Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 172/2011 účinný od 01.07.2011

Platnosť od: 15.06.2011
Účinnosť od: 01.07.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Vojenské právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD70DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 172/2011 účinný od 01.07.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 172/2011 s účinnosťou od 01.07.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Slová „mimoriadna udalosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

2.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zd), ktoré znie:

„zd) ohrozenie verejného zdravia je nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia ...

3.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami x) až z), ktoré znejú:

„x) radiačná udalosť je udalosť, pri ktorej došlo k neplánovanému alebo neočakávanému ožiareniu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa a 2ab znejú:

„2aa) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. 2ab) § 15 nariadenia vlády ...

4.

V § 3 ods. 1 písm. f) sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ ...

5.

V § 5 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a úlohy pri ohrození verejného zdravia ...

6.

V § 5 ods. 4 písm. k) sa slová „podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 48 ods. ...

7.

V § 5 ods. 4 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa ...

Doterajšie písmená l) až aa) sa označujú ako písmená m) až ab).

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ...

8.

V § 5 ods. 4 písm. aa) druhý bod znie:

„2. vypracúva každé tri roky za predchádzajúce tri kalendárne roky hodnotiacu správu o kvalite ...

9.

V § 5 ods. 4 písm. aa) sa za druhý bod vkladajú nový tretí a štvrtý bod, ktoré znejú:

„3. zasiela Komisii hodnotiace správy o kvalite pitnej vody do dvoch mesiacov od ich uverejnenia ...

Doterajšie body 3 až 6 sa označujú ako body 5 až 8.

10.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:

„ac) v rámci spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou je kontaktným miestom zodpovedným ...

11.

V § 5 ods. 5 písm. j) sa slová „Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ ...

12.

V § 6 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a úlohy pri ohrození verejného zdravia ...

13.

V § 6 ods. 3 písm. e) sa slová „podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 48 ods. ...

14.

V § 6 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa ...

Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená g) až n).

15.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva.13a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 3 ods. 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších ...

16.

V § 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytujú súčinnosť úradu verejného ...

17.

V § 7 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:

„h) nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4, i) poskytujú súčinnosť ...

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená j) a k).

18.

V § 8 ods. 8 sa slová „ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

19.

V § 12 ods. 2 písm. i) sa slová „zákaz používania vody ako pitnej, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov ...

20.

V § 12 ods. 2 písm. k) a ods. 3 písm. a) sa slovo „bezchybnej“ nahrádza slovom „bezpečnej“. ...

21.

V § 12 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná,“. ...

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

22.

V § 17 odsek 2 znie:

„(2) Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak a) neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...

23.

V § 17 odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Osoby, ktorým regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku podľa odseku 3, ...

24.

V § 45 ods. 24 písmeno y) znie:

„y)
plniť povinnosti podľa § 49 ods. 1 a 2 pri ohrození verejného zdravia.“.

25.

§ 48 znie:

„§ 48 (1) Ohrozenie verejného zdravia nastáva pri a) radiačnej nehode, b) výskyte prenosného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 61a a 62 znejú:

„61a) § 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších ...

26.

Nadpis pod § 49 sa vypúšťa.

27.

V § 49 sa vypúšťajú odseky 1 až 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 1 a 2.

28.

V § 49 ods. 2 písm. i) sa slová „radiačnou udalosťou“ nahrádzajú slovami „radiačnou nehodou ...

29.

V § 50 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „nariaďuje opatrenia podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú ...

30.

V § 51 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 48 ods. 3 písm. c) až f) a h) až j)“ nahrádzajú ...

31.

V § 52 ods. 1 písm. a) a v § 57 ods. 40 písm. a) sa slová „podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú ...

32.

V § 52 ods. 6 písm. a) sa slová „mimoriadne epidemiologické udalosti“ nahrádzajú slovami „ohrozenie ...

33.

V § 55 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
zákaz používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná (§ 17 ods. 2),“.

34.

V § 56 ods. 1 písm. f) sa slová „podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 48 ods. ...

35.

V § 57 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a)“.

36.

V § 57 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

„b) neinformuje obyvateľstvo o povolení výnimky podľa § 17 ods. 4 písm. a), c) neuskutoční ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená d) a e).

37.

V § 57 ods. 32 písm. g) sa slová „podľa § 49 ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „podľa § ...

38.

§ 64 znie:

„§ 64 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

39.

V prílohe č. 9 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...

1.

V § 3 ods. 2 sa za slovo „katastrofa“ vkladá čiarka a slová „ohrozenie verejného zdravia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...

2.

V § 36a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

3.

V prílohe sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne ...

Čl. III

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

V § 2 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Neodkladná starostlivosť ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore