Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71082
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam 161/2005 účinný od 01.05.2005


Platnosť od: 26.04.2005
Účinnosť od: 01.05.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vlastnícke práva, Nehnuteľnosti, Cirkev

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD8413 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 161/2005 s účinnosťou od 01.05.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam, ktoré nebolo vydané podľa osobitného ...

DRUHÁ ČASŤ

NAVRÁTENIE VLASTNÍCTVA

§ 2
Oprávnené osoby
(1)

Vlastnícke právo sa vracia k nehnuteľným veciam, ktoré tvoria

a)
poľnohospodársku pôdu,2)
b)
hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej hospodárskej usadlosti,
c)
lesný pôdny fond,3) hospodárske stavby a ostatné stavby súvisiace s ním,
d)
podiely spoločnej nehnuteľnosti.4)
(2)

Právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam podľa odseku 1 môže uplatniť oprávnená osoba, ktorou ...

§ 3
Dôvody navrátenia vlastníctva
(1)

Oprávnenej osobe sa navráti vlastníctvo k nehnuteľným veciam, ktoré prešli do vlastníctva štátu alebo ...

a)
odňatia bez náhrady postupom podľa nariadenia Slovenskej národnej rady č. 34/1945 Zb. SNR o poštátnení ...
b)
odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 185/1948 Zb. o poštátnení liečebných a ošetrovacích ústavov ...
c)
odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy alebo podľa ...
d)
darovacích zmlúv o prevode nehnuteľností uzavretých darcom v tiesni,
e)
kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností uzavretých v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
f)
vyvlastnenia za náhradu, ak nehnuteľnosť existuje a nikdy neslúžila na účel, na ktorý bola vyvlastnená, ...
g)
vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady,
h)
prevzatia bez právneho dôvodu,
i)
prevzatia podľa opatrenia Povereníctva financií a Povereníctva školstva a kultúry z 20. apríla 1960 ...
j)
zákona č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov ...
(2)

Nehnuteľná vec sa vydá oprávnenej osobe v stave, v akom je ku dňu účinnosti tohto zákona.

(3)

S lesnými pozemkami sa vydajú aj investičné lesné cesty alebo ich časti podľa osobitného predpisu6) ...

§ 4
Povinná osoba
(1)

Povinnou osobou je právnická osoba, ktorá ku dňu účinnosti tohto zákona spravuje nehnuteľné veci vo ...

(2)

Povinná osoba je povinná s nehnuteľnými vecami až do navrátenia vlastníctva k nehnuteľným veciam oprávnenej ...

(3)

Oprávnená osoba, ktorej bolo navrátené vlastníctvo k nehnuteľnej veci, nemôže proti povinnej osobe uplatňovať ...

§ 5
Lehoty
(1)

Právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam môže uplatniť oprávnená osoba písomnou výzvou voči ...

(2)

Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou do 60 dní od doručenia písomnej výzvy dohodu o vydaní nehnuteľnej ...

(3)

Ak povinná osoba nevyhovie písomnej výzve podľa odseku 2 alebo ak jej sídlo nie je známe, môže oprávnená ...

§ 6
Nehnuteľnosti, ku ktorým sa vlastníctvo nenavracia

Vlastníctvo sa nenavracia k

a)

pozemku, na ktorom bol po prevode alebo prechode do vlastníctva štátu zriadený cintorín,

b)

pozemku, ktorý bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu zastavaný; ak bol pozemok zastavaný ...

c)

pozemku, na ktorom bola zriadená záhradková alebo chatová osada,9)

d)

pozemku, na ktorom sú telovýchovné a športové zariadenia,

e)

pozemku, ktorý slúži na účely obrany štátu, ťažbu vyhradených nerastov, chráneného areálu, národnej ...

TRETIA ČASŤ

PRECHOD VLASTNÍCTVA

§ 7
Predmet prechodu vlastníctva

Z vlastníctva Slovenskej republiky, obcí dňom účinnosti tohto zákona prechádza vlastníctvo na

a)

Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku a jej útvary, ktoré majú právnu subjektivitu,5) podľa prílohy ...

b)

Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku a jej útvary, ktoré majú právnu subjektivitu,5) ...

c)

Rímskokatolícku cirkev, Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu podľa prílohy č. 3.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 8
Konanie
(1)

Konanie súvisiace s vydaním nehnuteľných vecí podľa tohto zákona sa oslobodzuje od správnych poplatkov ...

(2)

Úhradu nákladov spojených s prípadným zameraním vydaných nehnuteľností zabezpečí štát.

(3)

Pri uplatňovaní práva podľa tohto zákona sú dotknuté orgány štátnej správy, obce a iné právnické osoby ...

§ 9
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k zákonu č. 161/2005 Z. z.

  K. ú.

  1. K. ú. Višňové, okres Revúca

  2. K. ú. Otročok, okres Revúca

  3. K. ú. Žiar, okres Revúca

  4. K. ú. Rašice, okres Revúca

  5. K. ú. Behynce, okres Revúca

  6. K. ú. Stránska, okres Rimavská Sobota

  7. K. ú. Hubovo, okres Rimavská Sobota

  8. K. ú. Polina, okres Revúca

  Príloha č. 2k zákonu č. 161/2005 Z. z.

  K. ú.

  1. K. ú. Prešov

  2. K. ú. Bratislava

  3. K. ú. Gelnica

  Príloha č. 3k zákonu č. 161/2005 Z. z.

  1. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I - Kapitulská ulica

  2. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I - Kapitulská ulica

  3. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I - Kapitulská ulica

  4. K. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I - Kapitulská ulica

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd ...
 • 2)  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. ...
 • 3)  Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona ...
 • 5)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení ...
 • 6)  § 22a zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...
 • 7)  § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného ...
 • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 9)  § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore