Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 179/2009 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 26.05.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolný systém, Územná samospráva, Miestna štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD17DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 179/2009 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 179/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ...

1.

V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) prispieva na prístavbu a výstavbu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú ...

2.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov,17a)“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 7 Zákonníka práce.§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách ...

3.

V § 2 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov,17a)“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Školy, štátne materské školy a štátne školské zariadenia použijú finančné prostriedky ...

5.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Štátne školy, štátne materské školy a štátne školské zariadenia použijú ostatné ...

6.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu škôl a“ ...

7.

V § 3 ods. 3 posledná veta znie: „Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. b) prideľuje ...

8.

V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia ...

9.

V § 4a odsek 2 znie:

„(2) Žiadosť zriaďovateľa podľa odseku 1 písm. a) obsahuje údaj o výške cestovných nákladov ...

10.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. b)“.

11.

V § 6a ods. 3 písmeno a) znie:

„a) bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom,“. ...

12.

V § 6b ods. 3 písm. a) a b) sa slová „jednu plnoletú fyzickú osobu23g) platnej“ nahrádzajú ...

13.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zriaďovatelia materských škôl,2b) ktorým sa prideľuje ...

14.

V § 7 ods. 10 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ministerstvo môže prideliť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:

„24c) § 19 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

15.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Školy, školské zariadenia a obce sú povinné oznámiť do 20. septembra kalendárneho roka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:

„24d) § 2 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve ...

16.

§ 8 znie:

„§ 8 (1) Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú ministerstvo a krajský školský ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...

17.

V § 8b ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) za poskytnutie nesprávnych údajov o výsledkoch hospodárenia v správe o hospodárení podľa ...

Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).

18.

V § 8b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo uloží škole, školskému zariadeniu alebo obci pokutu a) 300 eur za neposkytnutie ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

19.

V § 8c odsek 7 znie:

„(7) Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke do 30 pracovných dní po nadobudnutí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:

„25c)
§ 90 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 462/2008 Z. z.“.

20.

Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009 Ministerstvo zverejní na ...

Čl. II

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...

1.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Rada školy pri základných školách zriadených podľa § 6 ods. 1 vyzve príslušný krajský ...

2.

V § 6 sa odsek 12 dopĺňa písmenami c) až g), ktoré znejú:

„c) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30d a 30e znejú:

„30d) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 30e) Zákon ...

3.

V § 8 odsek 7 znie:

„(7) Ustanovenie platné pre uhrádzanie cestovných nákladov pre zákonného zástupcu žiaka základnej ...

4.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môžu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka s trvalým ...

5.

V § 9 sa odsek 12 dopĺňa písmenami c) až g), ktoré znejú:

„c) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30f znie:

„30f)
§ 8 zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Krajský školský úrad sa vyjadruje k zaradeniu školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:

„41b)
§ 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 14 ods. 6 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

8.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Ministerstvo môže poskytnúť prostredníctvom krajského školského úradu štátom uznanej ...

9.

V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) vyjadrenie príslušného krajského školského úradu, ak ide o školy, v ktorých vzdelávanie ...

10.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

„§ 35a (1) Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ročných ...

11.

V § 37a sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) od 100 eur do 3000 eur zriaďovateľovi, ktorý údaje podľa § 35a neposkytol alebo poskytol ...

12.

Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý znie:

„§ 37b Podrobnosti financovania cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných základných ...

13.

Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009 O žiadostiach o zaradení ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem prvého bodu, štvrtého až ôsmeho bodu, ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore