Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné k dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67506
Dôvodové správy: 1680
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.10.2017
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 160/1996 účinný od 01.07.1996


Platnosť od: 13.06.1996
Účinnosť od: 01.07.1996
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pozemné komunikácie, Stavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD6 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 160/1996 účinný od 01.07.1996
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 160/1996 s účinnosťou od 01.07.1996

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. ...

1.

§ 1 až 3a vrátane nadpisov znejú:

„§ 1 Úvodné ustanovenia (1) Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1), 1a), 1b), 1c) a 2) znejú:

„1) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 1a) § 11 a 13 vyhlášky Federálneho ...

2.

V § 3b ods. 2 sa nad slovo „konaní“ vkladá odkaz 1).

3.

V § 3c ods. 1 znie:

„(1) Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú a) nad diaľnicami ministerstvo, b) nad ...

4.

V § 3c ods. 3 sa slová „organizáciu, prípadne podľa povahy veci priamo zamestnanca zodpovedného“ ...

5.

V § 3c ods. 5 znie:

„(5) Zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú povinní viesť užívateľov ...

6.

V § 3c ods. 6 sa slová „ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy republík“ nahrádzajú ...

7.

§ 3d vrátane nadpisu znie:

„§ 3d Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií (1) Diaľnice a cesty vrátane ich prejazdných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a), 2b) a 2c) znejú:

„2a) Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona ...

8.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Diaľnice Diaľnice sa budujú ako pozemné komunikácie smerovo rozdelené s obmedzeným pripojením ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2d) znie:

„2d) Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných ...

9.

V § 4a ods. 1 znie:

„(1) Cesty vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú pozemné komunikácie ...

10.

§ 4a sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Medzinárodné cestné ťahy sú pozemné komunikácie zaradené do niektorej z medzinárodných ...

11.

§ 5 sa vypúšťa.

12.

Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 7, ktoré znejú:

„(2) Vymedzené úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá označené príslušnými dopravnými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2e), 2f), 2g) a 2h) znejú:

„2e) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ...

13.

§ 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

„§ 7 Uzávierky, obchádzky a odklony (1) Premávka na diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách ...

14.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „mestá a“.

15.

V § 9 ods. 3 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovom „obce“.

16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

„4)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.“.

17.

V § 9 sa vypúšťa odsek 8. Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

18.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Obmedzenia v ochranných pásmach podľa odseku 2 sa nevzťahujú na súčasti diaľnic, ciest ...

19.

V § 12 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „orgán životného prostredia5)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:

„5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie ...

20.

V § 13 druhej vete sa slová „organizácií (osôb)“ nahrádzajú slovami „právnických osôb ...

21.

Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Pri riešení cestnej zelene sa rešpektuje hľadisko bezpečnosti cestnej premávky pri jeho ...

22.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Vstup na susedné pozemky Zamestnanci cestných správnych orgánov a správcov komunikácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:

„6) Napríklad zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení ...

23.

V § 18 ods. 1 sa slová „všeobecný záujem“ nahrádzajú slovami „verejný záujem“ a slová ...

24.

V § 18 ods. 2 sa slová „ciest a miestnych komunikácií“ nahrádzajú slovami „pozemných komunikácií“ ...

25.

V § 18 ods. 4 sa v prvej vete vypúšťajú slová „bez súhlasu príslušného cestného správneho ...

26.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Užívanie pozemných komunikácií pri stavbách (1) Ak pri veľkých stavbách, ťažobných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:

„7) Napríklad zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb., zákon č. 50/1976 ...

27.

Doterajší text § 20 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenia umiestnené na diaľniciach a cestách pre ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:

„8) § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.“. ...

28.

V § 22 ods. 3 znie:

„(3) Účelové komunikácie sa členia na verejné a neverejné. Účelové komunikácie v uzavretých ...

29.

Nadpis piatej časti znie:

„PIATA ČASŤ
SANKCIE“.

30.

§ 22a vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Pokuty Cestný správny orgán v rozsahu svojej pôsobnosti uloží pokutu do 1 000 000 Sk ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9) znie:

„9) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

31.

Za § 22a sa vkladajú § 22b a 22c, ktoré znejú:

„§ 22b (1) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania a na rozsah spôsobenej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:

„10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“. ...

32.

V § 24 sa slová „Federálne ministerstvo dopravy“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

33.

V § 24 písm. d) sa za slová „prejazdný úsek“ vkladajú slová „diaľnice a“.

34.

V § 24 písm. f) sa slová „určia súčasti diaľnic, ciest a miestnych komunikácií“ nahrádzajú ...

35.

§ 24 sa dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l) určia úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, a ...

36.

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

„§ 25a Zrušuje sa § 23 ods. 1 písm. b) a ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie ...


§ 8 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.

  SADZOBNÍK ÚHRAD za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

  Výška úhrady za kalendárny rok pre dvojstopové motorové vozidlá

  a) osobné s obsahom valcov do 1 600 cm3 vrátane je 200 Sk,

  b) osobné s obsahom valcov nad 1 600 cm3 je 400 Sk,

  c) nákladné a autobusy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane je 1 000 Sk,

  d) nákladné a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony do 20 ton vrátane je 1 500 Sk,

  e) nákladné a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 20 ton je 2 000 Sk.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.