Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2003 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2006

Platnosť od: 22.05.2003
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 30.06.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2003 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 171/2003 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 475/2005 a 300/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. ...

1.

V § 9 ods. 3 sa bodkočiarka za slovom „činu;5a)“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ktorý ...

2.

V § 10 ods. 2 sa za slovo „činu5a)“ vkladá čiarka a slová „ktorý spáchala ako člen organizovanej ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore