Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 165/2009 účinný od 01.06.2009


Platnosť od: 12.05.2009
Účinnosť od: 01.06.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD23 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 165/2009 účinný od 01.06.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 165/2009 s účinnosťou od 01.06.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...

1.

V § 2 sa vypúšťa odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.

2.

V § 6 ods. 5 sa slovo „Komisia“ nahrádza slovami „Európska komisia (ďalej len „Komisia“)“. ...

3.

V § 9 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa koncentrácie, okrem § 10 ods. 9, sa vzťahujú aj na ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

4.

V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „1 200 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „46 000 000 eur“ ...

5.

V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „500 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „19 000 000 eur“ a ...

6.

V § 10 odseky 9 a 10 znejú:

„(9) Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Napríklad § 114 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

7.

V § 10 ods. 11 sa za slová „podľa osobitného predpisu14) účastníci koncentrácie spoločne,“ ...

8.

V § 10 ods. 12 sa za slová „odseku 9“ vkladajú slová „alebo 10“.

9.

V § 10 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

„(16) Rovnako nie je zákazom podľa odseku 14 dotknuté uskutočnenie ponuky na prevzatie alebo uskutočnenie ...

Doterajšie odseky 16 a 17 sa označujú ako odseky 17 a 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v ...

10.

V § 10 ods. 18 sa slová „odsekov 14 až 16“ nahrádzajú slovami „odsekov 14, 15 a 17“.

11.

V § 38 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“ a slová „10 000 000 Sk“ ...

12.

V § 38 ods. 2 sa slová „podľa § 10 ods. 16“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. 17“.

13.

V § 38 ods. 3 sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 000 eur“.

14.

V § 38 ods. 5 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 % z obratu podľa § 10 ods. 3 ...

15.

V § 38 ods. 6 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur“.

16.

V § 38 ods. 11 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ako prvý z vlastného podnetu ...

17.

Za § 44a sa vkladá § 44b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44b Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2009 (1) Právne vzťahy vzniknuté ...

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

1.

V § 6 písmeno a) znie:

„a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,“. ...

2.

§ 9 ods. 1 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
spracovanie dreva vrátane biotechnológií.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore