Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 179/2009 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 26.05.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolný systém, Územná samospráva, Miestna štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD17DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 179/2009 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 179/2009 s účinnosťou od 01.01.2010

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

K predpisu 179/2009, dátum vydania: 26.05.2009

6

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo školstva SR predkladá materiál do legislatí vneho procesu na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR z 5. marca 2008 č. 147, na základe bodu 4.2 Návrhu legislatívneho zámeru zákona o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave a o zmene a doplnení niektorých z ákonov, ktorý schválila vláda SR 27. 8. 2008 uznesením č.564, a aj ako iniciatívny návrh.

Účelom návrhu novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov je najmä doplnenie ďalš ieho zdroja financovania škôl. Ako ďalší zdroj financovania škôl, predovšetkým stredných odborných škôl, sa navrhuje príspevok od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov.

Ïalej sa spresňuje využitie finančných prostriedkov z ďalších zdrojov financovania štátnych, cirkevných a súkromných škôl, štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení . Upresňuje sa účel použitia finančných prostriedkov.

Ministerstvo školstva SR navrhuje prispievať zriaďovateľom na prístavbu, výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a prispievať zriaďovateľom štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení na rekonštrukciu a modernizáciu. Tento príspevok sa bude poskytovať zriaďovateľom na základe ž iadosti z rezervy kapitoly ministerstva vytvorenej podľa § 7 ods. 7. Výšku príspevku určí ministerstvo. Príspevok na prístavbu, výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl sa bude zriaďovateľom poskytovať podľa naliehavosti riešenia prístavby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie škôl a podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Navrhuje sa, aby Ministerstvo školstva SR posielalo finančné prostriedky priamo na samosprávne kraje. Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva sa v súčasnosti prideľujú samosprávnym krajom prostredníctvom krajský ch školských úradov.

Návrh zákona ďalej rozširuje aj dohľad nad dodržiavaním tohto zákona. Navrhuje sa, aby aj orgán miestnej štátnej správy v školstve vykonával dohľad nad dodržiavaním zákona č. 597/2003 Z. z. Rozš írenie dohľadu sa navrhuje z dôvodu vyššieho počtu subjektov, ktoré je potrebné kontrolovať.

Návrh zákona nemá finančný, ekonomický a environmentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Predkladaný návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, Medzinárodnými zmluvami a Dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi Slovenskej republiky.

Doložka

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,

vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1.Vplyvy na verejné financie:

Návrh zákona nemá vplyv na verejn é financie.

V ustanovení § 3 ods. 4 sa navrhuje zmena v prideľovaní finančných prostriedkov vyšším územným celkom. Finančné prostriedky sa nebudú prideľovať prostredníctvom krajských školských ú radov, ale bude ich prideľovať ministerstvo. Namiesto tejto kompetencie sa upravuje pôsobnosť krajským školským úradom o výkon dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona. Výkon novej kompetencie v pôsobnosti krasjk ých školských úradov bude zabezpečený zamestnancami, ktorých kompetencia sa ruší. Novela zákona nezakladá nároky na zvyšovanie počtu zamestnancov a objemu finančných prostriedkov schválených Ná rodnou radou Slovenskej republiky zákonom o štátnom rozpočte na rok 2009 a vládou Slovenskej republiky v rozpočte verejnej správy na roky 2009 až 2011.

2.Vplyvy na obyvateľ ov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Návrh zákona nemá vplyv na obyvate ľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3.Vplyvy na životné prostredie:

Návrh zákona nemá vplyv na životn é prostredie.

4.Vplyvy na zamestnanos ť:

Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť.

V ustanovení § 3 ods. 4 sa navrhuje zmena v prideľovaní finančných prostriedkov vyšším územným celkom. Finančné prostriedky sa nebudú prideľovať prostredníctvom krajských školských ú radov, ale bude ich prideľovať ministerstvo. Namiesto tejto kompetencie sa upravuje pôsobnosť krajským školským úradom o výkon dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona. Výkon novej kompetencie v pôsobnosti krasjk ých školských úradov bude zabezpečený zamestnancami, ktorých kompetencia sa ruší. Novela zákona nezakladá nároky na zvyšovanie počtu zamestnancov a objemu finančných prostriedkov schválených Ná rodnou radou Slovenskej republiky zákonom o štátnom rozpočte na rok 2009 a vládou Slovenskej republiky v rozpočte verejnej správy na roky 2009 až 2011.

5.Vplyvy na podnikateľ ské prostredie:

Návrh zákona nemá vplyv na podnikate ľské prostredie.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda slovenskej republiky

2.Ná zov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č . 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev

b)nie je upravená v práve Európskej únie

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.

B. Osobitná časť

K Èl. I

K bodu 1

Úvodné ustanovenie § 1 ods. 2 sa navrhuje doplniť o ďalšie písmeno c) – príspevok na výstavbu a prístavbu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Ministerstvo školstva SR navrhuje, aby sa zo štátneho rozpočtu prideľovali finančné prostriedky aj na tento účel obciam, samosprávnym krajom, orgánu miestnej štátnej správy v školstve a štátom uznanej cirkvi alebo n áboženskej spoločnosti. V spojení s § 1 ods. 3 sa toto ustanovenie vzťahuje na všetkých zriaďovateľov základných škôl, stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl (okrem špeciá lnych materských škôl). K tomuto návrhu pristúpilo Ministerstvo školstva SR najmä z toho dôvodu, že v niektorých obciach sa zvýšil počet žiakov základných škôl natoľko, že priestory sú neposta čujúce a nevyhovujúce na ich vzdelávanie. Ide najmä o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zároveň sa u niektorých zriaďovateľov zvýšil poč et tried v súvislosti so znižovaním počtu žiakov v triedach základných škôl a stredných škôl, ktoré ustanovil zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnen í niektorých zákonov. Ministerstvo školstva SR navrhuje riešiť tento problém prístavbou nových priestorov školy, nových učební alebo výstavbou ďalšej školskej budovy.

Finančné prostriedky na tento účel navrhuje Ministerstvo školstva SR vyčleniť z rezervy kapitoly ministerstva v súlade s § 7 ods. 7 zákona.

K bodom 2 a 3

Navrhujú sa zdroje financovania štátnych škôl, cirkevných a súkromných škôl doplniť o nový zdroj - príspevok od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov. Tento nový zdroj financovania šk ôl súvisí s pripravovaným zákonom o odbornom vzdelávaní a najmä s podporou vzdelávania žiakov stredných odborných škôl. Niektoré školy už v súčasnosti dostávajú príspevky od zamestnávate ľov a zamestnávateľských zväzov.

K bodu 4

Spresňuje sa účel použitia normatívnych finančných prostriedkov poskytnutých školám, štátnym materskýcm školám a štátnym školským zariadeniam podľa § 4 a 5 zo štátneho rozpoč tu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR. Účel použitia finančných prostriedkov poskytnutých školám, štátnym materskýcm školám a štátnym školským zariadeniam nenormatívnym spô sobom je upravený v príslušnom ustanovení §, napr. § 4a až 4d, 6b a § 7 ods. 8 a 10.

K bodu 5

Navrhuje sa spresniť účel použitia finančných prostriedkov z ostaných zdrojov financovania štátnych, cirkevných a súkromných škôl, štátnych materských škôl a štátnych školských zariaden í. Navrhuje sa, aby cirkevné a súkromné školy použili finančné prostriedky získané od rodičov, žiakov, ... (§ 2 ods. 2 písm. d) zákona) na rovnaký účel ako finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu. Ostatné zdroje financovania môžu cirkevné a súkromné školy využiť na rozvoj výchovy a vzdelávania. Umožňuje sa, aby cirkevné a súkromné školy mohli tieto finančné prostriedky využiť aj na kapitálové výdavky. Zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy sa ukladá povinnosť prerokovať s radou školy a s riaditeľom školy výšku príspevku od zákonných zá stupcov žiakov na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie. Riaditeľ súkromnej školy a riaditeľ cirkevnej školy je povinný informovať na požiadanie zákonného zástupcu žiaka o účele použitia finan čných prostriedkov, ktoré zákonný zástupca žiaka poskytol škole na úradu nákladov na výchovu a vzdelávanie.

K bodom 6 a 7

Návrh zmeny ustanovenia súvisí s bodom 1.

K bodu 8

Navrhuje sa, aby Ministerstvo školstva SR prideľovalo samosprávnym krajom finančné prostriedky priamo, nie prostredníctvom orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Ide o 8 zriaďovateľov škôl.

K bodu 9

Navrhuje sa upraviť obsah žiadosti zriaďovateľa základnej školy na dopravné. Ministerstvo školstva SR pridelí zriaďovateľovi finančné prostriedky na základe výšky zľavneného žiackeho cestovného l ístka na cestu do školy a späť. Finančné prostriedky budú zriaďovateľovi školy poskytnuté podľa skutočného počtu dní prítomnosti žiaka v škole.

K bodu 10

Navrhuje sa upraviť znenie ustanovenia, za porušenie ktorého Ministerstvo školstva SR zníži zriaďovateľovi súkromnej školy mesačný normatívny príspevok o 15 %. Znenie sa navrhuje upraviť v súlade s § 13 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 11

Ide o úpravu znenia ustanovenia so znením poznámky pod čiarou k odkazu 23g).

K bodu 12

Navrhuje sa, aby zriaďovatelia materských škôl a špeciálnych materských škôl, ktorí dostávajú finančné prostriedky len na účel podľa § 6b zákona, nepredkladali správu o hospodárení . Ide o príspevok, ktorý zriaďovateľ musí použiť len na účel ustanovený týmto zákonom.

K bodu 13

Do ustanovenia § 7 ods. 10 sa dopĺňa veta, ktorá súvisí s návrhom poskytovania príspevku uvedeného v bode 1.

K bodu 14

V rámci plnenia uznesenia vlády SR č. 833 z 3. októbra 2007, Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v Slovenskej republike 2007-2012 Štatistický úrad Slovenskej republiky vypustil z Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009-2011 štatistické zisťovania zberu údajov za školy a školské zariadenia vo vzťahu k výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 o počte žiakov základných umeleck ých škôl, detí materských škôl a školských zariadení, poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 9. 2008.

Podľa údajov zozberaných prostredníctvom výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 sa rozdeľuje výnos dane z príjmov obciam na príslušný kalendárny rok. Toto rozhodnutie malo za následok, že žiadnym zá konom nebola ustanovená spravodajská povinnosť pre tieto školy a školské zariadenia na zber údajov potrebných na rozdeľovanie výnosu dane obciam. Aby bolo možné uskutočňovať zber štatistických ú dajov v rezorte školstva, bolo potrebné túto spravodajskú povinnosť zakotviť prostredníctvom tohto zákona.

K bodu 15

Navrhuje sa, aby aj krajský školský úrad vykonával dohľad nad dodržiavaním zákona č. 597/2003 Z. z. Rozšírenie dohľadu nad dodržiavaním zákona sa navrhuje z dôvodu vyššieho počtu subjektov, ktor é je potrebné kontrolovať. Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v čl. III (novela zákona č. 597/2003 Z. z. ) sa uložila povinnosť vykonávať dohľad aj nad poskytovaním finančných príspevkov zriaďovateľom materských škôl a špeciálnych materských škôl podľa § 6b na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej š kolskej dochádzky.

K bodu 16

Ustanovenie § 8b sa dopĺňa o sankcie vo vzťahu k poskytovaniu údajov o hospodárení škôl, ktoré uvádzajú školy do správy o hospodárení. Táto sankcia sa zavádza z toho dôvodu, že Ministerstvo š kolstva SR bude využívať údaje o hospodárení škôl za predchádzajúci kalendárny rok zo súhrnnej správy o hospodárení, ktorú predkladá ministerstvu zriaďovateľ podľa § 7 ods. 1 až 3 zák ona, vo vzťahu k prideľovaniu finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl v rámci dohodovacieho konania.

K bodu 17

Navrhuje sa zaviesť pokuta škole a školskému zariadeniu a obci vo vzťahu k výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 za nesplnenie povinnosti uloženej v § 7 ods. 12 zákona – za nepravdivé údaje a za neposkytnutie údajov.

K Èl. II

Navrhuje sa účinnosť 1. septembra 2009 okrem ustanovení § 1 ods. 2 písm. c), § 2 ods. 3 až 6, § 3 ods. 2 písm. b), § 3 ods. 3 poslednej vety, § 3 ods. 4 poslednej vety, § 7 ods. 10 druhej vety, ktoré nadobúdaj ú účinnosť 1. januára 2010.

Bratislava 17. decembra 2008

Robert F i c o v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján M i k o l a j v. r.

podpredseda vlády a minister školstva

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore