Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 152/2019 účinný od 23.11.2019


Platnosť od: 03.06.2019
Účinnosť od: 23.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 152/2019 účinný od 23.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 152/2019 s účinnosťou od 23.11.2019

Legislatívny proces k zákonu 152/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 152/2019, dátum vydania: 03.06.2019

A. Všeobecná časť

Dôvodom vypracovania predloženého návrhu zákona je implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Ú. v. L 112, 2. 5. 2018) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/644“), ktoré v článku 8 ustanovuje povinnosť členských štátov Európskej únie stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a prijať všetky opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Zároveň sa upravujú niektoré ustanovenia zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 324/2011 Z. z.“) v nadväznosti na poznatky z jeho doterajšej aplikácie a problémy vyskytujúce sa v oblastiach, ktoré sú predmetom jeho úpravy.

V súčasnosti poštové služby regulované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv.3; Ú. v. L 15, 21.1.1998) v platnom znení, ktorá je transponovaná zákonom č. 324/2011 Z. z. Nariadenie (EÚ) 2018/644 podľa recitálu 13 dopĺňa smernicu vo väzbe na služby cezhraničného dodávania balíkov, pričom práva a záväzky stanovené v smernici zostávajú zachované. Na rozdiel od smernice však nariadenie rozširuje okruh subjektov, na ktoré sa vzťahujú povinnosti, nad rámec poštových podnikov. Podľa recitálu 17 sa nariadenie vzťahuje na poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ak poskytujú služby aspoň v jednej etape poštového dodávacieho reťazca, t. j. služby vybrania, triedenia a distribúcie. Samotná preprava, ktorá sa nevykonáva spoločne s jedným z týchto krokov nepatrí do rozsahu služieb dodávania balíkov. Podľa článku 2 ods. 1 nariadenia je balíkom poštová zásielka iná než zásielka s korešpondenciou, ktorej hmotnosť nepresahuje 31,5 kg. Zároveň sa v zmysle recitálu 16 predpokladá, že poštové zásielky obsahujú iný tovar ako korešpondenciu ak hrubšie ako 20 mm. Výkon regulačného dohľadu v súvislosti so službami dodávania balíkov, ako aj transparentnosť a posudzovanie taríf za príslušné služby cezhraničného dodávania balíkov bude vykonávať Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. je umožniť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností poskytovateľov služieb dodávania balíkov vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2018/644 a zároveň ukladať sankcie za porušenie alebo nesplnenie týchto povinností. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa uvedené právomoci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb budú vzťahovať na všetkých poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ak poskytujú služby aspoň v jednej etape poštového dodávacieho reťazca (vybranie, triedenie a distribúcia), t. j. aj na subjekty, ktoré nemusia byť poštovými podnikmi.

Návrh zákona predpokladá negatívny a pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nebude mať sociálne vplyvy, vplyv na informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, ani na životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

2

Doložka vybraných vplyvov

1. Základné údaje

Názov materiálu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

💧 Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Začiatok: december 2018Ukončenie: december 2018

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

január 2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

február 2019

2. Definícia problému

Dôvodom vypracovania predloženého návrhu zákona je implementácia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/644“), ktoré v článku 8 ustanovuje povinnosť členských štátov Európskej únie stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a prijať všetky opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania.

3. Ciele a výsledný stav

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. je umožniť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností poskytovateľov služieb dodávania balíkov vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2018/644 a zároveň ukladať sankcie za porušenie alebo nesplnenie týchto povinností.

4. Dotknuté subjekty

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, poskytovatelia služieb dodávania balíkov, poštové podniky. Žiaden z oslovených podnikateľských subjektov oslovených zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky neprejavil záujem zúčastniť sa konzultácií.

5. Alternatívne riešenia

Neboli potrebné.

6. Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie

7. Transpozícia práva EÚ

Ide o implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018).

8. Preskúmanie účelnosti**

Neaplikuje sa.

3

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu

💧 Pozitívne

Žiadne

💧 Negatívne

Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

💧 Nie

Čiastočne

💧 Pozitívne

Žiadne

💧 Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP

💧 Pozitívne

Žiadne

💧 Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa

Mgr. Veronika Krahulcová, sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor elektronických komunikácií a poštových služieb, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyveronika.krahulcova@mindop.sk / tel: (02) 5949 4851

12. Zdroje

Pri vypracovaní doložky vplyvov sa vychádzalo zo zdrojov poskytnutých Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Komisia vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa týchto pripomienok:

K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy

V doložke vybraných vplyvov je uvedený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy ako rozpočtovo nezabezpečený. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sú vplyvy, súvisiace s posilnením kompetencií Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti kontroly plnenia povinností poskytovateľov služieb dodávania balíkov a požiadavkou na zvýšenie počtu zamestnancov o 1 zamestnanca v roku 2020 a 2 zamestnancov v roku 2021, kvantifikované na rok 2020 v sume 24 012 eur (z toho mzdové výdavky v sume 14 088 eur) a na rok 2021 v sume 49 024 eur (z toho mzdové výdavky v sume 28 176 eur). V návrhu na krytie zvýšených výdavkov je uvedené, že tieto finančné prostriedky si bude MDV SR uplatňovať v rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. S rozpočtovo nekrytým vplyvom Komisia zásadne nesúhlasí a požiadavky vyplývajúce z materiálu žiada zabezpečiť v rámci schválených limitov počtu zamestnancov a limitov výdavkov kapitoly MDV SR na príslušný rozpočtový rok. - Neakceptované.

K pripomienkam Komisie týkajúcich sa vplyvov na rozpočet verejnej správy sa uskutočnia rokovania s Ministerstvom financií SR v priebehu medzirezortného pripomienkového konania.

V súvislosti s ustanovením v bode 8. návrhu, ktoré sa týka ukladania pokút za porušenie alebo nesplnenie povinností, je možné predpokladať aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je tiež potrebné uviesť v doložke vybraných vplyvov spolu s kvantifikáciou, ak je táto možná. – Akceptované.

V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v tab. č. 5 Komisia upozorňuje na nesprávny údaj priemerného mzdového výdavku v roku 2021. – Akceptované. Údaj upravený.

4

K doložke vybraných vplyvov a vplyvom na podnikateľské prostredie

V časti 3 Ciele a výsledný stav doložky vybraných vplyvov predkladateľ uvádza, že cieľom návrhu je zároveň ukladať sankcie za porušenie alebo nesplnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia, ktoré sa implementuje do slovenského právneho poriadku, a ktorým sa zároveň rozširuje pôsobnosť zákona aj na poskytovateľov služieb dodávania balíkov. V časti 4 Dotknuté subjekty predkladateľ sám identifikuje ako dotknuté subjekty poskytovateľov služieb dodávania balíkov či poštové podniky; preto Komisia žiada, aby časť 9 Vplyvy navrhovaného materiálu, v ktorej predkladateľ uvádza žiadny vplyv bola uvedená do súladu s vyššie uvádzanými informáciami a povinnosťami, resp. úpravami v prospech podnikateľských subjektov (napr., že sa ruší povinnosť poštového podniku po uplynutí úložnej lehoty skúmať obsah poštovej zásielky) definovanými v osobitnej časti dôvodovej správy, ktorá je súčasťou materiálu predloženého na predbežné pripomienkové konanie. – Akceptované.

V súvislosti s vyššie uvedenou pripomienkou Komisia žiada predkladateľa o vypracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a o dôsledný kvalitatívny popis, ako aj kvantifikáciu nákladov v jej príslušných častiach. – Akceptované.

5

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2018

2019

2020

2021

Príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

0

0

24 012

49 024

v tom: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / 07T030H

0

0

24 012

49 024

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

24 012

49 024

Rozpočtové prostriedky

0

0

24 012

49 024

EÚ zdroje

0

0

0

0

spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

1

2

- vplyv na ŠR

0

0

1

2

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

0

14 088

28 176

- vplyv na ŠR

0

0

14 088

28 176

v tom: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / 07T030H

14 088

28 176

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

0

0

0

0

v tom: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / 07T030H

0

0

14 088

28 176

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0

0

0

0

6

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. umožňuje Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností poskytovateľov služieb dodávania balíkov vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2018/644 a zároveň ukladať sankcie za porušenie alebo nesplnenie týchto povinností. Na základe uvedeného sa predpokladá v rokoch 2020 a 2021 pozitívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu verejnej správy. Výšku očakávaných príjmov nie je možné vopred kvantifikovať. Očakáva sa však, že zvýšené výdavky súvisiace s potrebou personálneho zabezpečenia úloh vyplývajúcich z návrhu zákona, v súvislosti s posilnením kompetencií Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v roku 2020 o 1 zamestnanca a v roku 2021 o 2 zamestnancov budú v plnom rozsahu pokryté. Finančné prostriedky vo výške prípadného rozpočtovo nekrytého vplyvu si bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR uplatňovať v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 - 2022.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

Dôvodom vypracovania predloženého návrhu zákona je implementácia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Ú. v. L 112, 2. 5. 2018), ktoré v článku 8 ustanovuje povinnosť členských štátov Európskej únie stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a prijať všetky opatrenia na zabezpečenie ich uplatnenia

2.2.1. Popis návrhu:

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. je umožniť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností poskytovateľov služieb dodávania balíkov vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2018/644 a zároveň ukladať sankcie za porušenie alebo nesplnenie týchto povinností.

V rámci aplikácie nariadenia je nosnou úlohou zber údajov od jednotlivých poskytovateľov a cenové posúdenie sadzieb v oblasti cezhraničného doručovania balíkových zásielok. Na základe plnenia a rozsahu týchto úloh je uvažované s jednotlivými vyčíslenými vplyvmi.

.......................................................................................................................................................

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

7

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

r

r + 1

r + 2

r + 3

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predmetného materiálu bolo uvažované s jedným štátnym zamestnancom na rok 2020 a dvomi štátnymi zamestnancami na rok 2021, a to podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zaradením v 8. platovej triede vrátane nadtarifných zložiek platu. Vo výpočte nie je uvažované s prípadnou valorizáciou.

8

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

r

r + 1

r + 2

r + 3

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

9

Tabuľka č. 4

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / 07T030H

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2018

2019

2020

2021

poznámka

Bežné výdavky (600)

24 012

49 024

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

14 088

28 176

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

4 924

9 848

Tovary a služby (630)2

4 000

9 000

Bežné transfery (640)2

1 000

2 000

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

0

24 012

49 024

10

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2018

2019

2020

2021

poznámka

Počet zamestnancov celkom

1

2

z toho vplyv na ŠR

1

2

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

1 174

1 174

z toho vplyv na ŠR

1 174

1 174

Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

0

19 012

38 024

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

14 088

28 176

z toho vplyv na ŠR

14 088

28 176

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

4 924

9 848

z toho vplyv na ŠR

4 924

9 848

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

11

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Návrhom zákona v súvislosti s implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Ú. v. L 112, 2. 5. 2018) by mali byť dotknuté všetky podniky, ktoré poskytujú služby cezhraničného dodávania balíkov, t. j. služby, ktoré zahŕňajú vybranie, triedenie, prepravu a distribúciu poštových zásielok iných než korešpondencia (dodávanie zásielok s hmotnosťou nad 31,5 kg sa nepovažuje za službu dodávania balíkov), a to prostredníctvom možnosti Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2018/644 a ukladať sankcie za porušenie alebo nesplnenie týchto povinností. Návrh zákona sa bude vzťahovať na tie poštové podniky uvedené v registri poštových podnikov zverejnenom na webovom sídle Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktoré poskytujú jednu alebo viaceré služby dodávania balíkov, ako aj na ďalšie podnikateľské subjekty poskytujúce služby dodávania balíkov, ktoré nie podľa zákona o poštových službách poštové podniky. V súčasnosti je celkovo zaregistrovaných 27 poštových podnikov, z toho 20 je aktívnych v oblasti dodávania balíkov. Počet dotknutých poštových podnikov je možné odhadnúť na približne 13, z toho jeden je poskytovateľ univerzálnej služby.

V súvislosti so zmenou zákona v nadväznosti na poznatky z jeho doterajšej aplikácie a problémy vyskytujúce sa v oblastiach, ktoré predmetom jeho úpravy, boli vykonané zmeny týkajúce sa všetkých poštových podnikov zapísaných v registri poštových podnikov (27).

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

V súvislosti s prípravou predmetného návrhu zákona boli uskutočnené konzultácie s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenskou poštou, a. s., a to od mája 2018 do novembra 2018. Konzultácie súviseli s implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018) a s návrhmi na úpravu zákona v nadväznosti na poznatky z jeho doterajšej aplikácie a problémy vyskytujúce sa v oblastiach, ktoré sú predmetom jeho úpravy. Akceptované návrhy boli zapracované do textu. V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, článku 5 ods.5.6, zaslalo MDV SR na MH SR informáciu o príprave materiálu. MH SR následne informovalo dotknuté subjekty o možnosti začatia konzultácii. Dňa 2. 10. 2018 MH SR rozhodlo, že nie je potrebné vykonať konzultácie.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

V súvislosti s možnosťou Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb udeliť sankcie podnikom, ktoré poskytujú služby cezhraničného dodávania balíkov predpokladáme na základe doterajších skúseností z uplatňovania zákona o poštových službách, že subjekty si budú plniť povinnosti vyplývajúce z nariadenia (EÚ) 2018/644. Súčasne poukazujeme na skutočnosť, že nariadenie v čl. 8 ustanovuje povinnosť členským štátom stanoviť dostatočne odrádzajúce sankcie. Z uvedených dôvodov nepredpokladáme, že budú podniky stanovené povinnosti porušovať.

V súvislosti s úpravou § 34 ods. 6 písm. b) a § 34 ods. 10 písm. b) zákona č. 324/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sa počíta pre poštové podniky s úsporou nákladov, ktoré by boli potrebné na vybudovanie nových skladových kapacít a s úsporou práce zamestnancov pri skúmaní obsahu poštovej zásielky.

12

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Návrh si nevyžaduje dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Návrh zákona si nezavádza nové informačné povinnosti, ani nedochádza k ich odstráneniu alebo úprave.

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

0

0

Nepriame finančné náklady

0

0

Administratívne náklady

0

0

Celkové náklady regulácie

0

0

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Návrh nemá priamy vplyv na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Návrh nemá priamy vplyv na inovácie.

13

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.Predmet návrhu zákona je – nie je upravený v práve Európskej únie

a)v primárnom práve

Článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

b)v sekundárnom práve

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018),

gestor Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety).

Bezpredmetné.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie

Lehota na implementáciu článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Ú. v. L 112, 2. 5. 2018) uplynie 23. novembra 2019.

b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

Bezpredmetné.

c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.

Bezpredmetné.

5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti – úplný.

14

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1:

§ 1 ods. 2 sa navrhuje doplniť o ustanovenia § 13 ods. 2 písm. g), § 59 ods. 2 písm. d), a § 62 ods. 6 odkazujúce na nariadenie (EÚ) 2018/644, a to z dôvodu rozšírenia okruhu povinných subjektov nad rámec poštových podnikov. Nariadenie sa na rozdiel od doterajšej právnej úpravy vzťahuje na poskytovateľov služieb dodávania balíkov (článok 2 ods. 3 nariadenia), ktorí poskytujú jednu alebo viaceré služby dodávania balíkov s výnimkou podnikov, ktoré usadené iba v jednom členskom štáte, poskytujú len služby vnútroštátneho dodávania balíkov v rámci kúpnej zmluvy a podľa tejto zmluvy osobne dodávajú užívateľovi tovar, ktorý je predmetom zmluvy. Povinnosť poskytovať informácie podľa nariadenia nemajú podniky, pre ktoré v predchádzajúcom kalendárnom roku pracovalo menej ako 50 osôb zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov v štáte, v ktorom sú usadené.

K bodu 2:

Z dôvodu spresnenia ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) sa dopĺňa odkaz na Svetový poštový dohovor, v ktorom sa členské krajiny zaviazali zabezpečiť prijímanie, spracovanie, prepravu a dodávanie slepeckých zásielok s hmotnosťou do sedem kilogramov.

K bodu 3 a 4:

Ide o úpravu umožňujúcu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako národnému regulačnému orgánu, ktorému budú všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov predkladať informácie požadované nariadením (EÚ) 2018/644, výkon regulačného dohľadu v súvislosti so službami cezhraničného dodávania balíkov.

K bodom 5 a 6:

Ide o úpravu zohľadňujúcu rozvoj informačných a komunikačných technológií, modernizáciu a inováciu poštových služieb a zároveň potreby ich užívateľov. Potvrdenie o výsledku dodania zapísanej poštovej zásielky v elektronickej podobe nenahrádza doklad pre odosielateľa o jej dodaní adresátovi v listinnej podobe podľa § 3 ods. 3 zákona č. 324/2011 Z. z. Podrobnosti o podmienkach zasielania potvrdení o podaní a o výsledku dodania zapísanej poštovej zásielky podľa § 32 ods. 2 písm. c) a písm. d) budú stanovené v poštových podmienkach a príslušná sadzba v tarife poštových služieb.

K bodu 7:

Navrhuje sa skrátiť úložnú lehotu zapísaných poštových zásielok z jedného roka na 6 mesiacov, so zachovaním možnosti využiť lehotu na podanie reklamácie, reklamačné konanie, uplatnenie nároku na náhradu škody a alternatívne riešenie sporov. Úprava bola vykonaná z dôvodu prihliadnutia na technické a prevádzkové kapacity poštových podnikov a bezpečnosť ich zamestnancov.

K bodu 8:

Úpravou ustanovenia sa ruší povinnosť poštového podniku po uplynutí úložnej lehoty skúmať obsah poštovej zásielky za účelom posudzovania, či je obsah bezcenný alebo či je obsah predmetom poštového tajomstva. Poštový podnik bude v prípade otvorenia zásielky skúmať len to, či je obsah vhodný alebo nevhodný do dražby so zohľadnením skutočnosti, že môže ísť o obsah zásielky s predajnou hodnotou (napr. aj pri posúdení, že ide o hodnotný obsah zásielky sa stáva, že kým sa uskutoční dražba, stane sa obsah zásielky nepredajným z pohľadu vývoja technológií, straty hodnoty časom a pod.). Nakoľko zásielka môže obsahovať predmety s

15

nebezpečnými vlastnosťami, v prípade jej zničenia musí poštový podnik zabezpečiť bezpečné zničenie alebo uloženie v súlade s osobitnými predpismi (napr. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

K bodom 9 a 10:

Ide o úpravu umožňujúcu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako národnému regulačnému orgánu, ktorému budú všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov predkladať informácie požadované nariadením (EÚ) 2018/644, výkon regulačného dohľadu v súvislosti so službami dodávania balíkov. Porušenie alebo nesplnenie povinností stanovených v nariadení pre poskytovateľov služieb dodávania balíkov za následok uloženie pokuty Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Jej výška sa stanovuje do 10 000 eur. Ochranu dôverných obchodných informácií upravuje nariadenie (EÚ) 2018/644 v článku 9. Právnu ochranu obchodného tajomstva zaručuje Obchodný zákonník, pričom prostriedkom ochrany je žaloba.

K bodom 11 a 12:

Ide o legislatívno-technickú úpravu týkajúcu sa jednak odstránenia chybne umiestneného odkazu 29 v § 67 ods. 2 (novelizačný bod 9) a jednak o úpravu vnútorného odkazu po zmene v novelizačnom bode 7 (novelizačný bod 10).

K čl. II

Ustanovuje sa účinnosť zákona s primeranou legisvakančnou lehotou. Nariadenie (EÚ) 2018/644 sa uplatňuje od 22. mája 2018, s výnimkou ustanovenia o sankciách, ktoré sa začne uplatňovať od 23. novembra 2019. Ustanovenia od uvedených dátumov záväzné aj pre Slovenskú republiku.

Bratislava 6. marca 2019

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Arpád Érsek, v. r.

minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore