Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vinohradníctve a vinárstve 182/2005 účinný od 01.07.2007 do 31.08.2009


Platnosť od: 30.04.2005
Účinnosť od: 01.07.2007
Účinnosť do: 31.08.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o vinohradníctve a vinárstve 182/2005 účinný od 01.07.2007 do 31.08.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 182/2005 s účinnosťou od 01.07.2007 na základe 283/2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o vinohradníctve a vinárstve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje podmienky pestovania viniča na registrovaných plochách (ďalej len „vinohradnícka ...

(2)

Tento zákon ďalej ustanovuje

a)

povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vinič pestujú na vinohradníckej ploche, ...

b)

výkon štátnej správy a štátneho odborného dozoru nad vinohradníctvom a vinárstvom a vedenie ...

(3)

Ustanovenia osobitných predpisov týkajúce sa zdravotnej neškodnosti a vedenia evidencie hroznového ...

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na hrozno určené na priamu spotrebu, hroznovú šťavu, zahustenú hroznovú ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)

Vinohradníctvo je súhrn činností zameraných na pestovanie viniča, na pestovanie podpníkového ...

(2)

Vinič je rastlina rodu Vitis určená na produkciu hrozna alebo na použitie ako množiteľský materiál ...

(3)

Viničová sadenica je

a)

neštepená časť zakoreneného výhonku alebo bylinného výhonku určená na sadenie v neštepenom ...

b)

časť viničového výhonku, bylinného výhonku alebo výhonku spojená štepením, ktorých podzemná ...

(4)

Podpníkový vinič je rastlina viniča, ktorej odrezky sa používajú najmä na vrúbľovanie viniča ...

(5)

Odroda je skupina viniča v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno odlíšiť ...

(6)

Klon viniča je vegetatívnym spôsobom dopestované a geneticky identické potomstvo z jedného kra, ...

(7)

Ker viniča je rastlina viniča v pestovateľskom tvare určená na produkciu hrozna, vrúbľov alebo ...

(8)

Bobuľa je dužinatý plod viniča, ktorý sa skladá z dvoch vrstiev, a to z dužiny a šupky, a je ...

(9)

Hrozienka sú bobule hrozna prirodzene prezreté a dehydrované na kre viniča.

(10)

Cibéby sú bobule hrozna zhrozienkovatené na kre viniča, zušľachtené účinkom vláknitej huby ...

(11)

Vinica je druh pozemku4) s trvalým porastom viniča vrátane neproduktívnych plôch.

(12)

Vinohradnícka plocha je pozemok s vhodnými pôdno-klimatickými stanovištnými podmienkami, ktorú ...

a)

obhospodarovanú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha vysadená viničom ako čistá alebo pridružená ...

b)

vyklčovanú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha z ktorej boli odstránené všetky kry viniča,

c)

opustenú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha vysadená viničom, ktorá nie je pravidelne podrobovaná ...

(13)

Vinohrad je obhospodarovaná vinohradnícka plocha vysadená viničom.

(14)

Vinohradnícka oblasť je základná jednotka v regionálnom členení vinohradníckych plôch vyznačujúca ...

(15)

Vinohradnícky rajón je časť vinohradníckej oblasti vyznačujúca sa vyšším stupňom homogenity ...

(16)

Vinohradnícka obec je obec vo vinohradníckom rajóne, v ktorej katastri sa nachádzajú vinohradnícke ...

(17)

Vinohradnícky hon je ucelená časť vinohradníckej plochy s vysokou mierou homogénnosti prírodných ...

(18)

Ohraničená vinohradnícka plocha je vinohradnícka plocha, ktorá je súčasťou vinohradníckeho ...

(19)

Uzavretá vinohradnícka oblasť je oblasť so špecifickými pôdnymi a klimatickými podmienkami, ...

(20)

Výnosová plocha vinohradov je vysadená, obhospodarovaná, rodiaca vinohradnícka plocha okrem vinohradníckych ...

(21)

Hektárový výnos je množstvo hrozna, hroznového muštu alebo vína v kilogramoch alebo hektolitroch ...

(22)

Vinohradník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza ...

(23)

Vinárstvo je súhrn činností zameraných na spracovanie hrozna na víno, jeho ošetrovanie, nakladanie ...

(24)

Vinár je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty. ...

(25)

Vinárske produkty sú produkty vyrobené na báze hrozna.

(26)

Jeden stupeň normalizovaného muštomeru (oNM) predstavuje 1 kg skvasiteľných cukrov v 100 l muštu. ...

(27)

Cukornatosť muštu je obsah skvasiteľných cukrov vyjadrený v stupňoch normalizovaného muštomeru. ...

(28)

Cuvée je hroznový mušt, víno alebo zmes hroznových muštov alebo vín s rozdielnymi vlastnosťami, ...

(29)

Ďalšie vinárske produkty sú kvasiaci hroznový mušt (ďalej len „burčiak“), kvasiaci hroznový ...

(30)

Rmut je nekvasiace alebo kvasiace pomleté hrozno.

(31)

Oxidatívna metóda výroby vína je metóda, pri ktorej sa víno vyrába za prístupu vzduchu.

(32)

Reduktívna metóda výroby vína je metóda, pri ktorej sa víno vyrába bez prístupu vzduchu.

(33)

Choré víno je víno, ktorého kvalita vylučuje ľudskú spotrebu.

(34)

Falšované víno je víno, ktoré sa nevyrobilo v súlade s ustanoveným spôsobom a ktorého vzhľad, ...

(35)

Pomocná látka je látka, ktorá sa nepoužíva ako potravinová prísada, ale používa sa len na ...

(36)

Prídavná látka je povolená prísada, ktorá sa úmyselne pridáva do vína na účely ovplyvnenia ...

(37)

Kontaminant je cudzorodá látka, ktorá sa do vína úmyselne nepridáva, ale môže byť vo víne ...

(38)

Výroba vína je súhrn technologických postupov, výrobných operácií a ošetrovania, ktoré sa ...

(39)

Nakladanie je váženie, meranie, plnenie, balenie, označovanie, uchovávanie, ako aj vykonávanie ...

(40)

Výrobná dávka je konkrétne, dokonale homogénne množstvo druhovo totožných vinárskych produktov, ...

(41)

Školenie vína je technologický postup pri výrobe vína, ktorý vedie k odstráneniu nežiaducich ...

(42)

Uvádzanie produktov na trh je prepravovanie, skladovanie, ponúkanie a predávanie hrozna, vína a ...

(43)

Dovozca je fyzická osoba s trvalým pobytom alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte ...

(44)

Maloobchodný predajca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej podnikateľská činnosť zahŕňa ...

(45)

Vyklčovanie viniča, výsadbu viniča, výsadbové právo, vinársky rok, čerstvé hrozno, hroznový ...

DRUHÁ ČASŤ

VINOHRADNÍCTVO

Výsadba vinohradníckych plôch

§ 3
(1)

Vysádzať vinohradnícke plochy môže len ten vinohradník, ktorému bolo udelené právo na výsadbu ...

(2)

Rezerva výsadbových práv predstavuje súhrn vinohradníckych plôch, na ktorú nebolo vydané rozhodnutie ...

(3)

Ministerstvo ako správca rezervy výsadbových práv udeľuje právo na opätovnú výsadbu rozhodnutím ...

(4)

Pri vydávaní rozhodnutia podľa odseku 3 musí ministerstvo zohľadniť vlastnosti príslušného ...

(5)

Z rezervy výsadbových práv nemožno udeliť výsadbové právo na vinohradnícke plochy, ktoré slúžia ...

§ 4
(1)

Právo na opätovnú výsadbu udeľuje rozhodnutím kontrolný ústav na základe písomnej žiadosti ...

(2)

Ak vinohradník nesplní záväzok podľa odseku 1, kontrolný ústav odníme rozhodnutím udelené ...

(3)

Právo na novú výsadbu udeľuje rozhodnutím kontrolný ústav len na vinohradnícku plochu, ktorá ...

§ 5
(1)

Právo na opätovnú výsadbu vznikne tomu vinohradníkovi, ktorý vinohradnícku plochu už vyklčoval ...

(2)

Právo na opätovnú výsadbu možno previesť na iného vinohradníka len so súhlasom kontrolného ...

(3)

Právo na opätovnú výsadbu je predmetom dedenia a prechádza na dediča, ktorý nadobudol vlastnícke ...

§ 6
(1)

Na vysádzanie vinohradníckych plôch podľa § 3 až 5 možno použiť len sadenice registrovaných ...

(2)

Evidenciu o výsadbových právach podľa § 3 až 5 zhromažďuje a uchováva kontrolný ústav.

(3)

Podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a vzory tlačív na ich aplikáciu v súlade ...

§ 7
Nepovolená výsadba
(1)

Vinohradník, ktorý vysadí vinohradnícku plochu v rozpore s týmto zákonom, je povinný takú vinohradnícku ...

(2)

Produkty, ktoré boli vyrobené z vinohradníckej plochy vysadenej v rozpore s týmto zákonom, je zakázané ...

§ 8
Vinohradnícke oblasti a ich členenie
(1)

Územie Slovenskej republiky na účely tohto zákona sa člení na vinohradnícke oblasti, vinohradnícke ...

(2)

Vinohradnícke oblasti sú:

a)

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,

b)

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,

c)

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,

d)

Nitrianska vinohradnícka oblasť,

e)

Východoslovenská vinohradnícka oblasť,

f)

vinohradnícka oblasť Tokaj.

(3)

Ďalšie členenie vinohradníckych oblastí, ako aj zoznam odrôd viniča a spôsob jeho pestovania ...

(4)

Vo vinohradníckych oblastiach podľa odseku 2 písm. a) až e) užívateľ vinohradníckej plochy je ...

(5)

Podľa odseku 4 sa nepostupuje v prípadoch, ak boli vinohradnícke plochy územnými plánmi schválenými ...

(6)

Výnimku z užívania vinohradníckej plochy podľa odseku 4 možno povoliť len pre stavby určené ...

Vinohradnícka výroba

§ 9
Hrozno na výrobu vína
(1)

Na výrobu vína možno použiť len hrozno, ktoré je vyrobené v súlade s ustanoveniami tohto zákona. ...

(2)

Na výrobu akostného vína s prívlastkom možno použiť len hrozno domáceho pôvodu s predpísanou ...

(3)

Na výrobu akostného vína z ohraničenej vinohradníckej plochy možno použiť len hrozno pochádzajúce ...

§ 10
Hektárový výnos
(1)

Pre vinohradnícke oblasti, vinohradnícke rajóny, vinohradnícke obce, vinohradnícke hony sa ustanovuje ...

a)

akostné vína a akostné vína z ohraničenej vinohradníckej plochy 14 000 kg,

b)

akostné vína s prívlastkom 9 500 kg.

(2)

Vinohradník nesmie z úrody v jednom vinárskom roku uviesť na trh väčšie množstvo akostného ...

(3)

Ak vinohradník prekročí najvyšší hektárový výnos, musí celé množstvo úrody z vinárskeho ...

§ 11
Vinohradnícky register
(1)

Vinohradnícky register je evidencia vinohradníkov, vinárov a obchodníkov s vinárskymi produktmi, ...

a)

o vinohradníkovi, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia, ktoré možno ...

b)

o vinohradníckej ploche, jej vlastníkovi a jej umiestnení,

c)

o odrodovej skladbe, spôsobe pestovania a veku vinohradu,

d)

o dosiahnutej produkcii hrozna,

e)

o vinárovi, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, ktoré možno sprístupniť ...

f)

o spracovateľskom podniku, najmä o jeho umiestnení a skladových priestoroch,

g)

o dosiahnutej produkcii v členení podľa jednotlivých druhov vinárskych produktov,

h)

z vinárskej evidencie,

i)

podľa osobitného predpisu.15)

(2)

Vinohradnícky register vedie kontrolný ústav.

(3)

Každý vinohradník je povinný registrovať sa na kontrolnom ústave, ak využíva jednu vinohradnícku ...

a)

celková výmera prevyšuje 1 000 m2, alebo

b)

celková výmera je menšia ako 1 000 m2 a vinohradník uvádza hrozno na trh.

(4)

Vinohradník je povinný kontrolnému ústavu predložiť žiadosť o pridelenie registračného čísla ...

(5)

Vinár je povinný registrovať sa vo vinohradníckom registri.

(6)

Vinár je povinný písomne ohlásiť kontrolnému ústavu začiatok a skončenie výroby vinárskych ...

(7)

Vinár je povinný do 30 dní odo dňa, od ktorého nadobudol do vlastníctva, nájmu alebo výpožičky ...

(8)

Vinohradník a vinár sú povinní oznámiť zmenu ich údajov vo vinohradníckom registri do 30 dní ...

(9)

Registrovať sa podľa odseku 3 môže aj vinohradník, ktorý pestuje vinič na výmere menšej, ako ...

(10)

Kontrolný ústav vyčiarkne z vinohradníckeho registra vinohradnícke plochy na žiadosť vlastníka ...

§ 12
Hlásenie o úrode hrozna a jeho použití

Vinohradník, ktorý zberá hrozno na účely uvádzania na trh, je povinný každoročne zaslať kontrolnému ...

TRETIA ČASŤ

VINÁRSTVO

§ 13
Povinnosti vinárov
(1)

Vinár pri svojej činnosti je povinný

a)

dodržiavať požiadavky na výrobu, kvalitu a zdravotnú neškodnosť ustanovenú osobitným predpisom,16) ...

b)

zabezpečovať systematickú kontrolu vinárskych produktov spôsobom ustanoveným osobitným predpisom17) ...

c)

odstrániť vedľajšie produkty18) vznikajúce pri spracúvaní alebo výrobe vinárskych produktov, ...

d)

dodržiavať zvyšovanie obsahu prirodzeného alkoholu, zvyšovanie alebo znižovanie obsahu kyselín ...

(2)

Vinár je ďalej povinný

a)

viesť evidenciu v súlade s osobitným predpisom,20)

b)

dodržiavať pri výrobe vinárskych produktov a nakladaní s nimi osobnú hygienu a používať len ...

c)

oznamovať písomne kontrolnému ústavu zvyšovanie obsahu prirodzeného alkoholu, zvyšovanie alebo ...

§ 14
Vinárska evidencia a oznamovanie údajov
(1)

Evidenciu, ktorú vinár vedie podľa § 13, je povinný primerane viesť aj pri výrobe alkoholických ...

(2)

Vinár a obchodník s vinárskymi produktmi okrem maloobchodného predajcu sú povinní každoročne ...

a)

7. septembra stav zásob vína a muštov k 31. júlu,

b)

10. decembra údaje o výrobe vína a muštov od 1. augusta k 30. novembru,

c)

10. decembra stav zásob vína a muštov od 1. augusta k 30. novembru,

d)

konca príslušného vinárskeho roka množstvo použitých cibéb, ak ide o tokajské vína.

(3)

Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré uskutočňujú prepravu vinárskych produktov z členských ...

(4)

Vinár na účely uvádzania vinárskych produktov na trh je povinný kontrolnému ústavu a Colnému ...

(5)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia, uchovávania a predkladania evidencie,

b)

spôsob, termíny a vzory oznamovania vykonávania činností podľa § 13 ods. 2 písm. c),

c)

vzor, spôsob a rozsah hlásení o úrode hrozna a jeho použití, množstve vyrobeného vína a muštov ...

d)

spôsob nakladania s vedľajšími produktmi vznikajúcimi pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo ...

§ 15
Výrobné predpisy, enologické postupy a ošetrovanie vinárskych produktov
(1)

Vinárske produkty možno vyrábať výhradne z hrozna patriaceho k odrodám, ktoré sú registrované ...

(2)

Pri výrobe vinárskych produktov možno používať len tie enologické postupy a ošetrenia, ktoré ...

(3)

Zvyšovanie obsahu prirodzeného alkoholu, ako aj jeho najvyššie hranice, podmienky a spôsob zvyšovania ...

(4)

Úpravu obsahu zvyškového cukru, ako aj jeho najvyššie limity, podmienky a spôsob úpravy ustanovuje ...

(5)

Zakazuje sa

a)

zvyšovať obsah prirodzeného alkoholu hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu alebo ešte ...

b)

zvyšovať obsah prirodzeného alkoholu muštov určených na výrobu akostných vín s prívlastkom, ...

c)

upravovať zvyškový cukor akostných vín s prívlastkom, akostných vín z ohraničenej vinohradníckej ...

d)

chemicky konzervovať akostné víno s prívlastkom okrem konzervovania oxidom siričitým,

e)

falšovať víno,

f)

používať vodu ako prídavnú látku,

g)

používať hroznovú šťavu a koncentrovanú hroznovú šťavu na výrobu vína alebo tieto šťavy ...

(6)

Pod označením víno je zakázané vyrábať, skladovať a uvádzať na trh nápoje podobné vínu, ...

a)

kvasením zo zriedených hroznových muštov a zahustených hroznových muštov,

b)

z výluhu výliskov okrem tokajského vína forditáš,

c)

z kvasničných kalov okrem tokajského vína mášláš,

d)

z viniča odrôd amerických priamo plodiacich hybridov,

e)

miešaním vína s alkoholickými nápojmi vyrobenými z ovocia, medu, sladu, rastlín alebo z ich výluhov, ...

f)

iným postupom alebo s použitím iných konzervačných a prídavných látok, ako ustanovuje osobitný ...

(7)

Zakazuje sa dovážať hroznové mušty alebo pomleté hrozno na účely výroby vína z tretích krajín. ...

(8)

Podrobnosti o zmyslových, chemických a fyzikálnych vlastnostiach vinárskych produktov, ako aj normy ...

§ 16
Členenie vinárskych produktov
a)

hroznový mušt,

b)

čiastočne prekvasený hroznový mušt (ďalej len „burčiak“),

c)

stolové víno,

d)

stolové víno so zemepisným označením (ďalej len „oblastné víno“),

e)

akostné víno,

f)

akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy,

g)

akostné víno s prívlastkom,

h)

tokajské víno,

i)

upravované víno,

j)

odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno,

k)

víno na priemyselné spracovanie.

§ 17
Hroznový mušt

Hroznový mušt pochádzajúci výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej ...

§ 18
Burčiak
(1)

Burčiak podľa osobitného predpisu5) musí byť vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného ...

(2)

Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi v období od 1. augusta do 31. decembra kalendárneho roka ...

(3)

V priebehu kvasenia burčiaka možno kvasenie zastaviť a opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ...

(4)

Pri ponúkaní burčiaka spotrebiteľ musí byť informovaný o tom, že ide o burčiak, a musí byť ...

§ 19
Stolové víno
(1)

Stolové víno môže byť vyrobené výlučne z hrozna, hroznového muštu, rmutu a vína vhodného ...

(2)

Stolové víno možno uvádzať na trh, ak

a)

hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo najmenší obsah prirodzeného alkoholu určený osobitným ...

b)

zvýšenie najmenšieho obsahu prirodzeného alkoholu bolo vykonané v súlade s osobitným predpisom,5) ...

c)

spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom.5)

(3)

V označení stolového vína musí vinár uvádzať

a)

označenie „Stolové víno“,

b)

číslo výrobnej dávky.

(4)

V označení stolového vína je zakázané uvádzať

a)

názov odrody, tiež názov odvodený od názvu odrody,

b)

názov vinohradníckej oblasti, vinohradníckeho rajónu alebo vinohradníckej obce,

c)

rok, v ktorom bolo víno vyrobené (ďalej len „ročník“).

(5)

V označení stolového vína možno uviesť „Slovenské stolové víno“, ak

a)

bolo vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky,

b)

hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 13 oNM.

§ 20
Oblastné víno
(1)

Oblastné víno možno vyrábať výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo ...

(2)

Oblastné víno možno uvádzať na trh pod týmto označením, ak

a)

hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 15 oNM,

b)

spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom.27)

(3)

V označení oblastného vína musí vinár uviesť

a)

označenie „Oblastné víno“,

b)

názov zemepisnej jednotky, ktorou je vinohradnícka oblasť, pričom najmenej 85 % hrozna použitého ...

c)

číslo výrobnej dávky.

(4)

V označení oblastného vína možno uvádzať

a)

názov odrody alebo iné označenie obsahovo zhodné s jej názvom, ak najmenej 85 % vína po odpočítaní ...

b)

ročník, ak minimálne 85 % hrozna použitého na výrobu vína po odpočítaní množstva produktu, ...

§ 21
Akostné víno
(1)

Akostné víno môže byť vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách ...

(2)

Akostné víno možno vyrábať v týchto druhoch:

a)

akostné odrodové víno – vyrobené z hrozna, rmutu alebo hroznového muštu jednej odrody s prímesou ...

b)

akostné značkové víno – vyrobené z hrozna alebo zmesi hrozna jednotlivých odrôd, alebo zmiešaním ...

(3)

Akostné víno možno uvádzať na trh pod týmto označením, ak

a)

hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 16 oNM,

b)

hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, bolo dopestované v jednej vinohradníckej oblasti a výroba ...

c)

nebol prekročený najvyšší hektárový výnos,

d)

bolo kontrolným ústavom zatriedené ako akostné odrodové víno alebo akostné značkové víno,

e)

spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom.28)

(4)

V označení akostného vína musí vinár uviesť

a)

názov vinohradníckej oblasti, v ktorej bolo hrozno použité na jeho výrobu dopestované,

b)

číslo výrobnej dávky,

c)

označenie „akostné odrodové víno“ alebo „akostné značkové víno“,

d)

písomný údaj o obsahu zvyškového cukru vo víne,

e)

názov odrody, z ktorej sa vyrobilo akostné odrodové víno, a obchodnú značku akostného značkového ...

(5)

V označení akostného vína možno uviesť názov

a)

vinohradníckeho rajónu, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tohto vinohradníckeho ...

b)

vinohradníckej obce, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tejto vinohradníckej ...

c)

odrôd použitých pri výrobe akostného značkového vína v zostupnom poradí podľa použitých ...

§ 22
Akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy
(1)

Za akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy možno považovať také víno, ktoré spĺňa ...

a)

bolo vyrobené z hrozna dopestovaného v rámci určitej presne vymedzenej ohraničenej vinohradníckej ...

b)

bolo vyrobené len z hrozna stanovených odrôd pre každú ohraničenú vinohradnícku plochu,

c)

boli použité špecifické pestovateľské postupy pre každú ohraničenú vinohradnícku plochu,

d)

nebol prekročený stanovený maximálny hektárový výnos pre hrozno určené na výrobu akostného ...

e)

bol dodržaný stanovený minimálny prirodzený obsah alkoholu pre každú ohraničenú vinohradnícku ...

f)

bolo vyrobené špecifickými technologickými postupmi,

g)

vyhovuje určeným analytickým a senzorickým skúškam pre každé akostné víno z ohraničenej vinohradníckej ...

(2)

Akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy sa označuje ako akostné víno V.O.V.P. Uznáva ...

(3)

Postup pri podávaní žiadostí, vzor žiadosti a podrobnosti o uznávaní akostných vín z ohraničenej ...

§ 23
Akostné víno s prívlastkom
(1)

Akostné víno s prívlastkom možno vyrábať len z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách ...

(2)

Akostné víno s prívlastkom možno uvádzať na trh pod týmto označením, ak

a)

hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť uvedenú v odseku 3,

b)

hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, bolo dopestované v jednom vinohradníckom rajóne a výroba ...

c)

nebol prekročený najvyšší hektárový výnos,

d)

odroda viniča, pôvod hrozna, jeho cukornatosť, hmotnosť a zdravotný stav boli pred spracovaním ...

e)

bol dodržaný zákaz zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu a úpravy zvyškového cukru,

f)

bolo zatriedené kontrolným ústavom ako akostné víno s prívlastkom,

g)

spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom.26)

(3)

Akostné víno s prívlastkom sa člení na

a)

kabinetné – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 oNM,

b)

neskorý zber – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 oNM,

c)

výber z hrozna – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 oNM, ktoré sa ...

d)

bobuľový výber – vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne ...

e)

hrozienkový výber – vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou ...

f)

cibébový výber – vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených ...

g)

ľadové víno - vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote mínus 7 oC a nižšej a hrozno ...

h)

slamové víno – vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na ...

(4)

Akostné víno s prívlastkom sa ďalej člení na

a)

akostné odrodové víno s prívlastkom, v ktorom môžu prímesy iných odrôd tvoriť najviac 15 %, ...

b)

akostné značkové víno s prívlastkom, ktoré je označené prívlastkom najnižšej kategórie.

(5)

V označení akostného vína s prívlastkom musí vinár uviesť

a)

názov vinohradníckeho rajónu, v ktorom bolo hrozno použité na jeho výrobu dopestované,

b)

ročník zberu a číslo výrobnej dávky,

c)

označenie „akostné odrodové víno s prívlastkom“ alebo „akostné značkové víno s prívlastkom“, ...

d)

písomný údaj o obsahu zvyškového cukru vo víne,

e)

názov odrody pri akostných odrodových vínach s prívlastkom a značky pri akostných značkových ...

f)

prívlastok podľa odseku 3,

g)

štátne kontrolné číslo podľa osvedčenia o zatriedení.

(6)

V označení akostného vína s prívlastkom možno uviesť

a)

názov vinohradníckej obce, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tejto vinohradníckej ...

b)

názov vinohradníckeho honu, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tohto ...

c)

názov odrôd použitých pri výrobe akostného značkového vína s prívlastkom v zostupnom poradí ...

§ 24
Upravované víno
(1)

Upravované víno sa vyrába z muštu alebo z vína prvotným alebo druhotným kvasením alebo ich úpravou. ...

(2)

Upravované víno sa člení na

a)

šumivé víno,

b)

perlivé víno,

c)

sýtené víno,

d)

aromatizované víno,

e)

likérové víno.

(3)

Šumivé víno možno uvádzať na trh pod označením

a)

šumivé víno; také víno nemožno označiť ako sekt, ak bolo vyrobené prvotným alebo druhotným ...

b)

akostné šumivé víno alebo sekt, ak bolo vyrobené prvotným alebo druhotným kvasením muštov alebo ...

1.

pretlak vo fľaši pri teplote 20 oC musí byť najmenej 3,5 baru okrem fliaš s objemom do 0,25 l, ...

2.

celková doba výroby, vrátane vyzrievania v stave hotového výrobku ukončeného uvedením na trh, ...

3.

celková doba výroby pri kvasení vo fľašiach musí byť najmenej deväť mesiacov,

4.

doba kontaktu šumivého vína s kvasinkami od začiatku kvasenia až po odkalenie v tankoch bez miešacieho ...

5.

celkový obsah alkoholu cuvée použitej na výrobu musí byť najmenej 9,0 % obj.,

6.

skutočný obsah alkoholu v hotovom výrobku musí byť najmenej 10 % obj.,

c)

aromatické šumivé víno, ak bolo vyrobené prvotným kvasením aromatických muštov spĺňajúcich ...

1.

riadený kvasný proces sa vykonával výlučne chladením alebo iným fyzikálnym spôsobom,

2.

celková doba výroby je najmenej 30 dní,

3.

pridávanie expedičného likéru je zakázané,

4.

skutočný obsah alkoholu vo výrobku je najmenej 6 % obj.,

5.

pretlak vo fľaši pri teplote 20 oC musí byť najmenej 3,5 baru okrem fliaš s objemom do 0,25 l, ...

d)

akostné aromatické šumivé víno alebo aromatický sekt, ak bol vyrobený prvotným kvasením aromatických ...

1.

riadený kvasný proces sa vykonával výlučne chladením alebo iným fyzikálnym spôsobom,

2.

celková doba výroby je najmenej 30 dní,

3.

pridávanie expedičného likéru je zakázané,

4.

skutočný obsah alkoholu vo výrobku je najmenej 6 % obj.,

5.

pretlak vo fľaši pri teplote 20 oC musí byť najmenej 3,5 baru okrem fliaš s objemom do 0,25 l, ...

e)

akostné šumivé víno vinohradníckej oblasti alebo sekt vinohradníckej oblasti, ak bol vyrobený ...

1.

pretlak vo fľaši pri teplote 20 oC musí vykazovať najmenej 3,5 baru okrem fliaš s objemom do 0,25 ...

2.

celková doba výroby, vrátane vyzrievania v stave hotového výrobku ukončeného uvedením na trh, ...

3.

celková doba výroby pri kvasení vo fľašiach musí byť najmenej deväť mesiacov,

4.

doba kontaktu šumivého vína s kvasinkami od začiatku kvasenia až po odkalenie v tankoch bez miešacieho ...

5.

celkový obsah alkoholu cuvée použitej na výrobu musí byť najmenej 9 % obj.,

6.

skutočný obsah alkoholu v hotovom výrobku musí byť najmenej 10 % obj.,

f)

pestovateľský sekt, ak boli splnené základné podmienky výroby uvedené v písmene

e)

a posledné štádium procesu výroby šumivého vína uskutočnil vinohradník vinice, z ktorej sa ...

(4)

Jednotlivé zložky cuvée pestovateľského sektu musia pochádzať z jednej vinohradníckej oblasti. ...

(5)

Ak vinár uvedie na spotrebiteľskom obale označenie „Slovenské akostné šumivé víno“, musia ...

(6)

Akostné šumivé víno z vinohradníckej oblasti sa označuje ako akostné šumivé víno V. O. Sekt ...

(7)

Perlivé víno možno pod týmto označením uvádzať na trh, ak bolo vyrobené prvotným alebo druhotným ...

(8)

Sýtené víno možno pod týmto označením uvádzať na trh, ak bolo vyrobené sýtením vína oxidom ...

(9)

Aromatizované víno možno pod týmto označením uvádzať na trh, ak bolo vyrobené z vína pridaním ...

(10)

Likérové víno možno pod týmto označením uvádzať na trh, ak bolo vyrobené z kvasiaceho hroznového ...

§ 25
Odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno
(1)

Odalkoholizované víno je nápoj z vína, ktorého obsah alkoholu sa destiláciou znížil na 0,5 % ...

(2)

Nízkoalkoholické víno je nápoj, ktorý bol vyrobený ako odalkoholizované víno alebo sceľovaním ...

(3)

V označení odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína sa musí uvádzať

a)

názov „Odalkoholizované víno“ pre nápoj podľa odseku 1 a „Nízkoalkoholické víno“ pre ...

b)

údaj „sírené“, ak obsah oxidu siričitého je vyšší ako 50 mg/l,

c)

údaj „aromatizované“, ak sa na jeho úpravu použili aromatické látky.

(4)

V označení je zakázané uvádzať

a)

bližšie označenie zemepisného pôvodu ako štát, v ktorom bolo hrozno použité na výrobu nápojov ...

b)

názov odrody a ročník zberu hrozna použitého na výrobu,

c)

údaje zameniteľné s označením vinárskych produktov.

§ 26
Víno na priemyselné spracovanie
(1)

Víno na priemyselné spracovanie sa vyrába z hrozna, ktorého najmenší prirodzený obsah alkoholu ...

(2)

Na priemyselné spracovanie možno použiť aj

a)

vína, ktorých najvyššie prípustné limity obsahu cudzorodých látok sú prekročené, ak získaný ...

b)

alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvasením výluhov z vylisovaného hrozna,

c)

alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvasením zriedených vinných kalov,

d)

zmesi vína s alkoholickými nápojmi vyrobenými z ovocia, sladu, rastlín alebo ich výluhov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

UVÁDZANIE VINÁRSKYCH PRODUKTOV NA TRH

§ 27
Preskúšanie a zatriedenie vinárskych produktov
(1)

Vinárske produkty, ktoré podliehajú preskúšaniu a zatriedeniu, možno uvádzať na trh, iba ak ...

(2)

Preskúšaniu a zatriedeniu podlieha oblastné víno, akostné víno, akostné víno s prívlastkom, ...

(3)

Na účely preskúšania a zatriedenia musia byť vinárske produkty uvedené v odseku 2 podrobené ...

(4)

Na účely preskúšania vinárskych produktov podľa odseku 2 ustanovuje ministerstvo Komisiu na hodnotenie ...

(5)

Vinár alebo iná osoba, ktorá uvádza vinárske produkty podliehajúce zatriedeniu na trh, je povinná ...

(6)

Po predložení žiadosti kontrolný ústav vinárske produkty preskúša. Do 30 dní od podania žiadosti ...

(7)

Je zakázané uvádzať na trh vinárske produkty, ak

a)

sú v nich prekročené najvyššie prípustné limity obsahu cudzorodých látok,

b)

sú zdraviu škodlivé, falšované alebo chybné,

c)

neboli dodržané kvalitatívne požiadavky na ich výrobu,

d)

dodatočne stratili vlastnosti, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o zatriedení,

e)

nebol vystavený zodpovedajúci sprievodný doklad v súlade s osobitným predpisom.8)

(8)

Podrobnosti o spôsobe odberu vzoriek vinárskych produktov na účely kontroly zatriedenia podľa odseku ...

§ 28
Štátne kontrolné číslo
(1)

Akostné víno s prívlastkom, tokajské víno a akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy ...

(2)

Štátne kontrolné číslo prideľuje kontrolný ústav na základe výsledkov preskúšania a zatriedenia ...

(3)

Podrobnosti o podmienkach udeľovania štátneho kontrolného čísla a jeho umiestnení na fľaši ...

§ 29
Označovanie vinárskych produktov
(1)

Vinárske produkty v spotrebiteľskom balení musia byť na nádobe označené čitateľne, nezmazateľne ...

(2)

Na označení etiketou je vinár povinný uvádzať len údaje stanovené osobitným predpisom33) a ...

(3)

V označení je zakázané používať zavádzajúce a klamlivé údaje a informácie, ktoré môžu

a)

mylne vzbudiť dojem mimoriadnej kvality,

b)

vyvolať nesprávne predstavy o zemepisnom pôvode,

c)

vyvolať nesprávne predstavy o spracovaní, vlastnostiach, odrode viniča a ročníku zberu.

(4)

Okrem údajov uvedených v § 18 až 25 sa na nádobe uvádzajú tieto údaje:

a)

o vinárovi, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, miesto podnikania, meno a priezvisko, ak ide ...

b)

obchodný názov výrobku so zatriedením podľa členenia uvedeného v § 16 a 24; ak ide o akostné ...

c)

štátne kontrolné číslo akostného vína s prívlastkom, akostného vína z ohraničenej vinohradníckej ...

d)

objem balenia; označenie medzinárodnou značkou „e“ možno uviesť na obale len vtedy, ak sú ...

e)

číslo výrobnej dávky,

f)

obsah alkoholu zaokrúhlene na 0,5 % obj. s povolenou odchýlkou ± 0,5 % obj.

(5)

Pri označovaní šumivého a perlivého vína údajom o obsahu alkoholu je povolená odchýlka od zaokrúhlenej ...

(6)

Označovanie vinárskych produktov vyrobených ekologickým spôsobom podľa osobitného predpisu35) ...

(7)

Vinárske produkty uvádzané na trh v inom ako spotrebiteľskom obale (sudové víno) musia byť označené ...

(8)

Na etikete možno uviesť údaje o získanom ocenení, prípadne medailách zo súťaží a výstav ...

§ 30
Skladovanie a preprava vinárskych produktov
(1)

Vinárske produkty sa musia skladovať a prepravovať tak, aby bolo zabezpečené zachovanie ich kvality ...

(2)

Vinárske produkty pri skladovaní v nádobách a fľašiach musia byť riadne označené tak, aby nemohlo ...

(3)

Vinárske produkty sa musia skladovať tak, aby k nim bol umožnený prístup kontrolných orgánov ...

(4)

Vinárske produkty možno prepravovať len so sprievodným dokladom, na ktorom je uvedené evidenčné ...

(5)

Evidenciu pridelených evidenčných čísel vedie colné riaditeľstvo a poskytuje ich ministerstvu ...

§ 31
Obchod s tretími krajinami
(1)

Obchod s tretími krajinami a uvádzanie na trh vinárskych produktov, ktoré sú predmetom tohto obchodu, ...

(2)

Dovozca zašle kontrolnému ústavu fotokópiu dokumentu VI137) najneskôr do siedmich dní od uskutočnenia ...

§ 32
Mimoriadne opatrenia

Ministerstvo môže v prípade mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok počas vegetácie viniča ...

§ 33
Kontrola
(1)

Každý vinohradník a každý vinár je povinný umožniť zamestnancom kontrolných orgánov výkon ...

(2)

Pri výkone kontroly je zamestnanec kontrolného orgánu povinný preukázať sa oprávnením vydaným ...

PIATA ČASŤ

VINOHRADNÍCKA OBLASŤ TOKAJ

§ 34
Základné ustanovenia
(1)

Vinohradníckou oblasťou Tokaj na účely tohto zákona sa rozumie jej časť rozkladajúca sa na území ...

(2)

Vinohradnícka oblasť Tokaj je uzavretá vinohradnícka oblasť.

(3)

Na účely dozoru nad vykonávaním činnosti vo vinohradníckej oblasti Tokaj, pri pestovaní viniča, ...

(4)

Tokajská správna komisia rozhoduje o udelení povolenia na dovoz tokajského vína. Odporúča kontrolnému ...

(5)

Činnosť Tokajskej správnej komisie upraví štatút, ktorý vypracúva kontrolný ústav a schvaľuje ...

§ 34a
Tokajské združenie
(1)

Tokajské združenie je dobrovoľné združenie vlastníkov a užívateľov tokajských honov zaradených ...

(2)

Tokajské združenie vzniká registráciou. Návrh na registráciu sa podáva ministerstvu spolu so ...

a)

názov združenia,

b)

sídlo,

c)

cieľ jeho činnosti,

d)

zásady hospodárenia,

e)

ďalšie podmienky stanovené týmto zákonom.

(3)

Tokajské združenie zaniká

a)

dobrovoľným rozpustením,

b)

právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

(4)

Členom Tokajského združenia sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní ...

(5)

Každá obec, ktorá je vo vinohradníckej oblasti Tokaj, si zvolí zo svojich radov predstaviteľa ...

(6)

Práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia.

(7)

Tokajské združenie vykonáva činnosti Tokajskej správnej komisie. Činnosť združenia kontroluje ...

§ 35
Tokajské vinohradnícke plochy
§ 36
Vinohradníctvo vo vinohradníckej oblasti Tokaj
(1)

Pri zakladaní vinohradov a nahrádzaní vyhynutých krov vo vinohradníckej oblasti Tokaj na tokajských ...

(2)

Vinohradníci vo vinohradníckej oblasti Tokaj prihlasujú hrozno vypestované na tokajských honoch ...

(3)

Hrozno na výrobu tokajského vína musí byť zdravé, nepoškodené, výlučne z odrôd ustanovených ...

(4)

Zamestnanec kontrolného ústavu v deň jeho zberu vykoná posúdenie hrozna na účely výroby tokajských ...

(5)

Na základe posúdenia kontrolný ústav vydá pestovateľom viniča osvedčenie o hrozne, ktoré obsahuje ...

a)

názov vinohradníckej obce, vinohradníckeho honu a registračné číslo vinohradu, v ktorom sa hrozno ...

b)

odrodu viniča,

c)

množstvo, cukornatosť a vyhlásenie o zdravotnej neškodnosti hrozna,

d)

odhadnutý hmotnostný podiel cibéb.

(6)

Začiatok zberu hrozna vyhlasuje Tokajská správna komisia po posúdení zrelosti.

(7)

Výnos hrozna z jedného hektára vinohradu, z ktorého sa má vyrobiť tokajské víno, nesmie presiahnuť ...

§ 37
Víno vyrobené vo vinohradníckej oblasti Tokaj
(1)

Víno vyrobené vo vinohradníckej oblasti Tokaj a disponujúce geografickým označením pôvodu sa ...

a)

akostné víno pochádzajúce z vinohradníckej oblasti Tokaj,

b)

tokajské víno.

(2)

Na akostné vína Tokajský furmint, Tokajská lipovina, Tokajský muškát žltý pochádzajúce z ...

(3)

Tokajské víno možno vyrábať len z hrozna dopestovaného na tokajských vinohradníckych honoch.

(4)

Tokajské víno možno uvádzať na trh, ak

a)

bolo vyrobené výlučne z hrozna odrôd Furmint, Lipovina, Muškát žltý a Zeta,

b)

nebol prekročený maximálny hektárový výnos,

c)

hrozno na jeho výrobu bolo osvedčené kontrolným ústavom,

d)

bolo zatriedené kontrolným ústavom.

(5)

Tokajské víno je víno s označením pôvodu, ktoré z dôvodu špecifického spôsobu výroby a osobitných ...

(6)

Tokajské víno vyrobené v Slovenskej republike možno uvádzať na trh len v na to určených fľašiach ...

§ 38
Výroba tokajského vína
(1)

Tokajské samorodné víno sa vyrába alkoholovým kvasením z hrozna tokajských odrôd, ak nie sú ...

a)

Tokajské samorodné suché – vyrába sa v ročníkoch nepriaznivých na tvorbu cibéb alebo z hrozna, ...

b)

Tokajské samorodné sladké – vyrába sa z hrozna s čiastočným podielom cibéb, ktoré sa z hrozna ...

Tokajské samorodné suché a sladké do obehu možno uvádzať najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, ...

(2)

Tokajský výber sa vyrába alkoholovým kvasením po zaliatí cibéb muštom s cukornatosťou najmenej ...

(3)

Tokajský mášláš je víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, ...

(4)

Tokajský forditáš je víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, ...

(5)

Tokajská výberová esencia je víno získané alkoholovým kvasením cibéb. Pri zbere sa vyberajú ...

(6)

Tokajská esencia je víno získané pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných ...

(7)

Víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Furmint s prímesou hrozna odrôd Lipovina a Muškát ...

(8)

Víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Lipovina s prímesou hrozna odrôd Furmint a Muškát ...

(9)

Víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Muškát žltý s prímesou hrozna odrôd Furmint ...

(10)

Výnos hrozna z jedného hektára vinohradu, z ktorého sa má vyrobiť víno podľa odsekov 7, 8 a ...

(11)

Podrobnosti o požiadavkách na zmyslové vlastnosti a fyzikálne a chemické vlastnosti tokajského ...

§ 39
Obmedzenia
(1)

Nemožno miešať hrozno a mušt tokajských odrôd s hroznom a muštom tokajských odrôd pochádzajúcich ...

(2)

Mušt a víno pochádzajúce z inej ako vinohradníckej oblasti Tokaj sa musí skladovať oddelene, ...

(3)

Vyvážať hrozno, mušt a víno z vinohradníckej oblasti Tokaj možno len po predchádzajúcom ohlásení ...

(4)

Dovážať na územie vinohradníckej oblasti Tokaj hrozno nad 75 kg, mušt a víno na ďalšie spracovanie ...

(5)

Na vína naplnené do fliaš sa nevzťahujú odseky 3 a 4.

(6)

Na území vinohradníckej oblasti Tokaj je zakázané vyrábať aromatizované vína.

ŠIESTA ČASŤ

ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR

§ 40
Orgány štátneho odborného dozoru
(1)

Orgány štátneho odborného dozoru sú

a)

ministerstvo,

b)

kontrolný ústav,

c)

štátna veterinárna a potravinová správa,

d)

Tokajská správna komisia.

(2)

Ministerstvo

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti vinohradníctva a vinárstva,

b)

určuje priority v oblasti vinohradníctva a vinárstva,

c)

rozhoduje o poskytovaní novovytvorených výsadbových práv a výsadbových práv z rezervy,

d)

schvaľuje akostné vína z ohraničenej vinohradníckej plochy,

e)

rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu a štátnej veterinárnej a potravinovej ...

f)

uznáva súťaže vín a výstavy vín,

g)

vydáva osvedčenie o uznaní združenia výrobcov podľa osobitného predpisu,37b)

h)

registruje Tokajské združenie.

(3)

Kontrolný ústav

a)

vydáva registračné číslo vinohradu, registruje vinohrady a vedie vinohradnícky register,

b)

rozhoduje o poskytovaní práv na opätovnú výsadbu a práv na novú výsadbu,

c)

spravuje rezervu,

d)

rozhoduje o nepovolenej výsadbe,

e)

osvedčuje hrozno na účely výroby akostných vín s prívlastkom, ako aj hrozna vo vinohradníckej ...

f)

vedie evidenciu hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína a ich použití,

g)

vykonáva preskúšanie a zatriedenie vinárskych produktov pri ich uvádzaní na trh a vydáva osvedčenie ...

h)

prideľuje štátne kontrolné číslo pre akostné vína z ohraničenej vinohradníckej plochy, akostné ...

i)

rozhoduje o znížení kategórie akostných vín z ohraničenej vinohradníckej plochy za podmienok ...

j)

osvedčuje na sprievodných dokladoch pôvod vína,

k)

posudzuje podklady na uznanie akostných vín z ohraničenej vinohradníckej plochy a kontroluje dodržiavanie ...

l)

kontroluje vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 1 písm. c) a odseku 2 písm. c),

m)

zasiela štátnej veterinárnej a potravinovej správe kópie osvedčení o zatriedení vína, kópie ...

n)

odporúča udeliť alebo odobrať osvedčenie o uznaní a kontroluje činnosť združenia.

(4)

Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva kontrolu

a)

kvality a zdravotnej neškodnosti vína určeného na uvádzanie na trh u výrobcov, maloobchodných ...

b)

balenia a označovania vinárskych produktov,

c)

kvality a zdravotnej nezávadnosti sudového vína u jeho predajcov,

d)

zásad správnej výrobnej praxe a dodržiavanie povinností podľa osobitného predpisu40) vo výrobe ...

e)

hygieny a sanitácie výrobných priestorov a zariadení,

f)

zasiela kontrolnému ústavu informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch.

(5)

Tokajská správna komisia vykonáva činnosti uvedené v § 34 ods. 4 a § 36 ods. 6.

(6)

Osvedčovanie hrozna na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo, ...

(7)

Výkony zamerané na preskúšanie a zatriedenie vína a pridelenie štátneho kontrolného čísla ...

(8)

Orgány vinohradníckeho a vinárskeho dozoru nesmú poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré ...

(9)

Inšpektori štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajúci kontrolu vína musia mať ...

(10)

Inšpektori vykonávajúci kontrolu sú oprávnení dozerať, či fyzické osoby a právnické osoby ...

SIEDMA ČASŤ

SPRÁVNE DELIKTY A SANKČNÉ OPATRENIA

§ 41
Správne deliky
a)

vykoná novú výsadbu v rozpore s osobitným predpisom10) a ustanoveniami § 3 až 6, užíva vinohradnícku ...

b)

vykoná opätovnú výsadbu v rozpore s osobitným predpisom10) a ustanoveniami § 3 až 6,

c)

uvedie na trh vinárske produkty vyrobené z hrozna dopestovaného na plochách vysadených v rozpore ...

d)

neodovzdá, neodovzdá správne alebo včas hlásenie o úrode hrozna a jeho použití podľa § 10,

e)

uvedie na trh zo zberu jedného vinárskeho roku väčšie množstvo akostného vína, akostného vína ...

f)

nepožiada alebo nepožiada včas kontrolný ústav o pridelenie registračného čísla podľa § 11 ...

g)

neohlási začiatok alebo skončenie činnosti na účel výroby vinárskych produktov a ich uvádzania ...

h)

neoznámi, neoznámi správne alebo včas akúkoľvek zmenu údajov vo vinohradníckom registri podľa ...

i)

neoznačí prideleným registračným číslom vinohradnícku plochu podľa § 11 ods. 4,

j)

nedodrží požiadavky na výrobu, kvalitu a zdravotnú nezávadnosť ustanovené týmto zákonom,

k)

neodstráni vedľajšie produkty zo spracovania a výroby vinárskych produktov spôsobom ustanoveným ...

l)

nezabezpečí systematickú kontrolu vinárskych produktov a nevedie o tom evidenciu podľa tohto zákona, ...

m)

neoznámi kontrolnému ústavu zvyšovanie obsahu prirodzeného alkoholu, zvyšovanie alebo znižovanie ...

n)

vedie v rozpore, nevedie správne alebo nevedie evidenciu spôsobom ustanoveným v § 14 ods. 1 a 3,

o)

neoznámi, neoznámi správne alebo včas údaje podľa § 14 ods. 2,

p)

poruší zákazy ustanovené v § 15 ods. 5 až 7,

r)

uvádza pod označením víno na trh nápoje uvedené v § 15 ods. 6,

s)

vyrobí a označí vinárske výrobky v rozpore s ustanoveniami § 17 až 25,

t)

ponúkne spotrebiteľovi burčiak nesplnujúci požiadavky ustanovené v § 18 ods. 1 a v inom období, ...

u)

uvedie na trh vinárske produkty podliehajúce preskúšaniu a zatriedeniu podľa § 27 ods. 2 bez osvedčenia ...

v)

poruší zákaz uvádzať na trh vinárske produkty uvedené v § 27 ods. 7 písm. a) až d),

x)

uvedie na trh vinárske produkty podliehajúce prideleniu štátneho kontrolného čísla v rozpore ...

y)

použije v označení vinárskych produktov údaje v rozpore s označovaním ustanovené v § 29 ods. ...

z)

neoznačí sudové víno uvádzané na trh podľa § 29 ods. 7,

§ 42
Ukladanie pokút
(1)

Fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe uloží kontrolný ústav pokutu od 50 000 ...

(2)

Fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe uloží štátna veterinárna a potravinová správa ...

(3)

Fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe uloží colný úrad pokutu do 10 000 Sk, ak sa ...

(4)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia a na následky ...

(5)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav alebo štátna veterinárna ...

(6)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému ...

(7)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(8)

Príjmy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(9)

Ustanovenia § 41 a 42 sa nepoužijú, ak sú upravené záväznými predpismi Európskeho spoločenstva. ...

§ 42a
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto ako užívateľ vinohradníckej plochy vo vinohradníckych oblastiach ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 5 000 Sk do 100 000 Sk.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie kontrolným ústavom sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.43a) ...

§ 43
Sankčné opatrenia
(1)

Kontrolný ústav uloží vinohradníkovi povinnosť vyklčovať vinohradnícku plochu, ktorú vysadil ...

(2)

Kontrolný ústav uloží vinárovi alebo inej fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorá uvádza ...

(3)

Kontrolný ústav odníme osvedčenie o zatriedení vína uvádzaného na trh alebo štátne kontrolné ...

(4)

Štátna veterinárna a potravinová správa uloží vinárovi alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej ...

(5)

Opatrenia podľa odsekov 1 až 4 možno uložiť aj popri pokute uloženej podľa § 42.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 44
Spoločné ustanovenia

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 44) okrem konania ...

§ 45
Prechodné ustanovenia
(1)

Vína označované podľa doterajších predpisov možno uvádzať na trh do vyčerpania ich zásob.

(2)

Perlivé víno vyrobené podľa doterajších predpisov možno uvádzať na trh do 31. júla 2005.

(3)

Štátnu kontrolnú známku pridelenú kontrolným ústavom podľa doterajších predpisov možno použiť ...

(4)

Registrácia vinohradov, vinohradnícka a vinárska evidencia podľa doterajších predpisov sa považuje ...

(5)

Ak Tokajské združenie splní podmienky ustanovené v § 34 ods. 6, ministerstvo rozhodnutím vydaným ...

§ 46
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve ...

§ 47
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších ...
 • 2)  Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 7 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 5)  Príloha I nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom ...
 • 6)  Článok 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1601/1991 z 10. júna 1991, ktorým sa ustanovujú všeobecné ...
 • 7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
 • 8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania ...
 • 9)  Článok 5 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
 • 10)  Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
 • 11)  Článok 3 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
 • 12a)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 12b)  § 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní ...
 • 12c)  Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
 • 15)  Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Nariadenie Rady (EHS) č. 357/1979 z 5. februára ...
 • 16)  Články 42 až 46 a prílohy č. IV až VI nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Články ...
 • 17)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2729/2000 zo 14. decembra 2000, ktoré ustanovuje podrobné implementačné ...
 • 18)  Článok 27 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
 • 19)  Príloha V písm. G nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Články 22 až 33 nariadenia ...
 • 20)  Článok 70 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Články 11 až 19 nariadenia Komisie ...
 • 20a)  Čl. 3 ods. 2 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 884/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúceho podrobné ...
 • 21)  § 8 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22)  Články 42 až 46 a prílohy č. IV až VI nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Články ...
 • 23)  Príloha V písm. C a D nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Články 22 až 25 nariadenia ...
 • 24)  Príloha V písm. F nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Články 30 až 33 nariadenia ...
 • 25)  Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Nariadenie Komisie (ES) č. 1607/2000 v platnom ...
 • 26)  Články 42 až 46 a prílohy IV a V nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Nariadenie ...
 • 27)  Článok 51 a príloha V nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Články 1 až 33 nariadenia ...
 • 28)  Články 42 až 46, 54 až 58 a prílohy IV a VI nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Nariadenie ...
 • 29)  Články 42 až 46 a príloha I body 14, 17 a 18, prílohy IV až VII a príloha V písm. H a I nariadenia ...
 • 30)  Príloha V bod C nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
 • 31)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 33)  Články 47 až 53 a prílohy VII a VIII nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Nariadenie ...
 • 34)  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 ...
 • 35)  Zákon č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve.
 • 36)  Články 59 až 69 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 ...
 • 37)  Príloha VII nariadenia Rady ES č. 883/2001 v platnom znení.
 • 37a)  Čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
 • 37b)  Čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 v platnom znení.
 • 38)  Článok 56 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
 • 39)  Článok 20 až 33 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2001 v platnom znení.
 • 40)  § 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 ...
 • 41)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 42)  § 17 Obchodného zákonníka.
 • 43)  Zákon č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • 43a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore