Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 160/2009 účinný od 05.05.2009

Platnosť od: 05.05.2009
Účinnosť od: 05.05.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Ochrana životného prostredia, Cenné papiere, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD24DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 160/2009 účinný od 05.05.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 160/2009 s účinnosťou od 05.05.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 103 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) pravidlá založenia, vedenia a zrušenia účtov majiteľov vedených centrálnym depozitárom ...

2.

V § 105 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá až piata veta, ktoré znejú:

„Ak centrálny depozitár alebo člen vedie účet majiteľa za odplatu, je povinný odovzdať majiteľovi ...

3.

V § 110 ods. 2 prvej vete sa za slová „odseku 1“ vkladá čiarka a slová „na účely podľa ...

4.

§ 110 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho ...

5.

Za § 110a sa vkladá § 110b, ktorý znie:

„§ 110b (1) Centrálny depozitár je povinný na žiadosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97c znie:

„97c) § 29 ods. 11 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 160/2009 Z. z.“. ...

Čl. II

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

1.

V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na činnosť fondu podľa tohto zákona sa nevyžaduje povolenie na poskytovanie investičných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:

„8ba) § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

2.

V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
cenné papiere, ktoré fond nadobudol od fyzických osôb.“.

3.

V § 28 ods. 3 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

„n) na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi, ktoré boli prevedené na fond fyzickými ...

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).

4.

§ 29 sa dopĺňa odsekmi 11, 12 a 13, ktoré znejú:

„(11) Ak fyzická osoba ponúkne bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere, je fond povinný takúto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8i a 8j znejú:

„8i) § 105 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 8j) § 22 zákona č. 566/2001 ...

Čl. III

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 10 ods. 4 sa za slovo „štatistiky“ vkladá čiarka a slová „centrálnemu depozitárovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 99 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...

Čl. IV

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 22 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú ...

Čl. V

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Postup podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je organizácia v zriaďovateľskej ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore