Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 16/2006 účinný od 01.02.2006

Platnosť od: 14.01.2006
Účinnosť od: 01.02.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD34DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 16/2006 účinný od 01.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 16/2006 s účinnosťou od 01.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...

1.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,“.

Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená j) až q).

2.

V § 5 ods. 2 písm. a) a b) a odseku 6 sa slovo „zmluva“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom ...

3.

V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a vopred schválená územným celkom alebo orgánom iného ...

4.

V § 5 ods. 7 sa za slovom „orgánov“ bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

5.

V § 6 ods. 1 sa za slovo „úlohy“ vkladá slovo „miestnej“.

6.

V § 6 ods. 2 sa slová „podľa § 1“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.

7.

V § 8 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.

8.

V § 8 ods. 11 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a krajskému úradu“.

9.

V § 11 ods. 2 sa v úvodnej vete slovo „najmä“ nahrádza slovami „a to“.

10.

V § 11 ods. 2 písm. l) sa vypúšťajú slová „plat a“.

11.

V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) o ďalších veciach, ktoré si môže vyhradiť v štatúte samosprávneho kraja, ak nie sú ...

12.

V § 11 ods. 9 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „desiatich“.

13.

V § 12 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

14.

V § 12 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „v kalendárnom roku najviac v sume dvadsaťnásobku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších ...

15.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

16.

V § 13 ods. 2 písm. f) sa za slovo „kraja“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „alebo“.

17.

V § 13 ods. 2 písm. g) sa za slovom „smrťou“ vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“. ...

18.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
podľa osobitného zákona.17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ...

19.

V § 16 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v oblasti verejnej správy okrem vecí, o ktorých ...

20.

V § 16 ods. 9 písmeno b) znie:

„b) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej samosprávnym ...

21.

V § 16 ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

22.

V § 17 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „alebo“.

23.

V § 17 ods. 1 písm. h) sa za slovom „smrťou“ vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“. ...

24.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
podľa osobitného zákona.17a)“.

25.

V § 18 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „samosprávny kraj“.

26.

V § 19c ods. 3 sa slová „predseda v správnom konaní podľa § 16“ nahrádzajú slovami „v ...

27.

V § 20 ods. 1 v časti vety pred bodkočiarkou sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „finančnú ...

28.

V § 20 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „v kalendárnom roku najviac v sume desaťnásobku ...

29.

V § 22 ods. 1 až 4 a 6 sa slovo „predseda“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „samosprávny ...

30.

V § 22 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore