Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2017 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 10.07.2017
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2017 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 182/2017 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 182/2017

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 182/2017, dátum vydania: 10.07.2017

A. Všeobecná časť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 a Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.
Základným cieľom návrhu zákona je spravodlivejší a adresnejší systém financovania, čiastočné zjednodušenie systému, zníženie byrokracie a predchádzanie neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov.


Predložený návrh zákona upravuje najmä:
•výpočet koeficientu kvalifikačnej štruktúry tak, aby zohľadňoval aj prax pedagogických zamestnancov,
•poskytovanie finančných prostriedkov na rozvoj škôl a školských zariadení v rámci dotácií a rozvojových projektov,
•poskytovanie finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy z obcí, v ktorých nie je zriadená základná škola alebo jej časť, najmä so zohľadnením vyučovacieho jazyka,
•poskytovanie príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode,
•poskytovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách,
•administratívnu záťaž škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov,
•ukazovatele, podľa ktorých sa rozdeľujú podielové dane obciam na činnosť školských klubov detí a zariadení školského stravovania,
•rozdeľovanie podielových daní obciam na stravovanie žiakov základných škôl.


Návrh zákona má negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy služieb verejnej správy na občana. Návrh zákona nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona bol predmetom predbežného pripomienkového konania v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého vyhodnotenie je súčasťou predloženého návrhu zákona. Na rokovanie vlády sa predkladá s rozporom s Novými školskými odbormi, Slovenskou komorou učiteľov, Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Konferenciou biskupov Slovenska, Združením katolíckych škôl Slovenska, Združením základných škôl Slovenska, Inštitútom zamestnanosti, Asociáciou výchovných poradcov a 1 hromadnou pripomienkou. Akceptácia pripomienok, ktoré sú predmetom rozporu, by znamenala zvýšené nároky na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona bol prerokovaný dňa 10. apríla 2017 Hospodárskou a sociálnou radou SR, ktorá nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu Združenia miest a obcí Slovenska. Návrh zákona bol 12. apríla 2017 prerokovaný v Legislatívnej rade vlády SR a uplatnené pripomienky sú v predkladanom návrhu zapracované. V novom znení návrhu zákona sú zapracované
pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré boli prerokované 26. apríla 2017, a rozpor bol odstránený. Rovnako je zapracovaná pripomienka Ministerstva financií Slovenskej republiky vznesená na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 3. mája 2017 a pripomienka sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky k čl. II bodu 5 návrhu zákona. Pripomienka Ministerstva financií Slovenskej republiky ohľadom rozpočtovo nekrytých vplyvov bola prerokovaná 5. mája 2017, je zapracovaná v doložke vybraných vplyvov a rozpor je odstránený.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi Slovenskej republiky a právom Európskej únie, ako aj s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.


B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov v nadväznosti na ďalšie navrhované novelizačné body.
K bodu 2
Navrhuje sa rozšíriť skupinu prijímateľov príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách prideľovaného podľa § 6b zákona aj o deti z rodín, v ktorých je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenie § 28 ods. 6 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) oslobodilo zákonných zástupcov detí od povinnosti prispievať na čiastočnú úhradu nákladov.
Cieľom návrhu je odstrániť problémy z aplikačnej praxi pri prijímaní týchto detí do materskej školy, nakoľko sa za deti neuhrádza príspevok, čím sa pre tieto deti zlepší prístup k predškolskému vzdelávaniu.
Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie je vo výške 15% zo sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa.
K bodu 3
Aktualizuje sa znenie poznámky pod čiarou v súvislosti s novelou školského zákona (§ 64 ods. 3), nakoľko náklady na triedy prvého ročníka v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok otvorené nad rámec rozhodnutia orgánu miestnej štátnej správy v školstve sa nefinancujú.

K bodom 4 a 5
Precíznejšie sa identifikujú zdroje financovania škôl a školských zariadení financovaných zo štátneho rozpočtu.
K bodom 6 a 7
Aktualizácia vnútorných odkazov v súvislosti so zmenami v bodoch 4 a 5.
K bodom 8 a 10
Aktualizácia súvisí so zmenou štruktúry zákona, zadefinovaním nenormatívnych príspevkov v samostatných ustanoveniach.
K bodu 9
Aktualizuje sa znenie poznámky pod čiarou v súvislosti s novelizáciou § 13 školského zákona.
K bodu 11
Navrhuje sa spresnenie poskytovania finančných nákladov na osobné náklady pedagogických zamestnancov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a to o zohľadňovanie aj rokov praxe. Zber údajov sa uskutoční prostredníctvom rezortného informačného systému, pôjde o zber 1 188 údajov. Roky praxe môžu ovplyvniť výdavky na osobné náklady od 0% do 24%.
V súčasnosti sa zohľadňuje len zaradenie zamestnancov do platových tried, pracovných tried, skutočnosť, či poberá zamestnanec kreditový príplatok 0%, 6% alebo 12%.
K bodu 12
Pri normatívnom financovaní škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, mohlo ministerstvo zohľadniť veľkosť školy, a to vzhľadom na počet žiakov školy. Veľkosť školy sa zohľadňuje pri prideľovaní finančných prostriedkov na osobné náklady a prevádzkové náklady, a to prostredníctvom kompenzačného príspevku, t.j. podľa § 4 ods. 1 a prílohy č. 7 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
Nahradením slov „možno zohľadniť“ slovami „sa zohľadní“, v § 4 ods. 5 a 6, sa toto kritérium stáva povinným pri normatívnom financovaní škôl vrátane škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Toto kritérium zohľadňuje ministerstvo pri normatívnom financovaní aj v súčasnosti. Súčasné hodnoty kompenzačného koeficientu ministerstvo plánuje prehodnotiť a zohľadniť diferencovane veľkosť školy (počet žiakov základnej školy) napr. do 50 žiakov, do 100 žiakov a podobne.
K bodu 13
Pôvodné ustanovenie § 4a Špecifiká sa navrhuje rozdeliť na dve samostatné ustanovenia, a to § 4a Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a § 4aa Príspevok na dopravu žiakov.
V pôvodných pravidlách týkajúcich sa prideľovania finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa navrhuje zmeniť termín predkladania žiadosti na 31. mája príslušného kalendárneho roka, aby mohli byť pridelené finančné prostriedky na školský rok, nie na kalendárny rok, a termín zverejňovania údajov o pridelení finančných prostriedkov na asistentov učiteľa. V žiadosti sa okrem stupňa a miery postihnutia žiakov bude sledovať aj druh postihnutia.
Ostatné pravidlá sa nemenia.
K bodu 14
V novom ustanovení § 4aa sa upravujú pravidlá poskytovania finančných prostriedkov zákonným zástupcom žiakov na dopravu žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl do školy a späť do miesta trvalého pobytu, ak v mieste trvalého pobytu nemajú zriadenú školu alebo jej časť s príslušným vyučovacím jazykom.
Ide o úlohu z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020.
Pôvodný systém prideľovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy a späť do miesta trvalého pobytu žiaka sa nenavrhuje zmeniť v ostatných prípadoch.
Navrhuje sa
•zohľadniť vyučovací jazyk školy,
•poskytovať finančné prostriedky na dopravu žiakov do školy a späť do miesta trvalého pobytu žiaka, a to do najbližšej školy. Podľa týchto pravidiel sa poskytujú finančné prostriedky na dopravu žiakov do školy a späť už v súčasnosti, a to žiakom špeciálnych základných škôl a cirkevných škôl.
Ak je v obci základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a žiak má záujem navštevovať základnú školu s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, finančné prostriedky na dopravu žiaka do školy sa v súčasnosti neposkytujú, nakoľko obec vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov (obec mala otvoriť triedu pre iný vyučovací jazyk). Najmä z ekonomických dôvodov to pre väčšinu obcí nie je možné, preto sa navrhuje to riešiť formou príspevku na dopravu žiakov do školy.
Z dôvodu zjednotenia súvisiacej úpravy financovania v jednom právnom predpise sa zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujú vypustiť ustanovenia v § 8, ktoré sa týkajú poskytovania príspevku na dopravu žiakov do školy a späť do miesta trvalého pobytu žiaka.
Navrhuje sa v samostatnom ustanovení riešiť problematiku poskytovania príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode, v súčasnosti je táto problematika upravená v § 7 ods. 19 zákona.
Oproti súčasnému stavu sa len umožňuje poskytovať 2 krát tento príspevok na žiakov stredných škôl s osemročnou dĺžkou štúdia, ide o gymnáziá a konzervatóriá. Ide o spravodlivé nastavenie systému. Ak by ten žiak podľa súčasných pravidiel riadne ukončil základnú školu a následne pokračoval napr. na štvorročnom gymnáziu, tak by dostal príspevok jedenkrát v základnej škole a jedenkrát v gymnáziu. Žiaci osemročných gymnázií sú o túto možnosť ukrátený, nakoľko odchádzajú do osemročného gymnázia po ukončení 5. ročníka základnej školy. Obdobne to platí aj pre žiakov konzervatórií s osemročnou dĺžkou štúdia.
Navrhuje sa v samostatnom ustanovení riešiť problematiku poskytovania príspevku na školu v prírode, v súčasnosti je táto problematika upravená v § 7 ods. 19 zákona. Pravidlá zostávajú zachované, nenavrhuje sa žiadna zmena.
Navrhuje sa v samostatnom ustanovení riešiť problematiku poskytovania príspevku na učebnice, v súčasnosti je táto problematika upravená v § 7 ods. 18 zákona. Pravidlá zostávajú zachované, nenavrhuje sa žiadna zmena.
Navrhuje sa v samostatnom ustanovení riešiť problematiku poskytovania príspevku na záujmové vzdelávanie, v súčasnosti je táto problematika upravená v § 7 ods. 8 zákona. Zachováva sa súčasný stav.
K bodom 15 a 16
Zriaďovateľ, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že stav majetku školy alebo majetku školského zariadenia ohrozuje alebo neriešením stavu bude ohrozovať
prevádzku majetku školy alebo majetok školského zariadenia, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. Cieľom úpravy je oddeliť financovanie skutočných havarijných stavov školských objektov od požiadaviek na financovanie modernizácie školských objektov. V prípade, ak nebude možné zo žiadosti jednoznačne určiť, či ide o havarijný stav školského objektu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie odborného posudku znalcom v príslušnom odbore alebo odvetví a ďalších dokladov súvisiacich s havarijnou situáciou. Na základe týchto dokladov rozhodne, či ide o zanedbanie povinností vlastníka školských objektov podľa odseku 2 alebo o havarijnú situáciu.
Modernizáciu školských objektov navrhuje ministerstvo financovať v rámci dotácií, t.j. prostredníctvom § 6c zákona.
K bodu 17
Úprava pravidiel prideľovania finančných prostriedkov na rozvojové projekty súvisí s úpravou okruhu prijímateľov dotácií popísaných v § 6c zákona.
V rámci rozvojových projektov sa navrhuje, aby žiadateľom o pridelenie finančných prostriedkov bol zriaďovateľ. Maximálna výška príspevku ministerstva v rámci rozvojového projektu bude 10 000 eur. Spoluúčasť zriaďovateľa alebo inej fyzickej osoba alebo právnickej osoby na realizácii rozvojového projektu sa navrhuje určovať vo výzve, a to zo sumy pridelenej ministerstvom na realizáciu rozvojového projektu. Ostatné pravidlá zostávajú zachované. Rozvojové projekty sa dotýkajú škôl a školských zariadení financovaných zo štátneho rozpočtu.
K bodom 18 až 21
Navrhuje sa znížiť počet žiakov školy (zo sociálne znevýhodneného prostredia), pri ktorom bude povinne v škole pôsobiť asistent učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zmena súvisí so zmenou § 107 školského zákona. Výška príspevku na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v roku 2017 zvýšila o viac ako 100%, nakoľko podľa novej prísnejšej definície žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia uvedenej v § 107 školského zákona sa zníži počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia najmenej o polovicu.
Presun účelu použitia finančných prostriedkov prideľovaných školám na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do § 4e z § 107 školského zákona z dôvodu zjednotenia súvisiacej úpravy financovania v jednom právnom predpise.
Rovnako ako pri ostatných príspevkoch sa navrhuje zverejňovať výška príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na webovom sídle ministerstva. Výpočet výšky príspevku je uvedený v odseku 2.
K bodu 22
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s úpravami v § 4a až 4e.
K bodu 23
Navrhujú sa vypustiť odseky 3 až 6 z tohto ustanovenia zákona a presunúť do § 7 pre všetkých zriaďovateľov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
K bodu 24
Navrhuje sa vypustiť účel použitia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl. Príspevok poskytuje ministerstvo zriaďovateľom materských škôl na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a aj na deti mladšie, ktoré pochádzajú z rodiny, v ktorej je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom pomoci v hmotnej núdzi. Na ostatné deti v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa. Navrhuje sa, aby účel použitia finančných prostriedkov pridelených ministerstvom a poskytnutých zákonným zástupcom dieťaťa bol rovnaký.
K bodom 25 až 29
Navrhuje sa poskytovať dotácie zriaďovateľom všetkých škôl a školských zariadení, t.j. aj zriaďovateľom základných a stredných škôl. Úpravy súvisia aj so zmenami navrhovanými v § 4d Financovanie rozvojových projektov. Úpravy pravidiel súvisia najmä s poskytovaním finančných prostriedkov na výstavbu modulových základných škôl, kedy podľa súčasného znenia zákona sa neuzatvárala zmluva na modernizáciu školských objektov. Nie všetci prijímatelia finančných prostriedkov postupovali v súlade s pokynmi ministerstva školstva. Cieľom je na základe uzatvorenej zmluvy vymôcť plnenie všetkých povinností a záväzkov súvisiacich s poskytovaním finančných prostriedkov na uvedený účel. Spoluúčasť zriaďovateľa alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby na realizácii aktivity sa navrhuje určovať vo výzve, a to zo sumy pridelenej ministerstvom na realizáciu aktivity.
Zároveň sa upravujú pravidlá prideľovania dotácií na základe predloženej žiadosti bez vypísania výzvy. Ministerstvo školstva postupovalo podľa týchto pravidiel aj v súčasnosti, no z hľadiska jednoznačnosti sa to navrhuje uviesť aj explicitne do zákona. To znamená, že ku každej predloženej žiadosti o dotáciu zadane komisia, ktorá predloží ministrovi návrh na pridelenie/ nepridelenie dotácie. Následne sa s úspešným žiadateľom uzatvorí zmluva.
K bodom 30 až 32
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s prideľovaním finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie podľa nového ustanovenia, a to § 4ae.
K bodu 33
Úprava súvisí s úpravou § 4d a § 6c. Znenie súčasného § 7 ods. 10 písm. b) sa navrhuje presunúť do § 6c z dôvodu zjednotenia právnej úpravy poskytovania nenormatívnych finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania a služby s tým súvisiace.
K bodom 34 a 35
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vložením nových ustanovení do zákona.
K bodom 36 a 37
Navrhuje sa, aby ustanovenia uvedené v § 6a ods. 3 až 6 len pre zriaďovateľov súkromných škôl platili pre všetkých zriaďovateľov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
Okrem toho sa navrhuje, aby Štátna školská inšpekcia oznamovala ministerstvu školstva porušenia škôl v rozsahu upravenom v § 7 ods. 18 namiesto zriaďovateľa školy.
Niektorí zriaďovatelia škôl nedbali na plnenie tejto povinnosti.
K bodom 38 až 42
Navrhuje sa zvýšiť dolná hranica veku na žiakov základných umeleckých škôl, na ktorých sa budú obciam rozdeľovať podielové dane na činnosť základných umeleckých škôl, nakoľko trojročné a štvorročné deti sa v základných umeleckých školách nevzdelávajú. Navrhujú sa rozdeľovať podielové dane pre obce na činnosť školského klubu detí podľa počtu prijatých detí do školského klubu detí. V súčasnosti sa prideľujú podľa počtu všetkých žiakov základnej školy. Kritériom na pridelenie finančných prostriedkov obciam budú žiaci nultého až piateho ročníka základnej školy, nakoľko najmä títo žiaci navštevujú školský klub detí. Neznamená to však, že by ho nemohli navštevovať aj žiaci vyšších ročníkov základnej školy.
Obce sa budú môcť naďalej slobodne rozhodnúť podľa akých pravidiel budú financovať náklady na činnosť školského klubu detí, a to určením pravidiel vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Navrhuje sa zmena v rozdeľovaní podielových daní obciam na stravovanie žiakov základných škôl. Obciam, ktoré na svojom území nemajú zriadené zariadenie školského stravovania sa nebudú prideľovať podielové dane, nakoľko nezabezpečujú školské stravovanie žiakov škôl.
Doplnenie nového ustanovenia (písmeno l) do odseku 1 súvisí so zabezpečením rozdeľovania podielových daní obciam na správu školských objektov, a to z dôvodu zmeny znenia písmena h), t.j. spôsobu prideľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí (zo všetkých žiakov základnej školy na počet prijatých detí do školského klubu detí). Zachováva sa súčasný stav, t.j. podľa počtu všetkých žiakov základných škôl a detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
K bodom 43 až 47
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vložením nových ustanovení do zákona.
K bodu 48
Vzhľadom na zmeny v predkladaní žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením rieši sa obdobie ich predkladania pre školský rok 2017/2018 a zverejňovanie údajov o pridelených finančných prostriedkoch na tento účel.
V súvislosti s rozšírením príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode na žiakov stredných škôl s osemročnou dĺžkou štúdia sa explicitne uvádza kalendárny rok, v ktorom sa prvýkrát príspevok poskytne na týchto žiakov dvakrát.
K Čl. II
K bodu 1
Navrhovanou právnou úpravou sa vypúšťa odvolanie riaditeľa za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu ako dôvod nemožnosti byť navrhnutý radou školy za kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania. Z doterajšej právnej úpravy vyplývalo, že riaditeľ školy, ktorý podal oneskorene majetkové priznanie alebo z nedbanlivosti porušil zákaz podnikania, bol odvolaný z funkcie a v dôsledku odvolania na základe uvedených dôvodov sa nemohol už uchádzať o funkciu. Navrhovaná zmena reaguje na problémy vzniknuté pri aplikácií doterajšej právnej úpravy.

K bodu 2
Navrhovaná úprava súvisí so zmenou spôsobu prideľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí. Navrhuje sa, aby sa školské kluby detí zriaďovali len pri základných školách, aby neexistovali samostatné školské kluby detí. V súčasnosti evidujeme len 7 samostatných školských klubov detí. Problém bol v minulosti pri spôsobe navrhovaného rozdeľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí, kedy práve samostatné školské kluby detí vykazovali pre zbere údajov aj niekoľko tisíc detí, pričom v obci bola základná škola len s 15 žiakmi.
K bodom 3 a 4
Navrhuje sa vložiť možnosť pre obce, aby pri financovaní materských škôl a školských klubov detí mohli osobitne podľa vlastného uváženia rozhodnúť o pridelení finančných prostriedkov na asistenta učiteľa, vychovávateľa. Ak sa tak obec rozhodne, tak to uvedie do všeobecne záväzného nariadenia obce. Cieľom tejto úpravy je vytvoriť podmienky (aj finančné) na zvýšenie starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
K bodu 5
Navrhovaná právna úprava je zapracovaním zásadnej pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska k doterajšiemu zneniu § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je obec povinná poskytovať súkromným a cirkevným zariadeniam najmenej 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Vznikajú tak situácie, že napríklad základnú umeleckú školu alebo centrum voľného času má obec umiestnené v samostatnej budove, nezateplenej a pod., takže obci nestačia na prevádzku finančné prostriedky z podielových daní a prispieva z vlastných príjmov, čím sa potom zvyšuje objem finančných prostriedkov, z ktorých sa vypočítava 88%. Navrhovanou zmenou sa bližšie špecifikuje zdroj finančných prostriedkov, z ktorého sa financujú neštátne základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia a z ktorého obec v súlade s prijatým VZN určuje 88% pre tieto školy a školské zariadenia zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadeného obcou. Na základe tejto zmeny bude obec určovať vo všeobecne záväznom nariadení výšku príspevku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadeného obcou alebo štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou a inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou len z finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nie je tým dotknutá možnosť obce dofinancovať potreby škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj z iných vlastných príjmov.
K bodu 6
Navrhovaná úprava súvisí so zmenou spôsobu prideľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí. Bližšie popísané v novele zákona č. 597/2003 Z. z. (§ 7a).
K bodu 7
Navrhovaná úprava súvisí so zmenou spôsobu prideľovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov (§ 4aa zákona č. 597/2003 Z. z.).
K bodu 8
Upravuje sa kompetencia okresného úradu v sídle kraja predložiť žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia, ak neposkytuje výchovu, vzdelávanie, poradenstvo alebo služby spojené s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi.
K bodu 9
Upravuje sa prechodné obdobie 1 roka na zosúladenie terajšieho právneho stavu s navrhovanou novou právnou úpravou zriaďovania školských klubov detí len pri základných školách.
Upravuje sa prechodná racionalizačná stabilizácia okruhu školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Právna úprava je kompromisným riešením zásadnej pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska, v zmysle ktorej je nevyhnutné riešiť systémový problém v nadväznosti na neustály nárast prepočítaného počtu žiakov bez korešpondujúceho zvyšovania demografickej krivky. V roku 2007 MF SR evidovalo 7,364 mil. prepočítaných žiakov a kontinuálny nárast dosiahol pre rok 2017 počet 8,948 mil. prepočítaných žiakov, čo je zvýšenie o 1,584 mil. prepočítaných žiakov. To znamená, že 40% výnosu z dane z príjmov fyzických osôb určený pre mestá a obce na financovanie originálnych kompetencií v regionálnom školstve sa prepočítava medzi väčší počet prepočítaných žiakov. V roku 2017 tento počet znamená objem cca 125,136 mil. €. Pre rok 2017 eviduje Združenia miest a obcí Slovenska v súkromných a cirkevných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva a centrách pedagogicko-psychologického poradenstva 78,67 tis. prepočítaných klientov a cirkevných alebo súkromných reedukačných centrách a liečebno-výchovných sanatóriách 4,8 tis. prepočítaných žiakov, čo je spolu 83,47 tis. detí. Označené obdobie súvisí s pripravovanými komplexnými zmenami v oblasti poradenského systému.
K bodu 10
Aktualizuje sa transpozičná príloha z dôvodu prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair. Ide o formálne doplnenie prílohy, nakoľko všetky transpozičné povinnosti sú už v súčasnosti upravené v súlade s predmetnou smernicou.
K Čl. III
K bodom 1 až 7
Úprava ustanovení s cieľom zníženia administratívnej záťaže. Súčasné znenie ustanovenia vymedzuje rôzne časti školského vzdelávacieho programu a výchovného programu. Zo školského vzdelávacieho programu ako aj z výchovného programu sa navrhuje vypustiť učebný plán v materských školách, personálne zabezpečenie, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní a požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Časti navrhnuté na vypustenie sú obsiahnuté v inej dokumentácii, prípadne sa týkajú zamestnancov školy, preto je zbytočné a nenáležité ich uvádzať v školskom vzdelávacom programe.
K bodu 8
Zosúladenie pôvodného textu zákona s novým znením § 13 odseky 4 až 11.
K bodu 9 a 10
Sprehľadnenie právnej úpravy učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, uvedenie všetkých subjektov, ktoré zabezpečujú odborné posúdenie učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a učebných pomôcok a vydávanie schvaľovacích doložiek. Upravuje sa mechanizmus podľa § 1 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, čim sa odstraňujú nejasnosti aplikačnej praxe pojmu bezplatne poskytne v aktuálnej právnej norme, nakoľko sa majetok štátu (schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane učebníc, učebných textov a pracovných zošitov v prepise do Braillovho písma, s implementáciou posunkovej reči nepočujúcich alebo inej vhodnej forme pre žiakov so zdravotným znevýhodnením obstarávané z verejných zdrojov) bezodplatne prevádza základným školám a stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, okresného úradu v sídle kraja, štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou.
Dopĺňa sa register schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov o učebnice odporúčané ministerstvom školstva, z dôvodu lepšej informovanosti škôl o učebniciach, ktoré môžu v zmysle platnej legislatívy používať na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Zriaďuje sa register schválených učebných pomôcok, ktoré je povinné viesť ministerstvo zdravotníctva a príslušný ústredný orgán štátnej správy.
K bodu 11
Aplikačná prax preukázala potrebu nanovo zaviesť pravidlá používania učebníc, pracovných zošitov a učebných textov, o ich evidencii, o spôsobe a výške náhrady za stratené, zničené alebo poškodené učebnice, pracovné zošity a učebné texty, ktorých absencia od roku 2008 zrušením nariadenia vlády SR č. 282/1994 Z. z. o používaní učebníc a učebných textov spôsobuje problémy v praxi.
Škola je povinná hospodárne nakladať s majetkom, ktorý jej bol prevedený do správy a viesť evidenciu učebníc.
V prípade straty, zničenia alebo poškodenia zapožičaných učebníc, pracovných zošitov a učebných textov je povinný žiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca, škole nahradiť vzniknutú škodu.
Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené schválené učebnice, schválené učebné texty, schválené pracovné zošity a schválené učebné pomôcky zostávajú škole a škola ich bude môcť použiť na zabezpečenie učebníc, učebných textov, pracovných zošitov alebo učebných pomôcok.
Upravuje sa postup pri zapožičiavaní učebníc, pracovných zošitov, učebných textov a učebných pomôcok pri prestupe žiaka na inú školu.
K bodu 12
V praxi sa doklad využíva len obmedzene. Doklad dostáva každé dieťa bez ohľadu na úroveň vedomostí a zručností. Navrhuje sa vydávať ho iba na základe žiadosti.
K bodu 13
Navrhuje sa, aby v škole, v ktorej sa vzdeláva viac ako 20 individuálne začlenených žiakov pôsobil školský špeciálny pedagóg. Cieľom úpravy je zvýšiť starostlivosť o vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Ide o úlohu z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020 – zvýšiť počet odborných zamestnancov v školách.
Zriaďovatelia týchto škôl už dostávajú od roku 2004 zvýšené normatívy na týchto žiakov. Z uvedeného dôvodu nemá návrh dopad na štátny rozpočet. Návrhom sa neurčuje úväzok školského špeciálneho pedagóga.
Z pridelených finančných prostriedkov na viac ako 20 žiakov so zdravotným znevýhodnením si môže škola aj v súčasnosti zabezpečiť školského špeciálneho pedagóga na plný úväzok (100%) a ešte je zostane viac ako 11 000 € na prevádzku. Myslia sa tým náklady na bežnú prevádzku. Tým sa však nemyslia náklady na povinné materiálno technické zabezpečenie, nakoľko pri prijímaní žiaka do školy riaditeľ deklaruje, že ho má, teda má vytvorené podmienky na vzdelávanie takéhoto žiaka v škole.
Okrem toho ministerstvo školstva každoročne podporuje školy prostredníctvom rozvojového projektu zameraného na vybavenie školy pomôckami pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
K bodu 14
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s úpravou § 4e zákona č. 597/2003 Z. z.
K bodom 15 až 17
Navrhovaná úprava súvisí so zmenou spôsobu prideľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí. Bližšie popísané v čl. II v 2. bode.
K bodu 18
Aktualizuje sa transpozičná príloha vzhľadom na nahradenie smernice Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej novou smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair. Ide o formálnu povinnosť aktualizácie prílohy, nakoľko všetky transpozičné povinnosti sú už v súčasnosti upravené v súlade s predmetnou smernicou.
K Čl. IV
Účinnosť predpisu sa navrhuje 1. septembra 2017 okrem bodov 2, 16, 19, 23 až 25 a 30, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2018 z dôvodu potreby naviazania finančných prostriedkov na obdobie rozpočtového roku, čl. II bodu 6 ktorého účinnosť sa navrhuje od 1.9.2018 a čl. I bodu 10, ktorého účinnosť sa navrhuje od 1.1.2019. Účinnosť čl. II bodu 10 a čl. III bodu 18 sa zosúlaďuje s dátumom uplynutia transpozičnej lehoty na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej
služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair, ktorým je 23. máj 2018.

V Bratislave, 7. júna 2017
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Plavčan, v. r.
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 182/2017, dátum vydania: 10.07.2017

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 a Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.      

Základným cieľom návrhu zákona je spravodlivejší a adresnejší systém financovania, čiastočné zjednodušenie systému, zníženie byrokracie  a predchádzanie neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov.

Predložený návrh zákona upravuje najmä:

  • výpočet koeficientu kvalifikačnej štruktúry tak, aby zohľadňoval aj prax pedagogických zamestnancov,
  • poskytovanie finančných prostriedkov na rozvoj škôl a školských zariadení v rámci dotácií a rozvojových projektov,
  • poskytovanie finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy z obcí, v ktorých nie je zriadená základná škola alebo jej časť, najmä so zohľadnením vyučovacieho jazyka,
  • poskytovanie príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode,
  • poskytovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách,
  • administratívnu záťaž škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov,
  • ukazovatele, podľa ktorých sa rozdeľujú podielové dane obciam na činnosť školských klubov detí a zariadení školského stravovania,
  • rozdeľovanie podielových daní obciam na stravovanie žiakov základných škôl.

Návrh zákona má negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy služieb verejnej správy na občana. Návrh zákona nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Návrh zákona bol predmetom predbežného pripomienkového konania v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého vyhodnotenie je súčasťou predloženého návrhu zákona. Na rokovanie vlády sa predkladá s rozporom s Novými školskými odbormi, Slovenskou komorou učiteľov, Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Konferenciou biskupov Slovenska, Združením katolíckych škôl Slovenska, Združením základných škôl Slovenska, Inštitútom zamestnanosti, Asociáciou výchovných poradcov a 1 hromadnou pripomienkou. Akceptácia pripomienok, ktoré sú predmetom rozporu, by znamenala zvýšené nároky na rozpočet verejnej správy. 

Návrh zákona bol prerokovaný dňa 10. apríla 2017 Hospodárskou a sociálnou radou SR, ktorá nedospela k dohode z dôvodu nesúhlasu Združenia miest a obcí Slovenska. Návrh zákona bol 12. apríla 2017 prerokovaný v Legislatívnej rade vlády SR a uplatnené pripomienky sú v predkladanom návrhu zapracované. V novom znení návrhu zákona sú zapracované pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré boli prerokované 26. apríla 2017, a rozpor bol odstránený. Rovnako je zapracovaná pripomienka Ministerstva financií Slovenskej republiky vznesená na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 3. mája 2017 a pripomienka sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky k čl. II bodu 5 návrhu zákona. Pripomienka Ministerstva financií Slovenskej republiky ohľadom rozpočtovo nekrytých vplyvov bola prerokovaná 5. mája 2017, je zapracovaná v doložke vybraných vplyvov a rozpor je odstránený.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi Slovenskej republiky a právom Európskej únie, ako aj s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

 

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov v nadväznosti na ďalšie navrhované novelizačné body.

 

K bodu 2 

Navrhuje sa rozšíriť skupinu prijímateľov príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách prideľovaného podľa § 6b zákona aj o deti z rodín, v ktorých je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenie § 28 ods. 6 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) oslobodilo zákonných zástupcov detí od povinnosti prispievať na čiastočnú úhradu nákladov. 

Cieľom návrhu je odstrániť problémy z aplikačnej praxi pri prijímaní týchto detí do materskej školy, nakoľko sa za deti neuhrádza príspevok, čím sa pre tieto deti zlepší prístup k predškolskému vzdelávaniu. 

Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie je vo výške 15% zo sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa. 

 

K bodu 3

Aktualizuje sa znenie poznámky pod čiarou v súvislosti s novelou školského zákona (§ 64 ods. 3), nakoľko náklady na triedy prvého ročníka v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok otvorené nad rámec rozhodnutia orgánu miestnej štátnej správy v školstve sa nefinancujú.

 

K bodom 4 a 5

Precíznejšie sa identifikujú zdroje financovania škôl a školských zariadení financovaných zo štátneho rozpočtu.

 

K bodom 6 a 7

Aktualizácia  vnútorných odkazov v súvislosti so zmenami  v  bodoch 4 a 5.

 

K bodom 8 a 10

Aktualizácia súvisí so zmenou štruktúry zákona, zadefinovaním nenormatívnych príspevkov v samostatných ustanoveniach.  

 

 

K bodu 9

Aktualizuje sa znenie poznámky pod čiarou v súvislosti s novelizáciou § 13 školského zákona.

 

K bodu 11

Navrhuje sa spresnenie poskytovania finančných nákladov na osobné náklady pedagogických zamestnancov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a to o zohľadňovanie aj rokov praxe. Zber údajov sa uskutoční prostredníctvom rezortného informačného systému, pôjde o zber 1 188 údajov. Roky praxe môžu ovplyvniť výdavky na osobné náklady od 0% do 24%. 

V súčasnosti sa zohľadňuje len zaradenie zamestnancov do platových tried, pracovných tried, skutočnosť, či poberá zamestnanec kreditový príplatok 0%, 6% alebo 12%.

 

K bodu 12

Pri normatívnom financovaní škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, mohlo ministerstvo zohľadniť veľkosť školy, a to vzhľadom na počet žiakov školy. Veľkosť školy sa zohľadňuje pri prideľovaní finančných prostriedkov na osobné náklady a prevádzkové náklady, a to prostredníctvom kompenzačného príspevku, t.j. podľa § 4 ods. 1 a prílohy č. 7 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 

Nahradením slov „možno zohľadniť“ slovami „sa zohľadní“, v § 4 ods. 5 a 6, sa toto  kritérium stáva povinným pri normatívnom financovaní škôl vrátane škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Toto kritérium zohľadňuje ministerstvo pri normatívnom financovaní aj v súčasnosti. Súčasné hodnoty kompenzačného koeficientu ministerstvo plánuje prehodnotiť a zohľadniť diferencovane veľkosť školy (počet žiakov základnej školy) napr. do 50 žiakov, do 100 žiakov a podobne.

 

K bodu 13

Pôvodné ustanovenie § 4a Špecifiká sa navrhuje rozdeliť na dve samostatné ustanovenia, a to § 4a Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a § 4aa Príspevok na dopravu žiakov.

V pôvodných pravidlách týkajúcich sa  prideľovania finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa navrhuje zmeniť termín predkladania žiadosti na 31. mája príslušného kalendárneho roka, aby mohli byť pridelené finančné prostriedky na školský rok, nie na kalendárny rok, a termín zverejňovania údajov o pridelení finančných prostriedkov na asistentov učiteľa. V žiadosti sa okrem stupňa a miery postihnutia žiakov bude sledovať aj druh postihnutia.

Ostatné pravidlá sa nemenia.

 

K bodu 14

 

V novom ustanovení § 4aa sa upravujú pravidlá poskytovania finančných prostriedkov zákonným zástupcom žiakov na dopravu žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl do školy a späť do miesta trvalého pobytu, ak v mieste trvalého pobytu nemajú zriadenú školu alebo jej časť s príslušným vyučovacím jazykom.

Ide o úlohu z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020.

Pôvodný systém prideľovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy a späť do miesta trvalého pobytu žiaka sa nenavrhuje zmeniť v ostatných prípadoch.

Navrhuje sa

  • zohľadniť vyučovací jazyk školy, 
  • poskytovať finančné prostriedky na dopravu žiakov do školy a späť do miesta trvalého pobytu žiaka, a to do najbližšej školy. Podľa týchto pravidiel sa poskytujú finančné prostriedky na dopravu žiakov do školy a späť už v súčasnosti, a to žiakom špeciálnych základných škôl a cirkevných škôl.

Ak je v obci základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a žiak má záujem navštevovať základnú školu s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, finančné prostriedky na dopravu žiaka do školy sa v súčasnosti neposkytujú, nakoľko obec vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov (obec mala otvoriť triedu pre iný vyučovací jazyk). Najmä z ekonomických dôvodov to pre väčšinu obcí nie je možné, preto sa navrhuje to riešiť formou príspevku na dopravu žiakov do školy. 

Z dôvodu zjednotenia súvisiacej úpravy financovania v jednom právnom predpise sa zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujú vypustiť ustanovenia v § 8, ktoré sa týkajú poskytovania príspevku na dopravu žiakov do školy a späť do miesta trvalého pobytu žiaka.

 

Navrhuje sa v samostatnom ustanovení riešiť problematiku poskytovania príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode, v súčasnosti je táto problematika upravená v § 7 ods. 19 zákona.

Oproti súčasnému stavu sa len umožňuje poskytovať 2 krát tento príspevok na žiakov stredných škôl s osemročnou dĺžkou štúdia, ide o gymnáziá a konzervatóriá. Ide o spravodlivé nastavenie systému. Ak by ten žiak podľa súčasných pravidiel riadne ukončil základnú školu a následne pokračoval napr. na štvorročnom gymnáziu, tak by dostal príspevok jedenkrát v základnej škole a jedenkrát v gymnáziu. Žiaci osemročných gymnázií sú o túto možnosť ukrátený, nakoľko odchádzajú do osemročného gymnázia po ukončení 5. ročníka základnej školy. Obdobne to platí aj pre žiakov konzervatórií s osemročnou dĺžkou štúdia.

 

Navrhuje sa v samostatnom ustanovení riešiť problematiku poskytovania príspevku na školu v prírode, v súčasnosti je táto problematika upravená v § 7 ods. 19 zákona. Pravidlá zostávajú zachované, nenavrhuje sa žiadna zmena.

 

Navrhuje sa v samostatnom ustanovení riešiť problematiku poskytovania príspevku na učebnice, v súčasnosti je táto problematika upravená v § 7 ods. 18 zákona. Pravidlá zostávajú zachované, nenavrhuje sa žiadna zmena.

 

Navrhuje sa v samostatnom ustanovení riešiť problematiku poskytovania príspevku na záujmové vzdelávanie, v súčasnosti je táto problematika upravená v § 7 ods. 8 zákona. Zachováva sa súčasný stav.

 

K bodom 15 a 16

Zriaďovateľ, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že stav majetku školy alebo majetku školského zariadenia ohrozuje alebo neriešením stavu bude ohrozovať prevádzku majetku školy alebo majetok školského zariadenia, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. Cieľom úpravy je oddeliť financovanie skutočných havarijných stavov školských objektov od požiadaviek na financovanie modernizácie školských objektov. V prípade, ak nebude možné zo žiadosti jednoznačne určiť, či ide o havarijný stav školského objektu, ministerstvo vyzve žiadateľa o predloženie odborného posudku znalcom v príslušnom odbore alebo odvetví a ďalších dokladov súvisiacich s havarijnou situáciou. Na základe týchto dokladov rozhodne, či ide o zanedbanie povinností vlastníka školských objektov podľa odseku 2 alebo o havarijnú situáciu. 

Modernizáciu školských objektov navrhuje ministerstvo financovať v rámci dotácií, t.j. prostredníctvom § 6c zákona.

 

K bodu 17

Úprava pravidiel prideľovania finančných prostriedkov na rozvojové projekty súvisí s úpravou okruhu prijímateľov dotácií popísaných v § 6c zákona.

V rámci rozvojových projektov sa navrhuje, aby žiadateľom o pridelenie finančných prostriedkov bol zriaďovateľ. Maximálna výška príspevku ministerstva v rámci rozvojového projektu bude 10 000 eur. Spoluúčasť zriaďovateľa alebo inej fyzickej osoba alebo právnickej osoby na realizácii rozvojového projektu sa navrhuje určovať vo výzve, a to zo sumy pridelenej ministerstvom na realizáciu rozvojového projektu. Ostatné pravidlá zostávajú zachované. Rozvojové projekty sa dotýkajú škôl a školských zariadení financovaných zo štátneho rozpočtu.

 

K bodom 18 až 21

Navrhuje sa znížiť počet žiakov školy (zo sociálne znevýhodneného prostredia), pri ktorom bude povinne v škole pôsobiť asistent učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zmena súvisí so zmenou § 107 školského zákona. Výška príspevku na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v roku 2017 zvýšila o viac ako 100%, nakoľko podľa novej prísnejšej definície žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia uvedenej v § 107 školského zákona sa zníži počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia najmenej o polovicu.

 

Presun  účelu použitia finančných prostriedkov prideľovaných školám na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do § 4e z § 107 školského zákona z dôvodu zjednotenia súvisiacej úpravy financovania v jednom právnom predpise.

 

Rovnako ako pri ostatných príspevkoch sa navrhuje zverejňovať výška príspevku na skvalitnenie  podmienok na výchovu a vzdelávanie na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na webovom sídle ministerstva. Výpočet výšky príspevku je uvedený v odseku 2.

 

K bodu 22

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s úpravami v § 4a až 4e.

 

K bodu 23

Navrhujú sa vypustiť odseky 3 až 6 z tohto ustanovenia zákona a presunúť do § 7 pre všetkých zriaďovateľov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

 

K bodu 24

Navrhuje sa vypustiť účel použitia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl. Príspevok poskytuje ministerstvo zriaďovateľom materských škôl na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a aj na deti mladšie, ktoré pochádzajú z rodiny,  v ktorej je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom pomoci v hmotnej núdzi. Na ostatné deti v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa. Navrhuje sa, aby účel použitia finančných prostriedkov pridelených ministerstvom a poskytnutých zákonným zástupcom dieťaťa bol rovnaký. 

 

K bodom 25 až 29

Navrhuje sa poskytovať dotácie zriaďovateľom všetkých škôl a školských zariadení, t.j. aj zriaďovateľom základných a stredných škôl. Úpravy súvisia aj so zmenami navrhovanými v § 4d Financovanie rozvojových projektov. Úpravy pravidiel súvisia najmä s poskytovaním finančných prostriedkov na výstavbu modulových základných škôl, kedy podľa súčasného znenia zákona sa neuzatvárala zmluva na modernizáciu školských objektov. Nie všetci prijímatelia finančných prostriedkov postupovali v súlade s pokynmi ministerstva školstva. Cieľom je na základe uzatvorenej zmluvy vymôcť plnenie všetkých povinností a záväzkov súvisiacich s poskytovaním finančných prostriedkov na uvedený účel. Spoluúčasť zriaďovateľa alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby na realizácii aktivity sa navrhuje určovať vo výzve, a to zo sumy pridelenej ministerstvom na realizáciu aktivity.

Zároveň sa upravujú pravidlá prideľovania dotácií na základe predloženej žiadosti bez vypísania výzvy. Ministerstvo školstva postupovalo podľa týchto pravidiel aj v súčasnosti, no z hľadiska jednoznačnosti sa to navrhuje uviesť aj explicitne do zákona. To znamená, že ku každej  predloženej žiadosti o dotáciu zadane komisia, ktorá predloží ministrovi návrh na pridelenie/ nepridelenie dotácie. Následne sa s úspešným žiadateľom uzatvorí zmluva.

 

K bodom 30 až 32

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s prideľovaním finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie podľa nového ustanovenia, a to § 4ae.

 

K bodu 33

Úprava súvisí s úpravou § 4d a § 6c. Znenie súčasného § 7 ods. 10 písm. b) sa navrhuje  presunúť do § 6c z dôvodu zjednotenia právnej úpravy poskytovania nenormatívnych finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania a služby s tým súvisiace.

 

K bodom 34 a 35

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vložením nových ustanovení do zákona.

 

K bodom 36 a 37

Navrhuje sa, aby ustanovenia uvedené v § 6a ods. 3 až 6 len pre zriaďovateľov súkromných škôl platili pre všetkých zriaďovateľov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Okrem toho sa navrhuje, aby Štátna školská inšpekcia oznamovala ministerstvu školstva porušenia škôl v rozsahu upravenom v § 7 ods. 18 namiesto zriaďovateľa školy.

Niektorí zriaďovatelia škôl nedbali na plnenie tejto povinnosti.

 

K bodom 38 až 42

Navrhuje sa zvýšiť dolná hranica veku na žiakov základných umeleckých škôl, na ktorých sa budú obciam rozdeľovať podielové dane na činnosť základných umeleckých škôl, nakoľko trojročné a štvorročné deti sa v základných umeleckých školách nevzdelávajú. Navrhujú sa rozdeľovať podielové dane pre obce na činnosť školského klubu detí podľa počtu prijatých detí do školského klubu detí. V súčasnosti sa prideľujú podľa počtu všetkých žiakov základnej školy. Kritériom na pridelenie finančných prostriedkov obciam budú žiaci nultého až piateho ročníka základnej školy, nakoľko najmä títo žiaci navštevujú školský klub detí. Neznamená to však, že by ho nemohli navštevovať aj žiaci vyšších ročníkov základnej školy.

Obce sa budú môcť naďalej slobodne rozhodnúť podľa akých pravidiel budú financovať náklady na činnosť školského klubu detí, a to určením pravidiel vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Navrhuje sa zmena v rozdeľovaní podielových daní obciam na stravovanie žiakov základných škôl. Obciam, ktoré na svojom území nemajú zriadené zariadenie školského stravovania sa nebudú prideľovať podielové dane, nakoľko nezabezpečujú školské stravovanie žiakov škôl.

Doplnenie nového ustanovenia (písmeno l) do odseku 1 súvisí so zabezpečením rozdeľovania podielových daní obciam na správu školských objektov, a to z dôvodu zmeny znenia písmena h), t.j. spôsobu prideľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí (zo všetkých žiakov základnej školy na počet prijatých detí do školského klubu detí). Zachováva sa súčasný stav, t.j. podľa počtu všetkých žiakov základných škôl a detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

K bodom 43 až 47

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vložením nových ustanovení do zákona.

 

K bodu 48

Vzhľadom na zmeny v predkladaní žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením rieši sa obdobie ich predkladania pre školský rok 2017/2018 a zverejňovanie údajov o pridelených finančných prostriedkoch na tento účel.

V súvislosti s rozšírením príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode na žiakov stredných škôl s osemročnou dĺžkou štúdia sa explicitne uvádza kalendárny rok, v ktorom sa prvýkrát príspevok poskytne na týchto žiakov dvakrát.

 

 

 

K Čl. II

 

K bodu 1

Navrhovanou právnou úpravou sa vypúšťa odvolanie riaditeľa za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu ako dôvod nemožnosti byť navrhnutý radou školy za kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania. Z doterajšej právnej úpravy vyplývalo, že riaditeľ školy, ktorý podal oneskorene majetkové priznanie alebo z nedbanlivosti porušil zákaz podnikania, bol odvolaný z funkcie a v dôsledku odvolania na základe uvedených dôvodov sa nemohol už uchádzať o funkciu. Navrhovaná zmena reaguje na problémy vzniknuté pri aplikácií doterajšej právnej úpravy.  

             

K bodu 2

Navrhovaná úprava súvisí so zmenou spôsobu prideľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí. Navrhuje sa, aby sa školské kluby detí zriaďovali len pri základných školách, aby neexistovali samostatné školské kluby detí. V súčasnosti evidujeme len 7 samostatných školských klubov detí. Problém bol v minulosti pri spôsobe navrhovaného rozdeľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí, kedy práve samostatné školské kluby detí vykazovali pre zbere údajov aj niekoľko tisíc detí, pričom v obci bola základná škola len s 15 žiakmi.

 

K bodom 3 a 4

Navrhuje sa vložiť možnosť pre obce, aby pri financovaní materských škôl a školských klubov detí mohli osobitne podľa vlastného uváženia rozhodnúť o pridelení finančných prostriedkov na asistenta učiteľa, vychovávateľa. Ak sa tak obec rozhodne, tak to uvedie do všeobecne záväzného nariadenia obce. Cieľom tejto úpravy je vytvoriť podmienky (aj finančné) na zvýšenie starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

K bodu 5

Navrhovaná právna úprava je zapracovaním zásadnej pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska k doterajšiemu zneniu § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je obec povinná poskytovať súkromným a cirkevným zariadeniam najmenej 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Vznikajú tak situácie, že napríklad základnú umeleckú školu alebo centrum voľného času má obec umiestnené v samostatnej budove, nezateplenej a pod., takže obci nestačia na prevádzku finančné prostriedky z podielových daní a prispieva z vlastných príjmov, čím sa potom zvyšuje objem finančných prostriedkov, z ktorých sa vypočítava 88%. Navrhovanou zmenou sa bližšie špecifikuje zdroj finančných prostriedkov, z ktorého sa financujú neštátne základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia a z ktorého obec v súlade s prijatým VZN určuje  88% pre tieto školy a školské zariadenia zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadeného obcou. Na základe tejto zmeny bude obec určovať vo všeobecne záväznom nariadení výšku príspevku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadeného obcou alebo štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou a inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou len z finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nie je tým dotknutá možnosť obce dofinancovať potreby škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj z iných vlastných príjmov.

 

K bodu 6

Navrhovaná úprava súvisí so zmenou spôsobu prideľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí. Bližšie popísané v novele zákona č. 597/2003 Z. z. (§ 7a).

 

K bodu 7

Navrhovaná úprava súvisí so zmenou spôsobu prideľovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov (§ 4aa zákona č. 597/2003 Z. z.).

 

K bodu 8

Upravuje sa kompetencia okresného úradu v sídle kraja predložiť žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia, ak neposkytuje výchovu, vzdelávanie, poradenstvo alebo služby spojené s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi.

 

K bodu 9

Upravuje sa prechodné obdobie 1 roka na zosúladenie terajšieho právneho stavu s navrhovanou novou právnou úpravou zriaďovania školských klubov detí len pri základných školách.

Upravuje sa prechodná racionalizačná stabilizácia okruhu školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Právna úprava je kompromisným riešením zásadnej pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska, v zmysle ktorej je nevyhnutné riešiť systémový problém v nadväznosti na neustály nárast prepočítaného počtu žiakov bez korešpondujúceho zvyšovania demografickej krivky. V roku 2007 MF SR evidovalo 7,364 mil. prepočítaných žiakov a kontinuálny nárast dosiahol pre rok 2017 počet 8,948 mil. prepočítaných žiakov, čo je zvýšenie o 1,584 mil. prepočítaných žiakov. To znamená, že 40% výnosu z dane z príjmov fyzických osôb určený pre mestá a obce na financovanie originálnych kompetencií v regionálnom školstve sa prepočítava medzi väčší počet prepočítaných žiakov. V roku 2017 tento počet znamená objem cca 125,136 mil. €. Pre rok 2017 eviduje  Združenia miest a obcí Slovenska v súkromných a cirkevných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva a centrách pedagogicko-psychologického poradenstva 78,67 tis. prepočítaných klientov a cirkevných alebo súkromných reedukačných centrách a liečebno-výchovných sanatóriách 4,8 tis. prepočítaných žiakov, čo je spolu 83,47 tis. detí. Označené obdobie súvisí s pripravovanými komplexnými zmenami v oblasti poradenského systému.

 

K bodu 10

Aktualizuje sa transpozičná príloha z dôvodu prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair. Ide o formálne doplnenie prílohy, nakoľko všetky transpozičné povinnosti sú už v súčasnosti upravené v súlade s predmetnou smernicou.

 

 

 

K Čl. III

 

K bodom 1 až 7    

Úprava ustanovení s cieľom zníženia administratívnej záťaže. Súčasné znenie ustanovenia vymedzuje rôzne časti školského vzdelávacieho programu a výchovného programu. Zo školského vzdelávacieho programu ako aj z výchovného programu sa navrhuje vypustiť učebný plán v materských školách, personálne zabezpečenie, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní a požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.  Časti navrhnuté na vypustenie sú obsiahnuté v inej dokumentácii, prípadne sa týkajú zamestnancov školy, preto je zbytočné a nenáležité ich uvádzať v školskom vzdelávacom programe.

 

K bodu 8

Zosúladenie pôvodného textu zákona s novým znením § 13 odseky 4 až 11.

 

K bodu 9 a 10

Sprehľadnenie právnej úpravy učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, uvedenie všetkých subjektov, ktoré zabezpečujú odborné posúdenie učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a učebných pomôcok a vydávanie schvaľovacích doložiek. Upravuje sa mechanizmus podľa § 1 ods. 2 zákona  č.  278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, čim sa odstraňujú nejasnosti aplikačnej praxe pojmu bezplatne poskytne v aktuálnej právnej norme, nakoľko sa majetok štátu (schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane učebníc, učebných textov a pracovných zošitov v prepise do Braillovho písma, s implementáciou posunkovej reči nepočujúcich alebo inej vhodnej forme pre žiakov so zdravotným znevýhodnením obstarávané z verejných zdrojov) bezodplatne prevádza základným školám a stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, okresného úradu v sídle kraja, štátom uznanou cirkvou  alebo náboženskou spoločnosťou, inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou.

Dopĺňa sa register schválených učebníc, schválených učebných textov,  schválených pracovných zošitov o učebnice odporúčané ministerstvom školstva, z dôvodu lepšej informovanosti škôl o  učebniciach, ktoré môžu v zmysle platnej legislatívy používať na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Zriaďuje sa register schválených učebných pomôcok, ktoré je povinné  viesť ministerstvo zdravotníctva a príslušný ústredný orgán štátnej správy.

 

K bodu 11

Aplikačná prax preukázala potrebu nanovo zaviesť pravidlá používania učebníc, pracovných zošitov a učebných textov, o ich evidencii, o spôsobe a výške náhrady za stratené, zničené alebo poškodené učebnice, pracovné zošity a učebné texty, ktorých absencia od roku 2008 zrušením nariadenia vlády SR č. 282/1994 Z. z. o používaní učebníc a učebných textov spôsobuje problémy v praxi. 

Škola je povinná  hospodárne nakladať s majetkom, ktorý jej bol prevedený do správy a viesť evidenciu učebníc. 

V prípade straty, zničenia alebo poškodenia zapožičaných učebníc, pracovných zošitov a učebných textov je povinný žiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca, škole nahradiť vzniknutú škodu. 

Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené schválené učebnice, schválené učebné texty, schválené pracovné zošity a schválené učebné pomôcky zostávajú škole a škola ich bude môcť použiť na zabezpečenie učebníc, učebných textov, pracovných zošitov alebo učebných pomôcok. 

Upravuje sa postup pri zapožičiavaní učebníc, pracovných zošitov, učebných textov  a učebných pomôcok pri prestupe žiaka na inú školu.

 

 

K bodu 12

V praxi sa doklad využíva len obmedzene. Doklad dostáva každé dieťa bez ohľadu na úroveň vedomostí a zručností. Navrhuje sa vydávať ho iba na základe žiadosti.

 

K bodu 13

Navrhuje sa, aby v škole, v ktorej sa vzdeláva viac ako 20 individuálne začlenených žiakov pôsobil školský špeciálny pedagóg. Cieľom úpravy je zvýšiť starostlivosť o vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Ide o úlohu z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020 – zvýšiť počet odborných zamestnancov v školách. 

Zriaďovatelia týchto škôl už dostávajú od roku 2004 zvýšené normatívy na týchto žiakov. Z uvedeného dôvodu nemá návrh dopad na štátny rozpočet. Návrhom sa neurčuje úväzok školského špeciálneho pedagóga.

Z pridelených finančných prostriedkov na viac ako 20 žiakov so zdravotným znevýhodnením si môže škola aj v súčasnosti zabezpečiť školského špeciálneho pedagóga na plný úväzok (100%) a ešte je zostane viac ako  11 000 € na prevádzku. Myslia sa tým náklady na bežnú prevádzku. Tým sa však nemyslia náklady na povinné materiálno technické zabezpečenie, nakoľko pri prijímaní žiaka do školy riaditeľ deklaruje, že ho má, teda má vytvorené podmienky na vzdelávanie takéhoto žiaka v škole.

Okrem toho ministerstvo školstva každoročne podporuje školy prostredníctvom rozvojového projektu zameraného na vybavenie školy pomôckami pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

K bodu 14

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s úpravou § 4e zákona č. 597/2003 Z. z.

 

K bodom 15 až 17

Navrhovaná úprava súvisí so zmenou spôsobu prideľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí.  Bližšie popísané v čl. II v 2. bode.

 

K bodu 18

Aktualizuje sa transpozičná príloha vzhľadom na nahradenie smernice Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej novou smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair. Ide o formálnu povinnosť aktualizácie prílohy, nakoľko všetky transpozičné povinnosti sú už v súčasnosti upravené v súlade s predmetnou smernicou.

 

K Čl. IV

 

Účinnosť predpisu sa navrhuje 1. septembra 2017 okrem bodov 2, 16, 19, 23 až 25 a 30, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2018 z dôvodu potreby naviazania finančných prostriedkov na obdobie rozpočtového roku, čl. II bodu 6 ktorého účinnosť sa navrhuje od 1.9.2018 a čl. I bodu 10, ktorého účinnosť sa navrhuje od 1.1.2019. Účinnosť čl. II bodu 10 a čl. III bodu 18 sa zosúlaďuje s dátumom uplynutia transpozičnej lehoty na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair, ktorým je 23. máj 2018.

 

 

 

V Bratislave, 7. júna 2017

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Plavčan, v. r.

 

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 
zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore