, alebo dôležitú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo povinnosť, na ktorej plnenie sa osobitne zaviazal.“.

24.
Za § 160 sa vkladajú § 160a, 160b a 160c, ktoré znejú:

㤠160a
(1)
Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok alebo inú nenáležitú výhodu, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ.

§ 160b
Kto ako zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok alebo inú nenáležitú výhodu v súvislosti s výkonom úradných povinností v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda pri realizácii medzinárodného obchodu, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.

§ 160c
Kto ako člen zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo zástupca či zamestnanec medzinárodnej, nadnárodnej, medzivládnej organizácie alebo orgánu, ktorých je Slovenská republika členom alebo s ktorými je Slovenská republika v zmluvnom vzťahu, alebo ako osoba v obdobnej funkcii priamo alebo cez sprostredkovateľa prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok alebo inú nenáležitú výhodu v súvislosti s výkonom svojej funkcie, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.“.

25.
Nadpis nad § 161 znie:

„Podplácanie“.

26.
§ 161 znie:

㤠161
(1)
Kto poskytne úplatok alebo inú nenáležitú výhodu alebo ich sľúbi inému, aby ten zneužil svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo funkciu na poskytnutie výhody niektorej osobe alebo na jej neodôvodnené uprednostnenie pred inými, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
spôsobí škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu, alebo

b)
poruší osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona, alebo dôležitú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo povinnosť, na ktorej plnenie sa osobitne zaviazal.“.

27.
Za § 161 sa vkladajú § 161a, 161b a 161c, ktoré znejú:

㤠161a
(1)
Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči verejnému činiteľovi.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu.

§ 161b
(1)
Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa zahraničnému verejnému činiteľovi poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu v súvislosti s výkonom jeho úradných povinností v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda pri realizácii medzinárodného obchodu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu.

§ 161c
(1)
Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa členovi zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudcovi alebo úradníkovi medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo zástupcovi či zamestnancovi medzinárodnej, nadnárodnej, medzivládnej organizácie alebo orgánu, ktorých je Slovenská republika členom alebo s ktorými je Slovenská republika v zmluvnom vzťahu, alebo osobe v obdobnej funkcii poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu v súvislosti s výkonom jeho funkcie, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu.“.

28.
§ 162 a 163 vrátane nadpisov znejú:

㤠162
Nepriama korupcia
(1)
Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok alebo inú nenáležitú výhodu za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 160, 160a, 160b alebo § 160c, alebo za to, že tak už urobil, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.

(2)
Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 160, 160a, 160b alebo § 160c, alebo za to, že tak už urobil, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

§ 163
Osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti
Trestnosť podplácania podľa § 161, 161a, 161b a 161c a nepriamej korupcie podľa § 162 ods. 2 zaniká, ak páchateľ úplatok alebo inú nenáležitú výhodu poskytol alebo sľúbil len preto, že bol o to požiadaný, a urobil o tom dobrovoľne bez odkladu oznámenie prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu; vojak môže namiesto toho urobiť oznámenie veliteľovi alebo náčelníkovi.“.

29.
Za § 163 sa vkladá § 163a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠163a
Okolnosti vylučujúce trestnosť podplácania a nepriamej korupcie
Čin ináč trestný uvedený v § 161, 161a, 161b, 161c a § 162 ods. 2, spáchaný na účely odhalenia alebo zistenia páchateľa trestného činu podľa § 160, 160a, 160b, 160c, § 162 ods. 1 alebo § 158 spôsobom ustanoveným Trestným poriadkom nie je trestným činom.“.

30.
V § 167 ods. 1 sa slová „nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov (§ 187a ods. 2 a 3)“ nahrádzajú slovami „nedovolenej výroby a držby jadrových materiálov a vysokorizikových chemických látok (§ 187a ods. 2 a 3)“, slová „týrania zverenej osoby (§ 215)“ sa nahrádzajú slovami „týrania blízkej osoby a zverenej osoby (§ 215)“ a slová „krádeže podľa § 247 ods. 4, sprenevery podľa § 248 ods. 4, podvodu podľa § 250 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „krádeže podľa § 247 ods. 6, sprenevery podľa § 248 ods. 5, podvodu podľa § 250 ods. 5, úverového podvodu podľa § 250a ods. 5, subvenčného podvodu podľa § 250b ods. 5, poisťovacieho podvodu podľa § 250c ods. 5, podvodného úpadku podľa § 250e ods. 6, zavineného úpadku podľa § 250f ods. 6, legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 252 a 252a)“.
31.
V § 167 ods. 3 sa slová „prokurátorovi alebo policajnému orgánu“ nahrádzajú slovami „prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu“.
32.
V § 168 ods. 1 sa slová „nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov (§ 187a ods. 2 a 3)“ nahrádzajú slovami „nedovolenej výroby a držby jadrových materiálov a vysokorizikových chemických látok (§ 187a ods. 2 a 3)“, slová „týrania zverenej osoby (§ 215)“ sa nahrádzajú slovami „týrania blízkej osoby a zverenej osoby (§ 215)“, za slová „vraždy (§ 219)“ sa vkladajú slová „podvodného úpadku (§ 250e), zavineného úpadku (§ 250f)“ a slová „prokurátorovi alebo policajnému orgánu“ sa nahrádzajú slovami „prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu“.
33.
§ 171a znie:

㤠171a
(1)
Kto pre iného organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo inému umožní alebo pomáha nedovolene prekročiť štátnu hranicu Slovenskej republiky, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
ako člen organizovanej skupiny, alebo

b)
v úmysle zakryť alebo uľahčiť spáchanie iného trestného činu.

(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného väčší prospech.

(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, alebo

b)
získa pre seba alebo iného značný prospech.

(5)
Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.“.

34.
V § 177 sa slová „marí prípravy alebo priebeh volieb do zákonodarných zborov“ nahrádzajú slovami „marí prípravy alebo priebeh volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudové hlasovanie o jeho odvolaní, prípravy alebo priebeh volieb do Národnej rady Slovenskej republiky“.
35.
Za § 185 sa vkladajú § 185a, 185b a 185c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠185a
Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny
Kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov alebo prepadnutím majetku.

§ 185b
Osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti
(1)
Trestnosť založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§ 185a) zaniká, ak páchateľ dobrovoľne urobil oznámenie prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu o zločineckej skupine a jej činnosti v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré hrozilo z jej ďalšej činnosti, mohlo byť ešte odstránené. Vojak môže urobiť také oznámenie veliteľovi alebo náčelníkovi.

(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný dokonaný trestný čin, ktorý už spáchal.

§ 185c
Osobitné ustanovenie o účasti agenta v zločineckej skupine
(1)
Čin ináč trestný uvedený v § 185a, ktorý spácha agent ustanovený na plnenie úloh pri odhaľovaní trestných činov uvedených v osobitnom zákone a pri zisťovaní ich páchateľov tým, že je činný v zločineckej skupine alebo zločineckú skupinu podporuje, nie je trestným činom, ak sa agent takého činu dopustí s cieľom odhaliť páchateľa trestnej činnosti v prospech zločineckej skupiny.

(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na čin, ktorým agent zločineckú skupinu založil alebo zosnoval.“.

36.
Nadpis nad § 186 znie:

„Nedovolená výroba a držba omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovanie s nimi“.

37.
Za § 185c sa vkladá § 186, ktorý znie:

㤠186
Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo prepadnutím veci.“.

38.
§ 187 znie:

㤠187
(1)
Kto neoprávnene omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor
a)
vyrobí, vyvezie, dovezie alebo prevezie,

b)
kúpi, vymení alebo inak zadováži,

c)
predá alebo inak sprostredkuje, alebo

d)
prechováva po akúkoľvek dobu,

potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo prepadnutím majetku, alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

(2)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
pre osobu mladšiu ako osemnásť rokov alebo pre osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony, alebo pre osobu postihnutú duševnou poruchou,

b)
pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti, alebo

c)
opätovne.

(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, alebo

b)
získa značný prospech.

(4)
Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
ako člen organizovanej skupiny alebo v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo

b)
pre osobu mladšiu ako pätnásť rokov.

(5)
Rovnako ako v odseku 4 sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
poruší dôležitú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania alebo funkcie,

b)
získa prospech veľkého rozsahu,

c)
spôsobí ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb, alebo

d)
spôsobí smrť.

(6)
Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen zločineckej skupiny alebo ak spôsobí takým činom smrť viacerých osôb.“.

39.
Nadpis nad § 187a znie:

„Nedovolená výroba a držba jadrových materiálov a vysokorizikových chemických látok“.

40.
§ 188 znie:

㤠188
(1)
Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu, prekurzora, jadrovej alebo obdobnej rádioaktívnej látky alebo vysokorizikovej chemickej látky, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného väčší prospech.

(3)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného značný prospech.

(4)
Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.“.

41.
V § 188a ods. 1 sa slová „až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom“ nahrádzajú slovami „na jeden rok až päť rokov“.
42.
V § 188a ods. 2 sa slová „šesť mesiacov až päť rokov“ nahrádzajú slovami „dva roky až osem rokov“.
43.
V § 195 sa slová „jadrové látky podľa § 187, 187a, 188, ktoré“ nahrádzajú slovami „jadrový materiál alebo jadrovú látku podľa § 186, 187, 187a a 188 a za anaboliká podľa § 218a, ktoré“.
44.
Nadpis nad § 205 znie:

„Ohrozovanie mravnosti“.

45.
§ 205 znie:

㤠205
(1)
Kto pornografické dielo
a)
ponúka, prenecháva alebo sprístupňuje osobe mladšej ako osemnásť rokov, alebo

b)
vystavuje alebo inak sprístupňuje na mieste, ktoré je prístupné osobám mladším ako osemnásť rokov,

potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
poruší osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, alebo

b)
získa pre seba alebo iného značný prospech.“.

46.
Za § 205 sa vkladá § 205a, ktorý znie:

㤠205a
(1)
Kto vyrába, kupuje, dováža alebo inak zadovažuje a následne predáva, požičiava alebo inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupným alebo zverejňuje pornografické dielo, v ktorom sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazuje sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
ako člen organizovanej skupiny,

b)
tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím počítačovej siete alebo iným podobne účinným spôsobom, alebo

c)
voči osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo na mieste, ktoré je prístupné osobám mladším ako osemnásť rokov.

(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
poruší osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, alebo

b)
získa pre seba alebo iného značný prospech.“.

47.
Za § 205a sa vkladajú § 205b, 205c a 205d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠205b
Výroba detského pornografického diela
(1)
Kto zneužije dieťa na výrobu detského pornografického diela alebo umožní takéto jeho zneužitie, alebo sa inak podieľa na takejto výrobe, potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2)
Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
na dieťati mladšom ako dvanásť rokov,

b)
s použitím násilia, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy, alebo zneužitím tiesne alebo závislosti iného, alebo

c)
na viacerých deťoch.

(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
poškodí telesný vývoj alebo mravný vývoj dieťaťa, alebo

b)
získa pre seba alebo iného značný prospech.

(4)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.

§ 205c
Rozširovanie detského pornografického diela
(1)
Kto rozširuje detské pornografické dielo, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
ako člen organizovanej skupiny,

b)
tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím počítačovej siete alebo iným podobne účinným spôsobom, alebo

c)
voči osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo na mieste, ktoré je prístupné osobám mladším ako osemnásť rokov.

(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
poruší osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, alebo

b)
získa pre seba alebo iného značný prospech.


§ 205d
Prechovávanie detského pornografického diela
Kto prechováva detské pornografické dielo, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.“.

48.
§ 215 vrátane nadpisu znie:

㤠215
Týranie blízkej osoby a zverenej osoby
(1)
Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie
a)
opakovaným bitím, neoprávneným uzatváraním, nadmerným vyvolávaním strachu alebo stresu, alebo iným neprimeraným, alebo neodôvodneným trestaním,

b)
opakovaným neoprávneným odopieraním stravy, základného ošatenia, základnej hygieny, zdravotnej starostlivosti alebo bývania,

c)
nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu prác spôsobujúcich jej neúmernú fyzickú námahu vzhľadom na jej vek, zdravotný stav alebo fyzickú, alebo psychickú vyspelosť, alebo k vykonávaniu iných činností, ktoré sú škodlivé ľudskému zdraviu, alebo

d)
opakovaným, alebo nadmerným vystavovaním vplyvu látok, ktoré sú škodlivé ľudskému zdraviu,

potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo zákazom činnosti.

(2)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
obzvlášť surovým spôsobom alebo

b)
na viacerých osobách.

(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potresce, ak poruší činom uvedeným v odseku 1 osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, alebo povinnosť, na ktorej splnenie sa osobitne zaviazal, alebo ak pokračuje v páchaní takého činu po dlhší čas.

(4)
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.“.

49.
§ 216b vrátane nadpisu sa vypúšťa.
50.
Za § 217 sa vkladá § 217a, ktorý znie:

㤠217a
Nezákonné zamestnávanie detí
(1)
Kto nezákonne zamestnáva dieťa mladšie ako 15 rokov, pričom mu bráni v povinnej školskej dochádzke, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na dieťati, ktoré je zverené pod jeho dozor, zneužijúc jeho závislosť, alebo ak činom uvedeným v odseku 1 získa akýkoľvek majetkový prospech.

(3)
Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potresce, ak na spáchanie činu uvedeného v odseku 1 využije niečiu tieseň.

(4)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 pod hrozbou násilia alebo na viacerých deťoch.

(5)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.“.

51.
V § 219 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

„e)
na tehotnej žene,

f)
na inom pre jeho rasu, národnosť, politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že je bez vyznania,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená g) a h).

52.
V § 228 odsek 2 znie:

„(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
získa značný prospech, alebo

b)
spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.“.

53.
Za § 235 sa vkladajú § 235a a 235b, ktoré vrátane nadpisu nad § 235a znejú:

„Hrubý nátlak
§ 235a
(1)
Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti k poskytnutiu plnenia majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za služby vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za také plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to aj vtedy, ak také služby iba predstiera, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

(2)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
ako člen organizovanej skupiny,

b)
so zbraňou,

c)
obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom, alebo

d)
na viacerých osobách.

(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
a)
značnú škodu alebo ním získa pre seba alebo iného značný prospech alebo

b)
ťažkú ujmu na zdraví.

(4)
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
a)
škodu veľkého rozsahu,

b)
ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo

c)
smrť.

(5)
Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť viacerých osôb.

§ 235b
(1)
Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti k plneniu povinnosti zo záväzku, na ktorej splnenie má inak tretia osoba nárok, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

(2)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
ako člen organizovanej skupiny,

b)
so zbraňou,

c)
obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom.

(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví alebo ak v súvislosti s takým činom neoprávnene vnikne do domu alebo do bytu iného, alebo tam neoprávnene zotrvá.

(4)
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
a)
ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo

b)
smrť.

(5)
Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť viacerých osôb.“.

54.
§ 247 vrátane nadpisu znie:

㤠247
Krádež
(1)
Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, a spôsobí tak škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa páchateľ potresce, ak si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a
a)
taký čin spácha vlámaním, alebo

b)
bezprostredne po takom čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia, alebo

c)
taký čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe.

(3)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potresce, ak
a)
bol za čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v posledných dvoch rokoch odsúdený, alebo

b)
spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 škodu nie malú.

(4)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 väčšiu škodu.

(5)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen organizovanej skupiny alebo ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

(6)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 škodu veľkého rozsahu alebo ak spácha taký čin v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.“.

55.
V § 248 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

56.
V § 248 ods. 4 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“ a vypúšťa sa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

57.
Za § 248 sa vkladá § 248a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠248a
Nevyplatenie mzdy a odstupného
(1)
Kto ako štatutárny orgán alebo prokurista právnickej osoby, alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy, alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal finančné prostriedky na ich výplatu, potresce sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
voči viac ako desiatim zamestnancom alebo

b)
opätovne.

(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu alebo ak takým činom získa väčší prospech.

(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu alebo ak takým činom získa značný prospech.

(5)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu alebo ak takým činom získa prospech veľkého rozsahu.“.

58.
Nadpis nad § 249a znie:

„Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla“.

59.
§ 249a znie:“.

㤠249a
(1)
Kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla hodnoty nie nepatrnej v úmysle prechodne ho používať, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak v úmysle uvedenom v odseku 1 sa zmocní cudzieho motorového vozidla hodnoty nie malej.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak v úmysle uvedenom v odseku 1 sa zmocní cudzieho motorového vozidla väčšej hodnoty alebo ak už bol za čin uvedený v odseku 1 odsúdený.

(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak v úmysle uvedenom v odseku 1 sa zmocní cudzieho motorového vozidla značnej hodnoty alebo ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny.

(5)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak v úmysle uvedenom v odseku 1 sa zmocní cudzieho motorového vozidla hodnoty veľkého rozsahu.“.

60.
Za § 249a sa vkladá § 249aa, ktorý znie:

㤠249aa
(1)
Kto neoprávnene prechodne používa cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu alebo ak spácha taký čin opätovne.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.

61.
§ 249c vrátane nadpisu znie:

㤠249c
Neoprávnené obstaranie platobnej karty a telefónnej karty
(1)
Kto si neoprávnene obstará platobnú kartu iného alebo neoprávnene vyrobí a obstará telefónnu kartu alebo predmet spôsobilý plniť ich funkcie, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom, alebo prepadnutím veci.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu.

(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu alebo

b)
ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny.“.

62.
V § 250 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

63.
V § 250 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo pre zárobok“.
64.
§ 250a vrátane nadpisu znie:

㤠250a
Úverový podvod
(1)
Kto vyláka od iného úver alebo záruku na úver tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí škodu nie malú alebo získa pre seba prospech nie malý, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto úver poskytuje, umožní získať úver tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 väčšiu škodu alebo ním získa väčší prospech.

(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 značnú škodu alebo ním získa značný prospech.

(5)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 škodu veľkého rozsahu alebo ním získa prospech veľkého rozsahu.“.

65.
Za § 250a sa vkladá § 250b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠250b
Subvenčný podvod
(1)
Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa zákona alebo iného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu alebo rozpočtu obce poskytuje, umožní získať dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu alebo rozpočtu obce tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 väčšiu škodu alebo ním získa väčší prospech.

(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 značnú škodu alebo ním získa značný prospech.

(5)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 škodu veľkého rozsahu alebo ním získa prospech veľkého rozsahu.“.

66.
§ 250c a 250d vrátane nadpisov znejú:

㤠250c
Poisťovací podvod
(1)
Kto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí škodu nie malú alebo získa pre seba prospech nie malý, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto poistné plnenie poskytuje, napomáha získať poistné plnenie tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 väčšiu škodu alebo ním získa väčší prospech.

(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 značnú škodu alebo ním získa značný prospech.

(5)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 škodu veľkého rozsahu alebo ním získa prospech veľkého rozsahu.

§ 250d
Neoprávnené obohatenie
(1)
Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že neoprávneným zásahom do technického alebo programového vybavenia počítača, automatu alebo iného podobného prístroja, alebo technického zariadenia slúžiaceho na automatizované uskutočňovanie predaja tovaru, zmenu alebo výber peňazí, alebo na poskytovanie platených výkonov, služieb, informácií či iných plnení dosiahne, že tovar, služby alebo informácie získa bez požadovanej úhrady alebo peniaze získa neoprávnene, a spôsobí tým na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu nie malú.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo ak takým činom spôsobí značnú škodu.

(5)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.

67.
Za § 250d sa vkladajú § 250e a 250f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠250e
Podvodný úpadok
(1)
Kto úmyselne ako štatutárny orgán alebo prokurista právnickej osoby spôsobí úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, tým, že majetok tejto právnickej osoby čo aj len sčasti použije
a)
na založenie inej právnickej osoby alebo

b)
na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe,

potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti.

(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ak úmyselne spôsobí svoj úpadok tým, že svoj majetok použije čo aj len sčasti
a)
na založenie právnickej osoby alebo

b)
na získanie majetkovej účasti v právnickej osobe.

(3)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce prokurista fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, ak úmyselne spôsobí úpadok tejto fyzickej osoby tým, že jej majetok použije čo aj len sčasti
a)
na založenie právnickej osoby alebo

b)
na získanie jej majetkovej účasti v právnickej osobe.

(4)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odsekoch 1, 2 alebo 3 väčšiu škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného väčší prospech.

(5)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odsekoch 1, 2 alebo 3 značnú škodu alebo ním získa pre seba alebo iného značný prospech.

(6)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odsekoch 1, 2 alebo 3
a)
inému úpadok alebo

b)
škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.


§ 250f
Zavinený úpadok
(1)
Kto ako štatutárny orgán alebo prokurista právnickej osoby spôsobí úpadok tejto právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej veriteľa tým, že
a)
bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu alebo do obchodu, ktorý sa vymyká z rámca pravidelného podnikania právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom,

b)
prijme alebo poskytne z hľadiska majetkových možností právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, neúmerne vysoký alebo nevýhodný úver,

c)
na škodu veriteľa právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak odstráni čo aj len sčasti majetok tejto právnickej osoby,

d)
väčšiu časť príjmu z podnikania právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, použije na vlastnú osobnú spotrebu alebo

e)
príjem z podnikania právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, vloží čo aj len sčasti do lotérií, hier alebo stávok,

potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti.

(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ak spôsobí svoj úpadok a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a)
bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu alebo do obchodu, ktorý sa vymyká z rámca jej pravidelného podnikania,

b)
prijme alebo poskytne z hľadiska svojich majetkových možností neúmerne vysoký alebo nevýhodný úver,

c)
na škodu svojho veriteľa zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak odstráni čo aj len sčasti svoj majetok,

d)
väčšiu časť príjmu z podnikania použije na nadmernú osobnú spotrebu alebo

e)
príjem z podnikania vloží čo aj len sčasti do lotérií, hier alebo stávok.

(3)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce prokurista fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, ak spôsobí úpadok tejto fyzickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej veriteľa tým, že
a)
bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu alebo do obchodu, ktorý sa vymyká z rámca jej pravidelného podnikania,

b)
prijme alebo poskytne z hľadiska jej majetkových možností neúmerne vysoký alebo nevýhodný úver,

c)
na škodu jej veriteľa zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak odstráni čo aj len sčasti jej majetok,

d)
väčšiu časť príjmu z podnikania tejto fyzickej osoby použije na vlastnú osobnú spotrebu alebo

e)
príjem z podnikania tejto fyzickej osoby vloží čo aj len sčasti do lotérií, hier alebo stávok.

(4)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto ako štatutárny orgán alebo prokurista právnickej osoby koná spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. a) až e), a úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, bol odvrátený len poskytnutím príspevku alebo iným opatrením orgánu štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnej inštitúcie, ku ktorým neboli tieto orgány povinné.

(5)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odsekoch 1, 2 alebo 3 značnú škodu alebo ním získa pre seba alebo iného značný prospech.

(6)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odsekoch 1, 2 alebo 3
a)
inému úpadok alebo

b)
škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.“.

Doterajšie § 250c a 250d sa označujú ako § 250g a 250h.

68.
V § 251 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech.

(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu.“.

69.
Nadpis nad § 252 znie:

„Legalizácia príjmu z trestnej činnosti“.

70.
§ 252 znie:

㤠252
(1)
Kto príjem z trestného činu hodnoty nie malej alebo vec hodnoty nie malej, ktorá je príjmom z trestného činu,
a)
prevedie na seba alebo iného, požičia, vypožičia, predisponuje v banke, dovezie, prevezie, privezie, premiestni, prenajme alebo inak sebe alebo inému zadováži, alebo

b)
drží, uschováva, ukrýva, užíva, spotrebuje, zničí, zmení alebo poškodí

v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnom čine, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti, alebo prepadnutím majetku, alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného väčší prospech.

(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo ak získa takým činom značný prospech.

(4)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
ako verejný činiteľ alebo

b)
ako člen organizovanej skupiny pôsobiacej vo viacerých štátoch, alebo v spojení s takou skupinou.

(5)
Rovnako ako v odseku 4 sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.“.

71.
Za § 252 sa vkladá § 252a, ktorý znie:

㤠252a
(1)
Kto neoznámi alebo neohlási
a)
skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 252 alebo

b)
podozrivé bankové operácie

napriek tomu, že taká povinnosť mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2)
Čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak páchateľ nemohol oznámenie alebo ohlásenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu neuviedol do nebezpečenstva trestného stíhania.“.

72.
V § 253 odsek 2 znie:

„(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného značný prospech.“.

73.
§ 255 vrátane nadpisu znie:

㤠255
Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku
(1)
Kto inému spôsobí škodu nie nepatrnú tým, že poruší zákonom alebo na základe zákona ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného, alebo ak spôsobí takým činom značnú škodu.“.

74.
§ 256 vrátane nadpisu znie:

㤠256
Poškodzovanie veriteľa
(1)
Kto čo aj len čiastočne zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a)
zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,

b)
zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,

c)
predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo

d)
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,

potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto čo aj len čiastočne zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
a)
zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku dlžníka, alebo

b)
na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.

(3)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 väčšiu škodu alebo ním získa pre seba alebo iného väčší prospech.

(4)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2
a)
vážnu poruchu v podnikaní alebo hospodárení iného, alebo

b)
značnú škodu, alebo ním získa pre seba, alebo iného značný prospech.

(5)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2
a)
inému úpadok alebo

b)
škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 2 písm. a) sa za slová „nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 2 a 3“ vkladajú slová „založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 185a“, slová „nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov podľa § 187, nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov podľa § 187a“ sa nahrádzajú slovami „nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187, nedovolenej výroby a držby jadrových materiálov a vysokorizikových chemických látok podľa § 187a, ohrozovania mravnosti podľa § 205a ods. 2 písm. a), výroby detského pornografického diela podľa § 205b, rozširovania detského pornografického diela podľa § 205c“, za slová „vydierania podľa § 235 ods. 2“ sa vkladajú slová „hrubého nátlaku podľa § 235a a 235b“ a slová „krádeže podľa § 247 ods. 3 písm. a) a ods. 4, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249a ods. 3 a 4, podvodu podľa § 250 ods. 3 písm. a) a ods. 4 a legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 252 Trestného zákona“ sa nahrádzajú slovami „krádeže podľa § 247 ods. 5 a 6, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 249a ods. 4, podvodu podľa § 250 ods. 4 písm. a) a ods. 5 a legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 252 a 252a Trestného zákona“.
2.
§ 3 znie:

㤠3
Organizovanou skupinou podľa § 2 ods. 2 sa rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, ktoré sa vyznačuje deľbou úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou.“.

Čl. III

Prechodné ustanovenia

1.
Tresty uložené pred 1. septembrom 1999 sa vykonajú, ak ďalej nie je ustanovené inak, podľa doterajších predpisov.
2.
Trest odňatia slobody uložený pred 1. septembrom 1999 za čin, ktorý podľa tohto zákona nie je trestným činom, prípadne jeho nevykonaný zvyšok sa nevykoná. Ustanovenie o súhrnom treste sa v takom prípade nepoužije. Ak za taký trestný čin a zbiehajúci sa iný trestný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, súd trest pomerne skráti; pritom prihliadne na vzájomný pomer závažnosti trestných činov, ktoré od 1. septembra 1999 nie sú trestnými činmi, a ostatných trestných činov.
3.
Trest odňatia slobody uložený pred 1. septembrom 1999 za trestný čin, ktorý sa bude po 1. septembri 1999 posudzovať ako miernejšie trestný, súd pomerne skráti; pritom prihliadne na vzájomný pomer trestnej sadzby ustanovenej na pôvodný trestný čin a sadzby ustanovenej na miernejšie trestný čin. Podľa rovnakých zásad postupuje, ak za taký čin a zbiehajúci sa iný trestný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest. Ak trest odňatia slobody uložený obzvlášť nebezpečnému recidivistovi podľa § 42 ods. 1 presahuje hornú hranicu základnej trestnej sadzby, súd trest skráti na túto hranicu.

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 120/1962 Zb., zákonom č. 53/1963 Zb., zákonom č. 184/1964 Zb., zákonom č. 56/1965 Zb., zákonom č. 81/1966 Zb., zákonom č. 148/1969 Zb., zákonom č. 45/1973 Zb., zákonom č. 43/1980 Zb., zákonným opatrením č. 10/1989 Zb., zákonom č. 159/1989 Zb., zákonom č. 47/1990 Zb., zákonom č. 84/1990 Zb., zákonom č. 175/1990 Zb., zákonom č. 457/1990 Zb., zákonom č. 545/1990 Zb., zákonom č. 490/1991 Zb., zákonom č. 557/1991 Zb., nálezom Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992, uverejnenom v čiastke 93/1992 Zb., zákonom č. 60/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákonom č. 13/1998 Z. z., zákonom č. 129/1998 Z. z., zákonom č. 10/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore