Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019


Platnosť od: 28.04.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 28.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Ochrana spotrebiteľa, Územná samospráva, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Trestné právo, Lotérie a hazardné hry

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21 JUD861 DS18 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 171/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 20

(1)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať iba akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má zriadenú dozornú radu, ak tento zákon neustanovuje inak; ak žiadosť podáva akciová spoločnosť, jej akcie musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno.
(2)
Základné imanie žiadateľa musí byť najmenej
a)
331 900 eur pri žrebových peňažných lotériách a žrebových peňažno-vecných lotériách,
b)
331 900 eur pri okamžitých lotériách,
c)
66 300 eur pri hrách bingo okrem špeciálneho binga,
d)
66 300 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov,
e)
331 900 eur pri stávkových hrách,
f)
331 900 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a pri prevádzkovaní videohier,
g)
1 659 600 eur pri hazardných hrách v kasíne.
(3)
Základné imanie musí byť splatené len peňažným vkladom a musí byť splatené najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie.
(4)
V žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo, ak už bolo žiadateľovi pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, v ktorom sa musí uviesť
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo spoločníka alebo akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
2.
počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní akcionár, prípadne počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré upisovateľ akcií upísal, alebo výška vkladu spoločníka a výška jeho obchodného podielu,
3.
údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka,
e)
informácie o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako 10 % hlasovacích práv v iných právnických osobách vrátane právnických osôb, ktoré majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky, a údaje o majiteľoch takéhoto akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo spoločníka,
f)
mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov predstavenstva, dozornej rady, konateľov, prokuristov a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu,
g)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, odborne spôsobilej fyzickej osoby vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry,
h)
územný rozsah prevádzkovania a umiestnenie hazardnej hry,
i)
opis technického zariadenia, zariadenia využívaného pri prevádzkovaní videohier alebo telekomunikačného zariadenia na prevádzkovanie hazardnej hry,
j)
opis ďalších zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ak sa budú využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
k)
dobu, počas ktorej bude hazardná hra prevádzkovaná, a predpokladaný termín začatia prevádzkovania hazardnej hry.
(5)
Žiadateľ musí preukázať
a)
splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške spôsobom podľa odseku 6 písm. j) a n),
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku, a to uvedením skutočností o pôvode základného imania a týchto finančných prostriedkov; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,
c)
odbornú spôsobilosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry, a to priložením odborného životopisu s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží vrátane čestných vyhlásení o tom, že údaje v životopise sú pravdivé, pričom podpisy týchto osôb na čestných vyhláseniach musia byť úradne osvedčené,
d)
materiálno-technické zabezpečenie prevádzkovania hazardnej hry vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
e)
počet zamestnancov a počet subjektov, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať pri prevádzkovaní hazardnej hry.
(6)
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ priloží
a)
zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu, ak ide o spoločnosť len založenú,
b)
stanovy,
c)
návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,
d)
návrh obchodno-finančného plánu týkajúceho sa prevádzkovania hazardnej hry, ktorý musí obsahovať najmä
1.
predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry z hľadiska objemu dosahovaných príjmov a možností rozvoja a z hľadiska finančných, personálnych a organizačných možností žiadateľa v prvých troch rokoch,
2.
predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,
3.
predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní hazardnej hry, a spôsob ich získania,
4.
predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,
e)
písomné vyhlásenie spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku; to neplatí, ak žiadateľom o udelenie individuálnej licencie je národná lotériová spoločnosť,
f)
údaje žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
g)
herný plán v takej forme, aby po jeho schválení mohol byť umiestnený na miestach prevádzkovania hazardnej hry, prípadne bol inak dostupný hráčom,
h)
vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť na hazardnej hre,
i)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,11)
j)
potvrdenie daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa, ktorým žiadateľ preukáže, že zložil sumu zodpovedajúcu výške finančnej zábezpeky a čestné vyhlásenie o tom, že na zloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov podľa § 36 ods. 2; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,
k)
doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktoré sa budú používať pri prevádzkovaní hazardných hier,
l)
potvrdenie daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa, ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky u správcu daní a nedoplatky odvodov do štátneho rozpočtu podľa tohto zákona,
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i), nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie tejto hazardnej hry obmedzené jej prevádzkovanie všeobecne záväzným nariadením obce, na ktoré sa uplatňuje § 58m ods. 20; toto vyhlásenie neprikladá žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie lotériových hier a hazardných hier prostredníctvom internetu.
n)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce umiestniť herňu v budove uvedenej v § 38 ods. 4, nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie obmedzené jej umiestnenie v takej budove všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) a že umiestnenie herne spĺňa požiadavky podľa § 38 ods. 4,
o)
výpis z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorým žiadateľ preukáže, že splatil sumu zodpovedajúcu výške základného imania podľa odsekov 2 a 3; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov.
(7)
Ak boli doklady uvedené v odseku 5 a v odseku 6 písm. b), c) a d) predložené ministerstvu alebo obci už v inom konaní, postačí vyhlásenie o tom, že nedošlo k ich zmenám, pričom žiadateľ uvedie, v ktorom konaní boli tieto doklady predložené.
(8)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá má úplné stredoškolské vzdelanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre
a)
hospodársky trestný čin, trestný čin proti poriadku vo verejných veciach alebo trestný čin proti majetku,
b)
iný úmyselný trestný čin.
(10)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, preukazuje bezúhonnosť zodpovedajúcimi dokladmi vydanými štátom, ktorého je občanom, ako aj dokladmi vydanými štátom, v ktorom sa viac ako tri mesiace nepretržite zdržiavala v posledných troch rokoch (ďalej len „zahraničný doklad“). Cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt a v čase preukazovania bezúhonnosti tento pobyt trvá aspoň šesť kalendárnych mesiacov, predkladá okrem zahraničného dokladu aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Občan Slovenskej republiky, ktorý sa dlhodobo nezdržiava na území Slovenskej republiky, preukazuje svoju bezúhonnosť zahraničným dokladom a zároveň predkladá údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zahraničný doklad nesmie byť v čase predloženia starší ako tri mesiace. Údaje podľa tretej vety a štvrtej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore