Zákon o civilnej službe 18/1992 účinný od 30.11.1994 do 03.10.1995

Platnosť od: 16.01.1992
Účinnosť od: 30.11.1994
Účinnosť do: 03.10.1995
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 18/1992 s účinnosťou od 30.11.1994

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o civilnej službe

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Civilnou službou je služba, ktorú je občan podliehajúci služobnej povinnosti1) povinný podľa ...

(2)

Občan vykonáva civilnú službu formou pomocných činností v organizáciách štátu, obcí u nezárobkových ...

(3)

Civilná služba pre odvedencov4) je o polovicu dlhšia než vojenská základná (náhradná) služba5) ...

(4)

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže dĺžku civilnej služby skrátiť nariadením. ...

(5)

Výkonom civilnej služby nesmú občanovi, ktorý ju vykonáva vzniknúť neodôvodnené výhody proti ...

PRVÁ ČASŤ

Postup pri odopretí výkonu vojenskej služby

§ 2
(1)

Vyhlásenie o odopretí výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby alebo vojenských cvičení ...

c)

vojak na trvalej dovolenke najneskôr do 5 dní po skončení dôvodu, pre ktorý bol na trvalú dovolenku ...

d)

vojak v zálohe8) v čase do 31. januára kalendárneho roka.

(2)

Na vyhlásenia podané po lehotách sa neprihliada.

(3)

Vo vyhlásení musia byť uvedené dôvody a skutočnosti, ktorými chce občan svoje tvrdenie doložiť. ...

(4)

Vyhlásenie podáva občan okresnej alebo jej na roveň postavenej vojenskej správe podľa miesta svojho ...

(5)

Ak vyhlásenie spĺňa náležitosti uvedené v odsekoch 1 a 3, postúpi ho príslušná vojenská správa ...

(6)

Občan môže vyhlásenie až do dňa doručenia povolávacieho rozkazu na výkon civilnej služby odvolať, ...

(7)

Príslušná vojenská správa upovedomí do 30 dní o rozhodnutí o dovolaní vyhlásenia občana a ...

(8)

Príslušný úrad upovedomí o dni nástupu občana do civilnej služby príslušnú vojenskú správu. ...

(9)

Príslušná vojenská správa prepustí občana z vojska9) ku dňu jeho nástupu do civilnej služby ...

DRUHÁ ČASŤ

Povolanie, nastúpenie a výkon civilnej služby

§ 3
Povolanie do civilnej služby
(1)

Občania, ktorí sú povinní vykonať civilnú službu, môžu byť do tejto služby povolaní najskôr ...

(2)

Občania, ktorí majú vykonať civilnú službu, sú povinní uposlúchnuť povolávací rozkaz, dostaviť ...

(3)

Povolávací rozkaz na nastúpenie civilnej služby vydáva príslušný úrad, a to spravidla do 2 ...

(4)

Povinnosť občana nastúpiť a vykonávať civilnú službu v príslušnej organizácii vzniká dňom, ...

(5)

Dňom nástupu občana na výkon civilnej služby začína občanovi plynúť obdobie nepretržitého ...

(6)

Občanovi prislúcha náhrada cestovného pri nástupe na výkon civilnej služby a pri návrate z nej. ...

§ 4
Odklad, prerušenie, zbavenie a odpustenie výkonu civilnej služby a prevedenie do inej organizácie ...
(1)

Občanom možno na ich žiadosť zo zdravotných, rodinných, sociálnych dôvodov a iných dôvodov ...

(2)

Príslušný úrad môže na žiadosť organizácie z osobitného zreteľa hodných dôvodov nástup ...

(3)

Výkon civilnej služby sa odloží, prípadne preruší po dobu trvania väzby alebo výkonu trestu ...

(4)

Príslušný úrad povoľuje odklad alebo prerušenie výkonu civilnej služby tak, aby jej výkon občan ...

(5)

Príslušný úrad zbaví občana civilnej služby, pokiaľ sa stal trvale neschopným na jej výkon ...

(6)

Občanom, ktorí bez vlastnej viny do 31. decembra roka, v ktorom dovŕšili 30 rokov veku, nenastúpili ...

(7)

Poslancom zákonodarných zborov sa výkon civilnej služby odloží, prípadne preruší po dobu, po ...

(8)

U funkcionárov politických strán a politických hnutí a u kandidátov na poslancov do zákonodarných ...

(9)

Odborovým funkcionárom sa výkon civilnej služby odloží po dobu trvania štrajku alebo štrajkovej ...

(10)

Občania povinní vykonať civilnú službu, ktorí majú trvalé bydlisko v cudzine, sa po dobu pobytu ...

§ 5
Práva a povinnosti občana pri výkone civilnej služby
(1)

Výkon práv a slobôd občanov vykonávajúcich civilnú službu, zaručených Listinou základných ...

(2)

Občan je povinný podľa pokynov organizácie osobne vykonávať v organizácii všetky činnosti v ...

(3)

Občan môže opustiť obec, kde vykonáva civilnú službu, len so súhlasom vedúceho organizácie ...

(4)

Občan vykonávajúci civilnú službu nesmie byť zárobkovo činný ani byť členom orgánov spoločností ...

(5)

Na povinnosti občana vyplývajúce z výkonu činnosti podľa odseku 2 sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 6
Následky porušenia povinností občana pri výkone civilnej služby
(1)

Pri závažnom alebo opätovnom porušení povinností vyplývajúcich pre občana z výkonu civilnej ...

(2)

V prípade zavinenej neprítomnosti občana pri výkone civilnej služby predĺži príslušný úrad ...

(3)

Proti rozhodnutiu úradu podľa odsekov 1 a 2 sa môže občan odvolať.

(4)

Odvolací úrad môže na žiadosť občana odpustiť povinnosť vykonať predĺženú dobu trvania ...

(5)

Ustanovením predchádzajúcich odsekov nie je dotknutá zodpovednosť za trestné činy podľa iných ...

§ 7
Povinnosti organizácie
(1)

Organizácia, v ktorej vykonáva civilná služba, je povinná zabezpečiť občanovi vykonávajúcemu ...

(2)

Ak občan vykonávajúci civilnú službu odmietne vyhovujúce bezplatné ubytovanie alebo stravovanie, ...

(3)

Pokiaľ organizácia nemôže zabezpečiť bezplatné ubytovanie alebo stravovanie, uhrádza občanovi, ...

(4)

Ak občan využije možnosť ubytovať sa v byte u blízkej osoby, nemá nárok na náhradu nákladov ...

(5)

Pokiaľ pracovníkovi organizácie pri výkone práce patria podľa mzdových predpisov príplatky za ...

§ 8
Doba výkonu činnosti a služobná pohotovosť
(1)

Vedúci organizácie môže nariadiť občanovi služobnú pohotovosť; pritom sa musí občanovi zachovať ...

(2)

Doba skutočného výkonu činnosti a doba nariadenej služobnej pohotovosti tvoria služobnú smenu. ...

(3)

Skutočný výkon činnosti v civilnej službe nesmie prekročiť týždenný pracovný čas ustanovený ...

§ 9
Riadna a osobitná dovolenka
(1)

Riadna dovolenka sa občanom v civilnej službe poskytne v rozsahu zodpovedajúcom dovolenke vojaka ...

(2)

Nástup riadnej dovolenky určuje vedúci organizácie.13)

(3)

Vedúci organizácie môže občanovi v civilnej službe poskytnúť osobitnú dovolenku z dôvodov ...

TRETIA ČASŤ

Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia

Prechodné ustanovenia

§ 10

Dĺžka civilnej služby pre občanov, ktorí pred účinnosťou tohto zákona odmietli výkon vojenskej ...

§ 11
(1)

Minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže z vojska prepustiť osoby, ktoré ...

(2)

Príslušný úrad môže vykonanie civilnej služby odpustiť osobám, ktoré boli pred účinnosťou ...

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 12

Za brannej pohotovosti štátu14) občania nemôžu vyhlásenia podávať.

§ 13

V konaní podľa tohto zákona postupujú príslušné úrady podľa všeobecných predpisov správneho ...

§ 14
(1)

Podrobnosti výkonu civilnej služby ustanoví vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky ...

(2)

Zodpovednosť občana v civilnej službe za škodu spôsobenú organizácii a zodpovednosť organizácie ...

§ 15

Zrušujú sa § 1 až 11 a § 16 až 19 zákona č. 73/1990 Zb. o civilnej službe.

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r

Poznámky

 • 1)  § 20 ods.1 zákona č.92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Ústavný zákon č.23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný ...
 • 3)  § 20 ods.2 písm.a), b), f) branného zákona.
 • 4)  § 21 branného zákona.
 • 5)  § 27 ods.2 branného zákona. § 1 písm. a) nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...
 • 6)  § 39 branného zákona.
 • 7)  Oddiel I vládneho nariadenia č.21/1958 Zb., ktorým sa vykonáva branný zákon.
 • 8)  § 38 vládneho nariadenia č.21/1958 Zb.
 • 9)  § 22 ods.1 písm.e) branného zákona.
 • 10)  § 73 Zákonníka práce.
 • 11)  § 272a až 272d zákona č.175/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon.
 • 12)  Náklady na stravu najmenej 3x denne v hodnote stravovacej normy vojaka v základnej službe, to isté ...
 • 13)  § 108 Zákonníka práce.
 • 14)  § 47 až 49 branného zákona.
 • 15)  Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Načítavam znenie...
MENU
Hore