Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 165/2003 účinný od 01.01.2004


Platnosť od: 21.05.2003
Účinnosť od: 01.01.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD130 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 165/2003 účinný od 01.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 165/2003 s účinnosťou od 01.01.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Do vkladov podľa odseku 2 písm. a) sa nezapočítavajú poplatky za uzavretie zmluvy o stavebnom ...

2.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pre účely tohto zákona“.

3.

V § 2 ods. 2 prvá veta znie:

„Stavebné sporenie môže vykonávať len banka,1) ktorej predmetom činnosti je stavebné sporenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

4.

V § 2 ods. 3 sa slová „V povolení pôsobiť ako banka“ nahrádzajú slovami „V bankovom povolení“ ...

5.

V § 2 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) investovanie na vlastný účet do hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

7.

§ 3 sa vypúšťa.

8.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Na účely štátneho dozoru podľa odseku 1 je stavebná sporiteľňa povinná predložiť ministerstvu ...

9.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na výkon štátneho dozoru podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,3a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej ...

10.

V § 6 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo „poskytovať“ nahrádza slovom „predkladať“.

11.

V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
dátum vzniku a dátum zániku nároku na poskytnutie štátnej prémie,“.

12.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa za slovo „vyhlásenie“ vkladajú slová „stavebného sporiteľa“.

13.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak ministerstvo zistí, že stavebný sporiteľ si uplatnil nárok na štátnu prémiu z viacerých ...

14.

§ 7 znie:

„§ 7 (1) Stavebné sporenie vykonáva stavebná sporiteľňa na základe ňou vydaných zásad schválených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

„3b) § 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 3c) § 3a zákona č. ...

15.

V § 8 ods. 1 sa za slovo „zmluvy“ vkladajú slová „o stavebnom sporení“ a vypúšťajú sa ...

16.

V § 8 ods. 5 sa v úvodnej vete slová „s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom“ ...

17.

V § 8 ods. 6 sa slová „Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, s ktorou“ nahrádzajú ...

18.

V § 8 ods. 7 sa slová „Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, s ktorou“ nahrádzajú ...

19.

V § 8 ods. 8 sa slová „Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, s ktorou“ nahrádzajú ...

20.

V § 9 ods. 1 sa slovo „návratnosti“ nahrádza slovom „poskytnutia“.

21.

V § 10 ods. 3 sa číslo „20“ nahrádza číslom „15“ a na konci sa pripájajú slová „vložených ...

22.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na ...

23.

V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Stavebný sporiteľ môže práva zo zmluvy o stavebnom sporení previesť alebo spojiť s právami ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

„3d)
§ 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.

24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.Zákon č. ...

25.

§ 10 odsek 6 znie:

„(6) Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy o stavebnom sporení a stavebný ...

26.

V § 10b ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) plnenie podmienok poskytovania štátnej prémie, iba ak stavebná sporiteľňa preukáže, že ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
§ 374 Obchodného zákonníka.“.

27.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa citácia „§ 36b, 36c a 36h zákona č. 21/1992 Zb. ...

28.

V § 12 ods. 1 písm. b) sa slová „zo zmlúv stavebného sporenia“ nahrádzajú slovami „zo zmlúv ...

29.

Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý znie:

„§13d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2003 (1) Stavebné sporiteľne sú ...

„16) § 163 ods. 1 a 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 25 ods. 1 písm. a) sa slová „právnickej osoby oprávnenej organizovať obchody s cennými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 66 sa vypúšťajú slová „a § 16 až 18a".

3.

V § 74 ods. 2 za slovom „predpisu" sa spojka „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:

„66a) § 16 až 18b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších ...

4.

V § 84 odsek 2 znie:

„(2) Štátnym príspevkom sa rozumie percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby ...

5.

V § 85 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za ...

6.

Za § 122 sa vkladá § 122a, ktorý znie:

„§ 122a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2003 Právne vzťahy vzniknuté ...

ČI. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

ČI. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2003 okrem ustanovení čl. I § 10 ods. 3 a 6, ktoré nadobúdajú ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore