Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov 175/1999 účinný od 07.07.2015 do 31.10.2021

Platnosť od: 16.07.1999
Účinnosť od: 07.07.2015
Účinnosť do: 31.10.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Investovanie, Stavby, Zmluvy v obchodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD214DS6EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 175/1999 s účinnosťou od 07.07.2015 na základe 154/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ...

(2)

Významná investícia je stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území ...

a)
finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 100 miliónov eur investičných ...
b)
je národohospodársky významná alebo jej realizáciou alebo uskutočnením sa vytvorí najmenej 300 nových ...
c)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme. ...
(3)

Významnou investíciou je aj stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať

a)
podnik, ak uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania činnosti vo významnej ...
b)
podnik so 100 % majetkovou účasťou štátu, ak uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie ...
(4)

Ak investícia bude realizovaná na území okresu,1) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti najmenej ...

(5)

Investičnými nákladmi sú:

a)
dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa ...
b)
dlhodobý nehmotný majetok do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý ...
(6)

Začatím obstarávania dlhodobého hmotného majetku je začatie stavebných prác alebo začatie vyvlastňovacieho ...

(7)

Žiadosťou je žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii príslušným ministerstvom.

(8)

Osvedčením o významnej investícii je doklad držiteľa osvedčenia, že stavba je významnou investíciou.

(9)

Držiteľom osvedčenia je podnik, ktorý zabezpečuje významnú investíciu a ktorému bolo postupom podľa ...

(10)

Skončením realizácie významnej investície je nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na ...

(11)

Strategickým parkom sa rozumie súhrn

a)
pozemkov nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území alebo vo viacerých bezprostredne susediacich ...
b)
stavieb na nich sa nachádzajúcich, ktoré sú potrebné na realizáciu investícií v oblasti priemyselnej ...
(12)

Prípravou územia sú činnosti nevyhnutné na zabezpečenie realizácie strategického parku, a to

a)
usporiadanie vlastníckych vzťahov,
b)
výstavba alebo pokračovanie výstavby pozemných komunikácií,
c)
výstavba alebo pokračovanie výstavby dráhy alebo jej súčasti,
d)
výstavba alebo pokračovanie výstavby súvisiacich a doplnkových stavieb a zariadení,
e)
iné obdobné prípravné činnosti.
§ 2 - Podnikový pozemok
(1)

Zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov podľa tohto zákona sa týka iba pozemkov a stavieb na ...

(2)

Súvisiacimi a doplnkovými stavbami a zariadeniami, ktoré sú jej súčasťou podľa odseku 1, sú najmä stavby ...

§ 2a - Pôsobnosť orgánov štátnej správy

Príslušné ministerstvo vykonáva pri predkladaní žiadosti podľa § 2b, vydávaní osvedčenia o významnej ...

§ 2b - Žiadosť
(1)

Žiadosť podáva podnik na príslušné ministerstvo.

(2)

Žiadateľ predloží v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme žiadosť príslušnému ministerstvu, ...

a)
identifikačné údaje podniku,
b)
plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu významnej investície podľa § 1 ods. 2 ...
c)
označenie katastrálneho územia, v ktorom bude stavba uskutočňovaná, a požadovanú celkovú plochu výstavby ...
d)
podnikateľský zámer významnej investície,
e)
informácie o začatí realizácie stavby a predpokladaný termín skončenia realizácie stavby.
§ 3 - Osvedčenie o významnej investícii
(1)

Príslušné ministerstvo predloží vláde na schválenie návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii ...

(2)

Príslušné ministerstvo vydá osvedčenie o významnej investícii do 15 dní od schválenia návrhu na vydanie ...

(3)

V osvedčení o významnej investícii sa uvádza

a)
údaj o tom, že ide o významnú investíciu,
b)
identifikačné údaje o držiteľovi osvedčenia,
c)
identifikačné údaje o podnikovom pozemku,
d)
opis stavby, ktorá má stáť na podnikovom pozemku,
e)
údaj o sume investičných nákladov, ak ide o stavbu podľa § 1 ods. 2.
(4)

Osvedčenie o významnej investícii je dokladom, ktorý podnik dokladá k návrhu na začatie územného konania,1b) ...

(5)

Na pozemok a stavby na ňom, na ktorom sa má realizovať významná investícia podľa § 1 ods. 3, vzniká ...

(6)

Ak sa schválenie návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou týka len časti pozemku, ...

(7)

Predkupné právo štátu podľa odseku 5 zanikne, ak sa do dvoch rokov odo dňa schválenia návrhu na vydanie ...

§ 3a - Povinnosti držiteľa osvedčenia
(1)

Držiteľ osvedčenia je povinný najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia osvedčenia o významnej investícii ...

(2)

Držiteľ osvedčenia je povinný splniť podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. a) do siedmich rokov od doručenia ...

(3)

Držiteľ osvedčenia je povinný písomne oznámiť príslušnému ministerstvu skončenie realizácie významnej ...

Prevod vlastníctva
§ 4
(1)

Ak bolo vydané podniku osvedčenie podľa § 3,

a)
správca podnikového pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, je povinný podnikový pozemok ...
b)
Slovenský pozemkový fond je povinný odplatne previesť na podnik podnikový pozemok, s ktorým nakladá.3) ...
(2)

Zmluvy podľa odseku 1 treba uzavrieť do 30 dní odo dňa doručenia návrhu podniku na uzavretie zmluvy ...

(3)

Podnikový pozemok sa prevedie podľa odseku 1 za cenu podľa osobitného predpisu.4)

(4)

Písomný návrh podniku na uzavretie dohody o prevode vlastníckeho práva k podnikovému pozemku, ktorý ...

(5)

Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia ...

(6)

Ak vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena prijme návrh na uzavretie dohody zo strany ...

§ 4a - Prechod vlastníctva
(1)

Na účel realizácie významnej investície možno za náhradu pozemok alebo stavbu vyvlastniť alebo vlastnícke ...

(2)

Bezvýslednosť pokusu nadobudnúť právo k nehnuteľnosti dohodou podľa § 4 ods. 4 až 6 sa preukazuje písomným ...

a)
odmietnutím návrhu na uzavretie dohody vlastníkom nehnuteľnosti alebo oprávneným z vecného bremena alebo ...
b)
potvrdením o zaslaní a o doručení návrhu na uzavretie dohody vlastníkovi nehnuteľnosti alebo oprávnenému ...
(3)

Splnenie podmienky podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak je

a)
vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena neznámy alebo ak nie je známy jeho pobyt,
b)
vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena obmedzený v zmluvnej voľnosti zákonmi, rozhodnutím ...
c)
hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností spochybnená podľa osobitného predpisu.4b)
(4)

Ak vo vyvlastňovacom konaní nedôjde medzi účastníkmi k dohode o sume náhrady za vyvlastnenie, správny ...

§ 5

Dňom zapísania vlastníckeho práva podniku k podnikovému pozemku do katastra nehnuteľností zanikajú k ...

§ 5a - Správne delikty
(1)

Ak držiteľ osvedčenia nezačne obstarávať dlhodobý hmotný majetok podľa § 1 ods. 5 v súlade s § 1 ods. ...

(2)

Príslušné ministerstvo uloží držiteľovi osvedčenia pokutu 15 % zo sumy investičných nákladov, ak držiteľ ...

(3)

Príslušné ministerstvo uloží držiteľovi osvedčenia pokutu 15 % zo sumy investičných nákladov, ak držiteľ ...

§ 5b - Výkon kontroly

Kontrolu splnenia podmienok a povinností podľa tohto zákona vykonáva príslušné ministerstvo podľa osobitného ...

§ 6 - Prechodné ustanovenia
(1)

Významnou investíciou sú aj stavby, ktorých potreba uskutočnenia vyplýva zo zmluvy medzi vládou a právnickou ...

(2)

Ak účastníkom zmluvy podľa odseku 1 je aj právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, vzťahujú ...

§ 6a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2013
(1)

Osvedčenia vydané do 31. júla 2013 zostávajú v platnosti podľa doterajších predpisov.

(2)

Konania začaté a neskončené do 31. júla 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 6b - Prechodné ustanovenia
(1)

Osvedčenia vydané pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti podľa doterajších predpisov.

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

(3)

Na významnú investíciu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii pred účinnosťou tohto ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 ...

1.

V § 108 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných predpisov.10ja)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ja znie:

„10ja) § 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií ...

2.

§ 111 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Náhrada, ktorú nemožno vyplatiť preto, lebo do dňa vykonateľnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ka znie:

„10ka) § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach ...

3.

V § 111b ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ak je možné majetkové vyrovnanie za vyvlastnený pozemok pridelením náhradného pozemku a vyvlastnený ...

4.

Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý znie:

„§ 113a (1) Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nemá v katastri nehnuteľností zapísaného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10m znie:

„10m) Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších ...

Čl. III

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení ...

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
pozemok možno vo verejnom záujme vyvlastniť.10b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) § 108 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní ...
 • 1a)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. ...
 • 1b)  § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 1c)  § 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 1d)  § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 112 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 2a)  Čl. 57 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 3)  § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach ...
 • 4)  Napríklad § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu ...
 • 4a)  § 112 ods. 3 a 4 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 4b)  § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore