Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. 154/2019 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 05.06.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. 154/2019 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 154/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 154/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...

1.

V § 1 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 49 ods. 7 ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. j) sa vypúšťa slovo „poskytovateľom“.

3.

V § 3 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú slová „alebo predkladá projektový zámer“.

4.

V § 4 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „a ich zmeny“.

5.

V § 18 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

6.

V § 18 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak po výzve poskytovateľa podľa odseku 5 pretrvávajú ...

7.

V § 18 ods. 8 druhá veta znie: „Poskytovateľ je oprávnený určiť hodnotiacu správu ako ďalšiu ...

8.

V § 19 odsek 6 znie:

„(6) Poskytovateľ v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku.“. ...

9.

V § 19 odsek 8 znie:

„(8) Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ktorá spĺňa podmienky poskytnutia príspevku.“. ...

10.

V § 19 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:

„63a) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...

11.

V § 22 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

12.

V § 22 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
rozhodnutiu o zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové konanie a rozhodnutie,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

13.

V § 22 ods. 7 písm. d) sa slová „§ 23 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 7“.

14.

V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Štatutárny orgán poskytovateľa rozhodnutie zruší a vec vráti poskytovateľovi, ktorý ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

15.

V § 23 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Na odvolacie konanie sa primerane vzťahuje § 20.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

16.

V § 23 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

17.

V § 25 odsek 6 znie:

„(6) Ak počas trvania zmluvy poskytovateľ a prijímateľ splynú v jednu osobu, zmluvou vymedzené ...

18.

V § 27 odsek 8 znie:

„(8) Riadiaci orgán môže uzavrieť zmluvu so žiadateľom po predložení žiadosti na nezávislé ...

19.

V § 32 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Rozhodnutie o schválení žiadosti vydané podľa § 19 ods. 8 môže obsahovať podmienky, ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

20.

V § 32 ods. 3 sa slová „§ 23 ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 2 a 6“.

21.

V § 32 odsek 5 znie:

„(5) Ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na ...

22.

V § 37 odsek 10 znie:

„(10) V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa správa o zistenej nezrovnalosti nepredkladá ...

23.

V § 37 ods. 13 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo certifikačný orgán“.

24.

V § 41 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.

25.

V § 41a ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

26.

V § 42 ods. 9 sa vypúšťa slovo „mimorozpočtový“.

27.

V § 44 odsek 1 znie:

„(1) Správca pohľadávky z príspevku alebo pohľadávky z rozhodnutia podľa § 41 alebo § 41a, ...

28.

V § 45 ods. 1 sa za slová „§ 41,“ vkladajú slová „§ 41a,“.

29.

§ 47 a 47a vrátane nadpisov znejú:

„§ 47 Spracúvanie osobných údajov (1) Orgány podľa tohto zákona pri poskytovaní príspevku, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 114a, 115aa až 115ad a 115b znejú:

„114a) Napríklad § 21 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z., § 18 zákona č. 39/1993 Z. z. v znení ...

30.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na zverejňovanie údajov evidovaných pri poskytovaní dotácií podľa osobitného predpisu117c) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 117c a 117d znejú:

„117c) § 12 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji ...

31.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Agentúra zabezpečuje časť informačného monitorovacieho systému v rozsahu nevyhnutnom na ...

32.

Za § 52 sa dopĺňa § 53, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 53 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019 (1) Posudzovanie projektových ...

Čl. II

Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a ...

1.

V § 17 ods. 1 sa slová „projektov, dotácií“ nahrádzajú slovom „projektov“.

2.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a (1) Platobná agentúra zabezpečuje časť informačného monitorovacieho systému podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 84a až 84c znejú

„84a) § 49 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 154/2019 Z. z. 84b) § 12 ods. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore