Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 17/1993 účinný od 24.03.1994

Platnosť od: 01.01.1993
Účinnosť od: 24.03.1994
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa a privatizácia národného majetku, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD10DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 17/1993 účinný od 24.03.1994
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 17/1993 s účinnosťou od 24.03.1994 na základe 60/1994
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

1.

§ 3 ods. 2 znie:

„(2) S majetkom, na ktorý vznikol nárok fyzickej osobe podľa osobitných predpisov2), možno nakladať ...

2.

§ 3 sa dopĺňa o odsek 3, ktorý znie:

„(3) Tomu, kto vydal majetok podľa odseku 2, poskytne Fond národného majetku Slovenskej republiky ...

3.

§ 6 ods. 1 písm. b) znie:

„b) údaje o tom, akým spôsobom štát privatizovaný majetok nadobudol a aký by mohol byť nárok ...

4.

§ 15 ods. 3 znie:

„(3) Na prechod záväzkov sa nevyžaduje súhlas veriteľa. Fond však do výšky získanej hodnoty ...

Poznámka pod čiarou č. 7a) znie:

„7a) Napríklad § 80, 251 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

5.

§ 47b ods. 1 znie:

„(1) Pri likvidácii organizácií uvedených v § 1 speňaží likvidátor majetok predajom vecí ...

Čl. IV

(1)

Ak pri prevode alebo prechode majetku vo vlastníctve štátu na iné osoby, ktorý sa uskutočnil podľa ...

(2)

Návrh na začatie konania možno podať do troch rokov od prevodu alebo prechodu vlastníctva.

Poznámka pod čiarou č. 1 znie:

„1) Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické ...

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore