Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 176/2004 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 07.04.2004
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD13 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 176/2004 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 176/2004 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 241/2019

Legislatívny proces k zákonu 241/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ktorou na účely tohto zákona ...

a)
zriadená osobitným zákonom1) ako verejnoprávna inštitúcia alebo verejnoprávna ustanovizeň,
b)
zriadená na základe osobitného zákona.2)
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ak osobitný zákon neustanovuje ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
hospodárenie s peňažnými prostriedkami,
b)
nakladanie s cennými papiermi, ktoré upravujú osobitné predpisy,4) s výnimkou podľa § 5 ods. 11,
c)
nakladanie s majetkom štátu, ktorý verejnoprávna inštitúcia spravuje podľa osobitného predpisu,5)
d)
nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, pri ktorom dochádza k plneniu záväzkov6) v rámci predmetu ...
§ 2
(1)

Na účely tohto zákona majetkom verejnoprávnej inštitúcie sú

a)
hnuteľné veci,
b)
nehnuteľné veci,
c)
pohľadávky a iné majetkové práva s výnimkou podľa odseku 2.
(2)

Majetkom Sociálnej poisťovne nie sú pohľadávky na poistnom vrátane pokút a penále.

§ 3
(1)

Verejnoprávna inštitúcia je povinná používať svoj majetok predovšetkým na zabezpečovanie úloh podľa ...

(2)

Verejnoprávna inštitúcia je povinná svoj majetok

a)
užívať a udržiavať,
b)
chrániť pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím,
c)
viesť v účtovníctve,7) a to oddelene od majetku štátu, ktorý spravuje podľa osobitného predpisu.5)
(3)

Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom verejnoprávnej inštitúcie musia mať písomnú formu, ...

Nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie
§ 4
(1)

Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená použiť svoj majetok na podnikanie, ako vklad do majetku obchodnej ...

(2)

Verejnoprávna inštitúcia, okrem Sociálnej poisťovne, je oprávnená použiť svoj majetok ako vklad do majetku ...

(3)

Verejnoprávna inštitúcia nie je oprávnená použiť svoj majetok na poskytnutie vkladu podľa zmluvy o tichom ...

(4)

Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená na zabezpečenie svojich záväzkov založiť9) alebo inak zaťažiť10) ...

§ 5
(1)

Verejnoprávna inštitúcia môže predať nepotrebnú nehnuteľnú vec na základe obchodnej verejnej súťaže11) ...

(2)

Ak ani v opakovanej obchodnej verejnej súťaži neponúkne žiaden záujemca za nepotrebnú nehnuteľnú vec ...

(3)

Ak je predmetom prevodu stavba spolu s pozemkom, kúpna cena podľa odseku 2 nemôže byť nižšia ako primeraná ...

(4)

Ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky a neponúkne v obchodnej verejnej súťaži podľa odseku 2 za ...

(5)

Ak je predmetom ponuky na prevod vlastníctva nepredajná nehnuteľná vec, verejnoprávna inštitúcia je ...

a)
ktorú podľa potvrdenia stavebného úradu nie je možné z dôvodu jej technického stavu riadne užívať a ...
b)
ktorú nie je možné hospodárne opraviť a
c)
ktorej vlastníctvo sa nepodarilo previesť postupom podľa odsekov 2 až 4.
(6)

Verejnoprávna inštitúcia môže predať nepotrebnú hnuteľnú vec, ktorej zostatková hodnota vedená v účtovníctve ...

(7)

Za nepotrebnú vec sa na účely tohto zákona považuje nehnuteľná vec alebo hnuteľná vec, ktorá už neslúži ...

(8)

O nepotrebnosti veci pre verejnoprávnu inštitúciu rozhoduje štatutárny orgán verejnoprávnej inštitúcie. ...

(9)

Za primeranú cenu sa na účely tohto zákona pri prevode nehnuteľných vecí považuje všeobecná hodnota ...

(10)

Ak ide o nehnuteľnú vec, verejnoprávna inštitúcia je povinná v kúpnej zmluve dohodnúť, že cenu nehnuteľnej ...

(11)

Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je ...

§ 6
(1)

Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená uzavrieť zámennú zmluvu,14) ktorou nadobudne do svojho vlastníctva ...

(2)

Ak sa zámennou zmluvou vymieňajú nehnuteľné veci, stanovenie hodnoty vymieňaného nehnuteľného majetku ...

§ 7
(1)

Verejnoprávna inštitúcia nie je oprávnená darovať nepotrebnú nehnuteľnú vec, ak § 5 ods. 4 neustanovuje ...

(2)

Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená darovať nepotrebnú hnuteľnú vec právnickej osobe, ktorá nie je ...

§ 8
(1)

Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená dočasne nepotrebný majetok prenechať do nájmu15) alebo do výpožičky.16) ...

(2)

Za dočasne nepotrebný majetok sa na účely tohto zákona považuje majetok, ktorý verejnoprávnej inštitúcii ...

(3)

Verejnoprávna inštitúcia je povinná dohodnúť v nájomnej zmluve také nájomné, za aké sa v tom čase a ...

(4)

Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená prenechať dočasne nepotrebný majetok do výpožičky len právnickej ...

(5)

Verejnoprávna inštitúcia, ktorá je umeleckým fondom, môže prenechať dočasne nepotrebný hnuteľný majetok ...

§ 9
(1)

Nájomca ani vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať majetok verejnoprávnej inštitúcie do nájmu, podnájmu ...

(2)

Nájomca ani vypožičiavateľ nemá prednostné právo na kúpu prenajatej veci alebo vypožičanej veci.

(3)

Verejnoprávna inštitúcia nie je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke zmluvnú ...

(4)

Nájomca alebo vypožičiavateľ je oprávnený užívať prenajatú vec alebo vypožičanú vec len na účel, spôsobom ...

(5)

Nájomca alebo vypožičiavateľ je oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou veci len vtedy, ...

(6)

Nájomca alebo vypožičiavateľ pozemku vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie nie je oprávnený zriadiť ...

(7)

Nájomca alebo vypožičiavateľ nie je oprávnený zriadiť na majetok verejnoprávnej inštitúcie záložné právo, ...

§ 10
(1)

Verejnoprávna inštitúcia je povinná starať sa, aby

a)
pohľadávka verejnoprávnej inštitúcie bola včas a riadne uplatnená na príslušných orgánoch,
b)
vykonateľné rozhodnutia príslušných orgánov boli včas vykonané.
(2)

Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného dlhu, je verejnoprávna inštitúcia povinná včas a riadne ...

(3)

Verejnoprávna inštitúcia môže

a)
postúpiť pohľadávku19) len za odplatu, a to na základe obchodnej verejnej súťaže11) tomu, kto ponúkne ...
b)
dať súhlas na prevzatie dlhu;20) ak zabezpečenie dlhu poskytla tretia osoba, je verejnoprávna inštitúcia ...
c)
uzavrieť s treťou osobou písomnú dohodu o tom, že táto osoba pristúpi k záväzku dlžníka.21)
§ 11
(1)

Verejnoprávna inštitúcia môže na základe písomnej žiadosti dlžníka, ktorý nemôže včas a riadne plniť ...

(2)

Verejnoprávna inštitúcia môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach, ak dlžník

a)
písomne uznal svoj dlh alebo ak ide o pohľadávku priznanú právoplatným rozhodnutím súdu,
b)
pre zhoršenie ekonomických alebo sociálnych pomerov nemôže zaplatiť celý dlh naraz a
c)
v dohode o splátkach sa zaviaže zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku včas a riadne ...
(3)

Verejnoprávna inštitúcia môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o odklade platenia najviac na jeden ...

a)
písomne uznal svoj dlh alebo ak ide o pohľadávku priznanú právoplatným rozhodnutím súdu,
b)
pre zhoršenie ekonomických alebo sociálnych pomerov nemôže zaplatiť celý dlh naraz a
c)
v dohode o odklade platenia sa zaviaže zaplatiť celý dlh naraz, ak sa zlepšia jeho ekonomické alebo ...
(4)

S dlžníkom, ktorý je podnikateľom alebo združením podnikateľov, môže verejnoprávna inštitúcia uzavrieť ...

(5)

Pri povolení splátok alebo odkladu platenia neuplatní verejnoprávna inštitúcia úroky z omeškania, ak ...

NAKLADANIE S MAJETKOM VEREJNOPRÁVNEJ INŠTITÚCIE UŽÍVANÝM NA ÚČELY KONCESIE A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
§ 11a
(1)

Koncesný majetok je majetok verejnoprávnej inštitúcie, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok ...

(2)

Verejnoprávna inštitúcia nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.

(3)

Verejnoprávna inštitúcia, ktorá nie je subjektom verejnej správy, je oprávnená uzatvoriť koncesnú zmluvu ...

(4)

Obsahom užívania koncesného majetku podľa odseku 1 môže byť

a)
vstup na nehnuteľný majetok verejnoprávnej inštitúcie,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom ...
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava majetku verejnoprávnej inštitúcie,
e)
poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie,
f)
prenechanie majetku verejnoprávnej inštitúcie do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného ...
g)
nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, ...
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie za podmienok ...
(5)

Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene. Koncesionár je povinný koncesný majetok ...

(6)

Koncesionár nesmie koncesný majetok použiť na zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov tretej osoby, ...

§ 11b
(1)

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár môže prenechať koncesný majetok do nájmu, výpožičky ...

(2)

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár je po predchádzajúcom písomnom súhlase verejnoprávnej ...

(3)

Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, verejnoprávna inštitúcia môže s koncesionárom uzatvoriť dohodu ...

§ 11c
(1)

Spoločný podnik je právnická osoba, ktorú na účel realizácie koncesie22a) založila verejnoprávna inštitúcia ...

(2)

Verejnoprávna inštitúcia môže so súhlasom vlády vložiť svoj majetok ako vklad pri založení spoločného ...

(3)

Prioritný majetok je nehnuteľný majetok verejnoprávnej inštitúcie, ktorý verejnoprávna inštitúcia vložila ...

(4)

Spoločný podnik je povinný zachovať účelové určenie prioritného majetku, ktorý nadobudol do vlastníctva; ...

(5)

Verejnoprávna inštitúcia vedie o prioritnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s ...

(6)

Oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach prevádzky a údržby prioritného majetku prechádza na verejnoprávnu ...

(7)

Dňom zrušenia spoločného podniku likvidáciou prioritný majetok prechádza do vlastníctva verejnoprávnej ...

§ 11d
(1)

Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor22f) ...

a)
obnovu budovy22g) alebo stavebné úpravy budovy, ktorými sa vykonáva zásah najmä do jej obalovej konštrukcie ...
b)
obnovu technického zariadenia budovy,22g)
c)
údržbu a opravy obnovenej časti budovy podľa písmena a),
d)
zriadenie, rekonštrukciu, modernizáciu alebo výmenu technických systémov vykurovania, prípravy teplej ...
e)
prevádzku, údržbu a opravy zariadenia podľa písmen b) a d),
f)
inštaláciu merania a riadenia,
g)
zabezpečenie likvidácie zariadenia podľa písmen b) a d) podľa osobitných predpisov22c) z dôvodov jeho ...
(2)

Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorá umožní prenechanie majetku verejnoprávnej ...

(3)

Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená s majetkom, ktorý je predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti ...

Spoločné ustanovenia
§ 12
(1)

O nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie rozhoduje štatutárny orgán verejnoprávnej inštitúcie. ...

(2)

Štatutárny orgán verejnoprávnej inštitúcie je povinný vyžiadať si na nakladanie s majetkom podľa § 13 ...

(3)

Právny úkon, na ktorý nebol daný predchádzajúci písomný súhlas podľa odseku 2, je neplatný. Neplatný ...

§ 13
(1)

Predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho alebo iného kolektívneho orgánu podľa § 12 ods. 2 sa vyžaduje ...

a)
vklad majetku verejnoprávnej inštitúcie do majetku inej právnickej osoby alebo vklad pri založení inej ...
b)
vklad majetku verejnoprávnej inštitúcie do obchodnej spoločnosti alebo vklad pri založení obchodnej ...
c)
predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci uvedenej v odseku 2 najmenej za primeranú cenu, na každý predaj ...
d)
darovanie nepotrebnej hnuteľnej veci, ktorej obstarávacia cena bola vyššia ako 15 000 eur a zostatková ...
e)
zámenu nehnuteľnej veci podľa odseku 2,
f)
na poskytnutie nehnuteľnej veci na účely združenia podľa osobitného predpisu,23)
g)
výpožičku nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
h)
nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
i)
zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečením záväzku prevodom práva24) k nehnuteľnej ...
j)
odpustenie dlhu v sume vyššej ako 10 000 eur,
k)
odpísanie pohľadávky v sume vyššej ako 6 000 eur,
l)
postúpenie pohľadávky, ak odplata je nižšia ako 80 % nominálnej hodnoty pohľadávky,
m)
uzatvorenie koncesnej zmluvy,
n)
uzatvorenie zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
(2)

Nehnuteľnou vecou, na ktorú sa pri predaji alebo zámene vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas podľa ...

a)
pozemok alebo jeho časť s celkovou výmerou vyššou ako 50 m2,
b)
stavba alebo jej časť s celkovou podlahovou plochou vyššou ako 50 m2.
§ 14
(1)

Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k jej majetku na fyzickú osobu, ktorá je v ...

a)
štatutárnym orgánom,
b)
členom štatutárneho, riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu,
c)
vedúcim zamestnancom,
d)
zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie,
e)
blízkou osobou25) osôb uvedených v písmenách a) až d).
(2)

Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k majetku ani na právnickú osobu, v ktorej ...

§ 14a

Fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného ...

§ 15

Verejnoprávna inštitúcia sa pri nakladaní s majetkom riadi všeobecnými predpismi,26) ak tento zákon ...

§ 16

Ak pri prevode vlastníctva, nájme alebo výpožičke majetku verejnoprávnej inštitúcie boli porušené ustanovenia ...

§ 17
Prechodné ustanovenie

Verejnoprávna inštitúcia je povinná zosúladiť svoj štatút s týmto zákonom najneskôr do 1. augusta 2004. ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona ...

V § 2 ods. 2 sa za slovom „nepolitická“ vypúšťa čiarka a slovo „verejnoprávna“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, zákon č.16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, ...
 • 2)  § 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 6)  Napríklad § 261 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 488 Občianskeho zákonníka v znení ...
 • 7)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 8)  § 673 až 681 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 9)  § 151a až 151m Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 546 až 550 a § 552 až 554 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 11)  § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 14)  § 611 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 15)  § 663 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 16)  § 659 až 662 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 17)  § 2 ods. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne ...
 • 18)  § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka.
 • 19)  § 524 až 530 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 20)  § 531 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 21)  § 533 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 22)  Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 ...
 • 22a)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 22b)  Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 22c)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 22d)  § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 22e)  § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 22f)  § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 22g)  Napríklad § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení ...
 • 22h)  § 12 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 24)  § 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 25)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 25b)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 25c)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 26)  Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore