Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach 164/2008 účinný od 01.02.2010

Platnosť od: 15.05.2008
Účinnosť od: 01.02.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD56DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach 164/2008 účinný od 01.02.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 164/2008 s účinnosťou od 01.02.2010 na základe 9/2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona ...

1.

V celom texte zákona sa slová „plnenie úloh štátnej správy“ v súvislosti s kontrolnou pôsobnosťou Úradu ...

2.

§ 1 znie:

„§ 1 (1) Kontrolu plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy vykonávajú a) Úrad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

3.

V § 2 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Úrad vlády na základe rozhodnutia vlády vykonáva podľa tohto zákona kontrolu využívania a efektívnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných ...

4.

V § 2 sa za doterajší odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na účely tohto zákona sa fondmi Európskeho spoločenstva rozumie Európsky fond regionálneho rozvoja,1c) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c až 1h znejú:

„1c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

5.

§ 2a znie:

„§ 2a (1) Efektívnosť štátnej správy predstavuje plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy na ...

6.

V § 3 písmeno c) znie:

„c)
orgány územnej samosprávy pri plnení úloh štátnej správy.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce ...

7.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Úrad vlády spolupracuje s orgánmi štátnej správy6) a koordinuje kontrolnú činnosť podľa tohto zákona. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z., zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch ...

8.

V § 4 ods. 2 sa v prvej vete za slová „vykonávajúcich kontrolnú činnosť“ vkladajú slová „podľa tohto ...

9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

„7) Zákon č. 515/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 ...

10.

V § 5 sa slová „Rade obrany štátu“ nahrádzajú slovami „Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Čl. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...

11.

V § 6 ods. 1 písm. c) sa odkaz 6 nahrádza odkazom 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade ...

13.

§ 7 znie:

„§ 7 (1) Orgány kontroly sú povinné vytvoriť v rámci svojej pôsobnosti organizačné a personálne podmienky ...

14.

V § 8 ods. 2 sa za slovom „Orgány“ vypúšťajú slová „miestnej a“.

15.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Kontrolnou činnosťou sa zisťuje a) stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými ...

16.

V § 9 ods. 2 sa za slovom „účelnosť“ vypúšťa čiarka a vkladá slovo „a“, a vypúšťajú sa slová „a hospodárnosť“. ...

17.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Kontrolu vykonávajú zamestnanci orgánu kontroly (ďalej len „pracovníci kontroly“) na základe písomného ...

18.

V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Písomné poverenie na vykonanie kontroly spravidla obsahuje a) označenie orgánu kontroly, b) označenie ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

19.

V § 9 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12.

20.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „najneskôr do začatia kontroly,“ a slová „príslušnému orgánu kontroly“ ...

21.

V § 10 ods. 2 sa slovo „môžu“ nahrádza slovami „môže vedúci kontrolovaného subjektu“ a za slovo „námietky“ ...

22.

V § 10 ods. 3 sa za slová „prizvané osoby,“ vkladajú slová „ktorí oznámili vedúcemu orgánu kontroly ...

23.

V § 10 ods. 4 sa slová „alebo ním určený vedúci pracovník kontroly“ nahrádzajú slovami „alebo ním splnomocnený ...

24.

V § 11 ods. 1 a 2 sa v úvodnej vete slová „pri výkone kontroly“ nahrádzajú slovami „v súvislosti s výkonom ...

25.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „predmet štátneho a služobného tajomstva je potrebné dodržať postup ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Zákon č. 215/2007 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

26.

V § 11 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) na účely dokumentácie k protokolu o výsledku kontroly vyhotovovať fotokópie odobratých materiálov,“. ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

27.

V § 11 ods. 1 písm. e) druhá veta znie: „Od právnických osôb a od fyzických osôb možno vyžadovať súčinnosť ...

28.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, za slovo „účel“ sa vkladajú slová „a dobu trvania“, ...

29.

V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „tieto veci“ nahrádzajú slovami „odobraté materiály“ .

30.

V § 11 ods. 2 písmená c) až e) znejú:

„c) oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) Napríklad zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej ...

31.

V § 11 ods. 2 písm. f) sa slovo „oznámiť“ nahrádza slovom „zdôvodniť“ a slová „zodpovedným zamestnancom“ ...

32.

V § 11 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) prerokovať protokol o výsledku kontroly vrátane jeho súčastí, priebežného protokolu, čiastkového ...

33.

V § 11 ods. 2 písm. h) sa za slová „príčin ich vzniku“ vkladá čiarka a slová „a v určenej lehote predložil ...

34.

V § 11 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) odovzdať vedúcemu kontrolovaného subjektu protokol o výsledku kontroly, priebežný protokol, čiastkový ...

35.

V § 11 ods. 2 písm. k) sa slová „štátnom a služobnom tajomstve16)“ nahrádzajú slovami „utajovaných skutočnostiach ...

36.

V § 11 ods. 3 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Na pracovníkov kontroly pri výkone vnútornej kontroly ...

37.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Vedúci kontrolovaného subjektu je oprávnený počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku kontrolným ...

38.

V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný orgánu kontroly poskytnúť požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

39.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný a) oboznámiť pracovníkov kontroly a prizvané osoby s ...

41.

V § 12 ods. 5 sa slová „Kontrolovaný subjekt“ nahrádzajú slovami „Vedúci kontrolovaného subjektu“.

42.

Nadpis pod § 13 znie: „Výsledné materiály z vykonanej kontroly“.

43.

V § 13 odsek 1 znie:

„(1) O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú pracovníci kontroly protokol, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Napríklad čl. 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach ...

44.

V § 13 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Pri kontrole, ktorej predmet je osobitý alebo náročný a vyžaduje a) zaznamenať stav predmetu kontroly ...

45.

V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam a ďalšie písomnosti a materiály ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

46.

V § 13 ods. 6 sa v prvej vete slová „kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov“ nahrádzajú ...

47.

V § 13 ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

48.

V § 13 ods. 6 písm. c) sa za slovo „príčin“ vkladajú slová „a uplatnení právnej zodpovednosti“.

49.

V § 13 ods. 7 sa vypúšťa slovo „len“.

50.

V § 13 odsek 8 znie:

„(8) Kontrola je skončená prerokovaním protokolu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa ...

51.

Nadpis pod § 14 znie: „Súčinnosť“.

52.

V § 14 ods. 1 sa slová „v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone kontrolnej činnosti“ nahrádzajú slovami ...

53.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby, v ktorých je ...

54.

§ 15 znie:

„§ 15 Ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly, na jej vykonanie môže orgán kontroly prizvať zamestnancov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19)
§ 137 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

55.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Poriadková pokuta (1) Kontrolovanému subjektu, ktorý neplní povinnosti podľa tohto zákona a tým ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

56.

V § 17 sa dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Začaté konanie o uložení poriadkovej pokuty do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokončí orgán ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore