Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov 164/1992 účinný od 15.04.1992 do 31.12.1997


Platnosť od: 15.04.1992
Účinnosť od: 15.04.1992
Účinnosť do: 31.12.1997
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov 164/1992 účinný od 15.04.1992 do 31.12.1997
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 164/1992 s účinnosťou od 15.04.1992

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Čl. I

Branný zákon č. 92/1949 Zb. (úplné znenie č. 309/1990 Zb.) v znení zákona č. 227/1991 Zb. sa ...

1.

V § 1 ods. 4 sa v druhej vete slová „príslušníci Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú ...

2.

Odkaz 1) uvedený v poznámke pod čiarou znie:

„1)
Zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície.“.

3.

V § 2 ods. 1 sa slová „osoby podliehajúce brannej povinnosti, ktoré sa podrobujú brannej výchove,“ ...

4.

V § 5 ods. 4 znie:

„(4) Osobný rozsah brannej povinnosti môže byť upravený ústavným činiteľom Českej a Slovenskej ...

5.

V § 9 sa vypúšťa odsek 3 včítane odkazu 2) uvedeného v poznámke pod čiarou.

6.

V § 10 doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4, ...

„(4) Od povinnosti ustanoviť sa na odvod sú oslobodené osoby a) bez končatiny, b) nevidomé, c) hluchonemé, ...

7.

V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Skutočnosti uvedené v odseku 4 sa zisťujú pri zápise (§ 15). Náčelník okresnej vojenskej ...

8.

V § 11 ods. 3 sa slová „česko-slovenské štátne občianstvo“ nahrádzajú slovami „štátne ...

9.

V § 14 ods. 1 sa pripájajú štvrtá a piata veta, ktoré znejú: „Povolenie na dobrovoľný vstup ...

10.

V § 14 ods. 4 znie:

„(4) Osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, môžu ...

11.

V § 15 ods. 4 znie:

„(4) Na vykonávanie pravidelných odvodov sa zriaďujú na okresných vojenských správach okresné ...

12.

V § 15 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 10, ktoré znejú:

„(5) Na odvodnom konaní môžu byť prítomní tiež zástupcovia orgánov obcí, z ktorých sa branci ...

13.

Odkaz 3) uvedený v poznámke pod čiarou sa označuje ako odkaz 2).

14.

V § 16 sa za odsek 2 dopĺňajú nové odseky 3 až 10, ktoré znejú:

„(3) Okresné vojenské správy zapisujú na pravidelný odvod každoročne občanov, ktorí do 31. ...

15.

V § 17 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „a nariadením vydaným vládou Českej a Slovenskej ...

16.

V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) O mimoriadnych odvodoch platia obdobne ustanovenia o pravidelných odvodoch. Ak sa nariaďujú ...

17.

V § 17 doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3 a na konci sa pripája táto veta: „O dobrovoľných ...

18.

V § 18 ods. 3 znie:

„(3) Preskúšanie nariaďujú orgány nadriadené okresným vojenským správam, a) ak je podozrenie, ...

19.

V § 18 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Ak sa vedie trestné konanie pre podozrenie, že odvodné rozhodnutie, podľa ktorého branec ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.

20.

§ 19 včítane nadpisu znie:

„§ 19 Náklady spojené so zápisom, odvodom a preskúšaním (1) Brancovi sa pri použití verejných ...

21.

V § 21 nadpis znie: „Začiatok, koniec a oslobodenie od služobnej povinnosti“.

22.

V § 21 ods. 4 včítane odkazu znie:

„(4) Od služobnej povinnosti sú oslobodené osoby, ktoré podali vyhlásenie o odmietnutí základnej ...

23.

V § 22 ods. 1 písm. c) sa za slovo „sa“ vkladajú slová „na základe prieskumného konania“. ...

24.

V § 22 sa vypúšťa odsek 2 a odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

25.

§ 23 včítane nadpisu znie:

„§ 23 Prieskumné konanie (1) Prieskumným konaním sa zisťuje zdravotná schopnosť alebo neschopnosť ...

26.

Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý včítane nadpisu znie:

„§ 23a Úľavy zo služobnej povinnosti (1) Prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ...

27.

V § 24 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Dočasné úľavy zo služobnej povinnosti“.

28.

V § 24 ods. 1 sa dopĺňa veta, ktorá znie: „Obdobne sa postupuje pri zvolení do platenej funkcie ...

29.

§ 26 včítane nadpisu znie:

„§ 26 Oslobodenie od služobnej povinnosti príslušníkov Federálneho policajného zboru, Polície ...

30.

V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Doba trvania základnej služby a) absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili vysokoškolské ...

31.

V § 27 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.

32.

Za § 28 sa vkladá nový § 28a, ktorý včítane nadpisu znie:

„§ 28a Započítanie základnej (náhradnej) služby Osobám, ktoré už slúžili vo vojsku a boli ...

33.

V § 30 ods. 3 druhá veta znie: „Proti tomuto rozhodnutiu nie je opravný prostriedok.“.

34.

§ 36 včítane nadpisu znie:

„§ 36 Trvalá dovolenka (1) Vojakmi na trvalej dovolenke sú vojaci, ktorí boli zo základnej (náhradnej) ...

35.

Za § 36 sa vkladá nový § 36a, ktorý včítane nadpisu znie:

„§ 36a Odpustenie zvyšku základnej (náhradnej) služby (1) Vojakom prepusteným na trvalú dovolenku ...

36.

§ 37 včítane nadpisu znie:

„§ 37 Ďalšia služba (1) Vojakom, ktorí vykonali základnú službu, možno na ich žiadosť povoliť, ...

37.

Za § 37 sa vkladá nový § 37a, ktorý včítane nadpisu znie:

„§ 37a Náhrada nákladov (1) Vojaci v ďalšej službe, ktorí sú na vlastnú žiadosť alebo z ...

38.

V § 39 ods. 3 znie:

„(3) Vojaci v zálohe sa povolávajú spravidla na štyri pravidelné cvičenia po troch alebo štyroch ...

39.

V § 39 ods. 5 znie:

„(5) Vojaci v zálohe, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, sa nepovolávajú po túto dobu ...

40.

V § 39 ods. 6 sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Dobrovoľné cvičenia sa nezapočítavajú ...

41.

V § 39 sa za odsek 7 dopĺňajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Vojakom v zálohe môže na ich žiadosť okresná vojenská správa povoliť odklad vykonania ...

42.

§ 40 včítane nadpisu znie:

„§ 40 Nahrádzanie zameškanej základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia (1) Vojaci ...

43.

V § 41 písm. b) sa slová „a osobami podliehajúcimi brannej povinnosti, ktoré sa podrobujú brannej ...

44.

§ 45 včítane nadpisu znie:

„§ 45 Rozsah povolania (1) Osobnými úkonmi pre potreby ozbrojených síl sa rozumie činnosť vojakov ...

45.

V § 46 ods. 2 prvej vete sa slová, „ako i osoby podliehajúce brannej povinnosti, ktoré sa podrobujú ...

46.

V § 46 sa odsek 3 vypúšťa a odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

47.

V § 49 ods. 1 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Toto ustanovenie sa nevzťahuje na osoby uvedené ...

48.

V § 50 ods. 2 a 3 znejú:

„(2) Zamestnávatelia môžu požiadať o oslobodenie od povinnosti mimoriadnej služby pre svojich ...

49.

V § 50 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Oslobodenie možno obmedziť na určitú dobu. Rozhodnutie, ktorým sa povolilo oslobodenie, ...

50.

§ 51 včítane nadpisu znie:

„§ 51 Ohlasovacia povinnosť a vojenská evidencia (1) Branci, vojaci a osoby, ktoré boli určené ...

51.

V § 52 ods. 2 znie:

„(2) Povolanie sa vykonáva povolávacím rozkazom, prípadne verejnou vyhláškou; pri mobilizácii ...

52.

§ 53 včítane nadpisu znie:

„§ 53 Vojenské preukazy (1) Na preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným silám a pre potreby vojenskej ...

53.

§ 54 včítane nadpisu znie:

„§ 54 Styk občanov s orgánmi vojenskej správy (1) Branci, odvedenci, vojaci na trvalej dovolenke ...

54.

§ 55 včítane nadpisu znie:

„§ 55 Cestovanie do zahraničia V dobe mimoriadnych opatrení musia mať osoby podliehajúce brannej ...

55.

V § 76 ods. 1 prvej vete sa slová „veliteľstvá vojenských okruhoch4)“ nahrádzajú slovami ...

56.

V § 76 ods. 1 sa doterajší odkaz 5) označuje ako odkaz 4).

57.

V § 76 ods. 4 sa slová „Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „Polície Českej ...

Čl. II

Záväzky na ďalšiu službu uzavreté predo dňom účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov ...

Čl. III

Zrušujú sa:

1.

§ 1 až 14, § 16 až 18, § 19 ods. 4, § 20 ods. 2 a 3, § 24 ods. 2, § 29, 30, 32 až 37, 39 a ...

2.

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1990 Zb. o zmene doby trvania základnej ...

3.

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 230/1990 Zb., ktorým sa mení a ...

Čl. IV

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore