Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 158/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 06.06.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Správne poplatky, Vecné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 158/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 158/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 158/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku ...

1.

V § 17 ods. 1 písm. a) šiesty bode znie:

„6. na ktorých hospodária Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, Závodisko, štátny ...

2.

V 17 ods. 1 písmeno b) znie:

b)

nehnuteľností uvedených v § 1 ods. 1 písm. b) a c), s ktorými hospodári Národný žrebčín ...

4.

V § 22 odseky 3 až 7 znejú:

„(3) Nájomný vzťah k lesnému pozemku, ktorý vznikol podľa odseku 2, zaniká a) výpoveďou vlastníka, b) dňom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23d znejú:

„23a) § 14 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. v neskorších predpisov. 23b) Čl. 6 nariadenia Rady ...

5.

§ 22 sa dopĺňa odsekmi 8 až 12, ktoré znejú:

„(8) K výpovedi z nájomného vzťahu, ktorý vznikol podľa odseku 2, sú vlastník alebo združenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23e a 23f znejú:

„23e) § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 23f) § 14 ods. 4 zákona ...

6.

§ 22a znie:

„§ 22a (1) Lesné pozemky užívané podľa doterajších predpisov sa odovzdávajú vlastníkom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23g až 23q znejú:

„23g) § 39 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 182/2014 Z. z. 23h) § ...

7.

Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý znie:

„§ 22b (1) Investičná lesná cesta je na účely tohto zákona lesná cesta alebo jej časť vrátane ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23r až 23v znejú:

„23r) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...

8.

Za § 34d sa vkladá § 34e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34e Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2019 (1) Doterajší užívateľ lesného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. 29) § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA položke 34 písm. p) sa vypúšťa ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti III. PÔDOHOSPODÁRSTVO sa za položku 41 vkladá položka ...

„Položka 41a Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov časti III. PÔDOHOSPODÁRSTVO sa vypúšťajú položky 49, 50 a ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 140 ...

Čl. III

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných ...

1.

Štvrtá časť zákona sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 18 sa vypúšťajú.

2.

V § 23 prvej vete sa za slovom „predpisu“ vypúšťa čiarka a slová „okrem lesných pozemkov“. ...

3.

Za § 24e sa vkladá § 24f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24f Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2019 Nájomné zmluvy k lesným pozemkom ...

Čl. IV

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., ...

1.

V § 2 písmeno p) znie:

„p) obhospodarovateľom lesa fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) porastom základná jednotka priestorového rozdelenia lesa alebo jej časť so skutočnou výmerou, ...

3.

V druhom diele nadpis prvého oddielu znie: „Lesné pozemky a evidencia lesných pozemkov“.

6.

V § 6 ods. 2 v prvej vete sa slová „programov starostlivosti regiónov, návrhy územných programov ...

7.

Nadpis § 7 znie: „Vyňatie, obmedzenie využívania a zmena využitia“.

8.

V § 7 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena“. ...

9.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý sa technickou a biologickou ...

10.

V § 7 ods. 1 písm. c) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ktorým sa rozumie stav, kedy ...

11.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zmenou využitia sa rozumie trvalá zmena funkčného využitia lesného pozemku jeho zaradením ...

12.

V § 8 ods. 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

„c) druh pozemku, ak rozhodnutím dochádza k jeho zmene, d) súhlas a podmienky na vykonanie mimoriadnej ...

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená e) až j).

13.

V § 22 ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 7 ods. 1,“ vkladajú slová „záväzného stanoviska ...

14.

V § 25 ods. 4 prvej vete sa za slová „podľa § 28“ vkladá čiarka a slová „naliehavej ťažby ...

15.

V § 25 odsek 5 znie:

„(5) Vlastník, správca alebo združenie podľa § 51 ods. 2 sú povinní na výkon ich činností ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení ...

16.

V § 31 ods. 5 sa slová „§ 29, 41, 46 a 53“ nahrádzajú slovami „§ 29, § 38 ods. 2, § 41, ...

17.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Na účely tohto zákona sa odborným hospodárením v lesoch rozumie povinnosť vlastníka, ...

18.

V § 36 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Práva a povinnosti hospodára môže v poraste vykonávať len jeden hospodár (§ 47 ods. 1). ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

19.

V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom hospodára“.

20.

V § 37 odsek 2 znie:

„(2) Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, je porastený lesnými drevinami a plní ...

21.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na konanie o schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

22.

V § 39 ods. 6 tretej vete sa slová „alebo pri jeho zmene“ nahrádzajú slovami „pri zmene programu ...

23.

V § 39 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Zmenou hraníc dielca rozdelením sa rozumie rozdelenie porastu, ktorý je spoločnou vecou,55a) ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 11.

24.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Účastníkom konania podľa odseku 3 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Na postup ...

25.

V § 40 ods. 2 písm. c) sa slová „program starostlivosti“ nahrádzajú slovom „plán“.

26.

V § 40 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Výpis z programu starostlivosti obsahuje súčasti programu starostlivosti podľa odseku 2 písm. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56a až 56c znejú:

„56a) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.§ 21 ods. 2 zákona ...

27.

V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak sa vyhotovujú súčasti programu starostlivosti podľa odseku 3 alebo 7, náklady na ich ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56d znie:

„56d) Čl. 35 ods. 2 písm. j) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

28.

V § 40 odsek 10 znie:

„(10) Právnická osoba podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva ...

29.

V § 41 ods. 1 sa slová „a 7“ nahrádzajú slovami „a 8“.

30.

V § 41 ods. 5 a 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

31.

V § 42 odsek 1 znie:

„(1) Vyhotovovateľ programu starostlivosti musí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti podľa ...

32.

V § 42 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

33.

V § 42 odsek 6 znie:

„(6) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby zaniká a) doručením písomnej ...

34.

V § 42 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa predkladá ministerstvu. ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.

35.

V § 42 odsek 10 znie:

„(10) Ministerstvo vedie evidenciu osvedčení podľa odseku 3, ktorá sa zverejňuje prostredníctvom ...

36.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Na konanie podľa odseku 1 písm. b) a odseku 6 písm. a) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12)“. ...

37.

V § 43 ods. 1 druhej vete sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

38.

V § 43 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zmeny hranice dielca rozdelením ...

39.

V § 45 ods. 1 prvá veta znie: „Informačný systém lesného hospodárstva59a) (ďalej len „informačný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:

„59a) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...

40.

V § 47 ods. 1 druhej vete sa za slovo „hospodárov“ vkladajú slová „(ďalej len „register ...

41.

V § 47 ods. 2 sa nad slová „fyzickej osoby,“ umiestňuje odkaz 25.

42.

V § 47 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta „Ministerstvo môže na základe žiadosti ...

43.

V § 47 ods. 6 písm. b) sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.

44.

V § 47 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) vykonáva činnosti podľa § 48 ods. 1 až 3 v poraste pred vznikom oprávnení hospodára podľa ...

45.

V § 47 odsek 10 znie:

„(10) Obhospodarovateľ lesa okrem právnickej osoby podľa odseku 2 je povinný do desiatich dní ...

46.

V § 47 ods. 12 sa vypúšťajú slová „a vedie zoznam hospodárov“.

47.

§ 47 sa dopĺňa odsekmi 13 až 17, ktoré znejú:

„(13) Ministerstvo podľa odseku 4 posúdi žiadosť o vykonanie skúšky a žiadosť o odpustenie ...

48.

V § 48 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vydávať stanovisko podľa § 39 ...

49.

V § 48 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p)
plniť oprávnenia a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 36 ods. 3,“.

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).

50.

V § 50 ods. 1 sa za slovo „stavbám“ vkladajú slová „slúžiacim lesnému hospodárstvu“ ...

51.

V § 50 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ...

52.

V § 50 odsek 5 znie:

„(5) Ministerstvo, zakladateľ alebo zriaďovateľ správcu môže rozhodnúť o zmene správy lesného ...

53.

V § 50 ods. 6 prvej vete sa za slovo „známy,“ vkladajú slová „alebo ktorých vlastník je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 69a znie:

„69a) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

54.

V § 50a ods. 2 prvej vete sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú tieto slová: „ak ide o ...

55.

Za ôsmy diel sa vkladá nový deviaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„DEVIATY DIEL Nájom lesného pozemku a osobitné obhospodarovanie lesa § 51a Nájom lesného pozemku ...

Doterajší deviaty až trinásty diel sa označujú ako desiaty až štrnásty diel.

Poznámky pod čiarou k odkazom 51 a 75a až 75i znejú:

„51) Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 75a) § 4 zákona č. 139/2002 Z. ...

56.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Výdavky na činnosť podľa odseku 1 a osobitných predpisov82a) sa neposkytnú, ak je v poraste ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:

„82a) Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka ...

57.

V § 58 ods. 1 písm. b) sa slová „programu starostlivosti“ nahrádzajú slovom „plánu“.

58.

V § 58 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, rozhoduje ...

59.

V § 58 ods. 1 písm. j) sa slovo „zabezpečuje“ nahrádza slovami „posudzuje žiadosť o vykonanie ...

60.

V § 58 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

„n) vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) ...

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).

61.

V § 58 ods. 2 písm. a) sa slovo „dáva“ nahrádza slovami „určuje správcu podľa § 50 ods. ...

62.

V § 59 písm. a) sa slová „programu starostlivosti regiónu“ nahrádzajú slovami „plánu regiónu“. ...

63.

V § 59 písm. i) sa slová „a schvaľuje návrh programu starostlivosti podľa § 41 ods. 13“ nahrádzajú ...

64.

V § 59 písm. k) sa slovo „odňatí“ nahrádza slovami „zániku platnosti“.

65.

V § 59 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) a m), ktoré znejú:

„l) preskúmava postup orgánu štátnej správy pri zápise do evidencie lesných pozemkov (§ 4c), m) vykonáva ...

Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená n) až p).

66.

V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:

„q) zápise do evidencie lesných pozemkov [§ 4a ods. 1 písm. a) a c)] a preskúmaní postupu pri ...

67.

V § 60 ods. 2 písm. a) sa slová „(§ 4 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „(§ 4) a preskúmava ...

68.

V § 60 ods. 2 písm. b) sa slová „programu starostlivosti“ nahrádzajú slovom „plánu“.

69.

V § 60 ods. 2 písm. n) sa slová „(§ 7a a § 8 ods. 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 7 ods. 4, ...

70.

V § 60 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:

„o) rozhoduje o zmene hranice porastu rozdelením (§ 39 ods. 7), p) zasiela návrh na zápis alebo ...

71.

V § 62 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) obmedziť alebo zakázať výkon činnosti do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas ...

72.

V § 66 písm. e) sa slová „overení predpokladu technickej spôsobilosti, vydávaní a odňatí ...

73.

V § 66 písmeno g) znie:

„g) skúške odbornej spôsobilosti, o zložení a ustanovení komisie, podmienkach odpustenia vykonania ...

74.

V § 67 ods. 2 sa slovo „50“ nahrádza slovom „20“.

75.

V § 67 odsek 7 znie:

„(7) Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nevzťahujú na konania podľa § 4 až 4e, 42, 47, 51d, § 62 ...

76.

Za § 68c sa vkladajú § 68d a 68e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 68d Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2019 (1) Vlastník, ktorého pozemok ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019 okrem čl. I tretieho bodu a čl. IV štvrtého a piateho ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore