Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave 168/1996 účinný od 15.06.2011 do 29.02.2012

Platnosť od: 18.06.1996
Účinnosť od: 15.06.2011
Účinnosť do: 29.02.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Obchodné spoločnosti a družstvá, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave 168/1996 účinný od 15.06.2011 do 29.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 168/1996 s účinnosťou od 15.06.2011 na základe 158/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o cestnej doprave

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet právnej úpravy
(1)

Tento zákon upravuje podmienky podnikania v cestnej doprave a pôsobnosť orgánov štátnej správy v cestnej ...

(2)

Tento zákon sa s výnimkou § 20, 21a a § 21b ods. 2 nevzťahuje na

a)
cestnú nemotorovú dopravu,
b)
cestnú dopravu, ktorá nie je podnikaním,
c)
cestnú dopravu, ktorú právnické osoby a fyzické osoby vykonávajú v súvislosti s podnikaním výlučne pre ...
d)
nákladnú cestnú dopravu vykonávanú cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného ...
e)
osobnú cestnú dopravu vykonávanú cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje ...

DRUHÁ ČASŤ

PODNIKANIE V CESTNEJ DOPRAVE

PRVÁ HLAVA

VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ PODMIENKY PODNIKANIA

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Podnikať1) v cestnej doprave možno iba na základe povolenia správneho orgánu a podľa osobitných predpisov.1a) ...

(2)

Podľa tohto zákona sa povoľuje podnikanie v autobusovej doprave, nákladnej cestnej doprave a v taxislužbe. ...

(3)

Podnikať v cestnej doprave možno povoliť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá preukáže, že okrem ...

(4)

Správny orgán aspoň raz za päť rokov od udelenia povolenia na podnikanie skúma, či sú splnené podmienky ...

§ 3
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť sa preukazuje osobitne pre vnútroštátnu cestnú dopravu a osobitne pre medzinárodnú ...

(2)

Skúšobná komisia môže uznať za odborne spôsobilého bez skúšky toho, kto

a)
v rozsahu požadovaných odborných tém získal vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie ...
b)
má najmenej päť rokov odbornej praxe v riadiacej funkcii s náplňou činnosti v odbore cestnej dopravy, ...
(3)

Tomu, kto nepreukáže, že je odborne spôsobilý, možno povoliť podnikať v cestnej doprave, len ak na podnikanie ...

(4)

Skúšobné komisie zriaďuje a ich členov vymenúva a odvoláva krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné ...

(5)

Tomu, kto vykonal skúšku alebo bol uznaný za odborne spôsobilého bez vykonania skúšky, správny orgán ...

(6)

Podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach ...

§ 3a
Finančná spoľahlivosť
(1)

Finančná spoľahlivosť je schopnosť žiadateľa o podnikanie finančne zabezpečiť začatie a riadne vykonávanie ...

(2)

Finančná spoľahlivosť sa preukazuje dostatočným vlastným imaním4b) účtovnej jednotky, ktoré musí dosiahnuť ...

(3)

Ak žiadateľ pri podaní žiadosti o povolenie podnikať nepreukáže finančnú spoľahlivosť spôsobom podľa ...

(4)

Podrobnosti o preukazovaní finančnej spoľahlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 4
Všeobecné povinnosti dopravcu
(1)

Dopravca4d) je povinný

a)
vykonávať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku dopravcu (ďalej len „prepravný poriadok“) (§ 5),
b)
označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojím obchodným menom,
c)
zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, ...
d)
zabezpečiť, aby v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie, bol doklad o oprávnení podnikať,
e)
zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali alebo garážovali vo vlastných ...
f)
byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel5) a činnosťou osádok vozidiel ...
(2)

Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický ...

(3)

Podrobnosti o označovaní vozidiel obchodným menom a o technickej základni dopravcu ustanoví všeobecne ...

§ 5
Prepravný poriadok
(1)

Podmienky, za ktorých sa prepravujú osoby, ich batožina a veci v cestnej doprave, upravuje prepravný ...

a)
za akých podmienok možno s dopravcom uzavrieť zmluvu o preprave osôb alebo zmluvu o preprave vecí,7)
b)
rozsah prepravnej povinnosti,
c)
rozsah práv a povinností cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí pri preprave,
d)
podmienky prepravy detí, telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb,
e)
podmienky prepravy príručnej a cestovnej batožiny a domácich zvierat,8)
f)
rozsah zodpovednosti dopravcu pri nedodržaní podmienok prepravy a z toho vyplývajúce nároky cestujúcich, ...
g)
požiadavky na odosielateľov vecí (zásielok).
(2)

Dopravca, ktorý vykonáva viac druhov cestnej dopravy, vydá prepravný poriadok osobitne pre každý z nich. ...

(3)

Prepravné poriadky sa vyhotovujú podľa vzorového prepravného poriadku, ktorý pre každý druh cestnej ...

DRUHÁ HLAVA

PRAVIDELNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

§ 6
Základné ustanovenia
(1)

Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná ...

(2)

Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonávať pre vopred nevymedzený okruh cestujúcich alebo pre vopred ...

(3)

Verejná pravidelná autobusová doprava je preprava cestujúcich na autobusovej linke medzi dvoma alebo ...

(4)

Osobitná pravidelná autobusová doprava je preprava osôb podľa osobitného predpisu.8a)

(5)

Dopravca v pravidelnej autobusovej doprave je ten, kto vykonáva prepravu cestujúcich aspoň na jednej ...

§ 7
Dopravná licencia
(1)

Pravidelnú autobusovú dopravu je oprávnený vykonávať dopravca4d) na základe dopravnej licencie, ktorú ...

(2)

Povoliť zriadenie autobusovej linky možno, ak

a)
žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 2,
b)
pravidelnú autobusovú dopravu na trase jej dopravnej cesty umožňuje stav a priepustnosť pozemných komunikácií, ...
c)
na vykonávaní vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy má záujem podľa § 14a samosprávny kraj alebo ...
d)
žiadateľ vlastní alebo má prenajatú technickú základňu na zamýšľanú prevádzku.
(3)

V rozhodnutí o udelení dopravnej licencie možno žiadateľovi uložiť tiež povinnosť

a)
vykonávať dopravu určeným druhom autobusu, ktorý nemôže byť starší ako 16 rokov,
b)
zabezpečiť vedenie spoja v nadväznosti na iný druh dopravy,
c)
používať zastávku iba na nastupovanie alebo len na vystupovanie cestujúcich,
d)
zabezpečiť prepravu zdravotne postihnutých osôb.
(4)

Dopravná licencia sa udeľuje vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na desať rokov, v medzinárodnej ...

(5)

Na dočasné prenechanie autobusovej linky inému dopravcovi,10) na zmenu trasy autobusovej linky a na ...

a)
sú splnené podmienky podľa odseku 2,
b)
prevezme záväzky doterajšieho dopravcu podľa § 15.
(6)

Na zrušenie autobusovej linky a na zastavenie pravidelnej autobusovej dopravy treba odňať dopravnú licenciu. ...

a)
dopravca prestal byť spôsobilý podnikať v cestnej doprave alebo zanikol,
b)
dopravca nie je schopný ďalej vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu z technických alebo podnikateľských ...
c)
autobusová linka sa stala vzhľadom na verejný záujem podľa § 14a ods. 2 nepotrebnou alebo dopravca do ...
d)
vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy neumožňuje stav a priepustnosť ciest alebo ohrozuje bezpečnosť ...
(7)

Dopravná licencia na medzinárodnú autobusovú dopravu medzi členskými štátmi sa udeľuje alebo odníma ...

§ 8
Osobitné povinnosti dopravcu
(1)

Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu (§ 4) povinný

a)
vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o službách vo verejnom ...
b)
prepravovať cestujúcich podľa tarify (ďalej len „tarifná povinnosť“) a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil ...
c)
zaevidovať cestujúceho, ak ide o použitie elektronického média,
d)
starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny12) a umožniť im ...
e)
postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci ...
f)
utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb, a ...
g)
označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) ...
h)
zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify, ako aj ďalších ...
ch)
zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov zastávky, číslo alebo iné ...
i)
udržiavať zastávku, čakáreň a prístrešok pre cestujúcich a ďalšie priestory a zariadenia určené pre ...
j)
informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky alebo o zmene jej trasy, o zmene cestovného ...
k)
zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie ...
l)
potvrdiť v cieľovej zastávke na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal viac ako ...
(2)

Dopravca má prepravnú povinnosť (§ 4 ods. 2) voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky ...

(3)

Dopravca prednostne prijme na prepravu cestujúceho s miestenkou a cestujúceho, pre ktorého je podľa ...

(4)

Na povinne miestenkových spojoch má dopravca prepravnú povinnosť voči cestujúcim s miestenkami kúpenými ...

(5)

Dopravca poskytujúci služby vo verejnom záujme na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (ďalej ...

§ 9
Oprávnenia dopravcu

Dopravca je prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu, alebo iného svojho zamestnanca ...

a)

vylúčiť z prepravy osobu, ktorá nedodržiava prepravný poriadok, pokyny a príkazy dopravcu, zdržiava ...

b)

uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, zaplatiť cestovné a úhradu (§ 14 ...

c)

vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho alebo jeho domáce zviera, ak sú prekážkou bezpečnej, pokojnej ...

§ 10
Práva cestujúcich
(1)

Cestujúci má právo

a)
na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok, miestenku, a ...
b)
na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj ...
c)
požadovať od osádky autobusu alebo od dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy, ...
d)
na vrátenie cestovného a úhrad za batožinu a domáce zvieratá, ak sa preprava neuskutočnila, alebo na ...
(2)

Cestujúci s miestenkou kúpenou pred nastúpením do autobusu má právo na miesto podľa miestenky, ak je ...

(3)

Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo ...

§ 11
Povinnosti cestujúcich
(1)

Cestujúci je povinný

a)
správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval ...
b)
poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu alebo revízora, alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu ...
c)
nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič alebo iný člen ...
d)
zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča alebo iného člena osádky autobusu, alebo revízora sa preukázať platným ...
e)
strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom Policajného zboru, ak pri kontrole jej preukázanie ...
(2)

V autobusoch, v čakárňach, vo výdajniach cestovných lístkov a v iných priestoroch dopravcu určených ...

§ 12
Cestovný lístok
(1)

Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a dokladom o zaplatení cestovného je cestovný lístok. Cestovný ...

(2)

Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu ...

(3)

Jednorazový cestovný lístok a časový cestovný lístok, ktorý nie je vyhotovený na meno cestujúceho, je ...

(4)

Cestujúci je povinný mať platný cestovný lístok pri nastúpení do autobusu, ak mu ho vydala výdajňa cestovných ...

(5)

Cestujúci je povinný na výzvu sa preukázať platným cestovným lístkom vodičovi alebo inému členovi osádky ...

§ 13
Cestovný poriadok
(1)

Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva podľa cestovného poriadku.

(2)

Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách ...

(3)

Cestovný poriadok vydáva dopravca spravidla na jeden rok; jeho zmeny vydáva raz za polrok. Vydanie a ...

(4)

Ak na jednej autobusovej linke vykonáva cestnú dopravu viac dopravcov, títo dopravcovia vydávajú spoločný ...

(5)

Príslušný správny orgán pri schvaľovaní cestovného poriadku alebo jeho zmeny dbá, aby sa cestovný poriadok ...

(6)

Dopravca zverejní cestovný poriadok a jeho zmeny pred začatím času, na ktorý má platiť.

(7)

Ak sa po schválení cestovného poriadku alebo jeho zmeny podstatne zmenili rozhodujúce okolnosti, správny ...

(8)

Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 14
Tarifa
(1)

Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s ...

(2)

Úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom [§ 9 písm. b)] je dvadsaťnásobok základného cestovného ...

(3)

Tarifu zverejňuje dopravca. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje tarify sprístupnili ...

§ 14a
Dopravná obslužnosť a plán dopravnej obslužnosti
(1)

Dopravnou obslužnosťou sa rozumie vytvorenie ponuky prepravných výkonov v pravidelnej autobusovej doprave ...

(2)

Verejným záujmom na účely tohto zákona sa rozumie záujem samosprávneho kraja vo vnútroštátnej autobusovej ...

(3)

V pláne sa na základe jestvujúcej alebo plánovanej štruktúry osídlenia a prognózy očakávaných prepravných ...

(4)

Samosprávny kraj alebo obec v mestskej autobusovej doprave vychádza z plánu pri udeľovaní dopravných ...

(5)

Súbežnou verejnou osobnou dopravou je vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy, ak ...

a)
identické alebo veľmi podobné smerovanie vedenia liniek alebo spojov,
b)
porovnateľnú hustotu staníc (zastávok) a porovnateľnú dochádzkovú vzdialenosť k staniciam (zastávkam), ...
c)
spoj je vedený v rovnakej alebo veľmi blízkej časovej polohe.
(6)

Samosprávny kraj vo vnútroštátnej autobusovej doprave alebo obec v mestskej autobusovej doprave môže ...

§ 15
Zmluva o službách
(1)

Zmluvu o službách uzatvára samosprávny kraj vo vnútroštátnej autobusovej doprave alebo obec v mestskej ...

(2)

Zmluva o službách musí mať písomnú formu a okrem všeobecných náležitostí a náležitostí podľa osobitného ...

a)
vymedzenie záväzku dopravcu, najmä rozsah prepráv a ich časové rozloženie v záujme zabezpečenia dopravnej ...
b)
autobusové linky alebo skupiny autobusových liniek,
c)
určenie podmienok subdodávania, možných subdodávateľov služieb vo verejnom záujme a ich konkrétneho ...
d)
tarifné podmienky, najmä maximálna výška cestovného, vybrané kategórie cestujúcich a osobitné cestovné ...
e)
požiadavky na zabezpečenie kvality osobnej dopravy vrátane požiadaviek na konštrukciu, vybavenie a vek ...
f)
harmonogram úhrady za služby vo verejnom záujme,
g)
kontrolu plnenia záväzku, spôsob preukazovania vynaložených nákladov a dosiahnutých výnosov,
h)
nápravné opatrenia a sankcie za neplnenie záväzku,
i)
platnosť zmluvy.
(4)

Úhradu za služby vo verejnom záujme poskytuje dopravcovi vo vnútroštátnej autobusovej doprave samosprávny ...

(5)

Ak je predmetom služieb vo verejnom záujme vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej ...

(6)

Samosprávny kraj alebo obec pri uzatváraní zmluvy o službách podporuje vznik integrovaného dopravného ...

(7)

Ak sa zmluva o službách uzatvára priamym zadaním,17) zmluva musí obsahovať aj všetky náklady na zamestnanca ...

(8)

Zmluva o službách sa uzatvára na obdobie najviac desať rokov; toto obdobie možno predĺžiť, ak tak ustanovuje ...

§ 16
Povinnosti iných osôb
(1)

Vlastník alebo správca autobusovej stanice je povinný poskytnúť služby21) všetkým dopravcom, ktorí podľa ...

(2)

Vlastník alebo správca pozemnej komunikácie, po ktorej vedie trasa autobusovej linky podľa dopravnej ...

(3)

Ten, kto zriadil zastávku, je povinný umožniť21) inému dopravcovi na tej istej autobusovej linke alebo ...

(4)

Označník a informačnú tabuľu na autobusovej stanici alebo zastávke je povinný zriadiť a udržiavať ten ...

(5)

Vlastník autobusovej čakárne a prístrešku pre cestujúcich je povinný udržiavať ich v prevádzkyschopnom ...

TRETIA HLAVA

OSTATNÉ DRUHY CESTNEJ DOPRAVY

§ 17
Nepravidelná autobusová doprava
(1)

Nepravidelná autobusová doprava je doprava, ktorá nespĺňa požiadavky pravidelnej autobusovej dopravy ...

(2)

Dopravca nemá prevádzkovú ani tarifnú povinnosť.

(3)

Z nepravidelnej autobusovej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a preprava stojacich ...

(4)

Dopravca zabezpečí, aby bol autobus popri obchodnom mene dopravcu označený vpredu a na pravom boku autobusu ...

(5)

Dopravca pravidelnej autobusovej dopravy môže počas platnosti dopravnej licencie vykonávať nepravidelnú ...

Taxislužba

§ 18
(1)

Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná, pohotová individuálna ...

(2)

Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich iba na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou; zmluvu ...

(3)

Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť. Vodič môže odmietnuť vykonať prepravu, ak trasa dopravnej ...

(4)

Na taxislužbu možno použiť iba osobné auto, ktoré je označené popri obchodnom mene dopravcu nápisom ...

(5)

Podrobnosti o výkone taxislužby a o vybavení a označení osobného auta taxislužby ustanoví všeobecne ...

§ 18a
(1)

Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o výkone práce vodiča taxislužby na území ...

(2)

Obec je oprávnená vymedziť časť verejnej pozemnej komunikácie ako stanovište vozidiel taxislužby a vyznačiť ...

Nákladná cestná doprava

§ 19
(1)

Nákladná cestná doprava je preprava vecí a zásielok, ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave ...

(2)

Nákladnú cestnú dopravu možno vykonávať iba vozidlami, ktoré sú určené, vyrobené a schválené na prepravu ...

§ 19a
Povolenie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy
(1)

Vnútroštátna cestná doprava je doprava osôb a vecí cestnými vozidlami výhradne po území Slovenskej republiky, ...

(2)

Vnútroštátnu nepravidelnú autobusovú dopravu, vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu alebo vnútroštátnu ...

(3)

Povolenie sa udeľuje na základe písomnej žiadosti (§ 41a) na päť rokov po splnení podmienok podľa § ...

(4)

Povolenie sa udeľuje na požadovaný počet motorových vozidiel. Ďalšie zvýšenie počtu motorových vozidiel ...

(5)

Povolenie zaniká

a)
dňom právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu o zrušení povolenia, ak dopravca prestal spĺňať predpoklady ...
b)
uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané,
c)
dňom zániku právnickej osoby alebo dňom úmrtia fyzickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia.
(6)

Povolenie, ktorého platnosť zanikla uplynutím času, na ktorý bolo udelené, sa udelí znovu, ak sú na ...

§ 20
(1)

Živé zvieratá možno hromadne prepravovať iba vozidlom, ktorého konštrukcia a vybavenie sú na tento účel ...

(2)

Nadmernú alebo nadrozmernú prepravu24) môže vykonávať iba dopravca, ktorý má potrebnú technickú základňu, ...

(3)

Nebezpečné veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť ...

(4)

Nebezpečné veci môže prepravovať iba dopravca, ktorý má potrebnú technickú základňu, špeciálne vozidlá, ...

(5)

Odosielateľ je povinný

a)
zabezpečiť, aby nebezpečné veci boli správne zatriedené a preveriť, či ich preprava cestnou dopravou ...
b)
spracovať a poskytnúť dopravcovi informáciu o prepravovaných nebezpečných veciach pred ich nakládkou ...
c)
používať na prepravu nebezpečných vecí len vhodné a na tento účel schválené obaly, ktoré sú označené ...
d)
dbať, aby pri odovzdávaní zabalených nebezpečných vecí alebo vyprázdnených nevyčistených obalov na prepravu ...
(6)

Dopravca je povinný

a)
preveriť, či nebezpečné veci určené na prepravu je povolené prepravovať cestnou dopravou,
b)
preveriť pred začiatkom prepravy nebezpečných vecí správnosť a úplnosť predpísaných sprievodných dokladov, ...
c)
poskytnúť osádke vozidla pred začiatkom cesty písomné pokyny pre prípad nehody v jazyku, v ktorom každý ...
d)
zabezpečiť, aby sa osobitná výbava predpísaná písomnými pokynmi alebo medzinárodnou dohodou24a) nachádzala ...
e)
vizuálne sa presvedčiť, či vozidlo a náklad nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny a či ...
f)
presvedčiť sa, či neuplynula platnosť určenej pravidelnej kontroly, technickej kontroly alebo skúšky ...
g)
overiť si, či je uloženie a zabezpečenie nákladu a jeho rozloženie vo vozidle vzhľadom na najväčšie ...
h)
overiť si, či je vozidlo prepravujúce nebezpečné veci označené výstražnými tabuľami a požadovanými bezpečnostnými ...
i)
overiť si, či po vyložení a vyčistení vozidla boli výstražné tabule a bezpečnostné nálepky z vozidla ...
j)
zabezpečiť, aby vozidlo okrem osádky sprevádzali aj iné odborne spôsobilé osoby, ak tak ustanovujú osobitné ...
k)
pozastaviť prepravu zásielky, na ktorej spozoruje porušenie požiadaviek medzinárodnej dohody,24a) kým ...
l)
oznámiť príslušnému orgánu vyloženie, zničenie alebo zneškodnenie zásielky, z dôvodu, že mu odosielateľ ...
(7)

Príjemca je povinný

a)
neodkladne prevziať zásielku nebezpečných vecí, ak vizuálna prehliadka vozidla alebo prepravných prostriedkov ...
b)
podľa potreby vyčistiť a dekontaminovať vozidlo alebo kontajnery a po vyčistení zabezpečiť odstránenie ...
(8)

Fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca činnosť, ktorá zahŕňa prepravu nebezpečných vecí alebo ...

(9)

Poradca môže byť aj vedúcim podniku, osobou s inými pracovnými povinnosťami v podniku alebo osobou, ...

(10)

Poradca musí mať osvedčenie o odbornej príprave platné pre príslušný druh dopravy podľa medzinárodnej ...

(11)

Ministerstvo je oprávnené poveriť právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky vykonávaním ...

(12)

Podrobnosti o školení a skúškach vodičov a poradcov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 20a
Kontrola prepravy nebezpečných vecí
(1)

Správny orgán v spolupráci s inými správnymi orgánmi (§ 31) zabezpečí kontrolu prepravy nebezpečných ...

(2)

Miesta vybrané na tieto kontroly musia umožňovať, aby nevyhovujúce vozidlo mohlo byť uvedené do predpísaného ...

(3)

Podrobnosti o vykonávaní kontrol prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách ustanoví všeobecne ...

ŠTVRTÁ HLAVA

MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ DOPRAVA

Prvý oddiel

Medzinárodná cestná doprava vykonávaná vnútroštátnymi dopravcami

§ 21
Povolenie na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy
(1)

Medzinárodná cestná doprava je doprava osôb a vecí cestnými vozidlami, pri ktorej východiskové miesto ...

(2)

Medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú ...

(3)

Povolenie sa udeľuje na základe žiadosti (§ 41a) na päť rokov po splnení podmienok podľa § 2.

(4)

Povolenie podľa odseku 2 oprávňuje dopravcu aj na vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej ...

(5)

Povolenie na cestnú dopravu sa udeľuje na požadovaný počet motorových vozidiel. Ďalšie zvýšenie počtu ...

(6)

Povolenie zaniká

a)
dňom právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu o zrušení povolenia, ak dopravca prestal spĺňať predpoklady ...
b)
uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané,
c)
dňom zániku právnickej osoby alebo dňom úmrtia fyzickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia.
(7)

Povolenie, ktorého platnosť zanikla uplynutím času, na ktorý bolo udelené, sa udelí znovu, ak sú na ...

Povolenie Európskeho spoločenstva a licencia Európskeho spoločenstva

§ 21a

Ten, kto vykonáva na území členského štátu, z územia členského štátu do nečlenského štátu, alebo naopak ...

§ 21b
(1)

Ten, kto vykonáva na území členského štátu, z územia členského štátu do nečlenského štátu, alebo naopak ...

(2)

Ten, kto vykonáva na území členského štátu, z územia členského štátu do nečlenského štátu, alebo naopak ...

§ 21c
(1)

Dopravca podáva žiadosť o povolenie Spoločenstva alebo o licenciu Spoločenstva na správnom orgáne. Povolenie ...

(2)

Správny orgán na základe žiadosti overí, či sú splnené podmienky na vykonávanie medzinárodnej cestnej ...

(3)

Ak dopravca nesplnil podmienky podľa odseku 1 správny orgán začne správne konanie a vydá rozhodnutie ...

(4)

Ak dopravca porušil pri vykonávaní medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy, medzinárodnej nepravidelnej ...

§ 21d
Osvedčenie vodiča
(1)

Ak dopravca pri vykonávaní medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zamestnáva občana nečlenského štátu, ...

(2)

Osvedčenie vodiča vydá správny orgán dopravcovi, ktorý je držiteľom povolenia Spoločenstva a o vydanie ...

a)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť vodiča,
b)
druh a číslo cestovného dokladu alebo iného dokladu o identite vodiča a ďalšie údaje o jeho vystavení, ...
c)
číslo vodičského preukazu, miesto a dátum jeho vystavenia,
d)
identifikačné číslo sociálnej poisťovne, v ktorej vodič je alebo bude prihlásený.
(3)

K žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča dopravca priloží aj povolenie na zamestnanie príslušného úradu ...

(4)

Osvedčenie vodiča sa vydá na dobu platnosti povolenia na zamestnanie. Spolu s originálom obdrží dopravca ...

(5)

Pri zmene podmienok, ktoré viedli k vydaniu osvedčenia vodiča, je dopravca povinný osvedčenie vodiča ...

§ 22
Informačný systém
(1)

Ministerstvo v rámci jednotného informačného systému v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave sleduje ...

a)
vývoj ponuky kapacít, najmä počet dopravcov, ich finančnú spoľahlivosť a počet vozidiel,
b)
vývoj dopytu po prepravných výkonoch,
c)
vývoj nákladov a cien.
(2)

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „krajský úrad dopravy") (§ 29), dopravcovia, ...

§ 22a
Núdzový stav na dopravnom trhu
(1)

Pri nepriaznivom vývoji na dopravnom trhu po rozhodnutí Európskej komisie podľa osobitného predpisu,24g) ...

(2)

Núdzový stav sa začína dňom, ktorým ho vláda verejne vyhlási, a končí sa dňom určeným vládou, najneskôr ...

(3)

V čase núdzového stavu na dopravnom trhu je zakázané

a)
vydávať povolenia na podnikanie v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave novým žiadateľom,
b)
rozširovať počet vozidiel, ktorý dopravca používal pred dňom začatia núdzového stavu.
(4)

Vo verejnom vyhlásení sa uvedie aj údaj o tom, kde je jeho úplné znenie každému na nahliadnutie.

§ 23
Prepravné povolenia
(1)

Na vykonanie každej prepravy v medzinárodnej cestnej doprave z územia Slovenskej republiky na územie ...

(2)

Prepravné povolenia v nepravidelnej autobusovej doprave a v nákladnej cestnej doprave, ktoré nie sú ...

(3)

Ministerstvo v spolupráci so záujmovým združením vnútroštátnych dopravcov v súlade so záujmami štátnej ...

(4)

Prepravné povolenia sú

a)
jednorazové, ktoré oprávňujú dopravcu vykonať prepravu do cudzieho štátu alebo cez jeho územie do tretieho ...
b)
trvalé, ktoré oprávňujú dopravcu vykonávať neobmedzený počet prepráv do cudzieho štátu a späť najviac ...
(5)

Prepravné povolenia sa odovzdávajú dopravcom

a)
spravidla raz za štvrťrok, ak ide o jednorazové povolenia,
b)
raz za kalendárny rok, ak ide o trvalé prepravné povolenia.
(6)

Ak je počet prepravných povolení nižší, ako sú požiadavky dopravcov, prednostne sa odovzdajú dopravcom, ...

a)
prepravu tovaru vyrobeného v Slovenskej republike,
b)
medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu na zabezpečenie významných kultúrnych a športových podujatí, ...
c)
kombinovanú dopravu,
d)
nadmernú alebo nadrozmernú prepravu alebo prepravu potravín podliehajúcich skaze,
e)
prepravu vo verejnom záujme na plnenie významnej úlohy Slovenskej republiky.
(7)

Pri preprave podľa odseku 6 dopravcovia používajú vozidlá s užitočnou hmotnosťou vyššou ako 7,5 t vrátane ...

(8)

Ak dopravca nevyužije prepravné povolenie na vykonanie prepravy alebo závažne poruší svoje povinnosti ...

(9)

Udelenie prepravného povolenia adresovaného konkrétnemu vnútroštátnemu dopravcovi v medzinárodnej cestnej ...

(10)

Prepravné povolenie nemožno odovzdať dopravcovi, ktorý nie je oprávnený podnikať v medzinárodnej cestnej ...

(11)

Podrobnosti o odovzdávaní prepravných povolení dopravcom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 24
Povinnosti vnútroštátneho dopravcu

Vnútroštátny dopravca v medzinárodnej cestnej doprave je okrem povinností dopravcu ustanovených v § ...

a)

vozidlo spĺňalo technické požiadavky cudzích štátov, po ktorých štátnom území vedie trasa dopravnej ...

b)

vo vozidle boli doklady potrebné na prejazd vozidla, jeho osádky a nákladu cez každú štátnu hranicu ...

c)

osádka vozidla bola poistená pre prípad potreby lekárskeho ošetrenia (poistenie liečebných nákladov ...

d)

pri použití prenajatého vozidla vo vozidle boli tieto doklady:

1.

zmluva o prenájme alebo overený výpis z tejto zmluvy, ktorý musí obsahovať najmä meno prenajímateľa, ...

2.

zmluva o pracovnom pomere alebo overený výpis z tejto zmluvy obsahujúci najmä mená zamestnávateľa, zamestnanca, ...

e)

používané prenajaté motorové nákladné vozidlo bolo evidované v Slovenskej republike.

§ 24a
Zákaz vykonávania medzinárodnej cestnej dopravy

Dopravca nesmie vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu do štátu, o ktorom vláda Slovenskej republiky ...

Druhý oddiel

Medzinárodná cestná doprava vykonávaná zahraničnými dopravcami

§ 25
Zahraničný dopravca
(1)

Zahraničný dopravca28) v medzinárodnej cestnej doprave môže podnikať na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Zahraničný dopravca môže vykonať prepravu do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo ...

(3)

Ak zahraničný dopravca vykonáva medzinárodnú autobusovú dopravu so zastávkou na území Slovenskej republiky, ...

(4)

Zahraničný dopravca môže vykonať prepravu medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky iba na ...

(5)

Bez povolenia ministerstva podľa odseku 2 možno vykonávať prepravy podľa osobitného predpisu.24e)

(6)

Zahraničný dopravca môže používať prenajaté nákladné vozidlá, ak sú splnené tieto podmienky:

a)
motorové vozidlo je evidované na území štátu, kde má nájomca sídlo alebo miesto podnikania,
b)
motorové vozidlo je prenajaté bez vodiča a vo vozidle sa nachádzajú doklady podľa § 24 písm. d).
§ 26
Povinnosti zahraničného dopravcu
(1)

Povinnosti, ktoré má vnútroštátny dopravca v medzinárodnej cestnej doprave, sa primerane vzťahujú aj ...

(2)

Ak zahraničný dopravca opakovane poruší dôležitú povinnosť, ktorá mu v cestnej doprave vyplýva zo zákona ...

TRETIA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ SPRÁVNYCH ORGÁNOV

PRVÁ HLAVA

SPRÁVNE ORGÁNY

§ 27
Základné ustanovenia

Správne orgány v cestnej doprave sú

a)
ministerstvo,
b)
krajské úrady dopravy,
c)
iné správne orgány.
§ 28
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach cestnej dopravy

a)
vypracúva a predkladá vláde koncepcie a rozvojové programy v oblasti cestnej dopravy,
b)
spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach cestnej dopravy a pri zabezpečovaní ...
c)
zabezpečuje jednotný informačný systém v cestnej doprave, v rámci toho najmä
1.
každý rok do 31. januára oznamuje Európskej komisii počet dopravcov a počet vydaných kópií povolení ...
2.
sleduje a vyhodnocuje vykonávanie prepravy osôb medzi dvoma miestami (kabotáže) v pravidelnej a nepravidelnej ...
3.
každý rok oznamuje Európskej komisii údaje týkajúce sa cestných kontrol prepravy nebezpečných vecí za ...
d)
prideľuje orgánom cudzích štátov prepravné povolenia pre zahraničných dopravcov na vykonávanie medzinárodnej ...
e)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v cestnej doprave vrátane výkonu štátneho odborného dozoru v ...
f)
vykonáva odborný dozor a ukladá pokuty za porušenie povinností podľa § 35 ods. 1 a 2,
g)
odovzdáva prepravné povolenia vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy a ...
h)
udeľuje a odníma dopravné licencie v medzinárodnej autobusovej doprave (§ 7),
ch)
schvaľuje cestovné poriadky v medzinárodnej autobusovej doprave (§ 13),
i)
spracúva a predkladá návrhy na zmenu podmienok regulácie cien pravidelnej autobusovej dopravy, ak nejde ...
j)
zakazuje výkon medzinárodnej cestnej dopravy zahraničnému dopravcovi (§ 26 ods. 2),
k)
udeľuje povolenie zahraničnému dopravcovi na vykonanie prepravy medzi dvoma miestami na území Slovenskej ...
l)
vydáva osvedčenie o odbornej príprave poradcov (§ 20 ods. 10) a osvedčenie o školení vodiča prepravujúceho ...
m)
poveruje krajský úrad dopravy odovzdávaním jednorazových prepravných povolení (§ 23 ods. 2),
n)
určuje dopravcovi okruh osôb, ktoré budú prepravované v pravidelnej autobusovej doprave za podmienok ...
o)
vydáva a odníma povolenie Spoločenstva v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (§ 21a),
p)
vydáva a odníma licenciu Spoločenstva v medzinárodnej autobusovej doprave (§ 21b),
r)
vydáva osvedčenie vodiča (§ 21d),
s)
zabezpečuje schválenie, výrobu a distribúciu prepravných povolení pre zahraničných dopravcov, povolení ...
(2)

Ministerstvo sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom sa ustanovia

a)
podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach ...
b)
podrobnosti o označovaní vozidiel obchodným menom, o technickej základni dopravcu (§ 4 ods. 3) a o označovaní ...
c)
vzorový prepravný poriadok pre každý druh cestnej dopravy (§ 5 ods. 3),
d)
podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania (§ 13 ods. 8),
e)
podrobnosti o výkone taxislužby a o vybavení a označení osobného auta taxislužby (§ 18 ods. 5),
f)
podrobnosti o finančnej spoľahlivosti dopravcu a o jej preukazovaní (§ 3a ods. 4),
g)
podrobnosti o výkone odborného dozoru a o preukazovaní a preukaze (§ 34 ods. 3),
h)
podrobnosti o náležitostiach návrhu na začatie konania o udelenie, zmenu alebo o zrušenie dopravnej ...
i)
podrobnosti o odovzdávaní prepravných povolení (§ 23 ods. 11),
j)
podrobnosti o školení a skúškach vodičov a poradcov (§ 20 ods. 12),
k)
podrobnosti o vykonávaní kontrol prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách (§ 20a ods. 4), ...
l)
vzor sprievodného dokladu pri preprave nebezpečných vecí.
§ 29
Krajský úrad dopravy
(1)

Krajský úrad dopravy

a)
udeľuje a odníma povolenie na nepravidelnú autobusovú dopravu, nákladnú cestnú dopravu a taxislužbu,
b)
odovzdáva vnútroštátnym dopravcom prepravné povolenia, ak je na to poverený ministerstvom (§ 23 ods. ...
c)
vydáva potvrdenie o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu alebo na neziskové ...
d)
zriaďuje skúšobné komisie na preukázanie odbornej spôsobilosti a vymenúva a odvoláva ich členov (§ 3 ...
(2)

Krajský úrad dopravy, ak nejde o pravidelnú autobusovú dopravu,

a)
vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji a ukladá pokuty za porušenie povinností (§ 35 ods. ...
b)
prejednáva priestupky (§ 36),
c)
zabezpečuje organizačne činnosť skúšobných komisií a na návrh skúšobnej komisie vydáva osvedčenie o ...
d)
je zberným miestom údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave.
§ 29b
Samosprávny kraj

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy

a)

udeľuje a odníma dopravnú licenciu na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,

b)

schvaľuje cestovné poriadky vnútroštátnej autobusovej dopravy,

c)

uzaviera s dopravcom zmluvu o službách a poskytuje dopravcovi úhrady za služby vo verejnom záujme,

d)

vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú dopravu,

e)

ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností (§ 35 ods. 1 a 2),

f)

prejednáva priestupky podľa § 36 a podľa osobitného predpisu,28b) ak boli spáchané na úseku štátnej ...

g)

vedie evidenciu dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu,

h)

je zberným miestom údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej ...

§ 30
Obec

Obec pri výkone samosprávy

a)

udeľuje a odníma dopravnú licenciu na autobusovú linku nepresahujúcu územie obce,

b)

dáva v konaní o udeľovaní dopravnej licencie na vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu na dožiadanie ...

c)

schvaľuje cestovný poriadok autobusovej linky nepresahujúcej územie obce,

d)

uzaviera s dopravcom zmluvu o službách a poskytuje dopravcovi úhrady za služby vo verejnom záujme,

e)

vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v obci,

f)

ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností (§ 35 ods. 1 a 2),

g)

prejednáva priestupky podľa § 36, ak boli spáchané v pôsobnosti obce.

§ 31
Iné správne orgány
(1)

Policajný zbor na pozemných komunikáciách kontroluje, či vozidlo dopravcu je označené a je vybavené ...

(2)

Colné orgány môžu na území Slovenskej republiky kontrolovať, či zahraničný dopravca v medzinárodnej ...

DRUHÁ HLAVA

ODBORNÝ DOZOR

§ 32
Základné ustanovenia

Odborným dozorom sa zisťuje, či dopravca a pri prepravách nebezpečných vecí aj odosielateľ alebo príjemca ...

§ 33
Opatrenia na nápravu
(1)

Ak orgán odborného dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti dopravcu a pri ...

(2)

Orgán odborného dozoru môže zastaviť a zrušiť prepravu a dať podnet na odňatie dopravnej licencie, povolenia ...

a)
dopravca v určenej lehote zistený nedostatok neodstránil,
b)
dopravca závažným spôsobom alebo opakovane porušil svoje povinnosti dopravcu,
c)
dopravca podniká v cestnej doprave spôsobom, ktorý ohrozuje zdravie alebo životy osôb alebo zvierat, ...
d)
dopravca stratil spôsobilosť na podnikanie alebo finančnú spoľahlivosť,
e)
stav technickej základne, vozidiel alebo osádok vozidiel dopravcu znemožňuje ďalšie podnikanie.
(3)

Správny orgán v spolupráci s Policajným zborom pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na pozemných ...

a)
ide o zakázanú prepravu nebezpečných vecí, prepravu zakázaným spôsobom alebo prepravu vozidlom, ktoré ...
b)
nebezpečné veci unikajú,
c)
ide o prepravu voľne uložených nebezpečných vecí v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný, ...
d)
neboli dodržané osobitné ustanovenia medzinárodnej dohody24a) pre zmiešané obaly alebo sa používajú ...
e)
neboli dodržané osobitné ustanovenia medzinárodnej dohody24a) o zabezpečení a uložení nákladu alebo ...
f)
neboli dodržané prípustné hodnoty naplnenia nádrží alebo obalov,
g)
neboli dodržané ustanovenia obmedzujúce množstvo v jednej dopravnej jednotke,
h)
ide o prepravu nebezpečných vecí bez označenia ich prítomnosti, bez výstražných tabúľ, bezpečnostných ...
i)
chýbajú údaje o prepravovaných nebezpečných veciach, najmä číslo UN, správny názov a skupina obalov,
j)
vodič nemá platné osvedčenie o školení a skúškach,
k)
sa zistí používanie ohňa, nechráneného svetelného zdroja alebo nedodržanie zákazu fajčenia.
(4)

Správny orgán pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách môže povoliť prepravu ...

a)
vozidlová súprava pozostáva z viac ako z jedného prívesu alebo návesu,
b)
vozidlo síce nespĺňa technické požiadavky, ale nepredstavuje bezprostredné nebezpečenstvo,
c)
vozidlo nie je vybavené požadovanými funkčnými hasiacimi prístrojmi alebo je hasiaci prístroj nefunkčný; ...
d)
vozidlo nie je vybavené podľa požiadaviek medzinárodnej dohody24a) alebo písomných pokynov odosielateľa, ...
e)
neboli dodržané údaje o testoch a kontrole a dobe platnosti obalov, stredne veľkých nádob na voľne uložené ...
f)
sa prepravujú balenia s poškodeným obalom, stredne veľkých nádob na voľne uložené látky alebo veľké ...
g)
ide o prepravu baleného tovaru v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne vhodný,
h)
cisterny alebo cisternové kontajnery vrátane prázdnych a nevyčistených nie sú riadne zatvorené,
i)
ide o prepravu kombinovaného balenia s vonkajším obalom, ktorý nie je riadne uzatvorený,
j)
na účel označenia vozidla boli použité nesprávne nálepky, výstražné tabule alebo bezpečnostné nálepky, ...
k)
chýbajú písomné pokyny v súlade s medzinárodnou dohodou,24a) alebo sa písomné pokyny netýkajú prepravovaných ...
l)
vozidlo nie je vhodne strážené alebo zaparkované.
(5)

Správny orgán pri kontrole prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách môže povoliť prepravu, ...

a)
veľkosť výstražných tabúľ alebo nálepiek alebo veľkosť písmen, čísiel alebo symbolov na tabuliach nezodpovedá ...
b)
v prepravných dokladoch chýbajú ďalšie údaje okrem údajov podľa odseku 3 písm. i),
c)
vo vozidle nie je osvedčenie o školení vodiča, ale existuje dôkaz o tom, že vodičovi takéto osvedčenie ...
§ 34
Oprávnenia
(1)

Osoba, ktorá je poverená výkonom odborného dozoru, je v súvislosti s kontrolou dopravcu, odosielateľa ...

a)
vstupovať do prevádzkových priestorov jeho technickej základne a do vozidiel,
b)
nahliadať do jeho dokladov a evidencií v jeho prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,
c)
kontrolovať taxametre, tachografy a iné technické záznamové zariadenia vozidiel,
d)
zisťovať označenie vozidiel a podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny, autobusových zásielok a ...
e)
prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať iba v pohybujúcom sa vozidle. ...
(2)

Osoba podľa odseku 1 sa preukazuje preukazom správneho orgánu, ktorý obsahuje údaje o nej a o rozsahu ...

(3)

Podrobnosti o výkone odborného dozoru a o preukazovaní a preukaze ustanoví všeobecne záväzný právny ...

TRETIA HLAVA

SANKCIE

§ 35
Pokuty
(1)

Správny orgán uloží pokutu do 6 638,78 eura

a)
tomu, kto vykonáva cestnú dopravu bez povolenia správneho orgánu podľa tohto zákona (§ 2),
b)
dopravcovi, ktorý poruší všeobecné povinnosti dopravcu (§ 4) alebo osobitné povinnosti dopravcu (§ 8), ...
c)
dopravcovi, ktorý porušuje povinnosti uložené v rozhodnutí o udelení dopravnej licencie (§ 7 ods. 3), ...
d)
dopravcovi, ktorý prenechá výkon pravidelnej autobusovej dopravy inému dopravcovi alebo prevedie autobusovú ...
e)
vlastníkovi alebo správcovi autobusovej stanice, ktorý poruší povinnosť poskytnúť služby všetkým dopravcom, ...
f)
vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie, ktorý nestrpí zriadenie zastávky a umiestnenie jej ...
g)
dopravcovi, ktorý neumožní inému oprávnenému dopravcovi používať zastávku (§ 16 ods. 3),
h)
dopravcovi, ktorý porušuje zákaz prepravy autobusových zásielok a stojacich cestujúcich mimo obce (§ ...
i)
dopravcovi, ktorý porušuje povinnosti pri výkone taxislužby (§ 18), v nákladnej cestnej doprave (§ 19 ...
j)
dopravcovi, ktorý porušuje povinnosti pri preprave nebezpečných vecí (§ 20 ods. 6 a 8),
k)
odosielateľovi, ktorý porušuje povinnosti v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí (§ 20 ods. 5 a ...
l)
príjemcovi, ktorý porušuje povinnosti v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí (§ 20 ods. 7),
m)
dopravcovi a v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí aj odosielateľovi a príjemcovi, ktorý marí výkon ...
(2)

Správny orgán uloží za konanie podľa odseku 1 pokutu od 6 638,78 eura do 16 596,96 eura,

a)
ak ide o opakovanú pokutu,
b)
ak konaním bola spôsobená havária s následkami na živote a zdraví osôb alebo so škodou na majetku alebo ...
(3)

Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť konania, na jeho následky, na okolnosti a dĺžku jeho ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, v ktorom sa správny orgán dozvedel o konaní podľa odseku ...

(5)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, samosprávneho kraja [§ 29b písm. e)] a obce [§ 30 písm. f)].

§ 36
Priestupky
(1)

Priestupku na úseku cestnej dopravy sa dopustí ten, kto

a)
narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu cestujúcich, najmä obťažovaním cestujúcich a osádky vozidla ...
b)
neposlúchne pokyn alebo príkaz vodiča, iného člena osádky vozidla, revízora alebo dispečera na zaistenie ...
c)
sa neoprávnene zdržiava v priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené pre cestujúcich, alebo vo vozidle, ...
d)
sa ako vodič motorového vozidla pri preprave nebezpečných vecí nepresvedčí alebo nezabezpečí, aby
1.
sa vo vozidle nachádzala predpísaná osobitná výbava podľa požiadaviek medzinárodnej dohody24a) alebo ...
2.
sa vo vozidle nachádzali riadne vyplnené sprievodné doklady, ktoré je povinný spracovať a poskytnúť ...
3.
cisterny alebo cisternové kontajnery vrátane prázdnych a nevyčistených boli správne uzatvorené,
4.
na účel označenia vozidla prepravujúceho nebezpečné veci boli použité správne výstražné tabule alebo ...
5.
vo vozidle boli písomné pokyny a doklady od vozidla v súlade s medzinárodnou dohodou,24a)
6.
mal so sebou osvedčenie o školení vodiča prepravujúceho nebezpečné veci,
7.
vozidlo bolo vhodne strážené alebo zaparkované, ak to vyžaduje medzinárodná dohoda.24a)
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 66,39 eura a za priestupok podľa ...

(3)

Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu, samosprávneho kraja [§ 29b písm. f)] a obce ...

ŠTVRTÁ HLAVA

KONANIE

§ 37
Základné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,29) ak ďalej nie je ustanovené ...

(2)

Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na

a)
prideľovanie prepravných povolení pre zahraničných dopravcov orgánom cudzích štátov s výnimkou prepravných ...
b)
odovzdávanie prepravných povolení cudzieho štátu vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej ...
c)
sprostredkovanie prepravného povolenia cudzieho štátu vnútroštátnemu dopravcovi,
d)
zriaďovanie skúšobných komisií na preukazovanie odbornej spôsobilosti a na vymenúvanie ich členov,
e)
schvaľovanie cestovných poriadkov a ich zmien,
f)
udeľovanie súhlasu s umiestnením zastávky a určenie názvu zastávky,
g)
určovanie stanovišťa vozidiel dopravcu v obci,
h)
vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
i)
vydávanie osvedčenia o odbornej príprave poradcov,
j)
vydávanie povolenia Spoločenstva v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave,
k)
vydávanie licencie Spoločenstva v medzinárodnej autobusovej doprave,
l)
vydávanie osvedčenia vodiča,
m)
vydávanie potvrdení o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu.
(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.30)

(4)

V blokovom konaní môžu priestupky [§ 36 ods. 1 písm. b) až d)] prejednávať31) aj revízori dopravcu.

§ 38
Miestna príslušnosť
(1)

Na konanie o udelení a odňatí dopravnej licencie je príslušný samosprávny kraj, na ktorého území je ...

(2)

Na konanie o udelení a odňatí povolenia (§ 29) je príslušný krajský úrad dopravy, v ktorého územnom ...

§ 39
Náležitosti návrhu
(1)

Návrh na začatie konania o udelenie dopravnej licencie obsahuje popri všeobecných náležitostiach32)

a)
údaje, ktorými sa preukazujú všeobecné podmienky3) a osobitná podmienka na podnikanie v cestnej doprave ...
b)
formu pravidelnej autobusovej dopravy (§ 6 ods. 2), a ak má ísť o osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, ...
c)
údaje o navrhovanej autobusovej linke s uvedením zastávok,
d)
údaje o počte a o odbornej spôsobilosti členov osádok vozidiel, o vozidlách a o technickej základni ...
e)
prepravný poriadok a návrh cestovného poriadku,
f)
deň začatia, prípadne skončenia podnikania na autobusovej linke.
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na konanie o zmene a o zrušení dopravnej licencie.

(3)

Podrobnosti o náležitostiach návrhu podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 40
Podklad rozhodnutia
(1)

Správny orgán v konaní o udelenie dopravnej licencie dožiada štátne orgány, samosprávne kraje a iné ...

(2)

Ak správny orgán nariadi ústne pojednávanie alebo ohliadku, prizve všetky dožiadané orgány a osoby a ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na udeľovanie súhlasu obce s umiestnením zastávky a určovanie stanovišťa ...

(4)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa primerane vzťahujú aj na zmenu a zrušenie dopravnej licencie. ...

§ 41
Náležitosti dopravnej licencie

Správny orgán okrem predpísaných náležitostí33) v dopravnej licencii uvedie najmä

a)

údaje o autobusovej linke a jej zastávkach,

b)

podmienky na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy,

c)

deň začatia, prípadne skončenia pravidelnej autobusovej dopravy.

§ 41a
Náležitosti žiadosti a povolenia
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie nepravidelnej autobusovej dopravy, nákladnej cestnej dopravy ...

a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú ...
b)
druh dopravy,
c)
počet a druh vozidiel, ktorými sa má doprava vykonávať,
d)
doklady, ktoré umožnia správnemu orgánu posúdiť bezúhonnosť (§ 2), odbornú spôsobilosť zodpovedného ...
(2)

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie nepravidelnej autobusovej dopravy, taxislužby alebo nákladnej ...

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
obchodné meno,
d)
druh dopravy, počet a druh vozidiel, ktorými sa má doprava vykonávať,
e)
doklady, ktoré umožnia správnemu orgánu posúdiť bezúhonnosť, odbornú spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného ...
(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene a o zrušení povolenia.

(4)

Správny orgán okrem predpísaných náležitostí33) v povolení uvedie najmä

a)
druh dopravy,
b)
počet vozidiel, ktorými sa má doprava vykonávať,
c)
meno zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42
Prechodné ustanovenia
(1)

Dopravca, ktorý nespĺňa osobitnú podmienku podľa tohto zákona (§ 2 ods. 4 a § 3), preukáže jej splnenie ...

(2)

Dopravca, ktorý vykonáva pravidelnú autobusovú dopravu zo zákona alebo na základe povolenia podľa doterajších ...

(3)

Finančná spoľahlivosť podľa tohto zákona (§ 22 ods. 4) sa po prvý raz zisťuje za účtovný rok 1996.

§ 42a

Dopravca (§ 4 ods. 1), ktorý vykonával medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú ...

§ 42b
(1)

Dopravca, ktorý vykonáva vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu na základe dopravnej licencie udelenej ...

(2)

Konanie o pokutách a priestupkoch začaté pred účinnosťou tohto zákona dokončia orgány podľa doterajších ...

§ 42c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2010

§ 42d

Živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy, vnútroštátnej ...

Záverečné ustanovenia

§ 43
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

§ 24 zákona č. 311/1948 Zb. o národných dopravných podnikoch,

2.

zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb., ...

3.

§ 23 ods. 1 písm. e), f) a h) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,

5.

vládne nariadenie č. 44/1954 Zb. o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy v znení ...

6.

vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ...

7.

vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ...

8.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 109/1976 Zb. o niektorých opatreniach na vykonávanie Európskej ...

9.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave ...

10.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 123/1979 Zb. o mestskej hromadnej doprave,

11.

vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 135/1980 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok Poštovej novinovej ...

12.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 78/1989 Zb. o právach a povinnostiach pošty a ...

13.

úprava Federálneho ministerstva spojov z 8. novembra 1978 č. 16 502/22/78, ktorou sa vyhlasujú zmeny ...

14.

úprava Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií zo 7. decembra 1979 č. 3704/79-03 ...

15.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní ...

§ 44
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1996.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 168/1996 Z. z. v znení zákona č. 43/2007 Z. z.

  POŽIADAVKY NA POSÚDENIE KVALITY VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

  Požiadavky na posúdenie kvality osobnej dopravy sú definované v STN EN 13816 – Preprava. Logistika a ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 168/1996 Z. z. v znení zákona č. 43/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Komisie 2004/111/ES z 9. decembra 2004, ktorou sa po piatykrát prispôsobuje technickému pokroku ...

  2.

  Smernica Komisie 2004/112/ES z 13. decembra 2004, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica ...

  3.

  Smernica Rady 96/35/ES z 3. júna 1996 o menovaní a odbornej kvalifikácii bezpečnostných poradcov pre ...

  4.

  Smernica Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom ...

  5.

  Smernica Rady č. 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečných ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 1a)  Nariadenie Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú prepravu ...
 • 2)  § 26 a príloha č. 3 skupina 314 - Ostatné por. č. 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 3)  § 6 zákona č. 455/1991 Zb.
 • 4)  § 8 zákona č. 455/1991 Zb.
 • 4a)  § 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb.
 • 4aa)  § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona ...
 • 4b)  § 6 ods. 4 Obchodného zákonníka.
 • 4c)  § 78 ods. 1, § 94, § 110 ods. 1 a § 163 Obchodného zákonníka.
 • 4d)  Čl. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú prepravu ...
 • 5)  § 427, 764 a 769 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení ...
 • 7)  § 760 a 765 Občianskeho zákonníka.§ 610 Obchodného zákonníka.Dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej ...
 • 8)  § 762 Občianskeho zákonníka.
 • 8a)  Čl. 2 bod 1.2. nariadenia Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú ...
 • 9)  § 2 ods. 2 písm. c) a § 30 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 261 ods. 6 Obchodného zákonníka.§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 11)  § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 11a)  Čl. 3a, 5 až 9 nariadenia Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú ...
 • 12)  § 761 a 762 Občianskeho zákonníka.
 • 13)  § 764 Občianskeho zákonníka.
 • 13a)  § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13b)  Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene ...
 • 14)  § 16 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. ...
 • 14a)  Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách ...
 • 16)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 17)  Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
 • 18)  § 24 ods.1 písm. a), § 135 až 149 a § 152 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ...
 • 19)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
 • 20)  Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
 • 20a)  § 56 Obchodného zákonníka.
 • 20b)  § 2 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb.o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
 • 20c)  Čl. 4 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
 • 21)  § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 22)  § 6 a 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.
 • 23)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 23a)  Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných ...
 • 24)  § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24a)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave ...
 • 24b)  Napríklad zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších ...
 • 24c)  Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 881/92 z 26. marca 1992 o prístupe na trh v preprave tovaru cestnou dopravou ...
 • 24d)  Príloha II nariadenia Rady (EHS) č. 881/92 z 26. marca 1992 o prístupe na trh v preprave tovaru cestnou ...
 • 24e)  Čl. 3a, 5 až 9 nariadenia Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre medzinárodnú ...
 • 24f)  § 21 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 24g)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3916/90 z 21. decembra 1990 o opatreniach prijatých v prípade krízy na trhu ...
 • 25)  § 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Čl. 119 písm. n) a čl. 120 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 27)  Európska konferencia ministrov dopravy CEMT/ECMT.
 • 27a)  § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. ...
 • 28)  § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 28a)  Nariadenie Rady (ES) č. 12/98 z 11. decembra 1997, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia, ...
 • 28b)  § 23 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 30)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 84 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 32)  § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 33)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore