Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2017 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 10.07.2017
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2017 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 182/2017 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 182/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:

„1. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl2b) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 5c znejú:

„5b) § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5c) ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 31 ods. 2 zákona ...

3.

V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 28 ods. 3 až 7, § 114 ods. 3 až 7 a § 116 ods. 6 a 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení ...

4.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, ...

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 117 ods. 5 až 8, § 126 a 127, § 140 ods. 8 až 13 a § 141 ods. 4 až 9 zákona č. 245/2008 ...

5.

V § 2 ods. 4 písm. a) sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „h) a i)“.

6.

V § 2 ods. 4 písm. b) sa slová „e) a f)“ nahrádzajú slovami „e) až g)“.

7.

V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) pre vyššie územné celky na 1. výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl,1) v ktorých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:

„20aa) § 2 písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z.“.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

„20b) § 13 ods. 6 až 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) V kapitole ministerstva vnútra sa rozpočtujú finančné prostriedky pre obce, štátom uznanú ...

10.

V § 4 ods. 5 druhej vete sa za slovo „tried“ vkladá čiarka a slová „dĺžky praxe pedagogických ...

11.

V § 4 ods. 5 tretej vete a ods. 6 tretej vete sa slová „možno zohľadniť“ nahrádzajú slovami ...

12.

§ 4a vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b) § 3 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22c sa vypúšťa.

13.

Za § 4a sa vkladajú § 4aa až 4ae, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4aa Príspevok na dopravu (1) Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22ba, 22bb, 22d a 22da znejú:

„22ba) § 21 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. 22bb) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. ...

14.

V § 4c sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Havarijnou situáciou nie je udalosť podľa odseku 1 písm. b), ktorá vznikla porušením povinnosti ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22f znie:

„22f) Napríklad § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...

15.

V § 4c sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak na základe popisu vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku podľa odseku 3 písm. ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22fa a 22fb znejú:

„22fa) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení ...

16.

§ 4d vrátane nadpisu znie:

„§ 4d Financovanie rozvojových projektov (1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva ...

17.

V § 4e ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu22g)“.

18.

V § 4e odsek 7 znie:

„(7) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22g a 22h znejú:

„22g) § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. 22h) § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona ...

19.

V § 4e ods. 8 sa číslo „100“ nahrádza číslom „85“ a slová „mzdy a platy asistentov ...

20.

§ 4e sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Výšku príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie na žiaka zo sociálne ...

21.

V § 6a ods. 1 sa slová „§ 4a ods. 2 písm. b), § 4b až 4e“ nahrádzajú slovami „§ 4a, § ...

22.

V § 6a sa vypúšťajú odseky 3 až 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23e a 23f sa vypúšťajú.

23.

V § 6b ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej ...

24.

V § 6c odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo môže poskytnúť z kapitoly ministerstva dotáciu zameranú na rozvoj výchovy ...

25.

V § 6c ods. 2 písmeno a) znie:

„a) zriaďovatelia škôl a školských zariadení okrem zriaďovateľa školy a školského zariadenia, ...

26.

V § 6c ods. 4 sa za slovo „písomne“ vkladajú slová „bez výzvy“.

27.

V § 6c ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „z výšky poskytnutej dotácie“.

28.

V § 6c sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Odseky 6 až 13 sa vzťahujú rovnako na obsah, vyhodnocovanie a rozhodovanie o žiadosti o ...

Doterajšie odseky 14 až 19 sa označujú ako odseky 15 až 20.

29.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní poskytnúť do 30. septembra ...

30.

V § 7 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 19 sa označujú ako odseky 8 až 18.

31.

V § 7 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „ods. 2 písm. b)“.

32.

V § 7 ods. 8 písm. d) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „§ 4ae“.

33.

V § 7 odsek 9 znie:

„(9) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť okresného úradu ...

34.

V § 7 ods. 10 sa za slovami „až 6b“ vypúšťa čiarka a slová „§ 7 ods. 8“.

35.

V § 7 ods. 11, ods. 12 písm. a) a ods. 13 sa za slovami „až 4d“ vypúšťa čiarka a slová „§ ...

36.

V § 7 ods. 16 sa slová „4c, 4d, § 7 ods. 8, 10 a 15“ nahrádzajú slovami „§ 4aa, § 4c, § ...

37.

V § 7 odsek 17 znie:

„(17)
Na školy pri zdravotníckych zariadeniach sa nevzťahujú § 4a až 4e.“.

38.

V § 7 odsek 18 znie:

„(18) Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy,1) v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24fa znie:

„24fa) § 29 ods. 5, § 33 ods. 1, § 97 ods. 6, § 98 ods. 3, § 99 ods. 4 a § 100 ods. 8 zákona ...

39.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:

„(19) Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy normatívny príspevok na príslušný kalendárny ...

40.

V § 7a ods. 1 písm. a) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.

41.

V § 7a ods. 1 písmeno h) znie:

„h) žiakov v školských kluboch detí z nultého až piateho ročníka základnej školy podľa ...

42.

V § 7a ods. 1 písm. j) sa za slová „fyzickej osoby“ vkladá čiarka a slová „ak je na území ...

43.

V § 7a sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej ...

44.

V § 7a ods. 5 prvej vete sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „dieťa školského klubu detí,“. ...

45.

V § 8 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 7 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 4ae“.

46.

V § 8b ods. 1 písm. a) piaty bod znie:

„5.
predloženie zúčtovania podľa § 4a ods. 5,“.

47.

V § 8b ods. 1 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.

Doterajší siedmy bod až jedenásty bod sa označujú ako šiesty bod až desiaty bod.

48.

V § 8b ods. 1 písm. a) šiestom bode a siedmom bode sa vypúšťajú slová „detí materských škôl, ...

49.

V § 8b ods. 1 písm. a) desiatom bode sa slová „13 písm. a) a ods. 14“ nahrádzajú slovami „12 ...

50.

V § 8b ods. 1 písmeno c) znie:

„c) súkromnej školy, súkromného školského zariadenia, cirkevnej školy alebo cirkevného školského ...

51.

Za § 9e sa vkladá § 9f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017 (1) Žiadosť podľa § ...

Čl. II

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 2 sa slová „písm. a) až c) a e)“ nahrádzajú slovami: „písm. a), c) a e)“.

2.

V § 6 ods. 2 písm. c) sa na konci pripája čiarka a slová „ktoré sú súčasťou základnej školy“. ...

3.

V § 6 ods. 12 písm. h) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a príplatok za výkon ...

4.

V § 6 ods. 12 sa písmeno h) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. potrebu zabezpečenia pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ...

5.

V § 6 ods. 12 písm. j) sa za slovo „poskytne“ vkladajú slová „finančné prostriedky“ a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve ...

6.

V § 6 ods. 12 písmeno k) znie:

„k) poskytuje finančné prostriedky na deti školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej ...

7.

V § 8 sa vypúšťajú odseky 6 až 9.

8.

V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p) vydáva a zverejňuje výchovno-vzdelávacie programy pre školy a školské zariadenia, q) schvaľuje ...

9.

V § 17 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) okresný úrad v sídle kraja, ak 1. zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych ...

10.

V § 23a odsek 9 znie:

„(9) Povinnosť podľa odsekov 6 a 8 plní zriaďovateľ priamym vložením údajov do centrálneho ...

11.

V § 38 ods. 4 sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a f)“.

12.

Za § 39ha sa vkladá § 39hb, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39hb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017 (1) Ak školský klub ...

13.

Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a ...

Čl. III

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 7 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem materských škôl“.

2.

V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až o) sa označujú ako písmená j) až n).

3.

V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno k).

Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená k) až m).

4.

V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno m).

5.

V § 8 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená g) až k).

6.

V § 8 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

7.

V § 8 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).

8.

V § 13 ods. 3 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

9.

V § 13 odseky 4 až 10 znejú:

„(4) Pre školy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva schvaľuje učebnice, učebné texty, pracovné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

„14a) § 4ad zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských ...

10.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ministerstvo školstva vypracúva a schvaľuje edičný plán na príslušný školský rok, ...

11.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§13a Používanie učebníc, pracovných zošitov a učebných textov (1) Školy podľa § 27 ods. ...

12.

V § 16 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ktoré sa vydáva na základe žiadosti ...

13.

§ 94 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V základných školách a stredných školách, ktoré nie sú špeciálnou školou, pôsobí ...

14.

V § 107 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61 sa vypúšťa.

15.

V § 114 ods. 1 prvej vete sa za slovo „detí“ vkladajú slová „je súčasťou školy, ktorá“. ...

16.

V § 114 ods. 2 sa vypúšťajú slová „riaditeľ školského klubu detí alebo“ a v odseku 4 sa ...

17.

V § 114 ods. 3 sa vypúšťajú slová „riaditeľ školského zariadenia alebo“.

18.

V § 130 ods. 6 druhej vete sa za slovo „preskúma“ vkladajú slová „osobný spis dieťaťa vedený ...

19.

V § 158 odsek 3 znie:

„(3) Povinnosť podľa odseku 1 plní škola a školské zariadenie priamym vložením údajov do ...

20.

V prílohe sa slová „Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017 okrem čl. I bodov 1, 16, 19, 23 až 25 a 33, ktoré ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore