Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 180/2011 účinný od 01.07.2011 do 31.12.2012


Platnosť od: 22.06.2011
Účinnosť od: 01.07.2011
Účinnosť do: 31.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Štátna správa, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD44 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 180/2011 účinný od 01.07.2011 do 31.12.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 180/2011 s účinnosťou od 01.07.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...

1.

V § 1 ods. 1 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a právne vzťahy na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 23 ods. 2 písm. e) druhý bod, § 53 ods. 2 a § 54 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ...

2.

V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za kompenzáciu sa na účely tohto zákona považuje aj osobitná ...

3.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa v celom texte označujú ako odkaz 1a a poznámka ...

4.

V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na účely posúdenia potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1) sa za účastníka ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 74 a 75a Občianskeho ...

5.

V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poskytnúť osobitnú starostlivosť podľa osobitného ...

6.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.1)“.

7.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti podľa odseku 1 písm. g) je vyjadrenie, či zdravotný stav ...

8.

V § 14 ods. 1 sa za slovo „asistenciu“ vkladá čiarka a slová „alebo opatrovanie“ sa nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 551/2010 Z. z.“.

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 49 ods. 10 a 12 a príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.“.

10.

V nadpise § 15 sa vypúšťajú slová „a posudok na účely parkovacieho preukazu“.

11.

V § 15 ods. 1 písm. f) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou, v písmene g) sa na konci bodka nahrádza ...

„h)
odôvodnenie komplexného posudku.“.

12.

V § 15 odsek 3 znie:

„(3) Na účely parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa vypracúva len lekársky ...

13.

V § 15 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

14.

V § 15 ods. 5 sa slová „§ 11 ods. 11 alebo podľa § 11 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 12 alebo ...

15.

V § 15 ods. 6 sa slová „odsekov 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a vypúšťajú sa slová „alebo v posudku ...

16.

V § 15 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 8.

17.

V § 15 ods. 8 sa slová „posudok podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „lekársky posudok podľa § 11 ods. ...

18.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa slová „k) až s)“ nahrádzajú slovami „k) až t)“.

19.

V § 18 ods. 3 písm. g) sa nad slovom „štipendiá,“ vypúšťa odkaz 24 a súčasne sa vypúšťa poznámka pod ...

20.

V § 18 ods. 3 písmená m) a n) znejú:

„m) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 znejú:

„27) § 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 28) Zákon č. 592/2006 Z. z. ...

21.

V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) odmena za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej ...

22.

V § 18 ods. 6 sa slová „za príjem“ nahrádzajú slovami „za mesačný príjem“.

23.

V § 18 ods. 7 písm. c) a d) sa odkaz 31 nad slovom „domácnosti“ označuje ako odkaz 30.

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 31.

24.

V § 18 ods. 12 sa odkaz 31 nad slovom „predpisu“ označuje ako odkaz 29 a na konci sa bodka nahrádza ...

25.

V § 18 odsek 18 znie:

„(18) Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu okrem fyzickej osoby, ktorá žiada ...

26.

V § 22 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať aj vtedy, ak činnosti uvedené v prílohe ...

27.

V § 22 ods. 9 sa slovo „trojnásobok“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „štvornásobok“ v príslušnom ...

28.

V § 22 ods.13 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktorý presahuje 30 dní“.

29.

V § 23 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.

30.

V § 27 ods. 5 písm. b) sa slová „najviac 50 %“ nahrádzajú slovami „vyššia ako 50 %“.

31.

V § 28 ods. 2 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

32.

V § 28 ods. 3 druhá veta a tretia veta znejú: „Ak pomôcka nie je funkčná a nemožno ju opraviť, alebo ...

33.

V § 28 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Peňažný príspevok použitý na kúpu pomôcky alebo jeho pomerná časť sa uplatňuje ako pohľadávka v ...

34.

V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) odhad počtu predaných pomôcok fyzickým osobám v období nasledujúcich troch rokov od podania návrhu.“. ...

35.

V § 33 odsek 20 znie:

„(20) Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným ...

36.

V § 34 odsek 16 znie:

„(16) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na základe ...

37.

V § 34 ods. 19 sa za slová „v odsekoch“ vkladá slovo „13,“.

38.

V § 35 ods. 2 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

39.

V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Peňažný príspevok podľa prvej vety nemožno poskytnúť na ...

40.

V § 37 ods. 2 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: „Za úpravu rodinného ...

41.

V § 37 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v lehote ...

42.

V § 37 ods. 12 sa vypúšťajú slová „alebo dokladu o vykonanej úprave bytu, rodinného domu alebo garáže“. ...

43.

V § 37 ods. 17 prvej vete sa za slová „inej osobe“ vkladajú slová „alebo nevyužíva byt, rodinný dom ...

44.

V § 37 ods. 18 sa za slovo „častí“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová:„ak predmetom konania o ...

45.

§ 37 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:

„(20) Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie pred začatím stavebných prác súvisiacich ...

46.

V § 38 ods. 8 sa slovo „aj“ nahrádza slovom „alebo“.

47.

V § 38 odsek 16 znie:

„(16) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým ...

48.

V § 39 ods. 2 sa za slovo „zabezpečiť“ vkladá slovo „každodenne“.

49.

V § 40 ods. 1 sa slová „staršiu ako šesť rokov, ktorá“ nahrádzajú slovami „ktorá dovŕšila šesť rokov ...

50.

V § 40 ods. 12 sa slovo „1,3“ nahrádza slovom „1,4“.

51.

V § 40 ods. 13 sa slová „zamestnania a“ nahrádzajú slovami „zamestnania alebo“.

52.

V § 40 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Ak počas poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom ...

53.

V § 41 ods. 3 tretej vete a štvrtej vete sa slová „Národnej banky Slovenska“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

54.

V § 41 ods. 4 sa slová „predo dňom posúdenia“ nahrádzajú slovami „predo dňom vypracovania komplexného ...

55.

V § 41 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 11.

56.

V § 41 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

57.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepoužila poskytnutý jednorazový peňažný príspevok ...

58.

V § 43 ods. 1 sa za slovom „priznaní“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak tento zákon neustanovuje ...

59.

V § 43 ods. 2 a 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak § 40 ods. 16, 18 až 20 neustanovujú inak“.

60.

V § 45 ods. 4 sa slová „vo výzve písomne upozornená“ nahrádzajú slovami „v písomnej výzve upozornená“. ...

61.

V § 45 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a táto fyzická osoba bola na tento dôsledok v písomnej ...

62.

V § 45 ods. 7 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a pripájajú sa tieto ...

63.

V § 45 odsek 9 znie:

„(9) Peňažný príspevok na kompenzáciu sa dodatočne spätne prizná, odníme, odníme a zastaví sa jeho výplata, ...

64.

V § 45 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Za príslušný orgán podľa odseku 9 sa považuje správny orgán, ktorý vo veci rozhodoval v prvom ...

Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.

65.

V § 45 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri rozhodovaní vychádza príslušný orgán z právneho ...

66.

V § 45 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

67.

V § 45 ods. 13 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 až 11“.

68.

V § 45 ods. 14 prvej vete sa za slová „ak sa zistí,“ vkladajú slová „že fyzická osoba s ťažkým zdravotným ...

69.

V § 46 ods. 1 sa za slová „na základe“ vkladá slovo „preukázateľne“.

70.

V § 49 ods. 3 sa slovo „činnosti“ nahrádza slovami „hodiny osobnej asistencie“.

71.

V § 51 písm. f) sa slová „vrátených pomôcok“ nahrádzajú slovami „vrátených funkčných pomôcok a vrátených ...

72.

V § 51 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

„n)
vykonáva terénnu sociálnu prácu,“.

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).

73.

V § 52 písm. a) štvrtom bode sa za slová „odňatí a zastavení výplaty,“ vkladajú slová „o odňatí,“.

74.

V § 52 písmeno b) znie:

„b) uzatvára zmluvu so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) s poskytovateľom ...

75.

V § 52 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a posudzuje potrebu osobitnej starostlivosti podľa ...

76.

V § 52 písm. p) sa za slová „evidenciu vrátených“ vkladá slovo „funkčných“, za slovo „pomôcok“ sa vkladajú ...

77.

V § 52 písm. w) sa slová „ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 15“.

78.

V § 55 ods. 1 druhej vete sa za slovo „Konanie“ vkladajú slová „o odňatí peňažného príspevku na kompenzáciu,“. ...

79.

V § 55 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V konaní o preukaze a v konaní o parkovacom preukaze koná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

„51a)
§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku. § 54 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

80.

V § 55 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „lekársky nález“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ...

81.

V § 55 odsek 7 znie:

„(7) Podkladom na rozhodnutie o parkovacom preukaze je lekársky posudok podľa § 11 ods. 13 alebo podľa ...

82.

V § 55 odsek 11 znie:

„(11) Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok podľa § 15 ...

83.

V § 55 odsek 13 znie:

„(13) Príslušný orgán doručí účastníkovi konania spolu s rozhodnutím aj komplexný posudok alebo lekársky ...

84.

V § 55 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: „Príslušný orgán nevyhotovuje písomné rozhodnutie o zvýšení ...

85.

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:

„§ 56a (1) Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiada podľa § 3 ods. 3 príslušný ...

86.

V § 63 odsek 1 znie:

„(1) Lekársku posudkovú činnosť na účely tohto zákona vykonáva posudkový lekár, ktorým je na účely tohto ...

87.

V § 65 ods. 11 a 12 sa slová „do 31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2012“.

88.

Za § 67 sa vkladajú § 67a až 67c, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2011 § 67a Na konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu, ...

89.

V prílohe č. 3 kapitole III. Endokrinné poruchy, poruchy výživy a premeny látok prvý bod znie:

„1. Poruchy funkcie štítnej žľazy a) hyperfunkcia stredný stupeň (s pretrvávajúcou tachykardiou, značná ...

90.

V prílohe č. 3 kapitole V. Nervový systém (poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov) siedmy bod ...

„7. Diseminované poruchy CNS (demyelinizačné ochorenia a iné podobné zriedkavé ochorenia) a) ľahká porucha ...

91.

V prílohe č. 3 kapitole IX. Dýchacia sústava sa v štvrtom bode slová „(podľa tabuľky č. 4)“ nahrádzajú ...

92.

V prílohe č. 3 kapitole XII. Pohybový a podporný aparát časti A v jedenástom bode ods. 1 písm. a) sa ...

93.

V prílohe č. 4 sa za bod 13.6. vkladá nový bod 13.7., ktorý znie:

„13.7.
sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby,“.

Doterajší bod 13.7. sa označuje ako bod 13.8.

94.

V prílohách č. 10 až 14 sa v tabuľkách slovo „predpisom30)“ nahrádza slovom „predpisom29)“.

95.

Príloha č. 16 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 16 k zákonu č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z. Výkaz o odpracovaných hodinách ...

Čl. II

Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili ...

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa ...

(7)

Ak sa príspevok, príplatok k príspevku a príspevok rodičom vypláca oprávnenej osobe uvedenej v odseku ...

„12a) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Čl. III

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ...

1.

V § 3 písmeno k) znie:

„k)
plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ...

3.

V § 4 ods. 6 písm. a) druhý bod znie:

„2.
pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,“.

4.

V § 4 ods. 6 písm. a) sa za druhý bod vkladajú nový tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:

„3. kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 4. sociálnoprávnej ochrany detí ...

Doterajší tretí bod až deviaty bod sa označujú ako piaty bod až jedenásty bod.

5.

V § 4 ods. 6 písmeno k) znie:

„k) pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy inštitúcie, styčného orgánu a prístupového ...

6.

V § 5 ods. 7 písm. a) druhý bod znie:

„2.
pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,“.

7.

V § 5 ods. 7 písm. a) sa za druhý bod vkladajú nový tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:

„3. kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 4. sociálnoprávnej ochrany detí ...

Doterajší tretí bod až deviaty bod sa označujú ako piaty bod až jedenásty bod.

8.

V § 5 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy príslušnej inštitúcie podľa osobitného ...

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

9.

V § 5 odsek 8 znie:

„(8) Sídla úradov určených na výkon pôsobnosti v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti ...

Čl. IV

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Spôsob poskytovania dávky a príspevkov určí úrad a spôsob poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej ...

Čl. V

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...

1.

V § 11 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa ...

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

§ 12 znie:

„§ 12 (1) Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku v súlade s § 1 ods. 2 a 3, platiteľ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19b a 19c znejú:

„19b) § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a ...

3.

V § 16 odsek 1 znie:

„(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní22a) okrem § 18 ods. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 16 ods. 2 sa slová „§ 11 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6 a 7“.

5.

V § 17a sa slová „§ 11 ods. 1 až 6, 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 až 7, 9 a 10“ a slová „§ ...

Čl. VI

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a)
Napríklad § 24 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.“.

2.

V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

3.

V § 21 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zisťuje názor dieťaťa, pre ktoré sú vykonávané opatrenia ...

4.

V § 23 ods. 2 písm. e) druhom bode sa slovo „sústavnú“ nahrádza slovom „osobitnú“ a slovo „posudkom“ ...

5.

V § 27 ods. 1 sa za slová „§ 51 ods. 2“ vkladajú slová „alebo do krízového strediska podľa § 62 ods. ...

6.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a) zabezpečuje maloletému bez sprievodu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a) § 24a zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32)
Zákon č. 447/2008 Z. z.“.

8.

V § 33 ods. 2 druhej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

9.

V § 33 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zariadenie, ktoré realizuje prípravu dieťaťa, alebo ...

10.

V § 34 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je získanie ...

11.

V § 35 ods. 6 písm. c) sa slová „vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti podľa § 39 ods. 2 alebo“ ...

12.

V § 35 ods. 6 písm. d) sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“.

13.

V § 35 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) súd rozhodol podľa osobitného predpisu36f) 1. o pozastavení výkonu rodičovských práv fyzickej osoby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36f znie:

„36f)
§ 38 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

14.

V § 39 odsek 4 znie:

„(4) Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a)
§ 92 a 93 Trestného zákona.“.

15.

V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) žiadateľ ani na jeho výzvu nezačne do 30 dní od doručenia tejto výzvy aktualizovať prípravu na náhradnú ...

16.

V § 47 ods. 6 sa slová „§ 62 ods. 2 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 62 ods. 2, 6, 8 a 9“.

17.

V § 47a ods. 1 sa odkaz 38a nad slovom „starostlivosť“ označuje ako odkaz 38b a poznámka pod čiarou ...

18.

V § 48 ods. 4 sa slová „a 14“ nahrádzajú slovami „a 13“.

19.

V poznámke pod čiarou k odkazu 42a sa citácia „§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o ...

20.

V § 53 ods. 1 písm. b) sa slová „je občan s ťažkým zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „vyžaduje ...

21.

V § 53 ods. 2 sa za slová „bolo najneskôr po“ vkladá slovo „štvortýždňovej“, slová „§ 53 ods. 4 písm. ...

22.

V § 53 ods. 4. písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

23.

V § 53 ods. 4 písm. c) piatom bode sa slovo „posudku“ nahrádza slovom „vyjadrenia“ a za slová „a pre ...

24.

V § 53 ods. 5 sa za slová „§ 39 ods. 4“ vkladajú slová „a ods. 11 písm. b)“.

25.

V poznámke pod čiarou k odkazu 43 sa citácia „Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. ...

26.

V § 53 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Podmienky zotrvania mladého dospelého dohodne detský ...

27.

V § 53 ods. 10 sa odkaz 41 nad slovom „predpisu“ označuje ako odkaz 43.

28.

V § 53 sa odsek 11 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) v písomnom zhodnotení prípravy; súčasťou písomného zhodnotenia prípravy je najmä 1. zhodnotenie ...

29.

§ 53 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a) Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...

30.

§ 54 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak výsledky odbornej diagnostiky alebo priebežné výsledky odbornej diagnostiky preukazujú, že dieťa ...

31.

V § 55 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a na konci sa pripájajú tieto vety: „Súčasťou individuálneho plánu ...

32.

V § 55 odsek 2 znie:

„(2) Súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa je aj plán prípravy na osamostatnenie sa ...

33.

§ 55 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Po skončení ústavnej starostlivosti podľa § 59 ods. 1 písm. f) vypracuje detský domov s mladým ...

34.

V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťa slovo „50,“.

35.

§ 57 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Detský domov môže utvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osoby, ktorej bola ...

36.

V § 60 ods.1 písmeno j) znie:

„j)
záznamy o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa,“.

37.

V § 61 ods. 2 prvej vete sa za slovami „najviac vo výške“ vypúšťa slovo „dvojnásobku“.

38.

V § 61 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak mladý dospelý má nárok na sirotský dôchodok alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44b znie:

„44b)
Zákon č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

39.

V § 62 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „na základe dohody so zákonným zástupcom ...

40.

V § 62 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na prijatie dieťaťa ...

41.

V § 62 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa dieťa zdržiava mimo krízového strediska so súhlasom ...

42.

§ 62 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak sa v krízovom stredisku vykonáva rozhodnutie súdu podľa odseku 1 písm. b) a c), môže krízové ...

43.

V § 63 ods. 2 sa odkaz 44b nad slovami „adiktológa“ a „psychiatra“ označuje ako odkaz 44c a poznámka ...

44.

V § 69 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého poskytuje detský domov v peňažnej forme ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

45.

V § 69 ods. 4 sa za slová „v domove sociálnych služieb pre dospelých32)“ vkladajú slová „alebo v špecializovanom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:

„45b) § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...

46.

V § 72 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedie zoznam fyzických osôb, ktoré skončili odbornú ...

47.

V § 73 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) zriaďuje, kontroluje a metodicky usmerňuje detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu, ...

48.

V § 73 ods. 1 písm. d) sa slovo „schvaľuje“ nahrádza slovami „určuje priority v oblasti zabezpečenia ...

49.

V § 73 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) zverejňuje na svojom webovom sídle výšku priemerných bežných výdavkov určených podľa § 89 ods. 3 ...

50.

V § 73 ods. 1 písm. h) sa za slovom „rodiny“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

51.

V § 73 ods. 1 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:

„v) plní úlohy na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach, a to 1. poskytuje finančné ...

Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).

52.

V § 73 ods. 2 písm. e) devätnásty bod znie:

„19. ktorý spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 pri ...

54.

V § 73 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) rozhoduje 1. o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu ...

56.

V § 73 ods. 3 písm. l) sa vypúšťajú slová „v oblasti vykonávania ústavnej starostlivosti“ a slová „a ...

57.

V § 73 ods. 3 písmeno m) znie:

„m) vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa odseku 1 písm. d) plán zabezpečenia v oblasti sprostredkovania ...

58.

V § 73 ods. 3 písm. n) sa slová „zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu akreditovaným subjektom“ nahrádzajú ...

59.

V § 73 ods. 3 písm. o) sa vypúšťajú slová „vyšším územným celkom, obcou a“.

60.

V § 73 ods. 5 sa za slová „podľa odseku 2“ vkladajú slová „a 3“.

61.

V § 75 ods. 1 písm. h) sa slová „určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ...

62.

V § 77 ods. 2 sa slová „písmena g), písmena h)“ nahrádzajú slovami „písmená g) až i)“.

64.

V § 79 odsek 4 znie:

„(4) Za bezúhonnú sa na účely odseku 1 písm. b) a d) a odseku 2 písm. b) nepovažuje fyzická osoba, ktorá ...

65.

V § 83 odsek 4 znie:

„(4) Na žiadosť podanú podľa odsekov 2 a 3 sa § 80 ods. 2 a 3 vzťahujú rovnako. Súčasťou žiadosti je ...

66.

V § 89 ods. 1, 3 až 7 sa slová „určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ vo všetkých ...

67.

V § 89 ods. 2 sa slová „Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ nahrádzajú slovami ...

68.

V § 89 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

69.

V § 89 ods. 5 sa slová „podľa § 73 ods. 3 písm. m)“ nahrádzajú slovami „podľa § 73 ods. 1 písm. v) štvrtého ...

70.

V § 89 ods. 9 sa slová „určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujú“ nahrádzajú ...

71.

V § 89 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 18 sa označujú ako odseky 10 až 17.

72.

V § 89 ods. 10 sa slová „určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ nahrádzajú ...

73.

V 89 ods. 11 sa slová „určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ nahrádzajú slovami ...

74.

V § 89 ods. 13 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

75.

V § 89 ods. 14 sa slová „určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ nahrádzajú ...

76.

V § 89 ods. 15 sa za slová „kurately podľa § 73 ods. 2“ vkladajú slová „a 3“ a na konci prvej vety sa ...

77.

V § 89 ods. 17 sa slová „odseky 16 a 17 “ nahrádzajú slovami „odseky 15 a16“.

78.

V § 90 ods. 2 sa za slová „o neposkytnutí príspevku na stravu, o“ vkladajú slová „poskytnutí príspevku ...

79.

V § 90 odsek 3 znie:

„(3) Zariadenie je príslušné na rozhodovanie o neposkytnutí príspevku na stravu a o neposkytnutí príspevku ...

80.

V § 93 ods. 1 sa za slovo „právo,“ vkladajú slová „sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a“. ...

81.

V § 93 ods. 6 sa odkaz 74a nad slovom „predpis“ označuje ako odkaz 43a a poznámka pod čiarou k odkazu ...

82.

V poznámke pod čiarou k odkazu 74 sa vypúšťajú slová „o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ...

83.

V § 93 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý zisťuje pomery podľa ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

85.

Za § 93 sa vkladá § 93a, ktorý znie:

„§ 93a (1) Ministerstvo vedie zoznam supervízorov. Do zoznamu supervízorov zapíše ministerstvo fyzickú ...

86.

Za § 100i sa vkladá § 100j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 100j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2011 (1) Práva a povinnosti z dohôd78) uzatvorených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 78 a 79 znejú:

„78) Napríklad § 15 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva ...

Čl. VII

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

„23b) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Čl. VIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011 okrem päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho piateho bodu, ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore