Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 17/2004 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 15.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Miestne poplatky, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD28 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 17/2004 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 434/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poplatkoch za uloženie odpadov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)

Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov1)

a)
na skládku odpadov2) (ďalej len „skládka“),
b)
na odkalisko.
(2)

Odkaliskom sa na účely tohto zákona rozumie priestor zabezpečený hrádzovým systémom, na ktorý ...

§ 2
Poplatková povinnosť
(1)

Poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko platí posledný držiteľ odpadu4) (ďalej ...

(2)

Poplatok za uloženie odpadov sa neplatí za uloženie inertných odpadov6) na skládku, ak sa na tejto ...

§ 3
Výpočet poplatku
(1)

Poplatník je povinný zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadov podľa prílohy ...

(2)

Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku zisťuje jej prevádzkovateľ ...

(3)

Poplatok za uloženie odpadu na skládku sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku ...

(4)

Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ ...

(5)

V prípade spätnej ťažby a využívania odpadov uložených na odkalisku, ak bol za ich uloženie ...

(6)

Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku ...

(7)

Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo ...

§ 4
Platenie, rozdelenie a odvod poplatku za uloženie odpadu a ohlasovacia povinnosť
(1)

Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu, ktorý vyberie prevádzkovateľ skládky ...

(2)

Za rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov podľa odsekov 3 a 4 a za ich odvedenie zodpovedá ...

(3)

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku v členení podľa prílohy č. 1 sú príjmom ...

(4)

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko v členení podľa prílohy č. 2 sú príjmom ...

(5)

Príjmy obce podľa odsekov 3 a 4 sa použijú na odpadové hospodárstvo obce v súlade s hierarchiou ...

a)

má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo,

b)

má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady alebo ...

c)

najmenej dvakrát do roka zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov ...

d)

za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky ...

e)

v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na ...

f)

má vyriešený systém zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad ...

(6)

Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska odvedie poplatky za uloženie odpadov mesačne podľa odseku ...

(7)

Ak si poplatník nesplní povinnosť podľa odseku 1, prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska najneskôr ...

(8)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo odkaliska je povinný vypracovať a do posledného pracovného ...

(9)

Prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska musí umožniť obci, v ktorej katastrálnom území sa skládka ...

§ 5
Sankcie
(1)

Ak poplatník nezaplatí poplatok podľa § 4 ods. 1 alebo prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska ...

(2)

Úroky z omeškania za nezaplatené poplatky sú príjmom prevádzkovateľa skládky alebo odkaliska. ...

(3)

Pokutu od 1 659,69 eura do 16 596,95 eura uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia ...

(4)

Pokutu od 1 659,69 eura do 16 596,95 eura uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia ...

a)
nevyberie poplatok za uloženie odpadu v plnej výške podľa § 4 ods. 1,
b)
neodvedie vybrané poplatky za uloženie odpadu včas a v plnej výške podľa § 4 ods. 6.
(5)

Pokutu od 331,93 eura do 3 319,39 eura uloží príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo ...

a)
poplatníkovi, ktorý ukladá odpad na skládku alebo na odkalisko, ak pre výpočet poplatku uvedie ...
b)
prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ak neoznámi príslušnému obvodnému úradu životného ...
c)
obci, ak použije príjmy z poplatkov za uloženie odpadov v rozpore s § 4 ods. 5,
d)
prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ktorý koná v rozpore s § 4 ods. 9,
e)
prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie ...
(6)

Pokutu podľa odsekov 3, 4 a 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný obvodný ...

(7)

Výnosy z pokút podľa odsekov 3, 4 a 5 sú príjmom Environmentálneho fondu.

(8)

Na ukladanie pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)

§ 6
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie ...

§ 7
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 17/2004 Z. z. POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV (€ . ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 17/2004 Z. z. POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO (€.t–1) ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 17/2004 Z. z. HLÁSENIE O MNOŽSTVÁCH ULOŽENÝCH ODPADOV A VYBRATÝCH ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 17/2004 Z. z. ZOZNAM ostatných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 17/2004 Z. z. ZOZNAM nebezpečných odpadov, za ktoré sa platí poplatok ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  § 2 ods. 18 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 3)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 4)  § 2 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 5)  § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 6)  § 68 ods. 3 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z.
 • 7)  § 3 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  Zákon č. 223/2001 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore