Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 28.04.2001
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20 JUD73363 DS11 EU PP1 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 153/2001 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 242/2019

Legislatívny proces k zákonu 242/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prokuratúre

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
postavenie a pôsobnosť prokuratúry,
b)
postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“), ...
c)
postavenie a pôsobnosť hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho ...
d)
pôsobnosť ostatných prokurátorov,
e)
právomoci asistentov prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry,
f)
organizáciu a riadenie prokuratúry.
(2)

Postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky ...

§ 2
Postavenie prokuratúry

Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele ...

Pôsobnosť prokuratúry

§ 3
(1)

Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. ...

(2)

Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie ...

(3)

Prokuratúra poskytuje Európskej prokuratúre súčinnosť pri plnení úloh Európskej prokuratúry ...

§ 4
(1)

Pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori

a)
trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozorom nad zachovávaním ...
b)
dozorom nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody ...
c)
uplatňovaním svojich oprávnení v konaní pred súdmi,
d)
zastupovaním štátu v konaní pred súdmi, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
e)
dozorom nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, ...
f)
uplatňovaním svojich oprávnení v oblasti medzinárodnej spolupráce v rozsahu ustanovenom osobitnými ...
g)
podieľaním sa na príprave a realizácii preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu ...
h)
podieľaním sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní ...
i)
podieľaním sa na tvorbe právnych predpisov,
j)
plnením ďalších úloh, ak tak ustanovuje osobitný zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ...
(2)

Prokurátor nedáva výkladové stanoviská k právnym predpisom iným orgánom ani iným právnickým ...

(3)

Pôsobnosť prokuratúry vykonávajú v rozsahu ustanovenom zákonom aj asistenti prokurátora a právni ...

§ 5
Prokurátor vykonáva svoje úlohy na základe zákona a prostriedkami ustanovenými zákonom. Pri plnení ...
a)

podľa najlepšieho vedomia a svedomia uplatňovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, ...

b)

rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva a slobody a vyvarovať sa ...

c)

chrániť verejný záujem,

d)

postupovať iniciatívne, spravodlivo, nestranne a bez prieťahov.

§ 6
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, nadriadený prokurátor je oprávnený

a)
vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, ako má postupovať v konaní a pri plnení úloh,
b)
vykonať úkony podriadeného prokurátora alebo rozhodnúť, že ich vykoná iný podriadený prokurátor. ...
(2)

Pokyn vydaný podriadenému prokurátorovi musí mať písomnú formu. Podriadený prokurátor je povinný ...

(3)

V konaní pred súdom nie je podriadený prokurátor viazaný pokynom nadriadeného prokurátora, ak ...

(4)

Podriadený prokurátor je povinný odmietnuť splnenie pokynu, ak by jeho splnením spáchal trestný ...

(5)

Podriadený prokurátor môže odmietnuť splnenie pokynu, ak by jeho splnením bezprostredne a vážne ...

(6)

Ak podriadený prokurátor predpokladá, že splnenie pokynu by mohlo mať za následok vznik škody, ...

(7)

Ak podriadený prokurátor považuje pokyn za rozporný s právnym predpisom alebo so svojím právnym ...

(8)

Nadriadený prokurátor nemôže vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, aby sa nezačalo trestné ...

(9)

Nadriadený prokurátor nemôže vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, aby nepodal návrh na začatie ...

(10)

Nadriadený prokurátor nemôže úkony, ktorých vykonanie podľa odsekov 8 a 9 nemôže uložiť podriadenému ...

(11)

Pokyn európskemu delegovanému prokurátorovi je možné uložiť iba v súlade s osobitným predpisom.2b) ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ GENERÁLNEHO PROKURÁTORA

PRVÝ DIEL

POSTAVENIE GENERÁLNEHO PROKURÁTORA, VZNIK A ZÁNIK VÝKONU JEHO FUNKCIE

§ 7
(1)

Generálny prokurátor má postavenie vedúceho ústredného štátneho orgánu.

(2)

Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady ...

(3)

Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor, ktorý dosiahol vek najmenej 40 ...

(4)

Generálny prokurátor skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dodržiavať Ústavu Slovenskej ...

(5)

Zložením sľubu sa generálny prokurátor ujíma výkonu funkcie. Odmietnutie zloženia sľubu alebo ...

(6)

Ak je za generálneho prokurátora vymenovaný prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom ...

§ 8
(1)

Výkon funkcie generálneho prokurátora sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím ...

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Generálny prokurátor sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej ...

(3)

Národná rada navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie, ...

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť ...
b)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
d)
stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia,
e)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora, ...
f)
nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok,
g)
spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej ...
h)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(4)

Generálny prokurátor je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie ...

§ 9
(1)

Generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania generálneho prokurátora vykonáva funkciu ...

a)
doterajší generálny prokurátor zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
doterajšiemu generálnemu prokurátorovi v dôsledku vzdania sa funkcie generálneho prokurátora alebo ...
(2)

Prvému námestníkovi generálneho prokurátora zanikne oprávnenie podľa odseku 1 až vtedy, keď ...

(3)

Generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania generálneho prokurátora vykonáva funkciu ...

a)
generálny prokurátor dočasne stratí oprávnenie vykonávať funkciu generálneho prokurátora z ...
b)
generálny prokurátor svoju funkciu po čas dlhší ako 30 dní nevykonáva.
(4)

Prvému námestníkovi generálneho prokurátora zanikne oprávnenie podľa odseku 3 až vtedy, keď ...

(5)

V ostatných prípadoch prvý námestník generálneho prokurátora zastupuje generálneho prokurátora ...

(6)

Ak tento zákon v § 16b neustanovuje inak, generálneho prokurátora môže zastupovať aj iný prokurátor ...

DRUHÝ DIEL

PÔSOBNOSŤ GENERÁLNEHO PROKURÁTORA

Riadiaca a kontrolná právomoc generálneho prokurátora

§ 10
(1)

Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch.

(2)

Generálny prokurátor na plnenie úloh vydáva príkazy, pokyny a iné služobné predpisy, ktoré ...

(3)

Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný ...

§ 11
(1)

V záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(2)

Komisia sa skladá zo šiestich členov, z ktorých

a)
troch členov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor,
b)
dvoch členov volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“),
c)
jedného člena volí a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(3)

Za člena komisie možno vymenovať len toho, kto má morálne a odborné predpoklady na nestranný ...

(4)

Zasadnutie komisie zvoláva generálny prokurátor. Podrobnosti o rokovaní komisie upravuje rokovací ...

(5)

Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Návrh ...

§ 12
(1)

Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, ktoré sa uverejňujú v Zbierke zákonov ...

(2)

Komisia prerokúva návrhy na vydanie záväzných stanovísk na základe rozhodnutia generálneho prokurátora. ...

§ 12a

Ustanovenia § 10 až 12 sa nevzťahujú na veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry.

§ 13
Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k národnej rade a jej orgánom
(1)

Generálny prokurátor podáva národnej rade raz za rok správu o činnosti prokuratúry, ktorá obsahuje ...

(2)

Na základe poznatkov získaných z činnosti prokuratúry je generálny prokurátor oprávnený predkladať ...

(3)

Generálny prokurátor oznamuje predsedovi národnej rady a predsedovi mandátového a imunitného výboru ...

(4)

Generálny prokurátor žiada národnú radu o vydanie súhlasu na vzatie poslanca národnej rady do ...

(5)

Generálny prokurátor môže podať národnej rade návrh na voľbu kandidátov za sudcov ústavného ...

(6)

Generálny prokurátor sa môže za podmienok ustanovených osobitným zákonom4) zúčastňovať na ...

§ 14
Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k vláde

Na základe poznatkov získaných z činnosti prokuratúry je generálny prokurátor oprávnený predkladať ...

§ 15
Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k ústavnému súdu
(1)

Generálny prokurátor je oprávnený podať ústavnému súdu

a)
návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov,
b)
návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná,
c)
návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky,
d)
sťažnosť proti výsledku referenda vyhláseného prezidentom Slovenskej republiky,
e)
návrh na vyhlásenie rozhodnutia o uvoľnení funkcie prezidenta Slovenskej republiky,
f)
návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo ...
g)
návrh na začatie konania o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového ...
h)
návrh na začatie konania o neplatnosti právnych predpisov.
(2)

Pred rozhodnutím ústavného súdu vo veciach súladu právnych predpisov alebo neplatnosti právnych ...

(3)

Pred rozhodnutím ústavného súdu vo veciach súladu medzinárodných zmlúv je generálny prokurátor ...

(4)

Generálny prokurátor oznámi predsedovi ústavného súdu, že sudca ústavného súdu bol pristihnutý ...

(5)

Generálny prokurátor je oprávnený požiadať ústavný súd o vydanie súhlasu na vzatie do väzby ...

§ 16
Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k najvyššiemu súdu
(1)

Generálny prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť vo vzťahu k najvyššiemu súdu podľa osobitného ...

(2)

Generálny prokurátor je oprávnený podávať najvyššiemu súdu podnety na zaujatie stanoviska na ...

(3)

Generálny prokurátor je oprávnený zúčastniť sa na rokovaní pléna najvyššieho súdu; na požiadanie ...

§ 16a
Pôsobnosť generálneho prokurátora v ďalších oblastiach
(1)

Generálny prokurátor na požiadanie poskytne Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky pri ...

(2)

Generálny prokurátor plní aj ďalšie úlohy za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom,4b) ...

§ 16b
Osobitné ustanovenie

Generálny prokurátor vykonáva osobne pôsobnosť uvedenú v § 13 ods. 1, 2, 5 a 6, § 14 a § 15 ...

TRETIA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ PROKURÁTOROV

PRVÝ DIEL

PÔSOBNOSŤ PROKURÁTORA V TRESTNOM KONANÍ

§ 17
(1)

Prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v trestnom konaní v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.5) ...

(2)

Prokurátor najmä

a)
vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, ...
b)
rozhoduje v prípravnom konaní a podáva návrhy sudcovi pre prípravné konanie,
c)
uzatvára s obvineným dohodu o vine a treste a podáva súdu návrh na jej schválenie,
d)
podáva na súd obžalobu,
e)
v trestnom stíhaní pred súdom plní ďalšie úlohy v rozsahu a spôsobom ustanoveným Trestným ...
f)
dbá na zabezpečenie práv poškodeného v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi,6)
g)
zabezpečuje výkon medzinárodnej spolupráce v trestných veciach v rozsahu ustanovenom osobitnými ...
(3)

Práva a povinnosti prokurátora v trestnom konaní pred začatím trestného stíhania, v prípravnom ...

DRUHÝ DIEL

DOZOR PROKURÁTORA NAD DODRŽIAVANÍM ZÁKONNOSTI V MIESTACH, KDE SÚ DRŽANÉ OSOBY POZBAVENÉ OSOBNEJ ...

§ 18
(1)

Prokurátor dozerá na to, aby

a)
v celách policajného zaistenia, v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ...
b)
v zariadeniach, v ktorých je štátny príslušník tretej krajiny umiestnený na základe rozhodnutia ...
c)
v záchytných táboroch, pobytových táboroch, prijímacích centrách a humanitných centrách, ktoré ...
d)
v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie, zabezpečovacie ...
(2)

Prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti aj v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, ...

(3)

Prokurátor je povinný

a)
vykonávať previerky zachovávania zákonnosti v miestach uvedených v odseku 1 alebo odseku 2,
b)
písomným príkazom ihneď prepustiť na slobodu osobu držanú v mieste uvedenom v odseku 1 alebo ...
c)
písomným príkazom zrušiť rozhodnutie alebo pozastaviť vykonávanie rozhodnutia, príkazu alebo ...
d)
dozerať, aby sťažnosti a oznámenia osôb držaných v miestach uvedených v odseku 1 alebo odseku ...
(4)

Príkaz prokurátora vydaný podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. c) musí obsahovať

a)
označenie prokurátora, ktorý príkaz vydal,
b)
deň a miesto vydania príkazu,
c)
výslovné označenie „príkaz prokurátora“,
d)
označenie orgánu vykonávajúceho správu miesta uvedeného v odseku 1 alebo odseku 2, ktorému je ...
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia osoby držanej v mieste uvedenom v odseku 1 alebo ...
f)
výrok príkazu s uvedením zákonného ustanovenia, na základe ktorého sa príkaz vydáva,
g)
rozhodnutie, proti ktorému príkaz smeruje alebo ktoré bolo porušené,
h)
odôvodnenie príkazu,
i)
meno, priezvisko, podpis prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.8)
(5)

Prokurátor doručí príkaz, ktorý vydal, orgánu vykonávajúcemu správu miesta uvedeného v odseku ...

(6)

Pri vykonávaní dozoru je prokurátor oprávnený

a)
navštevovať miesta uvedené v odsekoch 1 a 2 v ktoromkoľvek čase, pričom má voľný prístup do ...
b)
nazerať do dokladov súvisiacich s pozbavením alebo obmedzením osobnej slobody,
c)
hovoriť s osobami držanými v miestach uvedených v odsekoch 1 a 2 aj bez prítomnosti tretích osôb, ...
d)
preverovať, či rozhodnutia a opatrenia orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v odsekoch ...
e)
žiadať od zamestnancov orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v odsekoch 1 a 2 potrebné ...
(7)

Zamestnanci orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v odsekoch 1 a 2 sú povinní vykonať ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.

TRETÍ DIEL

PÔSOBNOSŤ PROKURÁTORA V CIVILNOM PROCESE

§ 19
(1)

Prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v civilnom procese v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.9a) ...

(2)

Ak tak ustanovuje osobitný predpis, prokurátor je oprávnený

a)
podať na súd návrh alebo žalobu,
b)
vstúpiť do začatého súdneho konania.
(3)

Pôsobnosť prokurátora v civilnom procese je vykonávaná aj oprávneniami generálneho prokurátora ...

(4)

Práva a povinnosti prokurátora v konaní pred súdom upravujú osobitné predpisy.9b)

ŠTVRTÝ DIEL

DOZOR PROKURÁTORA NAD DODRŽIAVANÍM ZÁKONNOSTI ORGÁNMI VEREJNEJ SPRÁVY

PRVÝ ODDIEL

Základné ustanovenia o dozore prokurátora v oblasti verejnej správy

Pôsobnosť prokurátora

§ 20
(1)

Prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych ...

(2)

Orgánmi verejnej správy sa na účely tohto zákona rozumejú

a)
orgány štátnej správy,
b)
orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce, mestá, a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...
c)
štátne orgány, iné orgány, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým osobitný predpis zveril ...
d)
štátne orgány a iné právnické osoby, ktoré osobitný predpis splnomocnil na vydanie všeobecne ...
(3)

Prokurátor nevykonáva dozor nad činnosťou orgánov záujmovej samosprávy.

(4)

Pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov ...

§ 21
(1)

Prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych ...

a)
preskúmavaním zákonnosti správnych aktov orgánov verejnej správy, a to:
1.
rozhodnutí orgánov verejnej správy,
2.
opatrení orgánov verejnej správy,
3.
opatrení orgánov verejnej správy so všeobecnými účinkami,
4.
uznesení orgánov územnej samosprávy,
5.
všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi verejnej správy,
b)
preskúmavaním postupu orgánov verejnej správy,
c)
vykonávaním previerok zachovávania zákonnosti,
d)
uplatňovaním poradného hlasu na zasadnutiach orgánov verejnej správy.
(2)

Prokurátor nepreskúmava

a)
účelnosť, hospodárnosť a vhodnosť rozhodovania a postupu orgánov verejnej správy podľa odseku ...
b)
rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ktorých vydanie závisí ...
(3)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
administratívnym konaním postup orgánu verejnej správy v rámci výkonu jeho pôsobnosti v oblasti ...
b)
rozhodnutím orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom ...
c)
opatrením orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom ...
d)
opatrením orgánu verejnej správy so všeobecnými účinkami riadiaci správny akt vydaný v rámci ...
e)
uznesením orgánu územnej samosprávy uznesenie obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, ...
f)
všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným orgánom verejnej správy
1.
vyhláška, výnos alebo opatrenie ústredného orgánu štátnej správy, iného štátneho orgánu ...
2.
všeobecne záväzný právny predpis miestneho orgánu štátnej správy,
3.
všeobecne záväzné nariadenie orgánu územnej samosprávy,
g)
postupom orgánu verejnej správy postup v administratívnom konaní pri vydávaní správnych aktov, ...
§ 22
Právne prostriedky dozoru
(1)

Právnymi prostriedkami, ktorými prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných ...

a)
protest prokurátora,
b)
upozornenie prokurátora,
c)
správna žaloba a žaloba na správny súd podľa osobitného predpisu,9e)
d)
vstup do konania pred správnym súdom podľa osobitného predpisu.9f)
(2)

Právnym prostriedkom dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych ...

a)
oprávnenia generálneho prokurátora podať žalobu, opravný prostriedok a stanovisko podľa osobitného ...
b)
oprávnenie generálneho prokurátora podľa § 13 ods. 1 písm. a), ak predmetom posudzovania je všeobecne ...

DRUHÝ ODDIEL

Protest prokurátora

Základné ustanovenia o proteste prokurátora

§ 23
(1)

Prokurátor je oprávnený podať protest proti správnym aktom orgánov verejnej správy uvedeným ...

(2)

Protest prokurátora obsahuje

a)
označenie prokurátora, ktorý protest podáva,
b)
označenie orgánu verejnej správy, ktorému je protest adresovaný,
c)
výslovné označenie „protest prokurátora“,
d)
označenie správneho aktu orgánu verejnej správy, proti ktorému sa protest podáva,
e)
presné označenie ustanovení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ...
f)
návrh na zrušenie alebo zmenu nezákonného správneho aktu,
g)
odôvodnenie,
h)
dátum a miesto vypracovania protestu,
i)
meno, priezvisko, podpis prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.8)
(3)

Prokurátor je oprávnený vziať protest späť.

(4)

Konanie o proteste prokurátora je osobitné konanie, v ktorom sa rozhoduje, či správnym aktom orgánu ...

(5)

Orgán verejnej správy, ktorý vybavuje protest prokurátora, je povinný umožniť prokurátorovi ...

§ 24
Konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej ...
(1)

Protest proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy môže prokurátor ...

(2)

Účastníkmi konania o proteste prokurátora sú tí, ktorí boli alebo mali byť podľa osobitného ...

(3)

Prokurátor podáva protest orgánu verejnej správy, ktorý rozhodnutie alebo opatrenie vydal.

(4)

Orgán verejnej správy zašle protest účastníkom konania s výzvou, aby sa v určenej lehote k jeho ...

(5)

Ak orgán verejnej správy zistí, že protest prokurátora je dôvodný, do 30 dní od jeho doručenia ...

(6)

Ak orgán verejnej správy nemieni protestu vyhovieť alebo mu mieni vyhovieť iba čiastočne, predloží ...

(7)

Ak nadriadený orgán zistí dôvodnosť protestu, rozhodnutím vyhovie protestu a zruší napadnuté ...

(8)

Ak sa nadriadený orgán domnieva, že protest nie je dôvodný, rozhodne o jeho nevyhovení.

(9)

Ak orgán verejnej správy nemá svoj nadriadený orgán, rozhodne o proteste sám do 30 dní od jeho ...

(10)

Rozhodnutie o proteste prokurátora doručí orgán verejnej správy prokurátorovi a účastníkom ...

(11)

Proti rozhodnutiu o proteste sa môžu prokurátor a účastníci konania odvolať alebo podať rozklad, ...

(12)

Podanie odvolania alebo rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu o proteste vydanom orgánom verejnej ...

(13)

Na konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu alebo opatreniu a na konanie o odvolaní a rozklade ...

(14)

Ak orgán verejnej správy nevyhovie protestu prokurátora a nezruší ním napadnuté rozhodnutie alebo ...

(15)

Ak prokurátor vzal protest späť predtým, ako bolo o ňom rozhodnuté, orgán verejnej správy konanie ...

§ 25
Konanie o proteste prokurátora proti opatreniu so všeobecnými účinkami
(1)

Protest podáva prokurátor orgánu verejnej správy, ktorý opatrenie so všeobecnými účinkami vydal. ...

(2)

Ak orgán verejnej správy zistí, že protest prokurátora je dôvodný, do 30 dní od jeho doručenia ...

(3)

Ak sa orgán verejnej správy domnieva, že protest prokurátora nie je dôvodný, predloží ho do ...

(4)

Ak nadriadený orgán zistí, že protest je dôvodný, zruší alebo podľa povahy veci zmení napadnuté ...

(5)

Ak sa nadriadený orgán domnieva, že protest nie je dôvodný, rozhodne o jeho nevyhovení a rozhodnutie ...

(6)

Ak orgán verejnej správy nemá svoj nadriadený orgán, vybaví protest sám do 30 dní od jeho doručenia. ...

§ 26
Konanie o proteste prokurátora proti uzneseniam orgánov územnej samosprávy
(1)

Protest proti uzneseniu orgánu územnej samosprávy môže prokurátor podať do troch rokov od jeho ...

(2)

Protest podáva prokurátor orgánu územnej samosprávy, ktorý uznesenie prijal.

(3)

Ak orgán územnej samosprávy zistí, že protest je dôvodný, napadnuté uznesenie zruší alebo ...

(4)

Ak sa orgán územnej samosprávy domnieva, že protest nie je dôvodný, uznesením mu nevyhovie.

(5)

Orgán územnej samosprávy je povinný rozhodnúť o proteste prokurátora do 60 dní od jeho doručenia. ...

(6)

Ak orgán územnej samosprávy nevyhovie protestu prokurátora, je prokurátor oprávnený podať proti ...

§ 27
Konanie o proteste prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu
(1)

Protest proti všeobecne záväznému právnemu predpisu podáva prokurátor orgánu verejnej správy, ...

(2)

Ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému v § ...

(3)

Ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému v § ...

(4)

Ak orgán verejnej správy nevyhovie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu ...

(5)

Ak orgán verejnej správy nevyhovie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu ...

TRETÍ ODDIEL

Upozornenie prokurátora

§ 28
(1)

Prokurátor je oprávnený podať orgánu verejnej správy upozornenie na účel odstránenia porušovania ...

(2)

Upozornenie prokurátora obsahuje

a)
označenie prokurátora, ktorý upozornenie podáva,
b)
označenie orgánu verejnej správy, ktorému je upozornenie adresované,
c)
výslovné označenie „upozornenie prokurátora“,
d)
presné označenie ustanovení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ...
e)
skutkové odôvodnenie,
f)
právny rozbor príčin a dosahu porušovania zákonov alebo ostatných všeobecne záväzných právnych ...
g)
návrh opatrení na odstránenie porušenia zákonnosti alebo návrh opatrení na odstránenie porušovania ...
h)
dátum a miesto vypracovania upozornenia,
i)
meno, priezvisko, podpis prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.8)
§ 29
Konanie o upozornení prokurátora
(1)

Prokurátor podáva upozornenie orgánu verejnej správy, ktorého postup alebo nečinnosť namieta.

(2)

Prokurátor môže upozornenie podať aj nadriadenému orgánu oprávnenému vykonať nápravu vo veci. ...

(3)

Orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskôr však ...

(4)

Ak orgán verejnej správy zistí, že upozornenie prokurátora je dôvodné, je povinný v lehote podľa ...

(5)

Ak sa orgán verejnej správy domnieva, že upozornenie prokurátora nie je dôvodné, upovedomí o ...

(6)

Nadriadený orgán je povinný vybaviť upozornenie prokurátora do 30 dní od jeho doručenia orgánom ...

(7)

Orgán verejnej správy, ktorý vybavuje upozornenie prokurátora, je povinný umožniť prokurátorovi ...

(8)

Ak orgán verejnej správy zostal nečinný aj po upozornení, je prokurátor oprávnený podať žalobu ...

(9)

Prokurátor je oprávnený vziať upozornenie späť.

ŠTVRTÝ ODDIEL

Previerky zachovávania zákonnosti

§ 30
(1)

Prokurátor je oprávnený vykonávať v orgánoch verejnej správy previerky dodržiavania zákonov ...

(2)

Prokurátor je pri vykonávaní previerky oprávnený

a)
vstupovať do objektov orgánov verejnej správy,
b)
vyžadovať od orgánu verejnej správy, aby mu poskytol potrebné spisy a doklady, ako aj vysvetlenie ...
(3)

Orgán verejnej správy je povinný vytvoriť prokurátorovi primerané podmienky na vykonanie previerky ...

(4)

Prokurátor je pri vykonávaní previerky povinný

a)
oznámiť orgánu verejnej správy najneskôr pri začatí previerky predmet a účel previerky,
b)
vydať orgánu verejnej správy potvrdenie o prevzatí spisov na preskúmanie,
c)
zabezpečiť riadnu ochranu spisov prevzatých na preskúmanie pred ich stratou, zničením, poškodením ...
d)
vrátiť bez zbytočného odkladu spisy orgánu verejnej správy, ak ich už nepotrebuje,
e)
vyhotoviť protokol o vykonaní previerky,
f)
prerokovať obsah protokolu o vykonaní previerky s vedúcim orgánu verejnej správy a oboznámiť ...
g)
odovzdať jedno vyhotovenie protokolu o vykonaní previerky a jeho súčastí orgánu verejnej správy. ...
(5)

Orgán verejnej správy je oprávnený počas previerky, najneskôr však do 14 dní od doručenia zápisnice ...

(6)

Protokol o vykonaní previerky obsahuje

a)
označenie prokurátora, ktorý previerku vykonal,
b)
označenie orgánu verejnej správy, v ktorom prokurátor vykonal previerku,
c)
predmet a účel previerky,
d)
miesto a čas vykonania previerky,
e)
označenie preverovaného obdobia,
f)
opis zistených skutočností a presné označenie ustanovení zákona alebo iného všeobecne záväzného ...
g)
dátum a miesto vypracovania protokolu,
h)
meno, priezvisko, podpis prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom,8)
i)
prílohy.
(7)

Ustanoveniami odsekov 2 až 6 nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností podľa osobitného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÁVOMOCI ASISTENTA PROKURÁTORA A PRÁVNEHO ČAKATEĽA PROKURATÚRY PRI VÝKONE PÔSOBNOSTI PROKURATÚRY <span class="shorten">...</span>

§ 30a
Právomoci asistenta prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry v trestnom konaní
(1)

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry, aby v trestných ...

a)
spisovanie zápisníc o ústne podaných oznámeniach o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol ...
b)
spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na preskúmanie zákonnosti postupu alebo rozhodnutí ...
c)
vypracovanie dožiadaní v jednoduchých veciach a vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach,
d)
vyžadovanie predloženia spisov, dokladov a podania vysvetlení potrebných na výkon činnosti prokurátora, ...
e)
doručovanie písomností prokuratúry a spisovanie zápisnice alebo záznamu o doručení,
f)
zabezpečovanie podkladov pre rozhodnutie o osvedčení pri podmienečnom zastavení trestného stíhania, ...
g)
vyhotovovanie výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej prokurátorom a opatrenia súvisiace ...
h)
rozhodovanie o trovách trestného konania,
i)
rozhodovanie o znalečnom, tlmočnom a o svedočnom,
j)
podieľanie sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní ...
(2)

Asistent prokurátora a právny čakateľ prokuratúry sa môže v trestných veciach zúčastniť spolu ...

§ 30b
Právomoci asistenta prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry v občianskom súdnom konaní
(1)

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry, aby v občianskom ...

a)
spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na uplatnenie oprávnení prokurátora v občianskom ...
b)
spisovanie záznamov o podanom vysvetlení,
c)
vyžadovanie vypožičania spisov, dokladov a podania vysvetlení,
d)
vypracovanie dožiadaní v jednoduchých veciach a vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach,
e)
doručovanie písomností prokuratúry a spisovanie zápisnice alebo záznamu o doručení.
(2)

Asistent prokurátora a právny čakateľ prokuratúry sa môže v občianskom súdnom konaní zúčastniť ...

§ 30c
Právomoci asistenta prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry pri výkone dozoru prokurátora ...
(1)

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry, aby pri ...

a)
spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na uplatnenie oprávnení prokurátora pri výkone ...
b)
spisovanie záznamov o podanom vysvetlení a doplnení podnetu,
c)
vyžadovanie vypožičania spisov, dokladov a podania vysvetlení,
d)
vypracovanie dožiadaní v jednoduchých veciach a vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach,
e)
doručovanie písomností prokuratúry a spisovanie zápisnice alebo záznamu o doručení.
(2)

Asistent prokurátora a právny čakateľ prokuratúry sa môže pri výkone dozoru prokurátora nad ...

§ 30d

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry aj vykonávaním ...

PIATA ČASŤ

VYBAVOVANIE PODNETOV A SÚČINNOSŤ PRI PLNENÍ ÚLOH PROKURATÚRY

PRVÝ DIEL

VYBAVOVANIE PODNETOV

§ 31
(1)

Prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v rozsahu ustanovenom zákonom aj na základe podnetu, pričom ...

(2)

Podnetom sa rozumie podanie, ktoré smeruje k tomu, aby prokurátor vykonal opatrenia v rozsahu svojej ...

(3)

Podnetom podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré

a)
je anonymné,
b)
nie je čitateľné alebo zrozumiteľné,
c)
má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, návrhu alebo žiadosti,
d)
je zaslané na prokuratúru len pre informáciu,
e)
poukazuje na nedostatky v činnosti orgánu verejnej moci, ktorých odstránenie alebo vybavenie je ...
f)
je sťažnosťou alebo iným podaním podľa osobitného predpisu,21)
g)
je oznámením o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, alebo iným podaním, na vybavenie ...
(4)

Každé podanie posudzuje prokurátor podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené.

(5)

Postupom podľa tohto zákona sa nemožno domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia vydaného v ...

§ 32
(1)

Podnet sa podáva písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Podnet ...

(2)

Podnet musí obsahovať, komu je určený, akej veci sa týka, kto ho podáva, proti komu smeruje, čoho ...

(3)

Ak podnet nemá náležitosti uvedené v odseku 2, prokurátor vyzve podávateľa podnetu, aby podnet ...

§ 33
(1)

Prokurátor neprihliada na podanie, ktoré

a)
nie je podnetom podľa tohto zákona,
b)
nie je podnetom na postup podľa tohto zákona,
c)
nemá formu alebo náležitosti ustanovené týmto zákonom a v určenej lehote nie je doplnené alebo ...
d)
je v poradí tretím alebo ďalším podnetom v tej istej veci, ak nadriadený prokurátor nerozhodne ...
(2)

O skutočnosti, že na podanie sa neprihliada, netreba jeho podávateľa upovedomiť.

(3)

Ak prokurátor zistí, že na vybavenie podania je príslušný iný orgán, postúpi ho príslušnému ...

§ 34
(1)

Podnet možno podať na ktorejkoľvek prokuratúre. Vedúci služobného úradu je povinný zabezpečiť ...

(2)

Prijatie písomného podnetu prokurátor potvrdí; prijatie osobne podaného písomného podnetu prokurátor ...

(3)

Ak prokurátor zistí, že na vybavenie podnetu je príslušný iný prokurátor, postúpi podnet na ...

(4)

Ak ten istý podnet je podaný, doručený alebo adresovaný viacerým prokuratúram alebo prokurátorom, ...

§ 35
(1)

Prokurátor príslušný na vybavenie podnetu je povinný vybaviť podnet do dvoch mesiacov odo dňa, ...

(2)

Prokurátor upovedomí podávateľa podnetu o spôsobe vybavenia podnetu alebo o predĺžení lehoty ...

§ 36
(1)

Podávateľ podnetu môže žiadať o preskúmanie zákonnosti vybavenia svojho podnetu opakovaným ...

(2)

Ďalší opakovaný podnet sa vybavuje iba vtedy, ak obsahuje nové skutočnosti alebo ak tak rozhodne ...

(3)

Ak v tej istej veci, v ktorej už bol vybavený podnet iného podávateľa podnetu, podá podnet ďalší ...

§ 36a
(1)

Pri vybavovaní podnetu je prokurátor povinný prešetriť všetky okolnosti rozhodné pre posúdenie, ...

(2)

Ak prokurátor zistí, že podnet je dôvodný, vykoná opatrenia na odstránenie porušenia zákona ...

(3)

Ak prokurátor zistí, že podnet nie je dôvodný, podnet odloží, o čom písomne vyrozumie podávateľa ...

§ 36b
(1)

Prokurátor môže požiadať podávateľa podnetu o podanie vysvetlenia alebo o predloženie písomnosti ...

(2)

Ak podávateľ podnetu žiadosti prokurátora o podanie vysvetlenia alebo o predloženie písomnosti ...

(3)

Prokurátor je oprávnený požadovať vysvetlenie a predloženie písomnosti aj od osoby, ktorá nie ...

(4)

Osobu uvedenú v odseku 3 musí prokurátor predvolať písomne; iba v naliehavých prípadoch môže ...

(5)

Prokuratúra uhradí preukázané cestovné výdavky, ušlý zárobok a v prípade predchádzajúceho ...

(6)

Na cestovné výdavky podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o cestovných náhradách.21b) ...

(7)

Na doručovanie pri vybavovaní podnetov sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)

DRUHÝ DIEL

SÚČINNOSŤ PRI PLNENÍ ÚLOH PROKURATÚRY

§ 37
(1)

Orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby poskytujú prokurátorovi súčinnosť ...

(2)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy podávajú prokurátorovi vysvetlenia ...

(3)

Na plnenie úloh ustanovených zákonom pomáhajú prokurátorovi aj súdy tým, že mu požičiavajú ...

(4)

Prokurátorom poskytujú súčinnosť pri plnení úloh aj notári a súdni exekútori v rozsahu vymedzenom ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa nevzťahujú na veci operačnej a mobilizačnej povahy.

§ 37a
(1)

V rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má prokurátor právo na sprístupnenie ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora ...

ŠIESTA ČASŤ

ORGANIZÁCIA A RIADENIE PROKURATÚRY

§ 38
Sústava prokuratúry
(1)

Prokuratúru tvoria tieto štátne orgány:

a)
generálna prokuratúra, ktorej osobitnou súčasťou s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky ...
b)
krajské prokuratúry,
c)
okresné prokuratúry.
(2)

Krajské prokuratúry sú rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami zapojené ...

§ 39
Sídla prokuratúr a ich územná pôsobnosť
(1)

Sídlom generálnej prokuratúry je Bratislava.

(2)

Sídla a územné obvody ostatných prokuratúr sa zhodujú so sídlami a územnými obvodmi príslušných ...

(3)

Generálny prokurátor môže zriadiť pobočku okresnej prokuratúry alebo krajskej prokuratúry v ...

(4)

Generálny prokurátor môže určiť sídlo okresnej prokuratúry v Bratislave v inej mestskej časti ...

Generálna prokuratúra

§ 40
(1)

Generálna prokuratúra je ústredný štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry nadriadený ...

(2)

Generálna prokuratúra

a)
zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora,
b)
riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených prokuratúr,
c)
dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov ...
d)
vedie register trestov a zabezpečuje ochranu údajov uvedených v registri trestov pred zničením, ...
e)
plní úlohy v oblasti informačného systému verejnej správy podľa osobitného zákona,28a) spravuje ...
f)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov generálneho prokurátora.
(3)

Generálna prokuratúra má právo zúčastňovať sa na príprave zákonov a ostatných všeobecne ...

§ 41

Na čele generálnej prokuratúry je generálny prokurátor, ktorý priamo alebo prostredníctvom vedúcich ...

§ 42
Krajská prokuratúra
(1)

Krajská prokuratúra je nadriadený orgán okresných prokuratúr, ktoré patria do jej územnej pôsobnosti. ...

(2)

Krajská prokuratúra

a)
zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti krajského prokurátora,
b)
riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených okresných prokuratúr,
c)
dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov ...
d)
prijíma oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a zabezpečuje ...
e)
podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z osobitných zákonov, medzinárodných zmlúv vyhlásených ...
f)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov krajského prokurátora a ostatných nadriadených prokurátorov. ...
(3)

Na čele krajskej prokuratúry je krajský prokurátor, ktorý priamo alebo prostredníctvom vedúcich ...

§ 43
Okresná prokuratúra
(1)

Okresná prokuratúra

a)
zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti okresného prokurátora,
b)
prijíma oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a zabezpečuje ...
c)
podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z osobitných zákonov, medzinárodných zmlúv vyhlásených ...
d)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov okresného prokurátora a ostatných nadriadených prokurátorov. ...
(2)

Na čele okresnej prokuratúry je okresný prokurátor, ktorý priamo alebo prostredníctvom vedúcich ...

Osobitné ustanovenia o organizácii prokuratúry v čase vojny alebo vojnového stavu

§ 44
(1)

V čase vojny alebo vojnového stavu sa doplnia počty prokurátorov okresných prokuratúr s pôsobnosťou ...

(2)

V čase vojny alebo vojnového stavu sa doplnia počty prokurátorov krajskej prokuratúry s pôsobnosťou ...

(3)

Určené počty prokurátorov, ktorí vykonávajú svoju právomoc v trestnom konaní vo veciach podľa ...

(4)

Zoznam prokurátorov okresných prokuratúr a krajských prokuratúr, ktorí majú podľa odsekov 1 ...

§ 45

Prokuratúry uvedené v § 44 ods. 1 môžu v čase vojny alebo vojnového stavu vykonávať svoju pôsobnosť ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Príslušnosť prokurátora

§ 46
(1)

Na konanie pred najvyšším súdom je príslušný generálny prokurátor a prokurátori generálnej ...

(2)

Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom je príslušný špeciálny prokurátor a prokurátor ...

(3)

Na konanie pred krajským súdom je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, ...

(4)

Na konanie v druhom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný ...

(5)

Na konanie pred okresným súdom je príslušný okresný prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu ...

(6)

Na konanie v prvom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný ...

(7)

Na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori ...

(8)

Vecná a miestna príslušnosť prokurátorov uvedených v odsekoch 1 až 6 v konaní pred súdmi a ...

(9)

Miestna príslušnosť krajského prokurátora a prokurátorov krajskej prokuratúry uvedených v odseku ...

(10)

Hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor a európsky delegovaný prokurátor sú príslušní ...

§ 46a

Na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom ...

§ 47
(1)

Na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené ...

(2)

Miestne príslušný na vykonávanie dozoru je krajský prokurátor tej prokuratúry, v ktorej obvode ...

§ 48
(1)

Na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod ...

(2)

Na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod ...

(3)

Na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti ostatnými orgánmi je príslušný okresný prokurátor ...

(4)

Miestne príslušný na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti je prokurátor tej prokuratúry, ...

§ 49

Na vybavenie podnetu je príslušný ten prokurátor, ktorý je príslušný na vykonanie opatrení ...

§ 49a

Na vybavenie žiadosti podľa osobitného predpisu30b) je príslušný ten prokurátor, ktorý je príslušný ...

§ 50
(1)

Spory o príslušnosť medzi prokurátormi rozhoduje

a)
generálny prokurátor, ak je jedným z prokurátorov prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry,
b)
ich najbližšie spoločne nadriadený prokurátor (§ 54 ods. 2) v ostatných prípadoch.
(2)

Spory o príslušnosť medzi Európskou prokuratúrou a orgánom prokuratúry rozhoduje generálna prokuratúra.30c) ...

§ 51
(1)

Na zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry môže generálny prokurátor a v rozsahu svojej pôsobnosti ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry.

§ 52
Vylúčenie prokurátora
(1)

Prokurátor musí byť vylúčený z konania a rozhodovania veci a z vybavovania podnetu, ak so zreteľom ...

(2)

Postup pri vylúčení prokurátora v trestnom konaní ustanovuje Trestný poriadok.

(3)

V ostatných prípadoch prokurátor, len čo sa dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, ...

§ 53
Bezprostredne nadriadený prokurátor
(1)

Bezprostredne nadriadeným prokurátorom je

a)
generálny prokurátor, ak ide o námestníka generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, ...
b)
príslušný vedúci prokurátor generálnej prokuratúry,29) ak ide o ostatných prokurátorov generálnej ...
c)
príslušný krajský prokurátor, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry alebo príslušného ...
d)
príslušný okresný prokurátor, ak ide o prokurátora okresnej prokuratúry.
(2)

Bezprostredne nadriadeným prokurátorom prokurátora Európskej prokuratúry vo veciach patriacich ...

(3)

Tam, kde sa v osobitnom zákone upravujúcom trestné konanie7) používa pojem orgán bezprostredne ...

§ 54
Nadriadený prokurátor
(1)

Nadriadeným prokurátorom uvedeným v § 6 je generálny prokurátor a

a)
príslušný vedúci prokurátor29) a prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú ...
b)
prokurátor generálnej prokuratúry a prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú ...
c)
prokurátor generálnej prokuratúry a príslušný krajský prokurátor, ak ide o prokurátora krajskej ...
d)
prokurátor generálnej prokuratúry, príslušný krajský prokurátor a prokurátor príslušnej krajskej ...
e)
prokurátor generálnej prokuratúry, príslušný krajský prokurátor, prokurátor príslušnej krajskej ...
(2)

Na účely konania podľa tohto zákona alebo osobitného zákona a na vybavenie podnetu sa nadriadeným ...

a)
generálny prokurátor, ak ide o špeciálneho prokurátora, prokurátora generálnej prokuratúry okrem ...
b)
špeciálny prokurátor, ak ide o prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry,
c)
príslušný krajský prokurátor, ak ide o okresného prokurátora alebo prokurátora okresnej prokuratúry. ...
(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora ...

(4)

Tam, kde sa v osobitnom zákone upravujúcom trestné konanie7) používa pojem nadriadený orgán prokurátora, ...

§ 55
Nazeranie do spisu
(1)

Nazerať do spisu, ktorý vedie prokurátor, môže iba jeho nadriadený prokurátor (§ 54 ods. 1) ...

(2)

Ak je to potrebné na plnenie úloh Európskej prokuratúry, hlavný európsky prokurátor, európsky ...

Centrálny informačný systém prokuratúry

§ 55a
(1)

Prokuratúra spracúva informácie, osobné údaje a iné údaje (ďalej len „údaje“), ktoré sú ...

(2)

Údaje sú súčasťou Centrálneho informačného systému prokuratúry (ďalej len „centrálny informačný ...

(3)

Prevádzku, správu a vývoj centrálneho informačného systému zabezpečuje generálna prokuratúra ...

(4)

Údaje, ktoré sú súčasťou centrálneho informačného systému sa vedú v listinnej podobe alebo ...

(5)

Automatizované informačné systémy vrátane databáz v nich obsiahnutých, vytvorené a spravované ...

§ 55aa
(1)

Údaje z centrálneho informačného systému využíva generálna prokuratúra a ostatné prokuratúry ...

(2)

Generálna prokuratúra v spolupráci s ostatnými prokuratúrami aspoň raz za 12 mesiacov preveruje, ...

(3)

Ak by výmaz alebo anonymizácia osobných údajov podľa odseku 2 mohla ohroziť práva a právom chránené ...

Prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných údajov v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych ...

§ 55ab

Ustanovenia § 55ac až 55ag sa použijú iba v prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú alebo ...

§ 55ac

Na prenos, poskytovanie a spracúvanie osobných údajov v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych ...

§ 55ad
(1)

Pri poskytnutí alebo sprístupnení osobných údajov príslušnému orgánu sa určí účel poskytnutia ...

(2)

Obmedzením spracúvania osobných údajov podľa odseku 1 sa rozumie aj určenie lehoty, po uplynutí ...

(3)

O každom poskytnutí osobných údajov podľa § 55aa ods. 1 sa vyhotovuje úradný záznam, ktorý ...

§ 55ae
(1)

Osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené príslušným orgánom môže prokuratúra spracúvať ...

a)
stíhania iných trestných činov, ako sú tie, kvôli ktorým sa osobné údaje poskytli,
b)
výkonu trestu,
c)
iného súdneho konania, ktoré priamo súvisí so stíhaním trestného činu alebo s výkonom trestu, ...
d)
predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku ...
e)
vymedzený v súhlase členského štátu, ktorý osobné údaje poskytuje alebo vymedzený v súhlase ...
f)
ich ďalšieho historického, vedeckého alebo štatistického spracúvania.
(2)

Ak príslušný orgán poskytne osobné údaje bez požiadania, prokuratúra preverí, či sú tieto ...

(3)

Na žiadosť príslušného orgánu ho prokuratúra oboznámi so spracúvaním ním poskytnutých alebo ...

(4)

Na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis;36a) ...

§ 55ag
Osobné údaje prijaté od príslušného orgánu možno poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré ...
a)

plnenia úloh prokuratúry ustanovených zákonom,

b)

predchádzania trestným činom, ich vyšetrovaniu, odhaľovaniu alebo stíhaniu, prípadne výkonu ...

c)

predchádzania bezprostredného a závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku. ...

Osobitné ustanovenia o Úrade špeciálnej prokuratúry

§ 55b
(1)

Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného ...

(2)

Pôsobnosť Úradu špeciálnej prokuratúry uvedenú v odseku 1 vykonávajú prokurátori Úradu Špeciálnej ...

§ 55d
(1)

Na čele Úradu špeciálnej prokuratúry je špeciálny prokurátor, prostredníctvom ktorého generálny ...

(2)

Špeciálny prokurátor podáva národnej rade raz za rok správu o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, ...

(3)

Špeciálny prokurátor zodpovedá za výkon svojej funkcie generálnemu prokurátorovi. Vo veciach ...

a)
uložiť špeciálnemu prokurátorovi ani prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry pokyn, aby ...
b)
vykonať úkony za špeciálneho prokurátora alebo prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry alebo ...
(4)

Vznik oprávnenia a zánik oprávnenia vykonávať funkciu špeciálneho prokurátora upravuje osobitný ...

§ 55e
(1)

Špeciálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry ...

(2)

Počet osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry v členení podľa funkcií ...

§ 55f
(1)

Prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry môže byť iba prokurátor generálnej prokuratúry, ...

(2)

Štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere vymenúva do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry ...

(3)

Zamestnanca vo verejnej službe prideľuje na Úrad špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor ...

§ 55g
(1)

Vymenovať do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry alebo prideliť na výkon funkcie v tomto úrade ...

(2)

Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry musí byť po celý čas výkonu funkcie ...

§ 55h
(1)

Osobu určenú na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry môže odvolať z funkcie v Úrade ...

(2)

Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry môže kedykoľvek písomne požiadať ...

(3)

Oprávnenie vykonávať funkciu v Úrade špeciálnej prokuratúry zanikne osobe určenej na plnenie ...

a)
dňom doručenia rozhodnutia o odvolaní z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku ...
b)
dňom doručenia rozhodnutia o uvoľnení z funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry podľa odseku ...
c)
dňom zániku alebo skončenia jej štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru podľa osobitného ...
(4)

Na zmenu, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca na generálnej ...

(5)

Na dočasné pridelenie, zánik a skončenie pracovného pomeru zamestnanca vykonávajúceho verejnú ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Na zánik ...

§ 55i
(1)

Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry je povinná zachovávať mlčanlivosť, ...

(2)

Zbaviť mlčanlivosti osobu určenú na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry o veciach, o ...

§ 55j
(1)

Osoba určená na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry má právo v odôvodnených prípadoch ...

(2)

Bez súhlasu osoby určenej na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry nemožno zverejňovať ...

(3)

Práva uvedené v odsekoch 1 a 2 má v odôvodnených prípadoch osoba určená na plnenie úloh Úradu ...

§ 55k
(1)

Generálna prokuratúra vystaví osobám určeným na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry ...

(2)

Služobný preukaz Úradu špeciálnej prokuratúry je verejná listina, ktorou osoba určená na plnenie ...

(3)

Pri plnení úloh Úradu špeciálnej prokuratúry sa môže osoba určená na plnenie úloh Úradu ...

§ 55l
(1)

Policajný zbor, Železničná polícia, Slovenská informačná služba, Zbor väzenskej a justičnej ...

(2)

Fyzická osoba môže odoprieť poskytnutie požadovanej informácie, ak by jej poskytnutím porušila ...

(3)

Úrad špeciálnej prokuratúry môže získané informácie, posudky, odborné vyjadrenia, listiny ...

(4)

Ak na objasnenie skutočnosti dôležitej pre plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry sú potrebné ...

§ 55la
Osobitné ustanovenie o Eurojuste

Prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú republiku v Eurojuste,46a) má ...

§ 55lb
Osobitné ustanovenia o Európskej prokuratúre
(1)

Európska prokuratúra na území Slovenskej republiky vykonáva trestné konanie vo veciach ustanovených ...

(2)

Európsky delegovaný prokurátor môže plniť počas dočasného pridelenia aj úlohy prokurátora ...

(3)

Miestom výkonu funkcie európskeho delegovaného prokurátora je Úrad špeciálnej prokuratúry.

§ 55m
Zverejňovanie a sprístupňovanie rozhodnutí
(1)

Prokuratúry sú povinné zverejňovať právoplatné uznesenia prokurátora, ktorými sa skončilo ...

(2)

Generálna prokuratúra zverejňuje aj právoplatné rozhodnutia disciplinárnych komisií, a to do ...

(3)

Pred zverejnením rozhodnutí podľa odsekov 1 a 2 sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním ...

(4)

Zverejňovanie rozhodnutí prokurátora podľa odseku 1 a 2 technicky zabezpečuje generálna prokuratúra ...

(5)

Prokuratúry sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona47) všetky ...

(6)

Prokuratúra môže zo závažných dôvodov odmietnuť zverejnenie rozhodnutia podľa odseku 1 alebo ...

§ 55n
Obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy o úkonoch prokurátora

V priestoroch prokuratúry sa nesmú vyhotovovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy ...

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 56
Prechodné ustanovenia
(1)

Funkčné obdobie generálneho prokurátora, ktorý vykonáva funkciu v deň, keď tento zákon nadobudne ...

(2)

Zloženie sľubu podľa doterajšieho zákona generálnym prokurátorom, ktorý vykonáva funkciu v ...

(3)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

(4)

Vybavovanie podnetu podaného pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších ...

§ 56a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej ...

Na konanie vo veciach podľa § 567f ods. 1 a 2 Trestného poriadku je príslušný špeciálny prokurátor ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2011

§ 56aa

Ustanovenie § 7 ods. 2 posledná veta sa nepoužije, ak ide o osobu, ktorá bola vymenovaná do funkcie ...

§ 56ab
(1)

Generálny prokurátor a minister spravodlivosti sú povinní vymenovať prvých členov komisie (§ ...

(2)

Prvé zasadnutie komisie podľa § 6b zvolá minister spravodlivosti do troch mesiacov od vymenovania ...

§ 56ac
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011
(1)

Výkon pôsobnosti vojenskej prokuratúry v trestných veciach podľa osobitného predpisu30a) a práva ...

a)
Hlavnej vojenskej prokuratúry na generálnu prokuratúru,
b)
Vyššej vojenskej prokuratúry na Krajskú prokuratúru v Trenčíne,
c)
Vojenskej obvodnej prokuratúry v Bratislave na Okresnú prokuratúru Bratislava I,
d)
Vojenskej obvodnej prokuratúry v Banskej Bystrici na Okresnú prokuratúru Banská Bystrica,
e)
Vojenskej obvodnej prokuratúry v Prešove na Okresnú prokuratúru Prešov.
(2)

Generálny prokurátor môže do 31. januára 2012 preložiť prokurátora a asistenta prokurátora, ...

(3)

V konaniach vo veciach podľa odseku 1 začatých pred 1. novembrom 2011 pokračujú prokurátori, ktorí ...

(4)

V konaniach v ostatných veciach začatých pred 1. novembrom 2011 prechádza výkon pôsobnosti vojenskej ...

§ 56ad
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Podľa § 55m ods. 1 až 4 sa zverejňujú len tie rozhodnutia prokurátora, ktoré nadobudnú právoplatnosť ...

§ 56ae
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ustanovenie § 7 ods. 6 sa použije aj na generálneho prokurátora, ktorý je vo funkcii generálneho ...

(2)

Vláda a súdna rada zvolia členov komisie do 31. marca 2016.

(3)

Konania začaté do 31. decembra 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 56af
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Konania o proteste prokurátora a konania o upozornení prokurátora začaté pred 1. júlom 2016 sa ...

§ 56b
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 57
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení nálezu ...

§ 57a
Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Zrušuje sa smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 200/2001 Z. z. o jednoduchých ...

§ 58
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 153/2001 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na ...
 • 1a)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
 • 2)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  Civilný sporový poriadok.Civilný mimosporový poriadok.Správny súdny poriadok.
 • 2b)  Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1939.
 • 3)  § 12 ods. 1 písm. b) a § 13 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o ...
 • 3a)  § 140 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej ...
 • 3b)  § 141 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení zákona č. 236/2012 ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  Napríklad § 243e Občianskeho súdneho poriadku, § 47 ods. 3 a 4, § 369 a 389 Trestného poriadku. ...
 • 4b)  Napríklad § 207a ods. 2, § 363 až 367, § 380 ods. 4 a § 530 Trestného poriadku, § 4 ods. 2 zákona ...
 • 5)  Napríklad nariadenie (EÚ) 2017/1939, Trestný poriadok, zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších ...
 • 6)  Napríklad § 46, 50, 95 Trestného poriadku, zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú ...
 • 7)  Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona ...
 • 7a)  § 88 ods. 1 a § 88a ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej ...
 • 9)  § 93 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.§ 6 ...
 • 9a)  Napríklad § 105 Trestného zákona, § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, ...
 • 9b)  Civilný sporový poriadok.Civilný mimosporový poriadok.
 • 9c)  Správny súdny poriadok.
 • 9d)  Napríklad § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke ...
 • 9e)  § 45 Správneho súdneho poriadku.
 • 9f)  § 46 Správneho súdneho poriadku.
 • 9g)  § 47, § 466 ods. 3 Správneho súdneho poriadku.
 • 9h)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 9i)  § 45 ods. 1, § 178 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
 • 9j)  § 45 ods. 3, § 350 Správneho súdneho poriadku.
 • 9k)  § 45 ods. 4, § 359 ods. 1 Správneho súdneho poriadku.
 • 9l)  § 45 ods. 2, § 244 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
 • 9m)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 10)  Napríklad § 35 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 86 Trestného zákona ...
 • 11)  Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Napríklad § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke ...
 • 12a)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ...
 • 13)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon Slovenskej národnej ...
 • 14)  § 35 ods. 1 písm. b), § 200ha a § 244 až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších ...
 • 15)  § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu ...
 • 16)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 17)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom ...
 • 18)  § 200ha Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 35 ods. 1 písm. b), § 249 a § 250b ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších ...
 • 20)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 21)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 21a)  § 10 ods. 8 Trestného poriadku.
 • 21b)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 24 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 25)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 25a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 27)  § 1 až 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové ...
 • 28)  Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
 • 28a)  Zákon č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 4 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
 • 30a)  § 16 ods. 2 Trestného poriadku. § 14a zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej ...
 • 30b)  § 3 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene ...
 • 30c)  Čl. 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1939.
 • 31)  Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. § 13 až 24 ...
 • 32)  Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2017/1939.
 • 32a)  Napríklad čl. 111 nariadenia (EÚ) 2017/1939 a § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných ...
 • 33)  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...
 • 34)  § 28 ods. 2 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 35a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...
 • 36)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 36a)  § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 37)  § 24a až 24e zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení ...
 • 38)  § 24a a 24b zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 458/2003 Z. z.
 • 39)  § 29 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 40)  § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 41)  § 39 až 43 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 5 zákona č. 313/2001 ...
 • 42)  § 27 až 29 a § 39 až 44 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 1 ods. 5 zákona č. 313/2001 a § 58 až 72 a § 163 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 44)  § 24c až 24e zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 458/2003 Z. z.
 • 45)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 46)  § 5 zákona č. 154/2001 Z. z.§ 51 zákona č. 312/2001 Z. z.
 • 46a)  Zákon č. 383/2011 Z. z. v znení zákona č. 316/2016 Z. z.
 • 47)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore