Všetky konsolidované znenia predpisu 180/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2017 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.06.2017
2 01.01.2017 378/2016 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 378/2016 účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017
3 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2016
4 01.08.2015 128/2015 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.08.2015 do 30.06.2016
5 01.01.2015 374/2014 Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 374/2014 účinný od 01.01.2015 do 31.07.2015
6 01.05.2014 115/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 115/2014 účinný od 01.05.2014 do 31.12.2014
7 01.01.2014 506/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 506/2013 účinný od 01.01.2014 do 30.04.2014
474/2013 Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.01.2014 do 30.04.2014
8 01.10.2013 účinný od 01.10.2013 do 31.12.2013
9 30.06.2013 účinný od 30.06.2013 do 30.09.2013
MENU
Hore