Všetky konsolidované znenia predpisu 175/1999

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 07.07.2015 154/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 154/2015 účinný od 07.07.2015
2 01.08.2013 219/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 219/2013 účinný od 01.08.2013 do 06.07.2015
134/2004 134/2004 účinný od 01.08.2013 do 06.07.2015
3 01.11.2005 466/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 466/2005 účinný od 01.11.2005 do 31.07.2013
134/2004 134/2004 účinný od 01.11.2005 do 31.07.2013
4 01.11.2004 542/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z. a o doplnení zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z. 542/2004 účinný od 01.11.2004 do 31.10.2005
5 01.04.2004 133/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov 133/2004 účinný od 01.04.2004 do 31.10.2004
6 01.08.1999 účinný od 01.08.1999 do 31.03.2004
MENU
Hore