Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 162/2018 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 14.06.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 162/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 162/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 162/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. b) piatom bode sa za slová „telekomunikačné zariadenia“ vkladajú slová „a elektronické komunikačné siete“.
2.
V § 2 sa písmeno b) dopĺňa dvadsiatym deviatym bodom až tridsiatym druhým bodom, ktoré znejú:

„29.
elektrickým vozidlom motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať,

30.
nabíjacím bodom rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla,

31.
nabíjacou stanicou jeden alebo viacero nabíjacích bodov,

32.
verejne prístupnou nabíjacou stanicou nabíjacia stanica, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný prístup všetkým používateľom; nediskriminačný prístup môže zahŕňať rôzne spôsoby autentifikácie a platby,“.

3.
V § 2 písm. c) devätnástom bode sa za slová „uskladňovanie plynu“ vkladá čiarka a slová „skvapalňovanie plynu“.
4.
V § 4 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
5.
V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

6.
V § 4 ods. 7 sa slová „a 4“ nahrádzajú slovami „alebo prevádzkujú verejne prístupnú nabíjaciu stanicu“.
7.
V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu plynu je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12 aj vtedy, ak bude prevádzkovať novú distribučnú sieť vybudovanú ako rozšírenie existujúcej distribučnej siete iného prevádzkovateľa.“.

8.
V § 9 ods. 5 sa číslo „15“ nahrádza číslom „60“.
9.
V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ak držiteľ povolenia na distribúciu elektriny alebo držiteľ povolenia na distribúciu plynu žiada o vykonanie zmeny v povolení v súvislosti s výstavbou novej distribučnej sústavy alebo novej distribučnej siete, pre ktoré sa vyžaduje vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12, je povinný pri podaní žiadosti o vykonanie zmeny preukázať aj osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12.“.

10.
V § 10 ods. 4 sa slová „a ak“ nahrádzajú čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:

„a podmienkou výstavby energetického zariadenia nie je vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12“.

11.
V § 12 ods. 14 prvej vete sa za slovami „stavebné konanie“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:

„a dokladom na pripojenie distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov plynu do distribučnej siete, ku ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberateľov plynu“.

12.
V § 15 ods. 7 druhá veta znie: „Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy má právo preniesť zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta a odovzdávacie miesta pripojené do jeho miestnej distribučnej sústavy, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku, na iný subjekt zúčtovania.“.
13.
V § 15 odsek 9 znie:

„(9)
Subjekt zúčtovania je povinný poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na výkon činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa § 37 ods. 4 v rozsahu a termínoch podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ priameho vedenia a výrobca elektriny je povinný poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na výkon činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa § 37 ods. 4 v rozsahu a termínoch podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov. Za poskytnutie údajov v určenom termíne a za správnosť a úplnosť údajov zodpovedá poskytovateľ údajov.“.

14.
V § 19 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný vypracovať prevádzkový poriadok podľa vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete vydaného úradom, pričom prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete zohľadní osobitné podmienky prevádzkovania svojej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete.“.
15.
§ 20 vrátane nadpisu znie:

㤠20
Stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike a skúška stavu núdze v elektroenergetike
(1)
Stavom núdze v elektroenergetike je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok elektriny, zmena frekvencie v sústave nad alebo pod úroveň určenú pre technické prostriedky zabezpečujúce automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 alebo prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny alebo vyradenie energetických zariadení z činnosti, alebo ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia v dôsledku
a)
mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie,42)

b)
opatrení hospodárskej mobilizácie,43)

c)
havárií na zariadeniach na výrobu, prenos a distribúciu elektriny aj mimo vymedzeného územia,

d)
ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,

e)
nevyrovnanej bilancie sústavy alebo jej časti,

f)
trestného činu terorizmu.43a)

(2)
Predchádzaním stavu núdze v elektroenergetike je súbor opatrení a postupov, vrátane obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike, ktoré sa uplatňujú, ak hrozí stav núdze v elektroenergetike.

(3)
Skúškou stavu núdze v elektroenergetike je overenie súboru opatrení a postupov, vrátane obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike, uplatňovaných pri stave núdze v elektroenergetike alebo pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike.

(4)
Obmedzujúcimi opatreniami v elektroenergetike sú:
a)
obmedzenie spotreby elektriny,

b)
prerušenie distribúcie elektriny,

c)
zmena hodnoty výkonu dodávaného výrobcom elektriny do sústavy,

d)
použitie voľných výrobných kapacít,

e)
operatívne vypnutie časti zariadenia v rozsahu nevyhnutnom na vyrovnanie výkonovej bilancie dotknutej časti sústavy,

f)
opatrenia na obnovu prenosu a distribúcie elektriny.

(5)
Stav núdze v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia po posúdení dôsledkov podľa odseku 1 vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhlásenie a odvolanie stavu núdze v elektroenergetike bezodkladne oznamuje ministerstvu. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhlasuje stav núdze v elektroenergetike pred prijatím obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike; to neplatí pri rozpade sústavy alebo hrozbe rozpadu sústavy, kedy je prevádzkovateľ prenosovej sústavy oprávnený vyhlásiť stav núdze v elektroenergetike dodatočne. Dodatočné vyhlásenie stavu núdze v elektroenergetike uskutoční prevádzkovateľ prenosovej sústavy bezodkladne po prijatí opatrení nevyhnutných na ochranu a obnovu sústavy, pričom v dodatočnom vyhlásení stavu núdze v elektroenergetike určí presný čas, v ktorom nastal stav núdze v elektroenergetike; tento čas sa považuje za čas vyhlásenia stavu núdze v elektroenergetike.

(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený vykonať skúšku stavu núdze v elektroenergetike v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy. Počas skúšky stavu núdze v elektroenergetike je možné realizovať všetky obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike podľa odseku 4. Počas skúšky stavu núdze v elektroenergetike sa neuplatňujú štandardy kvality podľa osobitného predpisu.43b) Každý účastník trhu s elektrinou je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy pri skúške stavu núdze v elektroenergetike a príprave na skúšku stavu núdze v elektroenergetike potrebnú súčinnosť a dodržiavať pokyny prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny pri skúške stavu núdze v elektroenergetike sa uskutočňuje v rozsahu podľa pravidiel trhu. Úrad zohľadní náklady na vykonanie skúšok stavu núdze v elektroenergetike v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie.

(7)
Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy; prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý požiada prevádzkovateľa prenosovej sústavy o vyhlásenie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na časti vymedzeného územia zodpovedá za spôsobenú škodu, ak neboli splnené podmienky ustanovené v odsekoch 1 až 8 na ich vyhlásenie. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a skúške stavu núdze v elektroenergetike sa nevyhlasujú, musia sa však oznámiť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou najneskôr do jednej hodiny po ich prijatí.

(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy postupuje pri prijímaní obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike tak, aby nedošlo nad nevyhnutnú mieru k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávok elektriny pre zariadenia verejnoprospešných služieb a pre odberateľov elektriny v domácnosti.

(9)
Každý účastník trhu s elektrinou je povinný podrobiť sa obmedzujúcim opatreniam v elektroenergetike počas ich prípravy a realizácie a opatreniam zameraným na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike; to neplatí pre odberateľa elektriny pripojeného do sústavy mimo vymedzeného územia. Ak bol vyhlásený stav núdze v elektroenergetike, účastník trhu s elektrinou je povinný sa podieľať na odstránení príčin a dôsledkov stavu núdze v elektroenergetike a na obnove dodávok elektriny.

(10)
Ak účastník trhu s elektrinou nedodrží obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike po ich vyhlásení alebo oznámení, má prevádzkovateľ prenosovej sústavy a pri nedodržaní obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike na časti vymedzeného územia prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo požadovať od neho náhradu škody, ktorá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy z tohto dôvodu vznikla.

(11)
Účastník trhu s elektrinou je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby jeho zariadenia spĺňali požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. d) a technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19. Požiadavky na zariadenia podľa prvej vety platia pre nové a existujúce zariadenia dotknutého účastníka trhu s elektrinou. Náklady subjektov podľa osobitného predpisu43c) vyvolané plnením týchto požiadaviek úrad zohľadní v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie.

(12)
Pri stave núdze v elektroenergetike až do jeho odvolania a v čase trvania obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike vyhlásených alebo oznámených za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. d) je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze v elektroenergetike vyhlásený alebo pre ktorý stav núdze v elektroenergetike hrozil, alebo z dôvodu realizácie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike vylúčené. Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze v elektroenergetike vyhlásený alebo pre ktorý stav núdze v elektroenergetike hrozil, alebo z dôvodu realizácie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike je vylúčené aj vtedy, ak bolo zariadenie užívateľa sústavy odpojené v dôsledku činnosti technických prostriedkov zabezpečujúcich automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19. Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny sa uskutočňuje podľa pravidiel trhu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 43a až 43c znejú:

„43a) § 140b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 316/2016 Z. z.

43b) § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z.

43c) § 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.“.

16.
V § 22 ods. 9 sa za slovo „predkladať“ vkladajú slová „návrh spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu podľa odseku 5 a“.
17.
V § 26 ods. 2 sa za slová „dimenzovanie pripojenia do prenosovej sústavy“ vkladajú slová „a kapacitu pripojenia do prenosovej sústavy“ a na konci sa pripája táto veta: „Kapacitou pripojenia do prenosovej sústavy je využiteľnosť technického dimenzovania pripojenia v každom jednotlivom mieste pripojenia do prenosovej sústavy v súlade s pravidlami trhu.“.
18.
V § 26 ods. 4 druhá veta znie: „V zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa určí hodnota rezervovanej kapacity.“.
19.
V § 26 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

„(15)
Zmluvou o poskytovaní údajov sa účastník trhu s elektrinou zaväzuje poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu a termínoch podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sa zaväzuje údaje spracúvať spôsobom podľa pravidiel trhu a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.

20.
V § 26 ods. 16 sa slová „až 14“ nahrádzajú slovami „až 15“.
21.
V § 28 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
zabezpečovať v súlade s medzinárodnými záväzkami regulačnú elektrinu pri havarijnej výpomoci, regulačnú elektrinu v systéme spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a za podmienok ustanovených osobitným predpisom53a) redispečing a protiobchod,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a) Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2015).“.

22.
V § 28 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
raz za dva roky vypracúvať plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ďalej len „desaťročný plán rozvoja sústavy“) a predložiť ho ministerstvu a úradu do 30. apríla druhého kalendárneho roka, v ktorom sa plní príslušný desaťročný plán rozvoja sústavy, spolu so správou o plnení desaťročného plánu rozvoja sústavy,“.

23.
V § 31 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na základe trhových postupov“.
24.
V § 31 ods. 2 písm. t) sa za slovo „hodín“ vkladajú slová „a pri operatívnom vypnutí časti zariadení potrebných na prevádzkovanie distribučnej sústavy pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike, stave núdze v elektroenergetike a vykonaní skúšky stavu núdze v elektroenergetike“.
25.
V § 31 ods. 3 písm. g) sa za slová „organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou“ vkladajú slová „a dodávateľovi elektriny, ktorý zabezpečuje prístup a distribúciu elektriny do daného odberného miesta“ a za slovo „aj“ sa vkladajú slová „poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou“.
26.
V § 32 ods. 6 tretej vete sa slová „vydaní predchádzajúceho súhlasu podľa tohto odseku do troch týždňov“ nahrádzajú slovami „predchádzajúcom súhlase podľa tohto odseku do 21 dní“.
27.
V § 34 ods. 2 písm. f) treťom bode a § 69 ods. 2 písm. a) treťom bode sa slová „osobitného predpisu65)“ nahrádzajú slovami „vzorových obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 65 sa vypúšťa.

28.
V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j)
uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na existujúcom odbernom mieste,

k)
v žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy uviesť informáciu o pripojení nabíjacej stanice, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na novom odbernom mieste.“.

29.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Odberateľ elektriny, ktorý uzavrel zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny, ktorý je právnickou osobou, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, nie je partnerom verejného sektora z dôvodu prijímania plnenia zo zmluvy o dodávke elektriny; tým nie je dotknutá jeho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora z iných dôvodov.14a)“.

30.
V § 47 ods. 4 sa za slová „vstupného bodu“ vkladá slovo „alebo“.
31.
V § 47 ods. 6 sa slovo „prepravnou“ nahrádza slovom „uskladňovacou“.
32.
V § 49 ods. 3 sa číslo „30“ nahrádza číslom „42“.
33.
V § 49 ods. 7 písm. b) sa slová „prístup účastníkovi trhu s plynom“ nahrádzajú slovami „účastníkovi trhu s plynom pripojenému k prepravnej sieti prístup“.
34.
V § 49 odseky 8 a 9 znejú:

„(8)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže do prepravnej siete pripojiť odberné plynové zariadenie, plynárenské zariadenie, priamy plynovod, zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnú sieť prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, len vtedy, ak ho na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete nie je možné pripojiť do distribučnej siete z dôvodov podľa odseku 9.

(9)
Na účel posúdenia žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, do prepravnej siete prevádzkovateľ prepravnej siete požiada prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, o vyjadrenie, či
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sieť,

b)
súčasná distribučná sieť je využitá a je schopná v aktuálnom stave alebo po vykonaní dodatočných opatrení na jej úpravu pokryť predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete,

c)
sa v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučná sieť a či táto pokryje predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete v primeranom čase.“.

35.
V § 52 ods. 13 sa slová „troch týždňov“ nahrádzajú slovami „21 dní“.
36.
V § 63 ods. 5 sa vypúšťajú na dvoch miestach slová „treťou osobou“.
37.
V § 64 ods. 6 písmeno h) znie:

„h)
zabezpečiť meranie distribuovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a predkladať namerané údaje alebo údaje určené na základe typového diagramu dodávky účastníkovi trhu s plynom, s ktorým je uzatvorená zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu na danom odbernom mieste v objemovej jednotke a energetickej jednotke, v lehotách ustanovených v § 17 ods. 12, § 76 ods. 2 alebo pravidlami trhu alebo na požiadanie účastníka trhu s plynom,“.

38.
V § 64 ods. 6 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
určiť pre odberateľa plynu typový diagram odberu plynu, ak odberateľ plynu nemá nainštalované zariadenie na priebehové meranie plynu; prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný oznámiť dodávateľovi plynu, ktorý zabezpečuje prístup a distribúciu plynu do daného odberného miesta, určený typový diagram elektronicky do troch pracovných dní odo dňa, keď o to dodávateľ plynu požiadal,“.

Doterajšie písmená i) až n) sa označujú ako písmená j) až o).

39.
V § 65 ods. 6 tretej vete sa slová „vydaní predchádzajúceho súhlasu podľa tohto odseku do troch týždňov“ nahrádzajú slovami „predchádzajúcom súhlase podľa tohto odseku do 21 dní“.
40.
V § 67 ods. 6 písmeno h) znie:

„h)
zverejňovať obchodné podmienky prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu do desiatich dní od nadobudnutia ich účinnosti,“.

41.
V § 67 ods. 6 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmená n) až s) sa označujú ako písmená m) až r).

42.
V § 67 ods. 6 písm. r) treťom bode sa v podbodoch 3 .1. a 3. 3. vypúšťajú slová „v metroch kubických“ a v podbode 3.2. slová „metroch kubických“.
43.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠67a
Oddelenie prevádzkovateľa zásobníka
(1)
Prevádzkovateľ zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, musí byť z hľadiska právnej subjektivity, organizácie a rozhodovania nezávislý od iných činností, ktoré nesúvisia s prepravou, distribúciou alebo uskladňovaním plynu.

(2)
Nezávislosť podľa odseku 1 neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa zásobníka od vlastníctva majetku vertikálne integrovaného podniku.

(3)
Nezávislosť prevádzkovateľa zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, sa zabezpečí
a)
tým, že osoby zodpovedné za riadenie zásobníka sa priamo ani nepriamo nepodieľajú na riadení činností výroby a dodávky plynu integrovaného podniku,

b)
prijatím opatrení, ktorými sa zabezpečí nezávislé konanie osôb zodpovedných za riadenie zásobníka,

c)
tým, že rozhodovacie práva, ktoré sa viažu k majetku potrebnému na prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj zásobníka, sú nezávislé od rozhodovacích práv, ktoré sa viažu k inému majetku integrovaného podniku; nevylučuje sa existencia vhodných mechanizmov, ktorými sa zabezpečí právo na ochranu majetku integrovaného podniku; integrovaný podnik môže schvaľovať ročný finančný plán prevádzkovateľa zásobníka a určiť mieru zadlženia prevádzkovateľa zásobníka; integrovaný podnik nemá právo vydávať pokyny týkajúce sa každodennej prevádzky prevádzkovateľa zásobníka ani vydávať rozhodnutia týkajúce sa výstavby alebo modernizácie zásobníka vtedy, ak rozhodnutia prevádzkovateľa zásobníka sú v súlade so schválenými ukazovateľmi finančného plánu,

d)
vytvorením programu súladu podľa odseku 4.

(4)
Prevádzkovateľ zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný vypracovať program súladu, v ktorom určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa zásobníka. Program súladu určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania prevádzkovateľa zásobníka.

(5)
Prevádzkovateľ zásobníka, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle spolu s výročnou správou61) prevádzkovateľa zásobníka zverejňovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu za predchádzajúci rok vypracovanú osobou povinnou zabezpečiť súlad podľa odseku 4. Prevádzkovateľ zásobníka uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)

(6)
Pri plnení povinností podľa odsekov 1 až 3 sa primerane použijú ustanovenia prvej a druhej časti Obchodného zákonníka.

(7)
Povinnosti podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa zásobníka, ktorý vyrába plyn len pre vlastnú spotrebu, svoje technologické potreby alebo geologické potreby a na prevádzkovateľa zásobníka, u ktorého ročná výroba plynu nepresiahne 5 % technickej kapacity zásobníka uvedenej v povolení na uskladňovanie plynu vydaného úradom. Ak prevádzkovateľ zásobníka prestal spĺňať podmienky podľa prvej vety, je povinný zabezpečiť súlad s odsekmi 1 až 5 do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Prevádzkovateľ zásobníka je povinný predkladať úradu každoročne do 31. januára informácie o ročnej výrobe plynu a o účele výroby plynu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(8)
Výnimka z povinností prevádzkovateľa zásobníka ustanovená v odseku 7 sa uplatňuje do 31. decembra 2024.“.

44.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Odberateľ plynu, ktorý uzavrel zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom plynu, ktorý je právnickou osobou, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, nie je partnerom verejného sektora z dôvodu prijímania plnenia zo zmluvy o dodávke plynu; tým nie je dotknutá jeho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora z iných dôvodov.14a)“.

45.
V § 75 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
46.
V § 75 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 2 až 10.

47.
V § 75 odsek 2 znie:

„(2)
Úrad môže udeliť výnimku pre nové významné plynárenské zariadenie z povinnosti zabezpečiť oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 50, povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a zásobníka a výnimku z regulácie podľa osobitného predpisu81) za týchto podmienok:
a)
nové významné plynárenské zariadenie zvýši hospodársku súťaž a bezpečnosť dodávky plynu,

b)
riziko spojené s výstavbou nového plynárenského zariadenia je také, že bez udelenia výnimky nie je možná jeho výstavba,

c)
nové významné plynárenské zariadenie musí vlastniť osoba, ktorá je nezávislá od prevádzkovateľa siete, v ktorého sieti bude plynárenské zariadenie vybudované,

d)
prevádzkovanie nového významného plynárenského zariadenia bude spoplatňované,

e)
prevádzkovanie nového významného plynárenského zariadenia nenaruší fungovanie trhu s plynom.“.

48.
V § 75 ods. 5 sa slová „odsekom 12“ nahrádzajú slovami „odsekom 10“.
49.
V § 75 ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ a slová „odsek 6“ sa nahrádzajú slovami „odsek 4“.
50.
V § 75 ods. 8 písm. a) sa slová „kritériá podľa odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „podmienky podľa odseku 2.
51.
V § 75 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
52.
V § 76 odsek 2 znie:

„(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný vykonať fyzický odpočet stavu počítadla určeného meradla na odbernom mieste, ktoré nie je vybavené určeným meradlom s diaľkovým odpočtom minimálne raz za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; fyzický odpočet u odberateľa plynu mimo domácnosti je povinný vykonať každoročne k 31. decembru v priebehu mesiaca december príslušného kalendárneho roka. Fyzickým odpočtom stavu počítadla určeného meradla na odbernom mieste sa rozumie aj odpočet na základe stavu počítadla určeného meradla nahláseného odberateľom plynu a odsúhlaseného prevádzkovateľom distribučnej siete. Odberateľ plynu mimo domácnosti môže každoročne nahlásiť svojmu dodávateľovi plynu alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete skutočný stav počítadla určeného meradla k 31. decembru najneskôr do piatich kalendárnych dní od skončenia kalendárneho roka. Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo použiť typové diagramy dodávky, ak nemá k dispozícii údaje o skutočnom stave počítadla určeného meradla alebo údaje o stave počítadla určeného meradla nahláseného odberateľom plynu a odsúhlaseného prevádzkovateľom distribučnej siete. Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný oznámiť dodávateľovi plynu údaje za odberné miesta odberateľov plynu mimo domácností do 10 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho roka.“.

53.
V § 76 odsek 7 znie:

„(7)
Dodávateľ plynu fakturuje dodané množstvo plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov na základe údajov oznámených prevádzkovateľom distribučnej siete podľa odseku 2 najneskôr nasledujúci kalendárny mesiac po ich oznámení prevádzkovateľom distribučnej siete. V obdobiach medzi termínmi pravidelných odčítaní skutočne nameraných údajov o dodávke plynu podľa odseku 2 dodávateľ plynu môže určiť množstvo dodaného plynu na účely vystavenia faktúry na základe typových diagramov dodávky, ak nemá k dispozícii údaje podľa stavu určeného meradla vzájomne odsúhlaseného dodávateľom plynu a odberateľom plynu. Dodávateľ plynu je povinný v každej faktúre za dodávku plynu uviesť číslo odberného miesta, pod ktorým je odberné miesto evidované u príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete.“.

54.
Poznámka pod čiarou k odkazu 87a znie:

„87a) Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25. 4. 2013) v platnom znení.
Čl. 4 ods. 3, 5 a 6 a čl. 41 ods. 1 a 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017).“.

55.
V § 88 sa odsek 2 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x)
prideľuje úlohy zverené prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podľa osobitného predpisu.87b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 87b znie:

„87b) Čl. 13 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017).
Čl. 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2017/2196.“.

56.
V § 89 ods. 1 sa slová „§ 64 ods. 6 písm. a) až d), i) až k), n)“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 6 písm. a) až d), j) až l), o)“ a slová „§ 67 ods. 6 písm. a), b), g), j), k), m) až p)“ sa nahrádzajú slovami „§ 67 ods. 6 písm. a), b), g), j), k), m) až o)“.
57.
V § 90 písm. a) sa slová „§ 64 ods. 6 písm. e) až h), l), m)“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 6 písm. e) až i), m), n)“, slová „§ 67 ods. 6 písm. c) až f), h), i), l), q) až s)“ sa nahrádzajú slovami „§ 67 ods. 6 písm. c) až f), h), i), l), p) až r)“ a za slová „§ 67 ods. 7, 9, 10“ sa vkladá čiarka a slová „§ 67a“.
58.
§ 90 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle
1.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy,

2.
vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete,

3.
vzorové obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby.“.

59.
V § 91 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slová „§ 64 ods. 6 písm. a) až d), i) až k), n)“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 6 písm. a) až d), j) až l), o)“ a slová „§ 67 ods. 6 písm. a), b), g), j), k), m) až p)“ sa nahrádzajú slovami „§ 67 ods. 6 písm. a), b), g), j), k), m) až o)“.
60.
V § 91 ods. 1 písm. c) sa za slová „§ 9“ vkladá čiarka a slová „§ 22“.
61.
V § 91 ods. 2 sa na začiatku vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:

„a)
do 10 % celkového obratu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, alebo vlastníka siete za rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k porušeniu povinností, za porušenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete alebo vlastníka siete uložených v § 15 ods. 9, 12, 17, 18, § 16, § 19 ods. 6, 8, § 28 ods. 2 písm. i) až q), x) až z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) až g), i), p) až u), w), x), z) až ac), § 28 ods. 5, § 29, 30, § 49 ods. 3 až 5, § 49 ods. 6 písm. c) až h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), b), c), f), h) až m), § 49 ods. 8 až 10, § 50 až 63, § 96 ods. 14, 16, 22,

b)
do 10 % celkového obratu vertikálne integrovaného podniku za rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k porušeniu povinností, za porušenie povinností vertikálne integrovaného podniku uložených v § 15 ods. 9, 12, 17, 18, § 16, § 19 ods. 6, 8, § 28 ods. 2 písm. i) až q), x) až z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) až g), i), p) až u), w), x), z) až ac), § 28 ods. 5, § 29, 30, 32, § 49 ods. 3 až 5, § 49 ods. 6 písm. c) až h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), c) až e), h), k) až p), § 49 ods. 8 až 10, § 50 až 63, § 65, § 67a, § 96 ods. 14, 16, 22,“.

Doterajšie písmená a) až h) sa označujú ako písmená c) až j).

62.
V § 91 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).

63.
V § 91 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
od 1 000 eur do 1 000 000 eur za porušenie povinností podľa § 18 ods. 3, § 19 ods. 7 alebo za porušenie povinností organizátora krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou alebo subjektu zúčtovania uložených v § 15 ods. 9 a 10, § 37 alebo prevádzkovateľa kombinovanej siete uložených v § 68,“.

64.
V § 91 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 64 ods. 6 písm. e) až h), l) až m)“ nahrádzajú slovami „§ 64 ods. 6 písm. e) až i), m) a n)“, slová „§ 75 ods. 12“ sa nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 10“ a za slová „§ 96 ods. 21“ sa vkladajú slová „alebo prevádzkovateľa priameho vedenia uložených v § 15 ods. 9“.
65.
V § 91 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 4 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 7“.
66.
V § 91 ods. 2 písm. g) sa za slová „výrobcu plynu uložených v“ vkladajú slová „§ 15 ods. 9,“ a slová „ § 67 ods. 6 písm. c) až f), h), i), l), q) až s)“ sa nahrádzajú slovami „§ 67 ods. 6 písm. c) až f), h), i), l), p) až r)“.
67.
V § 91 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

68.
V § 95 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
druhy, spôsob určenia a realizácie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike a opatrení zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike, podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze v elektroenergetike, podrobnosti o vyhlasovaní a oznamovaní obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike a o ich odvolaní, a kategórie osôb, ktorým nemožno prerušiť alebo obmedziť dodávku elektriny,“.

69.
V § 95 ods. 1 písm. j) sa za slovo „energiu“ vkladajú slová „podľa § 64 ods. 6 písm. h)“.
70.
V § 95 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 75 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 5“.
71.
Za § 96d sa vkladá § 96e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠96e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018
Odberateľ elektriny, ktorý má do distribučnej sústavy na existujúcom odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW, je povinný oznámiť túto skutočnosť spolu s informáciou o celkovom inštalovanom výkone nabíjacej stanice a mieste jej umiestnenia príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy
do 1. augusta 2018.“.

72.
Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28. 10. 2014).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. I bodov 37, 52, 53 a 69, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore