Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 151/2021 účinný od 01.05.2021

Platnosť od: 23.04.2021
Účinnosť od: 01.05.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 151/2021 účinný od 01.05.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 151/2021 s účinnosťou od 01.05.2021

Legislatívny proces k zákonu 151/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov ...

1.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Ak oprávnený užívateľ, ktorý pozemok užíva podľa osobitného predpisu,12aa) vlastníkovi preukázateľne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu ...

2.

V § 13 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

3.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Ak nájomca najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred uplynutím času, na ktorý je nájom dohodnutý, ...

4.

V § 13 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

5.

V § 13 ods. 5 až 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

6.

V § 13 ods. 7 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

7.

Za § 24f sa vkladá § 24g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2021 Ak nájomná zmluva, ktorá je uzavretá ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...

V § 34 ods. 3 posledná veta znie: „Podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore