Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 165/2003 účinný od 01.01.2004

Platnosť od: 21.05.2003
Účinnosť od: 01.01.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD130DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 165/2003 účinný od 01.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 165/2003 s účinnosťou od 01.01.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Do vkladov podľa odseku 2 písm. a) sa nezapočítavajú poplatky za uzavretie zmluvy o stavebnom ...

2.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pre účely tohto zákona“.

3.

V § 2 ods. 2 prvá veta znie:

„Stavebné sporenie môže vykonávať len banka,1) ktorej predmetom činnosti je stavebné sporenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

4.

V § 2 ods. 3 sa slová „V povolení pôsobiť ako banka“ nahrádzajú slovami „V bankovom povolení“ ...

5.

V § 2 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) investovanie na vlastný účet do hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

7.

§ 3 sa vypúšťa.

8.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Na účely štátneho dozoru podľa odseku 1 je stavebná sporiteľňa povinná predložiť ministerstvu ...

9.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na výkon štátneho dozoru podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,3a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej ...

10.

V § 6 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo „poskytovať“ nahrádza slovom „predkladať“.

11.

V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
dátum vzniku a dátum zániku nároku na poskytnutie štátnej prémie,“.

12.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa za slovo „vyhlásenie“ vkladajú slová „stavebného sporiteľa“.

13.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak ministerstvo zistí, že stavebný sporiteľ si uplatnil nárok na štátnu prémiu z viacerých ...

14.

§ 7 znie:

„§ 7 (1) Stavebné sporenie vykonáva stavebná sporiteľňa na základe ňou vydaných zásad schválených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

„3b) § 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 3c) § 3a zákona č. ...

15.

V § 8 ods. 1 sa za slovo „zmluvy“ vkladajú slová „o stavebnom sporení“ a vypúšťajú sa ...

16.

V § 8 ods. 5 sa v úvodnej vete slová „s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom“ ...

17.

V § 8 ods. 6 sa slová „Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, s ktorou“ nahrádzajú ...

18.

V § 8 ods. 7 sa slová „Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, s ktorou“ nahrádzajú ...

19.

V § 8 ods. 8 sa slová „Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, s ktorou“ nahrádzajú ...

20.

V § 9 ods. 1 sa slovo „návratnosti“ nahrádza slovom „poskytnutia“.

21.

V § 10 ods. 3 sa číslo „20“ nahrádza číslom „15“ a na konci sa pripájajú slová „vložených ...

22.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na ...

23.

V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Stavebný sporiteľ môže práva zo zmluvy o stavebnom sporení previesť alebo spojiť s právami ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

„3d)
§ 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.

24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.Zákon č. ...

25.

§ 10 odsek 6 znie:

„(6) Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy o stavebnom sporení a stavebný ...

26.

V § 10b ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) plnenie podmienok poskytovania štátnej prémie, iba ak stavebná sporiteľňa preukáže, že ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
§ 374 Obchodného zákonníka.“.

27.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa citácia „§ 36b, 36c a 36h zákona č. 21/1992 Zb. ...

28.

V § 12 ods. 1 písm. b) sa slová „zo zmlúv stavebného sporenia“ nahrádzajú slovami „zo zmlúv ...

29.

Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý znie:

„§13d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2003 (1) Stavebné sporiteľne sú ...

„16) § 163 ods. 1 a 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 25 ods. 1 písm. a) sa slová „právnickej osoby oprávnenej organizovať obchody s cennými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 66 sa vypúšťajú slová „a § 16 až 18a".

3.

V § 74 ods. 2 za slovom „predpisu" sa spojka „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:

„66a) § 16 až 18b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších ...

4.

V § 84 odsek 2 znie:

„(2) Štátnym príspevkom sa rozumie percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby ...

5.

V § 85 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za ...

6.

Za § 122 sa vkladá § 122a, ktorý znie:

„§ 122a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2003 Právne vzťahy vzniknuté ...

ČI. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

ČI. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2003 okrem ustanovení čl. I § 10 ods. 3 a 6, ktoré nadobúdajú ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore