Zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17/2007 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 10.01.2007
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD217DS4EUPP2ČL0

Zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17/2007 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 17/2007 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 314/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej ...

V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine 214 – Ostatné na konci dopĺňa živnosť por. č. 63, ktorá ...

Čl. III

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ...

1.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

2.

V § 11 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa šiesty bod.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007 okrem § 3 až 5 a § 6 ods. 1 až 6, ktoré nadobudnú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 17/2007 Z. z.

  INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KOTLOV V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU KOTLA, DRUHU SPAĽOVANÉHO PALIVA A KATEGÓRIE BUDOVY

  Menovitý výkon kotla [kW] Palivo Interval pravidelnej kontroly [rok] rodinné domy a bytové domy Iné ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 17/2007 Z. z.

  INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU KLIMATIZAČNÉHO SYSTÉMU

  Menovitý výkon klimatizačného systému[kW] Interval pravidelnej kontroly [rok] od 12 vrátane do 50 ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 17/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov ...

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
 • 3)  § 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.
 • 4)  § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z.
 • 5)  § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z.
 • 6)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7)  Príloha č. 2 položka č. 63 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 8)  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 9)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore