Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorýích predpisov 155/2003 účinný od 01.07.2003

Platnosť od: 17.05.2003
Účinnosť od: 01.07.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD6DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorýích predpisov 155/2003 účinný od 01.07.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 155/2003 s účinnosťou od 01.07.2003

Legislatívny proces k zákonu 155/2003

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. d) sa slová „preverovanie oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, ...

2.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva.2b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„2b) § 34 a 35 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení ...

3.

§ 4 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Organizácia Policajného zboru § 4 (1) Policajný zbor sa člení na službu justičnej polície, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

5.

V § 5 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

6.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Riadenie Policajného zboru (1) Policajný zbor je podriadený ministrovi. (2) Služby Policajného ...

7.

V § 7 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

8.

V § 13 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a pri výkone služobnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

9.

V § 13 ods. 3 sa v prvej vete a v druhej vete za slovo „číslom“ vkladajú slová „a pri výkone ...

10.

V § 14 ods. 1 úvodná veta znie:

„(1) Policajt v služobnej rovnošate s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti ...

11.

V § 14 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Policajt uvedený v odseku 1 nepoužíva na služobnej rovnošate s identifikačným číslom ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

12.

V § 16 sa vypúšťa druhá veta.

Čl. II

Tento zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore