Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach 164/2008 účinný od 01.02.2010


Platnosť od: 15.05.2008
Účinnosť od: 01.02.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD56 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach 164/2008 účinný od 01.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 164/2008 s účinnosťou od 01.02.2010 na základe 9/2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona ...

1.

V celom texte zákona sa slová „plnenie úloh štátnej správy“ v súvislosti s kontrolnou pôsobnosťou Úradu ...

2.

§ 1 znie:

„§ 1 (1) Kontrolu plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy vykonávajú a) Úrad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

3.

V § 2 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Úrad vlády na základe rozhodnutia vlády vykonáva podľa tohto zákona kontrolu využívania a efektívnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných ...

4.

V § 2 sa za doterajší odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na účely tohto zákona sa fondmi Európskeho spoločenstva rozumie Európsky fond regionálneho rozvoja,1c) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c až 1h znejú:

„1c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

5.

§ 2a znie:

„§ 2a (1) Efektívnosť štátnej správy predstavuje plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy na ...

6.

V § 3 písmeno c) znie:

„c)
orgány územnej samosprávy pri plnení úloh štátnej správy.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce ...

7.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Úrad vlády spolupracuje s orgánmi štátnej správy6) a koordinuje kontrolnú činnosť podľa tohto zákona. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z., zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch ...

8.

V § 4 ods. 2 sa v prvej vete za slová „vykonávajúcich kontrolnú činnosť“ vkladajú slová „podľa tohto ...

9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

„7) Zákon č. 515/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 ...

10.

V § 5 sa slová „Rade obrany štátu“ nahrádzajú slovami „Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Čl. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...

11.

V § 6 ods. 1 písm. c) sa odkaz 6 nahrádza odkazom 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade ...

13.

§ 7 znie:

„§ 7 (1) Orgány kontroly sú povinné vytvoriť v rámci svojej pôsobnosti organizačné a personálne podmienky ...

14.

V § 8 ods. 2 sa za slovom „Orgány“ vypúšťajú slová „miestnej a“.

15.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Kontrolnou činnosťou sa zisťuje a) stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými ...

16.

V § 9 ods. 2 sa za slovom „účelnosť“ vypúšťa čiarka a vkladá slovo „a“, a vypúšťajú sa slová „a hospodárnosť“. ...

17.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Kontrolu vykonávajú zamestnanci orgánu kontroly (ďalej len „pracovníci kontroly“) na základe písomného ...

18.

V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Písomné poverenie na vykonanie kontroly spravidla obsahuje a) označenie orgánu kontroly, b) označenie ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

19.

V § 9 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12.

20.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „najneskôr do začatia kontroly,“ a slová „príslušnému orgánu kontroly“ ...

21.

V § 10 ods. 2 sa slovo „môžu“ nahrádza slovami „môže vedúci kontrolovaného subjektu“ a za slovo „námietky“ ...

22.

V § 10 ods. 3 sa za slová „prizvané osoby,“ vkladajú slová „ktorí oznámili vedúcemu orgánu kontroly ...

23.

V § 10 ods. 4 sa slová „alebo ním určený vedúci pracovník kontroly“ nahrádzajú slovami „alebo ním splnomocnený ...

24.

V § 11 ods. 1 a 2 sa v úvodnej vete slová „pri výkone kontroly“ nahrádzajú slovami „v súvislosti s výkonom ...

25.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „predmet štátneho a služobného tajomstva je potrebné dodržať postup ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Zákon č. 215/2007 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

26.

V § 11 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) na účely dokumentácie k protokolu o výsledku kontroly vyhotovovať fotokópie odobratých materiálov,“. ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

27.

V § 11 ods. 1 písm. e) druhá veta znie: „Od právnických osôb a od fyzických osôb možno vyžadovať súčinnosť ...

28.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, za slovo „účel“ sa vkladajú slová „a dobu trvania“, ...

29.

V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „tieto veci“ nahrádzajú slovami „odobraté materiály“ .

30.

V § 11 ods. 2 písmená c) až e) znejú:

„c) oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) Napríklad zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej ...

31.

V § 11 ods. 2 písm. f) sa slovo „oznámiť“ nahrádza slovom „zdôvodniť“ a slová „zodpovedným zamestnancom“ ...

32.

V § 11 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) prerokovať protokol o výsledku kontroly vrátane jeho súčastí, priebežného protokolu, čiastkového ...

33.

V § 11 ods. 2 písm. h) sa za slová „príčin ich vzniku“ vkladá čiarka a slová „a v určenej lehote predložil ...

34.

V § 11 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) odovzdať vedúcemu kontrolovaného subjektu protokol o výsledku kontroly, priebežný protokol, čiastkový ...

35.

V § 11 ods. 2 písm. k) sa slová „štátnom a služobnom tajomstve16)“ nahrádzajú slovami „utajovaných skutočnostiach ...

36.

V § 11 ods. 3 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Na pracovníkov kontroly pri výkone vnútornej kontroly ...

37.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Vedúci kontrolovaného subjektu je oprávnený počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku kontrolným ...

38.

V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný orgánu kontroly poskytnúť požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

39.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný a) oboznámiť pracovníkov kontroly a prizvané osoby s ...

41.

V § 12 ods. 5 sa slová „Kontrolovaný subjekt“ nahrádzajú slovami „Vedúci kontrolovaného subjektu“.

42.

Nadpis pod § 13 znie: „Výsledné materiály z vykonanej kontroly“.

43.

V § 13 odsek 1 znie:

„(1) O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú pracovníci kontroly protokol, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Napríklad čl. 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach ...

44.

V § 13 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Pri kontrole, ktorej predmet je osobitý alebo náročný a vyžaduje a) zaznamenať stav predmetu kontroly ...

45.

V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam a ďalšie písomnosti a materiály ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

46.

V § 13 ods. 6 sa v prvej vete slová „kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov“ nahrádzajú ...

47.

V § 13 ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

48.

V § 13 ods. 6 písm. c) sa za slovo „príčin“ vkladajú slová „a uplatnení právnej zodpovednosti“.

49.

V § 13 ods. 7 sa vypúšťa slovo „len“.

50.

V § 13 odsek 8 znie:

„(8) Kontrola je skončená prerokovaním protokolu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa ...

51.

Nadpis pod § 14 znie: „Súčinnosť“.

52.

V § 14 ods. 1 sa slová „v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone kontrolnej činnosti“ nahrádzajú slovami ...

53.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby, v ktorých je ...

54.

§ 15 znie:

„§ 15 Ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly, na jej vykonanie môže orgán kontroly prizvať zamestnancov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19)
§ 137 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

55.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Poriadková pokuta (1) Kontrolovanému subjektu, ktorý neplní povinnosti podľa tohto zákona a tým ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

56.

V § 17 sa dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Začaté konanie o uložení poriadkovej pokuty do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokončí orgán ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore