Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 181/2009 účinný od 01.06.2009


Platnosť od: 26.05.2009
Účinnosť od: 01.06.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Všeobecné súdnictvo, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD25 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 181/2009 účinný od 01.06.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 181/2009 s účinnosťou od 01.06.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 sa za slovo „akadémie“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.

2.

V § 2 ods. 1 sa za slovo „akadémia“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.

3.

V § 2 ods. 2 sa za slovom „sudcov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

4.

V § 3 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „zameranú na vykonanie odbornej justičnej skúšky“. ...

5.

V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Akadémia v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

6.

V § 3 odsek 5 znie:

„(5) Akadémia zabezpečuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy súdnych prípadov ...

7.

V § 3 ods. 6 sa slovo „4“ nahrádza slovom „5“ a vypúšťajú sa slová „písm. a)“.

8.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Justičná akadémia ďalej vykonáva prenájom priestorov, ubytovacie služby, stravovacie služby, ...

9.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

10.

V § 6 ods. 5 písm. d) sa slovo „funkcie“ nahrádza slovami „služobného pomeru“.

11.

V § 6 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.

12.

V § 6 odseky 7 až 9 znejú:

„(7) Člena rady vymenovaného ministrom podľa odseku 1 môže minister odvolať, a) ak mu jeho zdravotný ...

13.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Člena rady vymenovaného ministrom na návrh generálneho prokurátora podľa odseku 1 môže ...

14.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Pôsobnosť rady Rada a) navrhuje ministrovi kandidáta na funkciu riaditeľa, b) vypracúva ...

15.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Pôsobnosť predsedu rady (1) Predseda rady a) pravidelne zvoláva a vedie zasadnutia rady, ...

16.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Riaditeľa na návrh rady vymenúva minister na päť rokov. Rada na základe výsledkov výberového ...

17.

V § 8 odsek 4 znie:

„(4) Zástupcu riaditeľa vymenúva riaditeľ na päť rokov na návrh rady tak, aby v prípade, ak ...

18.

V § 8 ods. 6 písm. d) sa slovo „funkcie“ nahrádza slovami „služobného pomeru“.

19.

V § 8 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

20.

V § 8 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Minister môže odvolať riaditeľa so súhlasom rady, a) ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, ...

21.V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Riaditeľ a) zastupuje akadémiu navonok, b) predkladá rade návrh ročného rozpočtu, ročného ...

22.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Riaditeľ a zástupca riaditeľa majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady. Majú ...

23.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Pedagogický zbor (1) Vzdelávanie na jednotlivých úsekoch akadémie, navrhovanie obsahu, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a, 9 a 9a znejú:

„8a) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 9) § ...

24.

V § 12 ods. 5 sa za slová „z občianskeho práva,“ vkladajú slová „z rodinného práva“, ...

25.

V § 12 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

26.

V § 13 ods. 1 druhá a tretia veta znejú:

„Na návrh súdnej rady, generálneho prokurátora, rady prokurátorov a ministra volí a odvoláva ...

27.

V § 13 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Za člena skúšobnej komisie alebo náhradníka môže byť zvolený a) sudca, ktorý spĺňa ...

28.

V § 14 odsek 5 znie:

„(5) Na vykonanie skúšky vyššieho súdneho úradníka sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až ...

29.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Na vykonanie skúšky a na vykonanie opravnej skúšky služobný úrad poskytne vyššiemu súdnemu ...

30.

§ 15 znie:

„§ 15 (1) Podrobnosti o organizácii a činnosti orgánov akadémie, o priebehu vzdelávania v akadémii, ...

31.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009 Funkčné obdobie členov rady ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore