Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 160/2009 účinný od 05.05.2009


Platnosť od: 05.05.2009
Účinnosť od: 05.05.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Ochrana životného prostredia, Cenné papiere, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD41 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 160/2009 účinný od 05.05.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 160/2009 s účinnosťou od 05.05.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 103 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) pravidlá založenia, vedenia a zrušenia účtov majiteľov vedených centrálnym depozitárom ...

2.

V § 105 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá až piata veta, ktoré znejú:

„Ak centrálny depozitár alebo člen vedie účet majiteľa za odplatu, je povinný odovzdať majiteľovi ...

3.

V § 110 ods. 2 prvej vete sa za slová „odseku 1“ vkladá čiarka a slová „na účely podľa ...

4.

§ 110 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho ...

5.

Za § 110a sa vkladá § 110b, ktorý znie:

„§ 110b (1) Centrálny depozitár je povinný na žiadosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97c znie:

„97c) § 29 ods. 11 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 160/2009 Z. z.“. ...

Čl. II

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

1.

V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na činnosť fondu podľa tohto zákona sa nevyžaduje povolenie na poskytovanie investičných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:

„8ba) § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

2.

V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
cenné papiere, ktoré fond nadobudol od fyzických osôb.“.

3.

V § 28 ods. 3 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

„n) na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi, ktoré boli prevedené na fond fyzickými ...

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).

4.

§ 29 sa dopĺňa odsekmi 11, 12 a 13, ktoré znejú:

„(11) Ak fyzická osoba ponúkne bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere, je fond povinný takúto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8i a 8j znejú:

„8i) § 105 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 8j) § 22 zákona č. 566/2001 ...

Čl. III

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 10 ods. 4 sa za slovo „štatistiky“ vkladá čiarka a slová „centrálnemu depozitárovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 99 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...

Čl. IV

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 22 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú ...

Čl. V

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Postup podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je organizácia v zriaďovateľskej ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore