Zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17/2007 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 10.01.2007
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD147DS4EUPP2ČL0

Zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17/2007 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 17/2007 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 314/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 126/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine 214 – Ostatné na konci dopĺňa živnosť por. č. 63, ktorá v sĺpci Živnosť znie: „Kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov“, v stĺpci Preukaz spôsobilosti znie: „osvedčenie“, v stĺpci Poznámka znie: „§ 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Čl. III

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
2.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa šiesty bod.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007 okrem § 3 až 5 a § 6 ods. 1 až 6, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 17/2007 Z. z.

  INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KOTLOV V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU KOTLA, DRUHU SPAĽOVANÉHO PALIVA A KATEGÓRIE BUDOVY

  Menovitý výkon kotla [kW] Palivo Interval pravidelnej kontroly [rok]
  rodinné domy a bytové domy Iné budovy
  od 20 vrátane do 30 fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 10 7
  zemný plyn 15 12
  biomasa, bioplyn 15 15
  od 30 vrátane do 100 fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 4 4
  zemný plyn 6 6
  biomasa, bioplyn 10 10
  od 100 vrátane fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 2 2
  zemný plyn 3 3
  biomasa, bioplyn 6 6

  Príloha č. 2 k zákonu č. 17/2007 Z. z.

  INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU KLIMATIZAČNÉHO SYSTÉMU

  Menovitý výkon klimatizačného systému[kW] Interval pravidelnej kontroly [rok]
  od 12 vrátane do 50 8
  od 50 vrátane do 250 6
  od 250 vrátane do 1 000 4
  od 1 000 vrátane 2

  Príloha č. 3 k zákonu č. 17/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003).

Poznámky

 • 1)

  § 4 ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

 • 3)

  § 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.

 • 4)

  § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z.

 • 5)

  § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z.

 • 6)

  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 7)

  Príloha č. 2 položka č. 63 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

 • 8)

  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore