Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 177/2022 účinný od 15.06.2022

Platnosť od: 24.05.2022
Účinnosť od: 15.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 177/2022 účinný od 15.06.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 177/2022 s účinnosťou od 15.06.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 1 odsek 1 znie:

„(1) Zriaďuje sa Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 3 písm. h) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k ...

2.

V § 2 písm. a) sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“.

3.

V § 2 sa vypúšťa písmeno g).

4.

§ 3 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) riaditeľ.“.

5.

V § 4 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a výkonným“ a v druhej vete sa slová „dozornej rady“ nahrádzajú ...

6.

V § 4 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:

„d) schvaľuje poskytnutie príspevku na projekt bez výzvy, e) schvaľuje poskytnutie príspevku na ...

Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená g) až q).

7.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno q).

8.

V § 5 ods. 1 sa slová „vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”)“ nahrádzajú slovami „minister ...

9.

V § 5 ods. 2 úvodnej vete a § 6 ods. 4 úvodnej vete a ods. 5 sa slovo „Vláda“ nahrádza slovom „Minister“. ...

10.

V § 5 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej ...

11.

V § 5 ods. 2 písmená d) až g) znejú:

„d) podpredsedu a dvoch členov správnej rady na návrh Slovenského olympijského a športového výboru ...

12.

V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

13.

V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

14.

V § 5 ods. 5 sa slová „vláda vymenuje členov správnej rady na návrh ministra“ nahrádzajú slovami „minister ...

15.

V § 5 ods. 6 písmeno c) znie:

„c) člena vlády, štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády,“.

16.

V § 5 ods. 7 a § 6 ods. 3 písm. b) sa slová „predsedovi vlády“ nahrádzajú slovom „ministrovi“.

17.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Predsedovi správnej rady patrí za výkon funkcie predsedu správnej rady funkčný príplatok vo výške ...

18.

V § 6 ods. 3 celom texte a § 10 ods. 3 celom texte sa slová „sa skončí“ nahrádzajú slovom „zaniká“.

19.

V § 6 ods. 6 sa slová „sa členstvo v správnej rade skončí“ nahrádzajú slovami „členstvo v správnej rade ...

20.

V § 7 ods. 3 sa slová „raz za kalendárny mesiac“ nahrádzajú slovami „desaťkrát v kalendárnom roku“.

21.

V § 7 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo člen správnej rady poverený predsedom správnej ...

22.

V § 7 odsek 6 znie:

„(6) Z každého zasadnutia správnej rady sa vyhotovuje zápis a zvukový záznam. Zápis zo zasadnutia správnej ...

23.

V § 7 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý sa zverejňuje na ...

24.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zasadnutie dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady najmenej raz za tri mesiace. Predseda ...

25.

V § 9 ods. 1 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „troch“.

26.

V § 9 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Minister vymenúva a odvoláva a) predsedu dozornej rady, b) jedného člena dozornej rady na ...

27.

V § 9 ods. 6 sa slová „a) až i)“ nahrádzajú slovami „a) až c) a e) až i)“.

28.

V § 10 ods. 6 sa slová „sa členstvo v dozornej rade skončí“ nahrádzajú slovami „členstvo v dozornej ...

29.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Riaditeľ (1) Riaditeľ je výkonným orgánom fondu. Riaditeľa vymenúva správna rada na základe ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:

„3aa) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

30.

V § 11 odsek 2 znie:

„(2) Kancelária najmä preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí a predkladá žiadosti na posúdenie príslušným ...

31.

§ 12 až 15 vrátane nadpisov znejú:

„§ 12 Odborné komisie (1) Na posudzovanie žiadostí v rámci jednotlivých výziev fond zriaďuje odborné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

„3b) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

32.

Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 15a Poskytnutie príspevku na projekt podpory výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Čl. 2 ods. 87 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií ...

33.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Žiadateľ (1) Žiadateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b) § 4, 31 a 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

34.

V § 17 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „platobného“ a nad slovom „účtu“ sa vypúšťa odkaz 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

35.

V § 17 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a či bola žiadosť podaná riadne, včas a vo forme určenej ...

36.

V § 17 ods. 5 sa slovo „desať“ nahrádza slovami „päť pracovných“.

37.

V § 17 odseky 6 až 9 znejú:

„(6) Ak žiadateľ nedoplnil žiadosť alebo neodstránil nedostatky v lehote podľa odseku 5, kancelária ...

38.

V § 18 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „preplatok z administratívneho ...

39.

V § 19 ods. 2 písm. h) sa za slovo „výnosov“ vkladajú slová „z poskytnutých finančných prostriedkov ...

40.

§ 20 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

41.

V § 20a odsek 1 znie:

„(1) Fond môže na základe osobitnej výzvy poskytnúť finančné prostriedky na zmiernenie následkov v ...

42.

V § 20a ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „a v Informačnom systéme športu“.

43.

V § 21 odsek 2 znie:

„(2) Príjmy fondu tvoria najmä a) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 22, b) sankcie za porušenie ...

44.

V § 21 odsek 6 znie:

„(6) Fond je povinný použiť na účely podľa § 1 ods. 1 písm. a) najmenej 85 % sumy príjmov podľa odseku ...

45.

V § 21 odsek 11 znie:

„(11) Fond vykonáva finančnú kontrolu poskytnutia a použitia finančných prostriedkov fondu.15)“.

46.

V § 23 ods. 1 sa slová „platobného účtu“ nahrádzajú slovami „účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej ...

47.

V § 23 ods. 5 sa nad slovom „trestov.“ odkaz „17“ nahrádza odkazom „3aa“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

48.

V § 24 celom texte sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

49.

Za § 25 sa vkladá § 26, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2022 (1) Funkčné obdobie členov správnej ...

Čl. II

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 ...

1.

V § 80 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a sa vypúšťa.

2.

V § 82a ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).

3.

V § 82a ods. 2 sa slová „d), f) až h)“ nahrádzajú slovami „d), f) a g)“.

4.

V § 82a ods. 5 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

5.

V § 88 odsek 2 znie:

„(2) Doping sa zakazuje.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore