Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 162/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 14.06.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 162/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 162/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 162/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 písm. b) piatom bode sa za slová „telekomunikačné zariadenia“ vkladajú slová „a elektronické ...

2.

V § 2 sa písmeno b) dopĺňa dvadsiatym deviatym bodom až tridsiatym druhým bodom, ktoré znejú: ...

„29. elektrickým vozidlom motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne ...

3.

V § 2 písm. c) devätnástom bode sa za slová „uskladňovanie plynu“ vkladá čiarka a slová ...

4.

V § 4 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

5.

V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

6.

V § 4 ods. 7 sa slová „a 4“ nahrádzajú slovami „alebo prevádzkujú verejne prístupnú nabíjaciu ...

7.

V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu plynu je povinný okrem splnenia podmienok uvedených ...

8.

V § 9 ods. 5 sa číslo „15“ nahrádza číslom „60“.

9.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ak držiteľ povolenia na distribúciu elektriny alebo držiteľ povolenia na distribúciu plynu ...

10.

V § 10 ods. 4 sa slová „a ak“ nahrádzajú čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:

„a podmienkou výstavby energetického zariadenia nie je vydanie osvedčenia na výstavbu energetického ...

11.

V § 12 ods. 14 prvej vete sa za slovami „stavebné konanie“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a ...

„a dokladom na pripojenie distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov ...

12.

V § 15 ods. 7 druhá veta znie: „Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy má právo preniesť ...

13.

V § 15 odsek 9 znie:

„(9) Subjekt zúčtovania je povinný poskytnúť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou ...

14.

V § 19 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

15.

§ 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike a skúška ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 43a až 43c znejú:

„43a) § 140b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 316/2016 Z. z. 43b) ...

16.

V § 22 ods. 9 sa za slovo „predkladať“ vkladajú slová „návrh spôsobu zabezpečenia štandardu ...

17.

V § 26 ods. 2 sa za slová „dimenzovanie pripojenia do prenosovej sústavy“ vkladajú slová „a ...

18.

V § 26 ods. 4 druhá veta znie: „V zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny ...

19.

V § 26 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

„(15) Zmluvou o poskytovaní údajov sa účastník trhu s elektrinou zaväzuje poskytovať organizátorovi ...

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.

20.

V § 26 ods. 16 sa slová „až 14“ nahrádzajú slovami „až 15“.

21.

V § 28 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) zabezpečovať v súlade s medzinárodnými záväzkami regulačnú elektrinu pri havarijnej výpomoci, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a) Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie ...

22.

V § 28 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) raz za dva roky vypracúvať plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích ...

23.

V § 31 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na základe trhových postupov“. ...

24.

V § 31 ods. 2 písm. t) sa za slovo „hodín“ vkladajú slová „a pri operatívnom vypnutí časti ...

25.

V § 31 ods. 3 písm. g) sa za slová „organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou“ vkladajú ...

26.

V § 32 ods. 6 tretej vete sa slová „vydaní predchádzajúceho súhlasu podľa tohto odseku do troch ...

27.

V § 34 ods. 2 písm. f) treťom bode a § 69 ods. 2 písm. a) treťom bode sa slová „osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65 sa vypúšťa.

28.

V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú zmluvu o pripojení do distribučnej ...

29.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Odberateľ elektriny, ktorý uzavrel zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny, ktorý ...

30.

V § 47 ods. 4 sa za slová „vstupného bodu“ vkladá slovo „alebo“.

31.

V § 47 ods. 6 sa slovo „prepravnou“ nahrádza slovom „uskladňovacou“.

32.

V § 49 ods. 3 sa číslo „30“ nahrádza číslom „42“.

33.

V § 49 ods. 7 písm. b) sa slová „prístup účastníkovi trhu s plynom“ nahrádzajú slovami ...

34.

V § 49 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Prevádzkovateľ prepravnej siete môže do prepravnej siete pripojiť odberné plynové zariadenie, ...

35.

V § 52 ods. 13 sa slová „troch týždňov“ nahrádzajú slovami „21 dní“.

36.

V § 63 ods. 5 sa vypúšťajú na dvoch miestach slová „treťou osobou“.

37.

V § 64 ods. 6 písmeno h) znie:

„h) zabezpečiť meranie distribuovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a predkladať namerané ...

38.

V § 64 ods. 6 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) určiť pre odberateľa plynu typový diagram odberu plynu, ak odberateľ plynu nemá nainštalované ...

Doterajšie písmená i) až n) sa označujú ako písmená j) až o).

39.

V § 65 ods. 6 tretej vete sa slová „vydaní predchádzajúceho súhlasu podľa tohto odseku do troch ...

40.

V § 67 ods. 6 písmeno h) znie:

„h) zverejňovať obchodné podmienky prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu do desiatich ...

41.

V § 67 ods. 6 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmená n) až s) sa označujú ako písmená m) až r).

42.

V § 67 ods. 6 písm. r) treťom bode sa v podbodoch 3 .1. a 3. 3. vypúšťajú slová „v metroch ...

43.

Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 67a Oddelenie prevádzkovateľa zásobníka (1) Prevádzkovateľ zásobníka, ktorý je súčasťou ...

44.

§ 70 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Odberateľ plynu, ktorý uzavrel zmluvu o dodávke plynu s dodávateľom plynu, ktorý je právnickou ...

45.

V § 75 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

46.

V § 75 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 2 až 10.

47.

V § 75 odsek 2 znie:

„(2) Úrad môže udeliť výnimku pre nové významné plynárenské zariadenie z povinnosti zabezpečiť ...

48.

V § 75 ods. 5 sa slová „odsekom 12“ nahrádzajú slovami „odsekom 10“.

49.

V § 75 ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ a slová „odsek 6“ sa ...

50.

V § 75 ods. 8 písm. a) sa slová „kritériá podľa odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „podmienky ...

51.

V § 75 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

52.

V § 76 odsek 2 znie:

„(2) Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný vykonať fyzický odpočet stavu počítadla ...

53.

V § 76 odsek 7 znie:

„(7) Dodávateľ plynu fakturuje dodané množstvo plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov na ...

54.

Poznámka pod čiarou k odkazu 87a znie:

„87a) Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 ...

55.

V § 88 sa odsek 2 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x) prideľuje úlohy zverené prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podľa osobitného predpisu.87b)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 87b znie:

„87b) Čl. 13 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje ...

56.

V § 89 ods. 1 sa slová „§ 64 ods. 6 písm. a) až d), i) až k), n)“ nahrádzajú slovami „§ ...

57.

V § 90 písm. a) sa slová „§ 64 ods. 6 písm. e) až h), l), m)“ nahrádzajú slovami „§ 64 ...

58.

§ 90 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle 1. vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa ...

59.

V § 91 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slová „§ 64 ods. 6 písm. a) až d), i) až k), n)“ nahrádzajú ...

60.

V § 91 ods. 1 písm. c) sa za slová „§ 9“ vkladá čiarka a slová „§ 22“.

61.

V § 91 ods. 2 sa na začiatku vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:

„a) do 10 % celkového obratu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej ...

Doterajšie písmená a) až h) sa označujú ako písmená c) až j).

62.

V § 91 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).

63.

V § 91 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) od 1 000 eur do 1 000 000 eur za porušenie povinností podľa § 18 ods. 3, § 19 ods. 7 alebo ...

64.

V § 91 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 64 ods. 6 písm. e) až h), l) až m)“ nahrádzajú slovami ...

65.

V § 91 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 4 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 7“.

66.

V § 91 ods. 2 písm. g) sa za slová „výrobcu plynu uložených v“ vkladajú slová „§ 15 ods. ...

67.

V § 91 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

68.

V § 95 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) druhy, spôsob určenia a realizácie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike a opatrení ...

69.

V § 95 ods. 1 písm. j) sa za slovo „energiu“ vkladajú slová „podľa § 64 ods. 6 písm. h)“. ...

70.

V § 95 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 75 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 5“.

71.

Za § 96d sa vkladá § 96e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018 Odberateľ elektriny, ktorý ...

72.

Príloha č. 2 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. I bodov 37, 52, 53 a 69, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore