Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68125
Dôvodové správy: 1734
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.06.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 16/1993 účinný od 01.06.2017


Platnosť od: 01.01.1993
Účinnosť od: 01.06.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD1 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 16/1993 účinný od 01.06.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 16/1993 s účinnosťou od 01.06.2017 na základe 55/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Sídlom prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") je Bratislava.

(2)

Zriaďuje sa Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“).

(3)

Kancelária je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje veci spojené

a)
s výkonom funkcie prezidenta vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z ...
b)
s politickou a verejnou činnosťou prezidenta.
(5)

Kancelária je rozpočtovou organizáciou, ktorá má samostatnú rozpočtovú kapitolu. Na plnenie ...

§ 2
(1)

Vnútornú organizáciu kancelárie určí prezident v organizačnom poriadku kancelárie.

(2)

Vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci kancelárie"), ktorý je ...

(3)

Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci1) a zamestnanci.2)

§ 2a
(1)

Štátni zamestnanci v kancelárii sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu,3) charakteristík platových ...

(2)

Na odmeňovanie štátnych zamestnancov v kancelárii a na ich ďalšie náležitosti sa vzťahuje osobitný ...

§ 2b

Vedúcemu kancelárie určuje plat, paušálnu náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie a ďalšie ...

§ 2c

Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii sa upravuje v súlade s výškou ...

§ 2d

Platové pomery zamestnancov kancelárie upravuje osobitný predpis.5)

§ 3
(1)

Na plnenie svojich úloh môže kancelária od štátnych orgánov vyžadovať správy a vysvetlenia ...

(2)

Zamestnancom kancelárie neprislúcha vystupovať v mene prezidenta, pokiaľ na to nie sú výslovne ...

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

I. Gašparovič v. r.V. Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA V KANCELÁRII PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  4.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie ...

  Funkcia: hlavný referent

  Činnosti:

  4.01

  Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov vo ...

  4.02

  Vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie, ...

  4.03

  Samostatné odborné činnosti v oblasti petícií a sťažností vrátane vedenia ich centrálnej evidencie. ...

  4.04

  Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.

  4.05

  Vybavovanie ucelenej odbornej agendy na úseku štátnych záležitostí v súčinnosti s ústrednými ...

  5.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Funkcia: radca

  Činnosti:

  5.01

  Odborná príprava rozhodnutí pri uplatňovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov.

  5.02

  Samostatná odborná čiastková činnosť vo vymedzenej oblasti alebo odborná činnosť súvisiaca ...

  5.03

  Spracúvanie a sprístupňovanie menej zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych ...

  5.04

  Odborná činnosť spojená s analýzou masmediálnej politiky.

  6.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Funkcia: samostatný radca

  Činnosti:

  6.01

  Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov.

  6.02

  Tvorba služobných predpisov na zabezpečovanie uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov. ...

  6.03

  Samostatná odborná činnosť pri vykonávaní ucelenej agendy v oblasti rozpočtovania a financovania. ...

  6.04

  Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností.

  6.05

  Spracúvanie a sprístupňovanie zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych ...

  6.06

  Dokumentovanie a archivovanie aktivít spojených s výkonom funkcie prezidenta.

  6.07

  Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti zverejňovania alebo sprístupňovania informácií, ...

  7.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax a osobitný kvalifikačný ...

  Funkcia: odborný radca

  Činnosti:

  7.01

  Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní uplatňovania právnych vzťahov štátnych ...

  7.02

  Tvorba služobných predpisov na zabezpečovanie uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov. ...

  7.03

  Analytická činnosť vrátane vyhodnocovania výsledkov a príprava návrhov riešení vo vymedzenej ...

  7.04

  Analytická činnosť na účely prípravy všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v súčinnosti ...

  7.05

  Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a s majetkom štátu.

  7.06

  Koordinačná činnosť a metodické usmerňovanie civilnej ochrany.

  7.07

  Systémová a vývojová činnosť pri riešení jednotlivých úloh častí štátneho informačného ...

  7.08

  Prešetrovanie sťažností alebo petícií.

  7.09

  Koncepčná, kontrolná a rozhodovacia činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií, ako ...

  7.10

  Koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania alebo zverejňovania ...

  7.11

  Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky prezidenta a kancelárie prezidenta, koordinovanie výstupov ...

  7.12

  Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a pracovných návštev hláv štátov a členov ...

  7.13

  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v protokolárnom posudzovaní ...

  7.14

  Samostatné komplexné spracúvanie agendy dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických ...

  8.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax a osobitný kvalifikačný ...

  Funkcia: hlavný radca

  Činnosti:

  8.01

  Tvorba koncepcie právnych vzťahov štátnych zamestnancov v osobnom úrade.

  8.02

  Koordinačná a metodická činnosť osobného úradu.

  8.03

  Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov rozpočtu ...

  8.04

  Vypracúvanie analýz, odborných posudkov, stanovísk a komplexných informácií na účely rozhodovacieho ...

  8.05

  Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o otázkach patriacich do ...

  8.06

  Koordinačná činnosť a spolupráca pri plnení štátnych záležitostí z oblasti dvojstranných ...

  8.07

  Tvorba metodických zásad a analýza vývoja hospodárstva Slovenskej republiky v jeho makroekonomických ...

  8.08

  Tvorba metodických zásad a vypracúvanie odborných stanovísk k vnútornej politike, komunálnej ...

  8.09

  Tvorba protokolárnych pravidiel vrátane protokolárneho zabezpečenia výkonu ústavných právomocí ...

  8.10

  Tvorivé spracúvanie a uskutočňovanie masmediálnej politiky prezidenta a kancelárie a koordinovanie ...

  8.11

  Koncepčná, koordinačná, kontrolná a rozhodovacia činnosť v oblasti vybavovania sťažností a ...

  9.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Funkcia: štátny radca

  Činnosti:

  9.01

  Koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí.

  9.02

  Tvorba koncepcií štátnej politiky v nadväznosti na jej kľúčové ciele a zámery v súčinnosti ...

  9.03

  Tvorba a realizácia štátnej politiky v oblasti dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických ...

  9.04

  Tvorba návrhov rozhodnutí prezidenta o vrátení zákonov Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami ...

  9.05

  Tvorba odborných posudkov, analýz a stanovísk, ako aj tvorba komplexných informačných materiálov ...

  9.06

  Koncepčná činnosť a tvorba zásadných smerovaní protokolárnych a celospoločenských aktivít ...

  9.07

  Koordinácia zahraničnopolitických aktivít súvisiacich s výkonom funkcie prezidenta.

  9.08

  Zabezpečovanie výkonu ústavných právomocí prezidenta s konštitutívnym charakterom a ich koordinácia. ...

  9.09

  Tvorivé spracúvanie podkladov na výkon funkcie prezidenta vrátane výkonu ústavných právomocí ...

  9.10

  Analytická a koordinačná činnosť pri riešení celospoločenských úloh so zložitými vnútornými ...

  Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z.

  Platové tarify štátnych zamestnancov v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky (v eurách mesačne)

  Platová trieda Platová tarifa 1. 471,00 2. 499,50 3. 545,00 4. 583,00 5. 694,50 6. 745,00 7. 834,00 ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník ...
 • 3)  Zákon č. 55/ 2017 Z. z.
 • 4)  § 159 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 5)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.