Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 173/1999 účinný od 16.07.1999

Platnosť od: 16.07.1999
Účinnosť od: 16.07.1999
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Byty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD9DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 173/1999 účinný od 16.07.1999
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 173/1999 s účinnosťou od 16.07.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...

1.

V § 17 odsek 3 znie:

„(3) Dohodnutá cena bytu a pozemkov podľa odseku 1 nesmie prevýšiť cenu určenú podľa § 18, ...

3.

V § 29 ods. 5 sa slová „§ 18 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 3“.

4.

V § 29 ods. 7 sa slová „obchodnej spoločnosti uvedenej v § 17 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú ...

5.

§ 29 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Vlastníci domov uvedení v odseku 7 a v § 17 ods. 3 písm. c) až f) sú povinní s nájomcom ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore