Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 176/2004 účinný od 01.02.2019


Platnosť od: 07.04.2004
Účinnosť od: 01.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD13 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 176/2004 účinný od 01.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 176/2004 s účinnosťou od 01.02.2019 na základe 4/2019


§ 11a

(1)
Koncesný majetok je majetok verejnoprávnej inštitúcie, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve,22a) ak riziko vyplývajúce z práva na využívanie stavby alebo služby na dohodnutý čas alebo z tohto práva spojeného s peňažným plnením znáša v prevažnej miere koncesionár.
(2)
Verejnoprávna inštitúcia nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.
(3)
Verejnoprávna inštitúcia, ktorá nie je subjektom verejnej správy, je oprávnená uzatvoriť koncesnú zmluvu len s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy prevyšuje sumu 4 845 000 eur.
(4)
Obsahom užívania koncesného majetku podľa odseku 1 môže byť
a)
vstup na nehnuteľný majetok verejnoprávnej inštitúcie,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane verejnoprávna inštitúcia najneskôr v lehote podľa koncesnej zmluvy,
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava majetku verejnoprávnej inštitúcie,
e)
poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie,
f)
prenechanie majetku verejnoprávnej inštitúcie do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na majetok verejnoprávnej inštitúcie v prospech tretej osoby,
g)
nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke, alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu,
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.22b)
(5)
Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene. Koncesionár je povinný koncesný majetok udržiavať v riadnom stave, dodržiavať účel, na ktorý je určený, zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku a uhrádzať náklady s tým spojené, zabezpečovať jeho ochranu, informovať verejnoprávnu inštitúciu o koncesnom majetku v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluve a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v koncesnej zmluve.
(6)
Koncesionár nesmie koncesný majetok použiť na zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov tretej osoby, ani previesť do vlastníctva iných osôb, ak tento zákon neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 11d

(1)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor22f) prenechať v nevyhnutne potrebnom rozsahu svoj majetok poskytovateľovi energetickej služby s garantovanou úsporou energie na
a)
obnovu budovy22g) alebo stavebné úpravy budovy, ktorými sa vykonáva zásah najmä do jej obalovej konštrukcie zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní,
b)
obnovu technického zariadenia budovy,22g)
c)
údržbu a opravy obnovenej časti budovy podľa písmena a),
d)
zriadenie, rekonštrukciu, modernizáciu alebo výmenu technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia, osvetlenia budov a ich kombinácie, energetického zariadenia,22h) osvetľovacieho alebo iného zariadenia, ktoré spotrebúva energiu,
e)
prevádzku, údržbu a opravy zariadenia podľa písmen b) a d),
f)
inštaláciu merania a riadenia,
g)
zabezpečenie likvidácie zariadenia podľa písmen b) a d) podľa osobitných predpisov22c) z dôvodov jeho úplného opotrebenia alebo poškodenia, zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke, pre ktoré nemôže slúžiť na svoj účel alebo určenie.
(2)
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá umožní prenechanie majetku verejnoprávnej inštitúcie na iné účely, ako sú uvedené v odseku 1, je v tejto časti neplatná.
(3)
Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená s majetkom, ktorý je predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor nakladať. S prevodom vlastníctva prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor na nadobúdateľa tohto majetku, ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor22f) v súlade s jej podmienkami neukončí.
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho alebo iného kolektívneho orgánu podľa § 12 ods. 2 sa vyžaduje na
a)
vklad majetku verejnoprávnej inštitúcie do majetku inej právnickej osoby alebo vklad pri založení inej právnickej osoby (§ 4 ods. 2),
b)
vklad majetku verejnoprávnej inštitúcie do obchodnej spoločnosti alebo vklad pri založení obchodnej spoločnosti (§ 4 ods.1),
c)
predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci uvedenej v odseku 2 najmenej za primeranú cenu, na každý predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci za cenu nižšiu než je primeraná cena a na darovanie nepotrebnej nehnuteľnej veci,
d)
darovanie nepotrebnej hnuteľnej veci, ktorej obstarávacia cena bola vyššia ako 15 000 eur a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu7) je vyššia ako 10 000 eur,
e)
zámenu nehnuteľnej veci podľa odseku 2,
f)
na poskytnutie nehnuteľnej veci na účely združenia podľa osobitného predpisu,23)
g)
výpožičku nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
h)
nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
i)
zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečením záväzku prevodom práva24) k nehnuteľnej veci,
j)
odpustenie dlhu v sume vyššej ako 10 000 eur,
k)
odpísanie pohľadávky v sume vyššej ako 6 000 eur,
l)
postúpenie pohľadávky, ak odplata je nižšia ako 80 % nominálnej hodnoty pohľadávky,
m)
uzatvorenie koncesnej zmluvy,
n)
uzatvorenie zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
(2)
Nehnuteľnou vecou, na ktorú sa pri predaji alebo zámene vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas podľa odseku 1, je
a)
pozemok alebo jeho časť s celkovou výmerou vyššou ako 50 m2,
b)
stavba alebo jej časť s celkovou podlahovou plochou vyššou ako 50 m2.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore