Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69441
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.06.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD DS8 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 153/2013 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 374/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
vymedzenie národného zdravotníckeho informačného systému,
b)
údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len „údajová základňa“), ...
c)
postup pri sprístupňovaní údajov z národného zdravotníckeho informačného systému,
d)
národné zdravotnícke administratívne registre,
e)
národné zdravotné registre,
f)
štandardy zdravotníckej informatiky,
g)
zdravotnícku štatistiku,
h)
postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“), ...
i)
proces overovania zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, informačných ...
j)
proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov.
§ 2
Základné pojmy
(1)

Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov v správe ...

(2)

Údajová základňa je sústava údajov v národných zdravotníckych administratívnych registroch, ...

(3)

Národné zdravotnícke administratívne registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú ...

(4)

Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú osobné údaje ...

(5)

Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace ...

(6)

Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom ...

(7)

Pacientsky sumár je časť elektronickej zdravotnej knižky obsahujúci základné údaje o zdravotnom ...

(8)

Štandardy zdravotníckej informatiky definujú štruktúru a formát dátových rozhraní, štruktúru, ...

(9)

Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knižke ...

(10)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu ...

(11)

Overenie zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa ...

(12)

Jednoznačný číselný kód je bezvýznamový alfanumerický reťazec pridelený príslušným orgánom ...

§ 3
Údajová základňa
(1)

Údajovú základňu tvoria

a)
údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, ktorými sú
1.
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
2.
Národný register zdravotníckych pracovníkov,
3.
Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve,
b)
údaje z národných zdravotných registrov podľa § 4,
c)
zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa § 10,
d)
štatistické výkazy v zdravotníctve.
(2)

Národné centrum pri správe údajovej základne používa údaje

a)
z centrálneho registra poistencov,2)
b)
z registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,3)
c)
z registrov zdravotníckych pracovníkov,4)
d)
z registra zdravotných poisťovní,5)
e)
z registrov licencií,6)
f)
z registrov povolení,7)
g)
zo zoznamu registrovaných humánnych liekov,8)
h)
z databázy zdravotníckych pomôcok,9)
i)
zo zoznamu kategorizovaných liekov,10)
j)
zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,11)
k)
zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,12)
l)
zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,13)
m)
z registra obyvateľov,
n)
z obchodného registra,
o)
zo živnostenského registra,
p)
z registra organizácií,
q)
z národného transplantačného registra,14)
r)
z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike,15)
s)
zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi ...
t)
z registra fyzických osôb,15b)
u)
z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,15ba)
v)
z registra adries.15bb)
(3)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa ...

(4)

Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotníckych administratívnych ...

§ 4
Národné zdravotné registre
(1)

Národnými zdravotnými registrami sú:

a)
národný register elektronických zdravotných knižiek,
b)
národný onkologický register,
c)
národný register diabetes mellitus,
d)
národný register vrodených chýb,
e)
národný register chorôb obehovej sústavy,
f)
národný register neurologických chorôb,
g)
národný register chronických pľúcnych chorôb,
h)
národný register tuberkulózy,
i)
národný artroplastický register,
j)
národný register zápalových reumatických chorôb,
k)
národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti,
l)
národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých ...
m)
národný register asistovanej reprodukcie.
(2)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa ...

(3)

Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotných registrov ...

§ 5
Elektronická zdravotná knižka
(1)

Elektronická zdravotná knižka obsahuje

a)
identifikačné údaje osoby,
b)
elektronické zdravotné záznamy v rozsahu
1.
pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6,
2.
záznam o preventívnej prehliadke,
3.
záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu ...
4.
záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
5.
záznam o zásahu16) pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
6.
záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
7.
záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
8.
záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
9.
záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
10.
preskripčný záznam,17)
11.
dispenzačný záznam,18)
12.
medikačný záznam,18a)
13.
záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej ...
14.
záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti,
15.
doplnkové zdravotné údaje osoby,
c)
údaje z účtu poistenca,19)
d)
vlastné záznamy osoby,
e)
záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.
(2)

Elektronické zdravotné záznamy podľa odseku 1 písm. b) druhého až pätnásteho bodu sa v elektronickej ...

(3)

Rozsah osobných údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky je uvedený v prílohe č. ...

(4)

Osoba je oprávnená vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy.

(5)

Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke, okrem záznamov podľa odseku 1 písm. ...

(6)

Identifikačné údaje osoby a elektronické zdravotné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky ...

a)
ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len ...
b)
ošetrujúcemu lekárovi
1.
prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú ...
2.
potvrdením prijatia záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť ...
3.
prostredníctvom rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby v rozsahu ...
4.
po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom osoby alebo dokladu o pobyte s elektronickým ...
c)
zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu ...
d)
liečebnému pedagógovi, logopédovi a klinickému psychológovi v rozsahu identifikačných údajov ...
e)
zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej ...
f)
revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne ...
g)
ošetrujúcej sestre alebo pôrodnej asistentke v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho ...
h)
osobe oprávnenej vydávať humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, v rozsahu ...
i)
osobe oprávnenej vydávať zdravotnícke pomôcky v rozsahu identifikačných údajov osoby a preskripčného ...
j)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka ozbrojených ...
k)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi Ministerstva ...
1.
výberového konania alebo prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,24)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,24)
3.
sociálneho zabezpečenia vojakov podľa osobitného predpisu,25)
l)
lekárovi určenému Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka Policajného ...
m)
posudkovému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) ...
1.
prijímacieho konania podľa osobitných predpisov,27)
2.
prieskumného konania,27)
3.
lekárskej posudkovej činnosti,27)
n)
služobnému posudkovému lekárovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v rozsahu podľa ...
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27a)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27a)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27a)
o)
posudkovému lekárovi Zboru väzenskej a justičnej stráže v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a ...
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27b)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27b)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,27b)
p)
osobe oprávnenej na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou27c) na základe poverenia po zadaní ...
q)
prehliadajúcemu lekárovi27d) po nahlásení úmrtia osoby v rozsahu identifikačných údajov osoby ...
r)
lekárovi úradu pre dohľad vykonávajúcemu pitvu osoby po nariadení pitvy27e) v rozsahu podľa odseku ...
s)
zdravotníckemu pracovníkovi operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby27f) ...
t)
posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti ...
u)
posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného ...
v)
znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala ...
w)
zdravotníckemu pracovníkovi obce alebo vyššieho územného celku, ktorý vykonáva zdravotnú posudkovú ...
x)
lekárovi samosprávneho kraja27j) po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného vyšším ...
y)
inšpektorovi správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na účely klinického ...
z)
zdravotníckemu pracovníkovi inému, ako je uvedený v písmenách a) až q), v rozsahu identifikačných ...
(7)

Ak nie je v odseku 6 ustanovené inak, údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú ošetrujúcim ...

(8)

Zdravotnícky pracovník je oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky vo ...

a)
potvrdením súhlasu prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ...
b)
prostredníctvom úradného autentifikátora; túto skutočnosť musí osoba vyznačiť v elektronickej ...
(9)

Súhlas na prístup k údajom podľa odseku 8 trvá počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(10)

Každý záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo poskytnutie údajov ...

(11)

Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky ...

a)
zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zadaním číselného ...
b)
inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby, ktorej súhlas na prístup k údajom udeľuje; ...
(12)

Osoba, ktorá udelila súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky podľa ...

(13)

Súhlas osoby na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 11 sa nepovažuje ...

(14)

Všeobecný lekár má prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby podľa odseku 1 písm. ...

§ 6
Pacientsky sumár
(1)

Pacientsky sumár obsahuje

a)
údaj o aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcke, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej ...
b)
údaj o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke na mieru, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej ...
c)
údaj o alergickej anamnéze, ak je údaj známy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d)
údaje o všeobecnom lekárovi, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ...
e)
údaje o inom ošetrujúcom lekárovi určenom osobou v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu ...
f)
kód a názov choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len „kód choroby“) s ...
g)
údaje o podaných a vydaných liekoch z dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov za ...
h)
údaje o kontaktnej osobe určenej osobou v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej ...
i)
predpokladaný dátum pôrodu,
(2)

Údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a i) aktualizuje ošetrujúci lekár pri poskytovaní zdravotnej ...

(3)

Zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára, a každú jeho zmenu uverejňuje ...

§ 7
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
(1)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, ...

(2)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka obsahuje

a)
meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,
b)
zdravotnícke povolanie zdravotníckeho pracovníka,
c)
registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, ...
d)
sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
e)
dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
f)
identifikačné číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.
(3)

Súčasťou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický čip, ktorý obsahuje ...

a)
zdokonalený elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov,
b)
šifrovanie a dešifrovanie údajov,
c)
identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov.
(4)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podáva zdravotnícky pracovník ...

(5)

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 obsahuje

a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
titul,
c)
dátum narodenia,
d)
rodné číslo, ak bolo pridelené,
e)
miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak má zdravotnícky pracovník na území Slovenskej ...
f)
adresu na doručenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a iných písomností, telefónne ...
g)
registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, ...
h)
dátum a podpis zdravotníckeho pracovníka.
(6)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na základe zmluvy o vydaní elektronického ...

(7)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na päť rokov.

(8)

Národné centrum zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi elektronický preukaz zdravotníckeho ...

(9)

Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód elektronického preukazu zdravotníckeho ...

(10)

Ak národné centrum zistí, že údaje v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho ...

(11)

Údaje z elektronického čipu podľa odseku 3 môžu byť v súlade so štandardmi zdravotníckej informatiky ...

§ 8
(1)

Národné centrum vyhotoví a zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický ...

a)
pred uplynutím platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
b)
po zistení chyby zapríčinenej výrobcom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka alebo ...
c)
od podania novej žiadosti podľa § 7 ods. 5 z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia ...
d)
od podania novej žiadosti podľa § 7 ods. 5 z dôvodu zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 2 písm. ...
(2)

Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód nového elektronického preukazu ...

(3)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stráca platnosť znefunkčnením certifikátu na ...

a)
zdravotnícky pracovník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
zdravotnícky pracovník stratil elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka alebo ak mu bol odcudzený ...
c)
bol zničený alebo poškodený,
d)
zdravotníckemu pracovníkovi bola dočasne pozastavená alebo zrušená registrácia,32)
e)
uplynula doba jeho platnosti alebo
f)
zdravotnícky pracovník prestal vykonávať zdravotnícke povolanie.
§ 9
Štandardy zdravotníckej informatiky
(1)

Štandardy zdravotníckej informatiky zabezpečujú jednotnosť, bezpečnosť a integrovateľnosť v ...

(2)

Údaje evidované v zdravotníckych informačných systémoch musia byť zrozumiteľné, prehľadné ...

(3)

Údaje do národného zdravotníckeho informačného systému sa poskytujú v elektronickej podobe.

(4)

Súčasťou štandardov zdravotníckej informatiky sú číselníky zdravotníckej informatiky a metodika ...

(5)

Dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky, ...

§ 10
Zdravotnícka štatistika
(1)

Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky a zisťovania udalostí charakterizujúcich ...

a)
hlásení o úmrtí a príčinách smrti,
b)
hlásení o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
správ o rodičke,
d)
správ o novorodencovi,
e)
hlásení o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva,
f)
hlásení o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva,
g)
hlásení pohlavnej choroby,
h)
hlásení choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania,
i)
hlásení o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti,
j)
hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodzovania,
k)
hlásení o ukončenej kúpeľnej liečbe,
l)
hlásení o užívateľovi drog liečenom zo závislosti,
m)
hlásení o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva,
n)
hlásení o tom, že pacient s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva sa považuje za vyliečeného. ...
(2)

Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky spracúva aj údaje z národných zdravotníckych ...

(3)

Údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, z národných zdravotných registrov ...

(4)

Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich ...

(5)

Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sú dôvernými štatistickými ...

(6)

Štatistický úrad zisťuje meno a priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého ...

(7)

Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa ...

(8)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, ...

§ 11
Overenie zhody
(1)

Overenie zhody informačného systému vykonáva národné centrum na základe žiadosti žiadateľa, ...

a)
výrobca informačného systému, ak ide o informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ...
b)
zdravotná poisťovňa, ak ide o informačný systém zdravotnej poisťovne slúžiaci na prepojenie ...
c)
úrad pre dohľad alebo výrobca informačného systému, ak ide o informačný systém úradu pre dohľad ...
d)
subjekt uvedený v § 5 ods. 6 písm. j) až o), ak ide o informačný systém niektorého zo subjektov ...
(2)

Národné centrum rozhodne vydaním osvedčenia o zhode informačného systému do 90 dní od doručenia ...

(3)

Informačný systém musí

a)
byť identifikovateľný v rozsahu názov informačného systému, označenie verzie a obchodné meno ...
b)
spĺňať požiadavky na vyhotovovanie a používanie zdokonaleného elektronického podpisu,20)
c)
spĺňať príslušné štandardy zdravotníckej informatiky,
d)
zabezpečiť identifikáciu a autentizáciu prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho ...
e)
zabezpečiť, aby dokument odoslaný do národného zdravotníckeho informačného systému bol opatrený ...
f)
zabezpečiť, aby údaje medzi národným zdravotníckym informačným systémom a informačným systémom ...
g)
pri komunikácii s národným zdravotníckym informačným systémom používať identifikátor informačného ...
(4)

Ustanovenie odseku 3 písm. b), d), e) a g) sa na overovanie zhody informačného systému na objednávanie ...

(5)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa,
d)
názov a označenie verzie informačného systému,
e)
dátum a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa.
(6)

Žiadateľ je povinný k žiadosti podľa odseku 5 predložiť národnému centru

a)
technickú dokumentáciu predmetu žiadosti,
b)
predmet žiadosti.
(7)

Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odsekov 5 a 6. Ak žiadosť nie ...

(8)

Osoba podľa odseku 1 písm. a) až d) je povinná zúčastniť sa testovania informačného systému ...

(9)

Národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode informačného systému, ak zistí, ...

a)
informačný systém preukázateľne prestal spĺňať požiadavky na overenie zhody podľa odseku 3, ...
b)
osvedčenie o zhode informačného systému bolo vydané na základe nepravdivých údajov,
c)
sa osoba podľa odseku 1 písm. a) až d) v lehote nezúčastnila testovania informačného systému ...
d)
výsledky testovania informačného systému uvedené v správe o výsledku testovania podľa § 11a ...
(10)

Národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode informačného systému najviac ...

(11)

Národné centrum zruší platnosť osvedčenia o zhode informačného systému, ak v lehote určenej ...

(12)

Národné centrum dočasne pozastaví prístup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej ...

(13)

Národné centrum zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam informačných systémov v rozsahu názov ...

(14)

O odvolaní proti rozhodnutiu národného centra rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.

§ 11a
Dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overenie zhody
(1)

Národné centrum vykonáva dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ku ktorému je vydané ...

(2)

Výrobca informačného systému, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa, úrad ...

(3)

Po vykonaní testovania informačného systému vypracuje národné centrum správu o výsledku testovania ...

(4)

Ak informačný systém nespĺňa požiadavky podľa odseku 3, národné centrum dočasne pozastaví ...

§ 12
Národné centrum
(1)

Národné centrum je príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva so sídlom v Bratislave.

(2)

Národné centrum vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho ...

(3)

Národné centrum

a)
je správcom a prevádzkovateľom35) národného zdravotníckeho informačného systému; prevádzku ...
b)
vedie národné zdravotnícke administratívne registre podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
spravuje národné zdravotné registre podľa § 4,
d)
vykonáva zdravotnícku štatistiku,
e)
zabezpečuje knižnično-informačné služby z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva,
f)
vydáva a znefunkčňuje elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov,
g)
overuje zhodu,
h)
určuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri využívaní elektronických služieb ...
i)
plní úlohy poskytovateľa dôveryhodných služieb36) pre používanie zdokonaleného elektronického ...
j)
poskytuje informácie z národného zdravotníckeho informačného systému,
k)
poskytuje spracúvané údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných ...
l)
určuje formu a náležitosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
m)
metodicky usmerňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v oblasti komunikácie ...
n)
zverejňuje na svojom webovom sídle v elektronickej podobe vzory
1.
hlásení do národných zdravotných registrov,
2.
hlásenia do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,
3.
hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie,
4.
štatistických výkazov v zdravotníctve,
5.
žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a žiadosti o overenie zhody, ...
o)
zverejňuje na svojom webovom sídle dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie ...
p)
zverejňuje na svojom webovom sídle obsah číselníkov zdravotníckej informatiky a ich každú zmenu ...
q)
vykonáva dohľad nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overenie zhody,
r)
plní úlohy národného kontaktného bodu pre oblasť elektronického zdravotníctva,
s)
zabezpečuje pre ministerstvo zdravotníctva monitoring a analýzu celonárodných a celospoločenských ...
t)
je správcom a prevádzkovateľom národného informačného systému na objednávanie pacientov,
u)
poskytuje elektronické služby v oblasti informačných, komunikačných a sieťových technológií ...
v)
poskytuje príslušnej zdravotnej poisťovni a príslušnému vyššiemu územnému celku podľa štandardov ...
(4)

Pri spracúvaní osobných údajov má národné centrum rovnaké práva a povinnosti ako prevádzkovateľ ...

(5)

Národné centrum v oblasti farmakoekonomického hodnotenia, medicínskoekonomického hodnotenia a farmakoterapeutického ...

a)
hodnotenia zdravotníckych technológií,
b)
kategorizácie liekov,
c)
politiky zdravotníckych technológií.
§ 13
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 11.

(2)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných ...

§ 14
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)
podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do ...
b)
zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných ...
c)
podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní ...
d)
zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských ...
e)
rozsah údajov poskytovaných národnému centru, okruh spravodajských jednotiek a lehoty poskytovania ...
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom ...

§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)

Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa predpisov účinných do 30. júna ...

(2)

Národný register zdravotníckych pracovníkov podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považuje ...

(3)

Národné zdravotné registre podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považujú za národné ...

(4)

Zdravotnícky pracovník je povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka ...

(5)

Lehota na vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka uvedená v § 7 ods. 8 sa nevzťahuje ...

§ 16
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1)

Ak ide o osobu, ktorej nebol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte ...

(2)

Zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby je pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej ...

§ 17
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Do 31. decembra 2021 je osoba oprávnená na výdaj humánneho lieku, ktorého výdaj je viazaný na ...

(2)

Do 31. decembra 2021 je zdravotnícky pracovník uvedený v § 5 ods. 6 písm. r) oprávnený na prístup ...

(3)

Do 31. decembra 2021 je prehliadajúci lekár oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej ...

(4)

Do 31. decembra 2021 je osoba oprávnená vydávať zdravotnícku pomôcku oprávnená na prístup k ...

§ 18
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Prvý zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára od 1. januára 2019, ...

§ 19
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019

Do 31. decembra 2021 je ošetrujúci lekár podľa § 5 ods. 6 písm. b) oprávnený na prístup k údajom ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti obsahuje údaje ...

2.

V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „nevyhnutnom na jej identifikáciu a“ nahrádzajú slovami „meno, ...

3.

V § 20 ods. 1 sa slová „so zaručeným elektronickým podpisom21) (ďalej len „elektronický podpis“)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V § 20 ods. 3 písm. a) sa za slová „sa vyhotovujú“ vkladajú slová „podľa štandardov zdravotníckej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 9 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a ...

5.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Podrobnosti o vedení zdravotnej dokumentácie a formuláre tlačív zdravotnej dokumentácie ...

6.

§ 20a sa vypúšťa.

7.

V § 25 ods. 1 písm. d) sa za slová „revíznemu lekárovi“ vkladá čiarka a slová „revíznemu ...

8.

Šiesta časť vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 44a až 47a sa vypúšťa.

9.

V § 45 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „vedie a“ a na konci sa pripájajú slová „a ...

10.

V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) metodicky a koncepčne riadi Národné centrum zdravotníckych informácií.“.

11.

V § 45 ods. 2 sa slová „národného centra“ nahrádzajú slovami „Národného centra zdravotníckych ...

12.

Nadpis prílohy č. 2 znie:

„Národný transplantačný register“.

13.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť A „Národné administratívne registre“.

14.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa nadpis a označenie časti B „Národné zdravotné registre“, text ...

15.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť C „Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav ...

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 2 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ...

2.

V § 16 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a súčasne zmenu údajov bezodkladne ...

3.

V § 26 sa vypúšťa odsek 6.

4.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26a Register povolení (1) Orgán príslušný na vydanie povolenia vedie register povolení. (2) Register ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:

„23aa) § 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 25 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. ...

6.

V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
vedie register licencií.“.

7.

V § 63 ods. 2 písm. a) sa za slová „dátum narodenia,“ vkladajú slová „rodné číslo,“. ...

8.

V § 63 ods. 10 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „15 dní“.

9.

V § 64 odsek 1 znie:

„(1) Register vedený podľa zdravotníckeho povolania obsahuje a) údaje, ktoré sú súčasťou ...

10.

V § 64 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Údaje z registra v rozsahu podľa § 63 ods. 2 písm. a), c) a e) a § 64 ods. 1 písm. b) až ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a)
§ 3 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 153/2013 Z. z.“.

11.

V § 68 ods. 2 až 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedie register vydaných licencií“. ...

12.

V § 72 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a súčasne zmenu údajov bezodkladne ...

13.

V § 78 sa vypúšťa odsek 4.

14.

Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 78a Register licencií (1) Register licencií vedie komora. (2) Register licencií obsahuje a) údaje ...

15.

V § 79 ods. 1 písmeno p) znie:

„p) poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

„51)
§ 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.“.

16.

V § 79 ods. 1 písm. zb) sa za slovo „ukazovateľoch“ vkladajú slová „ústavnej zdravotnej ...

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55d znie:

„55d)
§ 14 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.

18.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ze) až zk), ktoré znejú:

„ze) používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 55e až 55j znejú:

„55e) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. 55f) § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších ...

19.

V § 79 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia, je povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55k znie:

„55k)
§ 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.“.

20.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ...

21.

V § 79a ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

22.

V § 80 ods. 1 písm. f) prvý bod znie:

„1. výšku peňažných a nepeňažných príjmov prijatých od držiteľa povolenia na výrobu liekov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58d znie:

„58d)
§ 15, 18 a 60 zákona č. 362/2011 Z. z.“.

23.

V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

„h) chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka pred zničením, poškodením, stratou, ...

24.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „za) a zc)“ nahrádzajú slovami „za), zc), ze) až zj) a odseku ...

25.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „c), e) a f)“ nahrádzajú slovami „d) a e)“.

26.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 79a ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 79a ods. ...

27.

V § 82 ods. 1 písm. c) sa slová „d) a l) až n)“ nahrádzajú slovami „d), l) až n) a zk)“. ...

28.

V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „b) a d)“.

29.

V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší niektorú z povinností podľa § 80 ods. ...

30.

V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. k).“. ...

31.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Zodpovednosti za porušenie povinnosti podľa § 80 ods. 1 písm. h) až k) sa zdravotnícky ...

32.

§ 92 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane ...

33.

Za § 102l sa vkladá § 102m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Poskytovateľ, ktorý ...

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a ...

2.

V § 5 ods. 3 sa slová „písomný záznam o zásahu a jeho rovnopis“ nahrádzajú slovami „elektronický ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „n) a o)“. ...

4.

Za § 8 sa vkladá § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 Do 31. decembra 2015 môže poskytovateľ ...

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 6 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).

2.

V § 7 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

3.

V § 9 ods. 4 sa slová „preukazom poistenca“ nahrádzajú slovami „preukazom poistenca s elektronickým ...

4.

§ 10a vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Preukaz poistenca (1) Zdravotná poisťovňa vydáva preukaz poistenca a bezpečnostný kód ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16i až 17 znejú:

„16i) § 5 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o ...

5.

V § 22 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) preukázateľne vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne ...

6.

V § 22 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej ...

Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená j) až m).

7.

V § 22 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) preukazovať sa preukazom poistenca a vložiť preukaz poistenca do technického zariadenia poskytovateľa ...

8.

V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

9.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Príslušná zdravotná poisťovňa zabezpečuje činnosť certifikačnej autority pre autentizáciu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:

„55a)
§ 12 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.

V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „a) až c), e) a g)“ nahrádzajú slovami „a) až c), e), g) ...

11.

Za § 38b sa vkladá § 38c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014 (1) Zdravotná poisťovňa ...

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) používať pri prístupe k údajom z národného zdravotníckeho informačného systému informačný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene ...

2.

V § 6 ods. 12 tretej vete sa slová „a frekvenciu vyšetrení“ nahrádzajú slovami „frekvenciu ...

3.

V § 6a sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému (§ 8b).“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b)
§ 27a ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8b Príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému Zdravotná poisťovňa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie:

„27c)
§ 3 zákona č. 153/2013 Z. z.“.

6.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:

„w) poskytovať úradu v elektronickej podobe údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej ...

7.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky poskytnúť najneskôr posledný deň kalendárneho ...

8.

V § 20 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) poskytuje národnému centru údaje z registrov podľa písmena e) prvého, štvrtého a piateho ...

9.

V § 20 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vedie 1. centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, ...

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aac sa vypúšťa.

11.

V § 20b sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

„l) vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém podľa ...

12.

Za § 20b sa vkladá § 20c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20c Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém (1) Odborná spôsobilosť pre klasifikačný ...

13.

V § 43 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Podkladom na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na výkon kontroly správneho ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:

„61aa)
§ 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.

V § 48 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Kópiu pitevného protokolu ...

15.

V § 77c ods. 3 sa slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Finančné ...

16.

§ 77c sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely výpočtu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c) § 4 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok ...

17.

Za § 86k sa vkladá § 86l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Zdravotná poisťovňa ...

Čl. VII

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, ...

1.

Za § 34 sa vkladajú § 34a a 34b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 34a Register povolení (1) Štátna kúpeľná komisia vedie register povolení na prevádzkovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:

„23a) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 44 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) kontroluje materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov ...

3.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) neprevádzkuje prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľnú liečebňu v súlade s požiadavkami ...

4.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

„s) nepoužíva informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie ...

5.

V § 48 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
od 100 eur do 33 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až p) a r),“.

6.

V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
až do 663 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. s) a t).“.

7.

Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 50b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013 Štátna kúpeľná komisia ...

Čl. VIII

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:

„ak) poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií na účel zverejnenia na Národnom ...

2.

V § 6 ods. 7 sa za slová „Slovenskej republike“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 10“ ...

3.

Za prílohu č. 9 sa vkladá príloha č. 10, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 10 k zákonu č. 355/2007 Z. z. Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami a) Zoznam ...

Čl. IX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 7 odsek 7 znie:

„(7) Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj vedú register povolení vydaných podľa tohto ...

2.

V § 7 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 12, ktoré znejú:

„(8) Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému orgánu príslušného na ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a ...

3.

V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4.

V § 18 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) podať do siedmich dní po skončení štvrťroka štátnemu ústavu hlásenie o množstve a druhu ...

5.

V § 23 ods. 1 písmeno ag) znie:

„ag) pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe lekárskeho ...

6.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ak) a al), ktoré znejú:

„ak) používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:

„30aa)
§ 11 zákona č. 153/2013 Z. z.“.

7.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny uhrádzanej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30ab znie:

„30ab) § 22 ods. 2 písm. j) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení ...

8.

V nadpise § 25 sa vypúšťajú slová „a podávanie“.

9.

V § 25 sa vypúšťa odsek 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 sa vypúšťajú.

10.

V § 46 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) humánny liek, ktorý nie je registrovaný podľa odseku 1, na terapeutickú indikáciu, ktorá ...

11.

§ 46 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Na povoľovanie terapeutického použitia humánneho lieku podľa odseku 3 písm. a) a c) zriaďuje ...

12.

V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny ústav poskytuje v elektronickej podobe ...

13.

V § 110 ods. 5 druhej vete sa slová „databázu pridelených kódov a zdravotníckych pomôcok“ ...

14.

V § 110 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Štátny ústav poskytuje v elektronickej podobe ...

15.

Nadpis šiestej časti znie:

„PREDPISOVANIE, VÝDAJ A PODÁVANIE“.

16.

V šiestej časti nadpis prvého oddielu znie:

„Predpisovanie, výdaj a podávanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín“. ...

17.

V 119 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť vytvoriť preskripčný záznam podľa odseku ...

18.

V § 119 sa odsek 12 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vytvoriť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 80a a 80b znejú:

„80a) Príloha č. 2 prvý bod písm. a) 11. bod zákona č. 153/2013 Z. z. 80b) § 3 zákona č. ...

19.

§ 119 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Predpisujúci lekár je pri predpisovaní humánneho lieku, ktorý je možné vydať opakovane, ...

20.

V § 120 ods. 1 písm. f) sa slová „zloženie individuálne pripravovaného humánneho lieku“ nahrádzajú ...

21.

V § 120 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) identifikátor preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:

„83a)
Príloha č. 2 prvý bod písm. a) 11. bod podbod 1.17 zákona č. 153/2013 Z. z.“.

22.

V § 120 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Predpisujúci lekár zodpovedá za správnosť a ...

23.

§ 120 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Ustanovenie odseku 1 písm. v) sa nevzťahuje na lekársky predpis a lekársky poukaz vystavený ...

24.

V § 121 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) je povinná vytvoriť dispenzačný záznam83b) podpísaný elektronickým podpisom80b) v elektronickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 83b znie:

„83b)
Príloha č. 2 prvý bod písm. a) 12. bod zákona č. 153/2013 Z. z.“.

25.

§ 121 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, je oprávnená ...

26.

Za § 121 sa vkladá § 121a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 121a Podanie humánneho lieku (1) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník84a) je v rozsahu svojej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 84a až 84d znejú:

„84a) § 2 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 84b) § 33 až 35 zákona ...

27.

V § 138 ods. 3 písmeno i) znie:

„i) nepodá do siedmich dní po skončení štvrťroka štátnemu ústavu hlásenie o množstve a ...

28.

V § 138 sa odsek 5 dopĺňa písmenami bc) až be), ktoré znejú:

„bc) pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nevytvorí ...

29.

V § 138 sa odsek 21 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny nevytvorí ...

30.

V § 138 ods. 22 písm. b) sa slová „v rozpore s § 25“ nahrádzajú slovami „v rozpore s týmto ...

31.

V § 138 sa odsek 22 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
nevytvorí medikačný záznam podľa § 121a.“.

32.

V § 138 ods. 26 písm. e) sa slová „mena, priezviska a dátumu narodenia lekárskeho zástupcu“ ...

33.

V § 141 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) zoznam humánnych liekov, ktoré nie sú uvedené v zozname kategorizovaných liekov a ktoré ...

34.

Za § 143b sa vkladá § 143c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013 (1) Do 31. decembra 2015 predpisujúci ...

Čl. X - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. VI druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  NÁRODNÉ ZDRAVOTNÍCKE ADMINISTRATÍVNE REGISTRE

  A.

  Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Odborný zástupca, štatutárny zástupca a kontaktná osoba poskytovateľa ambulantnej zdravotnej ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)

  Ministerstvo zdravotníctva, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, ministerstvo financií, Ministerstvo ...

  B.

  Národný register zdravotníckych pracovníkov

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a vykonávajú ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)

  Ministerstvo zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, stavovské organizácie v zdravotníctve, ...

  g)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno prostredníctvom informačného systému poskytnúť poskytovateľovi ...

  Primárny kľúč záznamu zdravotníckeho pracovníka v registri, meno a priezvisko, číselný kód ...

  C.

  Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Držiteľ povolenia na výrobu humánnych liekov, výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v písmene f)

  Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, dátum narodenia, štát a miesto trvalého pobytu ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v písmene e)

  Ministerstvo zdravotníctva, Sociálna poisťovňa, Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE

  1.

  Národný register elektronických zdravotných knižiek

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  1.

  Identifikačné údaje osoby v rozsahu

  meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bezvýznamové identifikačné ...

  2.

  Pacientsky sumár podľa § 6.

  3.

  Záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu

  druh preventívnej prehliadky, anamnéza a zdravotné výkony vykonané v rámci preventívnej prehliadky. ...

  4.

  Záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu

  popis odobratej vzorky, ak bol odber vykonaný, rozsah požadovaných vyšetrení, kód choroby s jej ...

  5.

  Záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu

  druh vyšetrenia a výsledky vyšetrenia alebo záver vyšetrenia.

  6.

  Záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

  7.

  Záznam o odporúčaní lekára na ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu

  stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, ...

  8.

  Záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v ...

  stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, ...

  9.

  Záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu

  kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, anamnéza, vykonané zdravotné výkony, odporučenie ...

  10.

  Záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu

  kód choroby s jej bližšou špecifikáciou pri prijatí osoby do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ...

  11.

  Preskripčný záznam v rozsahu

  údajov o predpísanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a ...

  12.

  Dispenzačný záznam v rozsahu

  údajov o vydanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a údajov ...

  13.

  Medikačný záznam v rozsahu údajov o podanom humánnom lieku.

  14.

  Záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej ...

  15.

  záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti v rozsahu kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, ...

  16.

  doplnkové zdravotné údaje osoby v rozsahu krvná skupina a Rh faktor, krvný tlak, vykonané očkovanie, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie jednoznačných a aktuálnych údajov pre potreby ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Poistenci verejného zdravotného poistenia37d) a poistenci iného členského štátu s bydliskom v ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe ...

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. ...

  f)

  Účel sprístupňovania osobných údajov

  Sprístupňovanie osobných údajov všeobecným lekárom a cez Národný portál zdravia.

  g)

  Príjemcovia, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú

  Poistenci verejného zdravotného poistenia a poistenci iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej ...

  2.

  Národný onkologický register

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja onkologických chorôb na účely hodnotenia zdravotného ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s onkologickou chorobou.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  3.

  Národný register diabetes mellitus

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja diabetu v populácii získať informácie pre tvorbu ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s diabetes mellitus.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  4.

  Národný register vrodených chýb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Získanie informácií o výskyte vrodených chýb, o počte prenatálne diagnostikovaných vrodených ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Živonarodené a mŕtvonarodené deti s vrodenou chybou, deti do 15 rokov s vrodenou chybou, ženy, ...

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  5.

  Národný register chorôb obehovej sústavy

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja chorôb obehovej sústavy v populácii získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými chorobami obehovej sústavy a osoby s kardiochirurgickým výkonom.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  6.

  Národný register neurologických chorôb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných neurologických chorôb v populácii získať ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými neurologickými chorobami.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  7.

  Národný register chronických pľúcnych chorôb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými chronickými chorobami pľúc.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  8.

  Národný register tuberkulózy

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných chorôb pľúc v populácii získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s tuberkulózou.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  9.

  Národný artroplastický register

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vykonaných implantácií endoprotéz získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby po totálnej endoprotéze kĺbov.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  10.

  Národný register zápalových reumatických chorôb

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja reumatických chorôb získať informácie pre tvorbu ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s vybranými zápalovými reumatickými chorobami.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov

  Vedecko-medicínsky účel.

  e)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

  11.

  Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendov vývoja úrazov u detí a okolnostiach ich vzniku získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby mladšie ako 18 rokov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v súvislosti s úrazom ...

  d)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ...

  12.

  Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých ...

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Na základe poznania výskytu a trendu vývoja hlásených podnetov v porovnaní s opodstatnenými podnetmi ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Osoby s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie alebo násilie – osoby mladšie ...

  d)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú

  Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ...

  13.

  Národný register asistovanej reprodukcie

  a)

  Zoznam osobných údajov

  Rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca Slovenskej republiky alebo iného členského ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov

  Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia stavu a úrovne asistovanej reprodukcie v Slovenskej ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb

  Darcovia a darkyne pohlavných buniek, pacientky, ktoré sú liečené metódami asistovanej reprodukcie. ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 153/2013 Z. z.

  Zisťovanie udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie

  1.

  Hlásenie o úmrtí a príčinách smrti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať podrobné ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Zomreté osoby a príbuzní zomretých osôb.

  d)

  Účel poskytovania osobných údajov Osobné údaje možno poskytnúť iným prevádzkovateľom národných ...

  e)

  Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné ...

  f)

  Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú Prevádzkovatelia národných zdravotných registrov ...

  2.

  Hlásenie o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je na základe poznania ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ústavnej ...

  3.

  Správa o rodičke

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o rodičke (meno a priezvisko, rodné číslo, kód obce ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby - ženy, ktoré rodili v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo boli ...

  4.

  Správa o novorodencovi

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o narodenom dieťati (meno a priezvisko, rodné číslo, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby – živo narodené deti, narodené v ústavnom zdravotníckom zariadení ...

  5.

  Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby – ženy, ktoré spontánne potratili alebo ktorým bolo vykonané umelé ...

  6.

  Hlásenie o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Rodné číslo ženy, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej ...

  b)

  Účel ich spracúvania Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Ženy, ktorým má byť vykonané umelé prerušenie tehotenstva, vrátane žien, ...

  7.

  Hlásenie pohlavnej choroby

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby s chorobami prenášanými sexuálnym stykom.

  8.

  Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, ktorým bola novopriznaná choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou ...

  9.

  Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zdravotníckych ...

  10.

  Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v psychiatrických ...

  11.

  Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, ktorým bola poskytnutá kúpeľná starostlivosť v prírodných liečebných ...

  12.

  Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  Údaje o osobe [rodné číslo, kód užívateľa, vek užívateľa, pohlavie, občianstvo, rodinný ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Užívatelia drog, ktorým bola poskytnutá medicínska liečba v súvislosti ...

  13.

  Hlásenie o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (meno a priezvisko, titul, rodné číslo, ak ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa ...

  14.

  Hlásenie o tom, že pacient s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva sa považuje za vyliečeného ...

  a)

  Zoznam spracúvaných osobných údajov Údaje o osobe (meno a priezvisko, titul, rodné číslo, ak ...

  b)

  Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie ...

  c)

  Okruh dotknutých osôb Osoby, u ktorých bola ukončená liečba choroby patologického hráčstva. ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o ...
 • 2)  § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad ...
 • 3)  § 20 ods. 1 písm. e) štvrtý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z. ...
 • 4)  § 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.§ 49 ...
 • 5)  § 20 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z. ...
 • 6)  § 78a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 7)  § 26a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.§ 34a zákona č. 538/2005 Z. ...
 • 8)  § 54 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 9)  § 110 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 10)  § 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...
 • 11)  § 31 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 12)  § 44 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 460/2012 Z. z.
 • 13)  § 59 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 14)  Príloha č. 2 k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 15)  § 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15a)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15b)  § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 15ba)  § 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...
 • 15bb)  § 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 15c)  § 2 písm. f) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z. ...
 • 15d)  § 5 písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  § 5 ods. 3 a 4 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  § 119 ods. 12 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 18)  § 121 ods. 3 písm. d) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 18a)  § 121a ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 18b)  § 6 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 16 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 22)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...
 • 23)  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  § 8 ods. 4 a 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 23b)  § 9 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 23ba)  § 119a zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 23baa)  § 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23c)  § 120 ods. 1 písm. v) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 24)  § 18 až 21, § 100 a 101 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a ...
 • 25)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 26)  § 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 27)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 27a)  Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...
 • 27b)  § 14, 222 a 223 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 85 zákona č. 328/2002 ...
 • 27c)  § 43 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27d)  § 47b ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 27e)  § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27f)  § 2 ods. 1 a 4 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 284/2008 Z. z.
 • 27g)  § 19 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 27h)  § 153 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 27i)  § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
 • 27j)  § 46 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 2 zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom ...
 • 32)  § 63a a 63b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...
 • 34)  § 11 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z.
 • 34a)  § 22 ods. 2 písm. j) zákona č. 580/2004 v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 34aa)  § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 34ab)  § 47da zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 156/2018 Z. z.
 • 35)  § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 36)  Čl. 3 bod 19 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 37)  Zákon č. 18/2018 Z. z.
 • 37a)  § 3 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37aa)  § 18 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 37b)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37c)  § 119 ods. 17 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37d)  § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 39)  § 119 ods. 10 zákona č. 362/2011 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore