Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 151/2014 účinný od 01.07.2014

Platnosť od: 07.06.2014
Účinnosť od: 01.07.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Ochrana spotrebiteľa, Hospodárska súťaž
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD1DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 151/2014 účinný od 01.07.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 151/2014 s účinnosťou od 01.07.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z. a zákona č. 387/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
orgány štátnej správy pri výkone štátnej správy, obce a vyššie územné celky pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a záujmovú samosprávu pri prenesenom výkone štátnej správy,“.

2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
iné osoby, o ktorých to ustanovuje tento zákon.“.

3.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa slovo „všetky“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa citácia: „§ 7 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách,“.
5.
V § 2 ods. 3 sa číslica „40“ nahrádza číslicou „41“.
6.
V § 3 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.

7.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa slovo „vzájomne“.
8.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa slovo „vzájomne“ a na konci sa pripája táto veta: „Zastupiteľnosť tovarov sa posudzuje najmä z hľadiska ich charakteristík, ceny a účelu použitia.“.
9.
V § 3 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

10.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Obrat na účely tohto zákona je súčet tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi. Pri združení podnikateľov sa k obratu združenia podnikateľov okrem súčtu podľa predchádzajúcej vety pripočíta aj súčet prijatých príspevkov členov tohto združenia. Obrat podnikateľa vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,3) ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.

(6)
Finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi je na účely tohto zákona každá peňažná pomoc poskytnutá podnikateľovi z verejných zdrojov týkajúca sa činnosti vykonávanej podnikateľom, ktorá sa prejaví v cene jeho tovaru.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3)
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).“.

11.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Dohodou obmedzujúcou súťaž nie je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov ani rozhodnutie združenia podnikateľov, ak ich účinok na súťaž je zanedbateľný. Dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na súťaž, ak trhové podiely podnikateľov, ktorí sú účastníkmi dohody medzi podnikateľmi, zosúladeného postupu podnikateľov, alebo rozhodnutia združenia podnikateľov, neprekračujú prahové hodnoty, ktoré ustanoví úrad všeobecne záväzným právnym predpisom. Zanedbateľný účinok na súťaž nemá dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov ani rozhodnutie združenia podnikateľov, ak má za cieľ obmedzovanie súťaže.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

12.
V § 4 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca súťaž, ktorá spočíva v
a)
priamom alebo nepriamom určení cien tovaru alebo iných obchodných podmienok,

b)
záväzku obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,

c)
rozdelení trhu alebo zdrojov zásobovania,

d)
záväzku účastníkov dohody, že voči jednotlivým podnikateľom budú pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení uplatňovať rozdielne podmienky, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži,

e)
podmienení uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné strany prijali ďalšie záväzky, ktoré povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv, alebo

f)
koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní,4) v obchodnej verejnej súťaži4a) alebo inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo inou obdobnou súťažou.

(5)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá súčasne
a)
prispieva k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho rozvoja, pričom poskytuje spotrebiteľom primeranú časť prospechu, ktorý z toho vyplýva,

b)
neukladá účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov podľa písmena a), a

c)
neumožňuje účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého tovaru na relevantnom trhu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:

„4)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4a)
Napríklad § 281 až 288 Obchodného zákonníka.“.

13.
V § 4 sa vypúšťa odsek 6.
14.
§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

㤠5
Skupinové výnimky
(1)
Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na skupinu dohôd obmedzujúcich súťaž, ktorá nemôže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie, pričom má za cieľ alebo môže mať za následok obmedzovanie súťaže na tuzemskom trhu a spĺňa podmienky na vyňatie zo zákazu podľa osobitného predpisu.5a)

(2)
Úrad vydá rozhodnutie, že výnimka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorej účinky sú nezlučiteľné s § 4 ods. 5.

§ 6
Spoločné ustanovenia k dohodám obmedzujúcim súťaž
(1)
Ak účastník konania tvrdí, že sa na jeho konanie alebo činnosť vzťahuje § 4 ods. 2 alebo ods. 5 alebo § 5, je povinný túto skutočnosť úradu preukázať.

(2)
Ak sa dôvod zákazu podľa § 4 ods. 1 vzťahuje len na časť dohody podnikateľov alebo časť rozhodnutia združenia podnikateľov, zakázaná je len táto časť, ak z obsahu tejto dohody alebo z obsahu tohto rozhodnutia vyplýva, že túto časť možno oddeliť od ostatného obsahu.

(3)
Podnikatelia môžu žiadať úrad o vydanie stanoviska, či ich návrh dohody alebo návrh rozhodnutia združenia podnikateľov nie je dohodou obmedzujúcou súťaž. Na tento účel úrad neposudzuje návrh dohody podnikateľov ani návrh rozhodnutia združenia podnikateľov podľa § 4 ods. 2 a 5 ani podľa § 5. Úrad vydá stanovisko do 30 pracovných dní a v zložitých prípadoch do 60 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

(4)
Dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi podnikateľmi, ktorí na účely dohody obmedzujúcej súťaž podnikajú na inej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, úrad posudzuje v jednom konaní, ak obsah takýchto dohôd obmedzujúcich súťaž je zhodný v predmete a v cieli.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 772/2004 zo 7. apríla 2004 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na kategórie dohôd o transfere technológií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 3; Ú. v. EÚ L 123, 27. 04. 2004), nariadenie Komisie (ES) č. 906/2009 z 28. septembra 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 256, 29. 9. 2009), nariadenie Komisie (EÚ) č. 267/2010 z 24. marca 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví poisťovníctva (Ú. v. EÚ L 083, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, 23. 4. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 129, 28. 5. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o výskume a vývoji (Ú. v. EÚ L 335, 18. 12. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o špecializácii (Ú. v. EÚ L 335, 18. 12. 2010).“.

15.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa slovo „vynucovanie“ nahrádza slovom „uplatňovanie“.
16.
V § 8 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „hrozba obmedzenia alebo“.
17.
V § 8 ods. 2 písm. c) sa na konci vkladá slovo „alebo“.
18.
V § 8 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a čiarka na konci sa nahrádza bodkou.
19.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
20.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 3 až 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 3.

21.
§ 8a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5b sa vypúšťa.
22.
V § 9 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „podnikateľov“ vkladajú slová „na trvalom základe“.
23.
V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami.“.

24.
V § 9 odsek 3 znie:

„(3)
Časťou podnikateľa podľa odseku 1 písm. b) sú na účely tohto zákona aktíva, na ktorých základe možno dosahovať obrat.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

25.
V § 9 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „k podniku alebo k jeho časti“.
26.
V § 9 ods. 6 sa číslica „6“ nahrádza číslicou „5“.
27.
V § 9 ods. 7 sa slová „§ 10 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 7“.
28.
V § 9 odsek 8 znie:

„(8)
Za koncentráciu sa nepovažuje, ak
a)
banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa alebo iná finančná inštitúcia, ku ktorých bežným činnostiam patrí obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet alebo na cudzí účet, dočasne získa cenné papiere s cieľom ich ďalšieho predaja, čo jej umožňuje získať kontrolu nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami, ak nevykonáva hlasovacie právo a iné práva s cieľom ovplyvňovať súťažné správanie podnikateľa alebo ak vykonáva takéto hlasovacie práva iba z dôvodu prípravy predaja podnikateľa alebo jeho časti alebo predaja cenných papierov za predpokladu, že taký predaj sa uskutoční do jedného roka odo dňa nadobudnutia cenných papierov a týmto predajom stratia kontrolu nad týmto podnikateľom alebo jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami; úrad na základe návrhu podnikateľa vydá rozhodnutie, ktorým môže predĺžiť jednoročnú lehotu, ak sa preukáže, že predaj cenných papierov nebol v tejto lehote možný,

b)
dočasné získanie kontroly nad podnikateľom alebo jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami vyplýva z osobitných predpisov.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)
Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka, § 40 až 43 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.“.

29.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „uzavreté“.
30.
V § 10 ods. 1 písm. b) druhom bode sa slová „účastníkom koncentrácie, nad ktorého podnikom alebo časťou podniku je nadobúdaná kontrola“ nahrádzajú slovami „aspoň jedným účastníkom koncentrácie, ktorý je nadobúdaný alebo je nadobúdaná jeho časť,“ a pred slovo „ďalším“ sa vkladá slovo „ktorýmkoľvek“.
31.
V § 10 odseky 2 až 14 znejú:

„(2)
Celkový obrat účastníka koncentrácie je súčet obratov
a)
účastníka koncentrácie,

b)
podnikateľa, v ktorom má účastník koncentrácie priamo alebo nepriamo
1.
podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,

2.
právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,

3.
právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo

4.
právo riadiť jeho podnik,

c)
podnikateľa, ktorý má práva uvedené v písmene b) u účastníka koncentrácie,

d)
podnikateľa, v ktorom má podnikateľ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b),

e)
podnikateľa, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne práva uvedené v písmene b).

(3)
Celkový obrat podnikateľa neobsahuje tržby, výnosy ani príjmy z predaja tovaru medzi podnikateľmi podľa odseku 2. Ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b), berie sa do úvahy obrat podnikateľa alebo tých častí, ktoré sú predmetom koncentrácie.

(4)
Ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. a) medzi viacerými podnikateľmi, z ktorých niektorí patria do rovnakej ekonomickej skupiny, celkové obraty podľa odseku 2 sa v prípade účastníkov koncentrácie patriacich do rovnakej ekonomickej skupiny na účely určenia, či ide o koncentráciu podliehajúcu kontrole úradu podľa odseku 1, spočítavajú. Ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) a účastníkmi koncentrácie na strane nadobúdaného je viac podnikateľov alebo ich častí, z ktorých niektorí patria do rovnakej ekonomickej skupiny, ich celkové obraty podľa odseku 2 sa na účely určenia, či ide o koncentráciu podliehajúcu kontrole úradu podľa odseku 1, spočítavajú. Na účely určenia, či podnikatelia patria do rovnakej ekonomickej skupiny, úrad vychádza zo vzťahov priamej alebo nepriamej kontroly podľa § 9 ods. 4.

(5)
Dve alebo viac koncentrácií, ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi alebo medzi podnikateľmi z rovnakých ekonomických skupín a spoločne podliehajú kontrole podľa odseku 1, sa považujú za jednu koncentráciu, ktorá vznikla v deň poslednej koncentrácie.

(6)
Ak účastníci koncentrácie majú spoločne práva podľa odseku 2 písm. b), pri výpočte celkového obratu sa nezapočítava obrat dosiahnutý predajom tovarov medzi spoločným podnikom a každým z účastníkov koncentrácie alebo akýmkoľvek iným podnikateľom spojeným s ktorýmkoľvek z nich podľa odseku 2 písm. b) až e). Obrat dosiahnutý predajom tovaru medzi spoločným podnikom a ďalšími podnikateľmi sa rovnomerne rozdelí medzi účastníkov koncentrácie.

(7)
Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu predtým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie a po
a)
uzavretí zmluvy,

b)
oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,13)

c)
doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,14)

d)
oznámení ponuky na prevzatie,14a)

e)
dni, keď Európska komisia (ďalej len „Komisia”) oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad, alebo

f)
dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.

(8)
Oznámenie koncentrácie pri zlúčení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov podávajú účastníci koncentrácie spoločne, pri obchodnej verejnej súťaži vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže, pri vydaní rozhodnutia štátneho orgánu o zlúčení alebo o splynutí podnikateľov podľa osobitného predpisu14) účastníci koncentrácie spoločne, v prípade ponuky na prevzatie14a) navrhovateľ ponuky na prevzatie, v ostatných prípadoch podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú kontrolu nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami.

(9)
Oznámenie koncentrácie musí obsahovať náležitosti, ktoré ustanoví úrad vo všeobecne záväznom právnom predpise. Úrad môže na odôvodnený návrh podnikateľa oznamujúceho koncentráciu zúžiť rozsah podkladov požadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom podľa prvej vety. Ak úrad počas konania zistí, že zúžený rozsah podkladov je na rozhodnutie vo veci nepostačujúci, môže podnikateľa vyzvať na ich doplnenie. Odo dňa odoslania výzvy na doplnenie oznámenia koncentrácie až do predloženia tohto doplnenia lehota podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 neplynie.

(10)
Oznámenie o koncentrácii možno úradu podať aj pred uzavretím zmluvy alebo pred tým, než nastane iná právna skutočnosť zakladajúca zlúčenie, splynutie, získanie kontroly alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že výsledkom bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1. Takéto oznámenie musí okrem náležitostí podľa odseku 9 obsahovať aj písomné odôvodnenie a písomné podklady osvedčujúce skutočnosti podstatné pre koncentráciu.

(11)
Podnikateľ nesmie vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nej.

(12)
Zákazom podľa odseku 11 nie je dotknuté právo vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže13) uskutočniť svoj návrh za predpokladu, že nadobúdateľ neuplatňuje hlasovacie právo, ktoré mu vzniklo v súvislosti s uskutočnením návrhu.

(13)
Rovnako nie je zákazom podľa odseku 11 dotknuté uskutočnenie ponuky na prevzatie alebo uskutočnenie viacerých transakcií s cennými papiermi na trhu cenných papierov,16a) ktorými sa získa kontrola podľa § 9 ods. 1 písm. b) od rôznych subjektov za podmienok, že
a)
taká koncentrácia je bezodkladne oznámená úradu podľa odseku 7 a

b)
nadobúdateľ kontroly nevykonáva hlasovacie práva spojené s týmito cennými papiermi alebo tak robí iba na udržanie plnej hodnoty týchto investícií na základe výnimky udelenej úradom podľa odseku 14.

(14)
Úrad na základe návrhu podnikateľa môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 11, ak sú na to vážne dôvody. Návrh na udelenie výnimky obsahuje uvedenie dôvodov, pre ktoré podnikateľ o výnimku žiada, rozsah, v akom podnikateľ o udelenie výnimky žiada, a informácie a podklady potrebné na posúdenie výnimky s ohľadom na dopady na súťaž. Úrad vydá rozhodnutie o udelení alebo neudelení výnimky do 20 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Úrad si môže vyžiadať od podnikateľa ďalšie informácie s cieľom vyhodnotiť možnosť udelenia výnimky. Od odoslania takejto žiadosti do doplnenia požadovaných informácií lehota na rozhodnutie o výnimke neplynie. Úrad pri rozhodovaní o výnimke zváži aj účinky pozastavenia koncentrácie na účastníkov koncentrácie a na tretie strany a ohrozenie súťaže, ktoré predstavuje koncentrácia. Udelenie výnimky môže úrad viazať na podmienky a povinnosti s cieľom zabezpečiť efektívnu súťaž.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9, 11, 12, 15 a 16 sa vypúšťajú.

32.
V § 10 sa vypúšťajú odseky 15 až 18 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 17.
33.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa slovo „úplného“ a slová „podľa § 10 ods. 12“.
34.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „identifikácie ovplyvnených trhov,“.
35.
V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak je oznámenie koncentrácie neúplné, lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii neplynie odo dňa, keď úrad účastníkovi konania odošle výzvu na doplnenie oznámenia koncentrácie až do doručenia úplného oznámenia koncentrácie účastníkom konania. Úplnosť oznámenia na základe podkladov predložených účastníkom konania úrad účastníkovi konania potvrdí.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

36.
V § 11 odsek 4 znie:

„(4)
Ak úrad v priebehu konania zistí, že oznámenie koncentrácie obsahovalo nepravdivé informácie, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť účastníka konania, pričom nová lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, keď boli úradu doručené pravdivé informácie.“.

37.
V § 11 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa § 10 ods. 12“.
38.
V § 12 odsek 4 znie:

„(4)
Úrad písomne vyzve účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou podľa odseku 3, ak koncentrácia vyvoláva obavy, že nie je v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2, čo úrad vo výzve odôvodní. Úrad nie je návrhom podmienky a povinnosti viazaný.“.

39.
V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Účastník konania je povinný do 30 pracovných dní od doručenia výzvy predložiť úradu písomný návrh podmienky na zabezpečenie súladu koncentrácie s odsekom 1 alebo odsekom 2 a povinnosti súvisiacej s podmienkou. Na návrh predložený po lehote úrad neprihliada. V odôvodnených prípadoch môže úrad na návrh účastníka konania podaný pred uplynutím lehoty túto lehotu predĺžiť. Úrad môže na odôvodnenú žiadosť účastníka konania v prípadoch hodných osobitného zreteľa prijať návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou predložený po uplynutí lehoty na predkladanie podmienky a povinnosti za predpokladu, že lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 umožňuje riadne preskúmanie návrhu podmienky a povinnosti. Počas plynutia lehoty na predloženie podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou, lehota podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 neplynie. Ak účastník konania predložený návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou označí ako konečný pred uplynutím lehoty na predloženie podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou, lehota podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 začne plynúť odo dňa doručenia tohto konečného návrhu.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

40.
V § 12 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7)
Úrad môže návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou testovať priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, zverejnením alebo iným spôsobom.

(8)
Návrh podmienky a povinnosti predkladaný podľa odsekov 4 a 5 môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady účastníka konania a spôsob jeho ustanovenia. Správca napomáha úradu vykonávať dohľad nad plnením podmienky a povinnosti účastníkom konania alebo zabezpečuje v mene a na účet účastníka konania plnenie podmienky a povinnosti. Správca postupuje pri výkone svojej činnosti v úzkej súčinnosti s úradom. Správca má byť nezávislý vo vzťahu k účastníkom koncentrácie a podnikateľom patriacim do ekonomických skupín účastníkov koncentrácie a nesmie byť v konflikte záujmov so zreteľom na jeho pomer k rozhodovanej veci.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 11.

41.
§ 13 a 13a znejú:

㤠13
(1)
Úrad rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 z vlastného podnetu zruší a vydá rozhodnutie podľa § 12 ods. 1 až 3, 9 alebo ods. 10, ak účastník konania neplní podmienku uloženú mu v rozhodnutí.

(2)
Úrad môže rozhodnutie podľa § 12 ods. 1 až 3 alebo podľa § 32 ods. 2 písm. c) z vlastného podnetu zrušiť a vydať rozhodnutie podľa § 12 ods. 1 až 3, 9 alebo ods. 10, ak
a)
účastník konania neplní povinnosť súvisiacu s podmienkou uloženou mu v rozhodnutí, alebo

b)
je rozhodnutie založené na neúplných alebo nepravdivých informáciách, ktoré boli poskytnuté účastníkom koncentrácie.

(3)
Úrad na návrh účastníka konania môže zmeniť rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 bez toho, aby bol viazaný lehotami podľa § 11, ak
a)
sa podstatne zmenil stav na relevantnom trhu, ktorý už neodôvodňuje plnenie podmienky uloženej účastníkovi konania alebo s ňou súvisiacej povinnosti, alebo

b)
pred uplynutím lehoty určenej v rozhodnutí na splnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou požiada účastník konania o jej predĺženie z dôvodu nemožnosti jej dodržania z vážneho dôvodu.


§ 13a
Úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, najmä povinnosť rozčleniť podnik alebo previesť práva, ako aj ďalšiu povinnosť s cieľom zabezpečiť splnenie takejto povinnosti, ak zistí, že
a)
došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie pred vydaním rozhodnutia podľa § 12,

b)
došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore s rozhodnutím o jej zákaze podľa § 12, alebo

c)
došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloženou v rozhodnutí prijatom podľa § 12 ods. 3.“.

42.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky raz do roka správu o svojej činnosti a tiež vždy, keď o to vláda Slovenskej republiky požiada.“.

43.
V § 15 odsek 1 znie:

„(1)
Na čele úradu je predseda. Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu.“.

44.
V § 15 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Podpredseda úradu alebo ním poverená osoba podpisuje rozhodnutia úradu vydané v prvostupňovom konaní. Podpredseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.19a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

45.
V § 18 ods. 1 sa vo štvrtej vete vypúšťa čiarka, slová „podpredseda rady a päť členov“ sa nahrádzajú slovami „a šesť členov“ a posledná veta sa vypúšťa.
46.
V § 18 odsek 2 znie:

„(2)
Členom rady nesmie byť osoba v pracovnom pomere ani obdobnom pracovnom vzťahu k úradu. Členovi rady patrí za výkon funkcie člena rady odmena. Výšku odmeny a podrobnosti o odmeňovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.

47.
V § 19 odsek 3 znie:

„(3)
Aspoň dvaja členovia rady musia mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a aspoň dvaja členovia rady musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania.“.

48.
V § 20 ods. 1, 2 a 5 sa za slovo „neprítomnosti“ vkladá čiarka a slová „alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená,“.
49.
V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Rada zo svojich členov volí a odvoláva podpredsedu rady nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Ak podpredseda rady nie je zvolený spôsobom podľa prvej vety, podpredsedom sa stane člen rady s najvyšším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne predseda rady.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

50.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
V prípade skončenia funkčného obdobia člena rady, ktorý je zároveň jej podpredsedom, rada si zvolí nového podpredsedu po tom, čo sa novovymenovaný člen rady ujme svojej funkcie.“.

51.
§ 22 znie:

㤠22
(1)
Úrad
a)
vykonáva prešetrovanie v jednotlivých odvetviach hospodárstva na účel získania informácií o stave súťaže v danom odvetví,

b)
vykonáva prešetrovanie na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa tohto zákona,

c)
vykonáva vyšetrovacie úkony a iné úkony právnej pomoci na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže iného štátu na základe osobitného predpisu1aa) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d)
vydáva rozhodnutie o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu;22a) rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takého konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,

e)
vydáva rozhodnutie o tom, že orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, obec alebo vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a záujmová samospráva pri prenesenom výkone štátnej správy porušili tento zákon, rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takého konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,

f)
postupuje a rozhoduje vo veciach ochrany súťaže vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona alebo z osobitných predpisov,18a)

g)
kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,

h)
vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,22b)

i)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti,

j)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou pre Komisiu na výkon jej činností podľa osobitného predpisu,18a)

k)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou na výkon svojich činností podľa § 22a ods. 8,

l)
navrhuje ďalšie opatrenia na ochranu a podporu súťaže,

m)
vydáva súhlas s osobou správcu alebo určuje osobu správcu podľa § 12 ods. 8 a § 38f ods. 4.

(2)
V súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu1aa) má úrad právo vyžadovať od podnikateľov, ako aj od vedúcich zamestnancov podnikateľa, štatutárnych orgánov podnikateľa, kontrolných orgánov podnikateľa alebo od členov týchto orgánov podnikateľa, alebo od iných zamestnancov podnikateľa (ďalej len „zamestnanci podnikateľa“), ako aj od iných fyzických osôb a právnických osôb informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť úradu bez ohľadu na nosič, na ktorom sú zaznamenané, vyhotovovať z nich kópie a výpisy alebo vyžadovať ich úradne overené preklady do slovenského jazyka, vyžadovať písomné vysvetlenie alebo ústne vysvetlenie s možnosťou vyhotovenia si jeho zvukového záznamu. Tieto subjekty sú povinné takéto informácie a podklady úradu bezplatne poskytnúť v lehote určenej úradom; v prípade utajovaných skutočností za dodržania podmienok ustanovených osobitným predpisom.22c)

(3)
Pri plnení povinností podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1aa) je úrad oprávnený vyžiadať si od orgánov policajného zboru alebo od orgánov činných v trestnom konaní informácie získané podľa osobitných predpisov, predovšetkým je oprávnený nazerať do spisov vedených v trestnom konaní,23) robiť si zo spisov výpisy a poznámky a zaobstarať si na vlastné trovy kópie spisov a ich častí, a tie použiť na účely podľa tohto zákona.

(4)
Úrad poskytuje orgánom hospodárskej súťaže iných štátov na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe súhlasu osoby, ktorá informácie poskytla alebo ktorej sa informácie týkajú, informácie na účely nevyhnutné na uplatňovanie predpisov na ochranu hospodárskej súťaže týchto štátov vrátane informácií chránených podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov. Úrad môže poskytovať informácie podľa prvej vety, len ak je zabezpečená vzájomnosť.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22c a 23 znejú:

„22a)
Čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).

22b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

22c)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23)
§ 69 ods. 4 Trestného poriadku.“.

52.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

㤠22a
Inšpekcia
(1)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona majú zamestnanci úradu, ako aj osoby poverené plnením úloh patriacich do pôsobnosti úradu (ďalej len „zamestnanci úradu“) právo na základe písomného poverenia (ďalej len „poverenie“) vstupovať do všetkých priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľa, ktoré súvisia s činnosťou alebo s konaním podnikateľa, s cieľom vykonať inšpekciu.

(2)
Pri vykonávaní prešetrovania a v prvostupňovom konaní poverí zamestnancov úradu na vykonanie inšpekcie podpredseda úradu, v konaní pred radou poverí zamestnancov úradu predseda rady. Poverenie obsahuje meno, priezvisko a funkciu osoby vydávajúcej poverenie, označenie podnikateľa, v ktorého priestoroch a dopravných prostriedkoch sa má inšpekcia vykonať, časový rozsah vykonávania inšpekcie, predmet a účel inšpekcie, meno a priezvisko zamestnanca úradu povereného výkonom inšpekcie, poučenie o právach a povinnostiach podnikateľa, v ktorého priestoroch a dopravných prostriedkoch sa má inšpekcia vykonať, podpis osoby, ktorá poverenie vydala, číslo poverenia a odtlačok pečiatky úradu.

(3)
Zamestnanec úradu sa pri výkone inšpekcie preukazuje poverením podľa odseku 2, ktorého rovnopis predloží pri začatí inšpekcie podnikateľovi alebo akémukoľvek zamestnancovi podnikateľa, v ktorého priestoroch a dopravných priestoroch sa má inšpekcia vykonať.

(4)
O priebehu inšpekcie vyhotovia zamestnanci úradu zápisnicu. Podpísaním zápisnice sa považuje inšpekcia za skončenú. Inšpekcia je skončená aj vtedy, ak niektorá z osôb prítomných pri inšpekcii odmietla podpísať zápisnicu; dôvody odmietnutia sa uvedú v zápisnici. Úrad môže výkon inšpekcie z objektívnych dôvodov prerušiť na nevyhnutne potrebný čas, a to aj opakovane.

(5)
Na zabezpečenie získania informácií a podkladov uvedených v § 22 ods. 2 majú zamestnanci úradu v priebehu inšpekcie právo, a v prípade utajovaných skutočností za dodržania podmienok ustanovených osobitným predpisom,22c)
a)
zapečatiť podklady alebo nosiče, na ktorých sú informácie zaznamenané, zapečatiť priestory a ich vybavenie, ako aj dopravné prostriedky na určitý čas a v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie inšpekcie,

b)
odňať podklady alebo nosiče, na ktorých sú informácie zaznamenané, na nevyhnutný čas s cieľom vyhotoviť kópie alebo získať prístup k informáciám, ak úrad nemôže počas výkonu inšpekcie, najmä z technických dôvodov, získať prístup k informáciám alebo vyhotoviť kópie podkladov alebo dokumentov,

c)
zabezpečiť si vstup do priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľa, otvoriť uzatvorené priestory a ich vybavenie alebo si iným spôsobom zabezpečiť prístup k podkladom alebo nosičom, na ktorých sú informácie zaznamenané; na zabezpečenie prístupu je úrad oprávnený prizvať iné osoby spôsobilé na zabezpečenie prekonania prekážky,

d)
zabezpečiť si prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli uložené v akejkoľvek elektronickej podobe na dátových nosičoch podnikateľa alebo ktoré boli vytvorené v akejkoľvek elektronickej podobe podnikateľom, alebo ku ktorým má podnikateľ prístup v súvislosti s jeho činnosťou, vrátane informácií, ktoré sú uložené v akejkoľvek elektronickej podobe na dátových nosičoch iných subjektov a podnikateľ k nim má prístup a využíva ich pre svoju činnosť; na zabezpečenie prístupu k týmto nosičom je úrad oprávnený prizvať iné osoby spôsobilé na zabezpečenie takého prístupu, ktorým však týmto nevzniká oprávnenie na prístup k informáciám.

(6)
Zamestnanci úradu sú oprávnení vyhotoviť kópie akýchkoľvek informácií v listinnej podobe, všetkých počítačových údajov a podkladov uložených v akejkoľvek elektronickej podobe na dátovom nosiči podľa odseku 5 písm. d).

(7)
Na účely vykonania inšpekcie a v priebehu výkonu inšpekcie je podnikateľ povinný
a)
umožniť vstup podľa odseku 5 písm. c),

b)
spolupracovať so zamestnancami úradu a poskytovať potrebnú súčinnosť a umožniť riadne vykonanie inšpekcie,

c)
umožniť, aby jeho zamestnanec podal vysvetlenie a predložil informácie a podklady nevyhnutné na činnosť úradu bez ohľadu na nosič, na ktorom sú zaznamenané,

d)
zabezpečiť prístup ku všetkým podkladom, informáciám a dátam v elektronickej podobe,

e)
zabezpečiť neporušenie pečate podľa odseku 5 písm. a).

(8)
Ak je dôvodné podozrenie, že sa v iných priestoroch alebo dopravných prostriedkoch podnikateľa, ako uvedených v odseku 1, ako aj v súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch súčasných alebo bývalých zamestnancov podnikateľa nachádzajú podklady alebo dokumenty, ktoré súvisia s činnosťou alebo konaním podnikateľa, na základe ktorých možno preukázať obmedzenie súťaže, úrad môže vykonať inšpekciu v týchto priestoroch na základe súhlasu súdu s inšpekciou vydaného na návrh úradu.23a) Súhlas súdu s inšpekciou doručí úrad osobe, u ktorej sa inšpekcia vykoná, pri začatí inšpekcie. Ak osoba, u ktorej sa má inšpekcia vykonať, nie je prítomná, úrad súhlas súdu s inšpekciou odovzdá na poštovú prepravu najneskôr do 24 hodín po vykonaní inšpekcie spolu s odpisom zápisnice o vykonaní inšpekcie.

(9)
Úrad prizve na vykonanie inšpekcie podľa odseku 8 opatrovníka určeného súdom, ktorý rozhodol o vydaní súhlasu s inšpekciou.

(10)
Na vykonanie inšpekcie podľa odseku 8 sa použijú odseky 4 až 7 s výnimkou zapečatenia priestorov a dopravných prostriedkov.

(11)
Útvar policajného zboru je povinný poskytnúť zamestnancom úradu na žiadosť úradu ochranu a súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo na žiadosť úradu aj zamestnancom iných orgánov hospodárskej súťaže zodpovedných za uplatňovanie ustanovení osobitného predpisu,22a) ak sa zúčastnia inšpekcie podľa odseku 1 alebo odseku 8, alebo zamestnancom Komisie a ňou povereným osobám, ktoré plnia úlohy podľa osobitného predpisu.1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a)
§ 78a Občianskeho súdneho poriadku.“.

53.
§ 23 znie:

㤠23
Na postup úradu podľa § 22 ods. 1 písm. a) až c) a § 22a sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce konanie a ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní,23b) okrem ustanovení o plynutí lehôt, doručovaní, zastupovaní, zápisnici a vylúčení zamestnancov alebo členov správneho orgánu, ktoré sa použijú primerane.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

„23b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

54.
§ 24 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
55.
V § 25 ods. 1 druhej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „postavenia“ sa vkladajú slová „a vo veci iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže“.
56.
V § 25 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá nie je podnikateľom podľa tohto zákona“.
57.
V § 25 ods. 3 písmená d) a e) znejú:

„d)
koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami,

e)
možného porušenia ustanovenia § 39 je orgán štátnej správy, obec, vyšší územný celok alebo záujmová samospráva,“.

58.
V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
V konaní o dohodách obmedzujúcich súťaž, ktoré vytvárajú systém predaja alebo distribúcie tovarov prostredníctvom zmlúv uzatváraných medzi podnikateľmi, ktorí na účely dohody obmedzujúcej súťaž podnikajú na inej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, môže úrad obmedziť okruh účastníkov konania len na podnikateľa, ktorý je vždy jednou zo strán zmluvy a ktorý navrhuje iným podnikateľom obsah alebo podmienky týchto zmlúv.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

59.
V § 25 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo komerčným právnikom“.
60.
V § 25 sa vypúšťa odsek 7.
61.
Nadpis § 26 znie: „Spojenie veci a vylúčenie veci na samostatné konanie“.
62.
V § 26 odsek 3 znie:

„(3)
Ak sa veci na spoločné konanie nehodia alebo ak odpadnú dôvody, pre ktoré úrad veci spojil, môže úrad niektorú vec vylúčiť na samostatné konanie.“.

63.
V § 27 odsek 2 znie:

„(2)
Ak tretie strany písomne požiadajú o vyjadrenie sa k predmetu konania a preukážu záujem na veci, úrad ich bude o predmete konania informovať v primeranom rozsahu a určí im lehotu, v ktorej môžu vyjadriť svoje stanovisko.“.

64.
§ 28 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
65.
Nadpis § 29 znie: „Osobitné ustanovenia o doručovaní“.
66.
V § 29 sa vypúšťajú odseky 1 až 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 4.

67.
§ 29 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6 ktoré znejú:

„(5)
Ak nemožno použiť ustanovenia osobitného predpisu upravujúce elektronické doručovanie,24) písomnosti úradu možno doručovať aj elektronickými prostriedkami, ak o to účastník konania alebo jeho zástupca požiada a oznámi adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami. Písomnosť sa považuje za doručenú tretí deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprebral, pokiaľ nepotvrdí jej doručenie skôr.

(6)
Doručovanie podľa odseku 5 je vylúčené pri doručovaní oznámenia o začatí konania, predvolania na ústne pojednávanie, výzvy pred vydaním rozhodnutia a pri doručovaní rozhodnutia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.

68.
V § 31 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovom „konania“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „okrem prípadov ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní,23b)“.
69.
V § 31 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
ak v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu22a) už koná orgán hospodárskej súťaže iného štátu,“.

70.
V § 31 ods. 2 sa slová „§ 38 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 38c ods. 3“.
71.
V § 32 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „5b)“ nahrádza odkazom „22a)“ a slová „iný národný súťažný orgán“ sa nahrádzajú slovami „orgán hospodárskej súťaže iného štátu“.
72.
V § 32 ods. 1 písm. a) a v § 32 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „právneho“.
73.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

74.
V § 32 ods. 1 písm. b) sa za slovo „podania“ vkladajú slová „a úrad ho o tomto následku nevyhovenia vo výzve na odstránenie nedostatkov podania poučil“.
75.
V § 32 ods. 2 písm. b) sa slová „rozklad alebo návrh na obnovu konania“ nahrádzajú slovami „návrh na začatie konania“.
76.
V § 32 ods. 2 písm. d) sa slovo „podnikateľ“ nahrádza slovami „fyzická osoba alebo právnická osoba“.
77.
V § 34 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 3 až 6, § 27 až 33“ nahrádzajú slovami „§ 22, § 22a, § 25 ods. 3 až 6, § 27 až 33, § 40 a 41“.
78.
V § 35a sa za slová „až 33“ vkladá čiarka a slová „§ 40 a 41“.
79.
§ 38 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Pokuty
§ 38
(1)
Úrad za
a)
porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,

b)
porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia,

c)
neoznámenie koncentrácie pred tým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie,

d)
porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie, ak úrad neudelil výnimku podľa § 10 ods. 14, alebo

e)
neplnenie rozhodnutia úradu,

uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie, ak § 38d neustanovuje inak.

(2)
Úrad za porušenie zákazu podľa § 39 uloží obci, vyššiemu územnému celku alebo záujmovej samospráve pokutu do 66 000 eur.

(3)
Úrad pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 posudzuje závažnosť a dĺžku trvania porušovania. Úrad pri posudzovaní závažnosti porušovania berie do úvahy jeho povahu, prípadne dopad na trh a veľkosť relevantného trhu. Okrem týchto kritérií úrad pri ukladaní pokuty prihliada prípadne aj na iné skutočnosti, najmä na opakované porušovanie, odmietnutie spolupracovať s úradom, postavenie ako vodcu alebo iniciátora porušovania alebo neplnenie dohody obmedzujúcej súťaž v praxi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a sa vypúšťa.

80.
Za § 38 sa vkladajú § 38a až 38g, ktoré znejú:

㤠38a
(1)
Úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií, alebo za neumožnenie ich preverenia uloží
a)
podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie,
b)
fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, pokutu do 1 650 eur.

(2)
Úrad uloží podnikateľovi, v ktorého priestoroch alebo dopravných prostriedkoch sa mala vykonať alebo sa vykonávala inšpekcia, za porušenie povinnosti uvedenej v
a)
§ 22a ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 5 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie,

b)
§ 22a ods. 7 písm. b) až d) pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie.

(3)
Úrad uloží fyzickej osobe, v ktorej súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch sa mala vykonať alebo sa vykonávala inšpekcia podľa § 22a ods. 8, za porušenie povinnosti uvedenej v
a)
§ 22a ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 80 000 eur,

b)
§ 22a ods. 7 písm. b) až d) pokutu do 25 000 eur.


§ 38b
Úrad môže za nedostavenie sa na ústne pojednávanie bez závažných dôvodov, za nesplnenie povinnosti podľa § 25 ods. 5 alebo § 29 ods. 1 alebo za iné sťažovanie postupu konania uložiť poriadkovú pokutu do 3 300 eur.

§ 38c
Spoločné ustanovenia k pokutám
(1)
Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely § 38 a 38a je účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná účtovná závierka.

(2)
Ak podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, za predchádzajúce účtovné obdobie dosiahla obrat podľa § 3 ods. 5 do 330 eur alebo nemala žiadny obrat podľa § 3 ods. 5, alebo jej obrat podľa § 3 ods. 5 nemožno vyčísliť, úrad uloží za porušenia podľa § 38 ods. 1 a § 38a ods. 1 a 2 pokutu do 330 000 eur, ak § 38d neustanovuje inak.

(3)
Pokutu uloženú podľa § 38 ods. 1 a 2 a § 38a ods. 1 až 3, s výnimkou pokuty za porušenie povinnosti podľa § 22a ods. 7 písm. e), môže úrad uložiť opakovane.

(4)
Pokuty podľa § 38 ods. 1 a 2, § 38a a 38b môže úrad uložiť do štyroch rokov od začatia konania, najneskôr do ôsmich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu ustanovení tohto zákona, porušeniu ustanovení osobitného predpisu,22a) nesplneniu podmienky alebo k porušeniu povinnosti alebo záväzku uloženého rozhodnutím úradu.

(5)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 38d
Program zhovievavosti
(1)
Úrad účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ustanovení osobitného predpisu,27) ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, neuloží na jeho žiadosť pokutu, ak tento účastník dohody ako prvý z vlastného podnetu predloží
a)
rozhodujúci dôkaz o takom porušení alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takýto dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti, alebo

b)
informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie, alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takúto informáciu a dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.

(2)
Úrad môže na žiadosť účastníka dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ustanovení osobitného predpisu,27) ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, znížiť pokutu, ktorú by úrad uložil podľa § 38 ods. 1, až do výšky 50 %, ak účastník dohody z vlastného podnetu poskytne úradu dôkaz s významnou pridanou hodnotou k dôkazom, ktorými už úrad disponuje, ktorý v spojení s informáciami a dôkazmi už dostupnými úradu umožní preukázať porušenie zákazu podľa § 4 ods. 1 alebo osobitného predpisu,27) a ak tento účastník dohody splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.

(3)
Podmienkou účasti na programe zhovievavosti na základe žiadosti podľa odseku 1 je, že žiadateľ
a)
skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcií,

b)
nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž,

c)
poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania a konania,

d)
neoboznámil s podaním žiadosti a jej obsahom iných účastníkov dohody.

(4)
Podmienkou účasti na programe zhovievavosti na základe žiadosti podľa odseku 2 je, že žiadateľ
a)
skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa odseku 2, okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcií,

b)
poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania a konania,

c)
neoboznámil o podaní žiadosti a obsahu tejto žiadosti iných účastníkov dohody.

(5)
Úrad skúma splnenie podmienok účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 od podania žiadosti až do vydania rozhodnutia v danej veci.

(6)
Podmienky účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 všetkých žiadateľov patriacich do jednej ekonomickej skupiny, ktorí podali spoločnú žiadosť, sa považujú za splnené, iba ak tieto podmienky splní každý z týchto žiadateľov. Na účely určenia, či žiadatelia patria do rovnakej ekonomickej skupiny, úrad vychádza zo vzťahov priamej alebo nepriamej kontroly podľa § 9 ods. 4.

(7)
Podrobnosti o podávaní žiadostí o uplatnenie programu zhovievavosti, žiadosti o rezerváciu poradia a náležitostiach týchto žiadostí, podmienkach účasti na programe zhovievavosti a postupe úradu po podaní žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 38e
Urovnanie
Ak zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného predpisu22a) okrem porušení, za ktoré úrad ukladá pokutu podľa § 38a a 38b, môže úrad v záujme hospodárnosti konania alebo dosiahnutia rýchlej a účinnej nápravy na trhu z vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka konania uskutočniť rokovanie o urovnaní. Ak účastník konania a úrad súhlasia so závermi rokovania o urovnaní a účastník konania prizná svoju účasť na tomto porušení a prevezme zodpovednosť za takúto účasť, úrad zníži pokutu, ktorú by inak uložil podľa § 38 ods. 1 a 2. Na urovnanie nie je právny nárok. Podrobnosti o podmienkach zníženia pokuty, o priebehu rokovania o urovnaní a výšku zníženia pokuty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 38f
Záväzky
(1)
Úrad môže konanie vo veci porušenia zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, zákazu zneužitia dominantného postavenia alebo vo veci iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže skončiť rozhodnutím, v ktorom účastníkovi konania uloží plnenie záväzkov, ktoré úradu predložil na účely odstránenia možného obmedzenia súťaže. Úrad môže vydať takéto rozhodnutie na určený čas. Na vydanie takého rozhodnutia nie je právny nárok.

(2)
Účastník konania môže predložiť záväzky najneskôr do uplynutia lehoty na vyjadrenie k výzve pred vydaním rozhodnutia podľa § 33. Na záväzky podané neskôr úrad neprihliada. Úrad môže predložené záväzky testovať priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, zverejnením alebo iným spôsobom.

(3)
Úrad môže rozhodnutie podľa odseku 1 z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť, ak
a)
sa po vydaní rozhodnutia podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie,

b)
účastník konania neplní záväzky uložené mu rozhodnutím úradu, alebo

c)
účastníkom konania poskytnuté informácie, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie, boli neúplné alebo nepravdivé.

(4)
Návrh záväzkov predkladaný podľa odseku 1 môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady účastníka konania a spôsob jeho ustanovenia; ustanovenie § 12 ods. 8 sa uplatní primerane.

§ 38g
Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž
(1)
Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá
a)
nie je podnikateľom podľa tohto zákona,

b)
nie je zamestnancom podnikateľa, ktorý je žiadateľom o neuloženie pokuty alebo zníženie pokuty podľa § 38d zákona, ktorý túto žiadosť podal skôr, ako oznamovateľ predložil dôkaz podľa tohto odseku, a

c)
ako prvá úradu doručila informácie o dohode obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ustanovení osobitného predpisu,27) ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, a to:
1.
dokument v listinnej alebo elektronickej podobe, ktorý je rozhodujúcim dôkazom takého porušenia, alebo

2.
informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie zákona.


(2)
Oznamovateľ má nárok na odmenu, ak o ňu požiada a poskytnutý dôkaz podľa odseku 1 písm. c) bodu 1 alebo bodu 2 bol podstatný pre rozhodnutie o porušení zákona, rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné a pokuta uložená rozhodnutím úradu bola zaplatená. Ak o zákonnosti rozhodnutia úradu rozhodoval súd,28) oznamovateľ má nárok na odmenu po tom, čo súd právoplatne zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu a pokuta uložená úradom v rozhodnutí bola zaplatená.

(3)
Odmena pre oznamovateľa je 1 % zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž v rozhodnutí úradu, najviac však 100 000 eur; ak výšku pokuty uloženú úradom zmení súd,28) základom pre výpočet odmeny je takto zmenená pokuta. Ak pokuta nebola zaplatená ani do 100 dní odo dňa, keď sa stalo rozhodnutie úradu vykonateľným, alebo do dňa, keď sa stal právoplatným rozsudok súdu o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia úradu, ktorým bola žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu zamietnutá alebo ktorým bola znížená výška pokuty uložená úradom, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala neskôr, oznamovateľovi patrí 50 % odmeny, ktorá by mu inak patrila podľa prvej vety, najviac však 10 000 eur.

(4)
Úrad chráni identitu oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada.

(5)
Ustanovenia § 38d ods. 1 nie sú odsekom 1 dotknuté.

(6)
Oznámenie o porušení podľa odseku 1 sa nepovažuje za porušenie osobitným predpisom29) alebo zmluvou uznanej povinnosti mlčanlivosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 až 29 znejú:

„27)
Čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).

28)
Druhá hlava piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

29)
Napríklad § 81 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.

81.
V § 39 sa slová „orgány územnej samosprávy“ nahrádzajú slovami „obce a vyššie územné celky“ a slová „orgány záujmovej samosprávy“ sa nahrádzajú slovami „záujmová samospráva“.
82.
Ôsma časť vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ
OCHRANA, SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ A ZACHOVANIE TAJOMSTVA
§ 40
(1)
Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom s výnimkou zápisníc o hlasovaní. Úrad môže povoliť nazretie do spisov a urobiť si výpis, odpis, môže poskytnúť kópie spisov alebo môže poskytnúť informáciu zo spisov aj iným osobám, pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky. Úrad poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním.

(2)
Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa postupom podľa odseku 1 nesprístupnila dôverná informácia, utajovaná skutočnosť,30) bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.

(3)
Z nazerania do spisu sú až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia vylúčené tie jeho časti, ktoré obsahujú žiadosť o neuloženie pokuty alebo o jej zníženie podľa § 38d, ako aj ďalšie podklady a informácie, ktoré boli v súvislosti s takouto žiadosťou úradu predložené, ktoré sa v tomto štádiu konania uchovávajú mimo spisu. Po odoslaní výzvy pred vydaním rozhodnutia sa stanú súčasťou spisu.

(4)
Úrad je povinný upovedomiť fyzickú osobu a právnickú osobu, že môže označiť, ktoré informácie alebo podklady predkladané úradu považuje za predmet obchodného tajomstva31) alebo ktoré považuje za dôverné informácie.

(5)
Dôvernou informáciou na účely tohto zákona je informácia, ktorá nie je obchodným tajomstvom a ani informáciou chránenou podľa osobitného predpisu,32) je dostupná iba obmedzenému okruhu osôb a v prípade jej sprístupnenia by mohlo dôjsť k vážnej ujme na právom chránených záujmoch osoby, ktorá ju poskytla, alebo inej osoby vrátane informácie predloženej žiadateľom o uplatnenie programu zhovievavosti, ak by jej poskytnutie mohlo ohroziť uplatňovanie postupu podľa § 38d.

(6)
Úrad môže od fyzickej osoby a právnickej osoby žiadať, aby písomne odôvodnila označenie informácií alebo podkladov ako obchodné tajomstvo alebo ako dôvernú informáciu a aby úradu predložila iné znenie informácií alebo podkladov vrátane popisu chránených informácií a podkladov, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu. V oznámení koncentrácie podľa § 10 ods. 7 alebo v oznámení o koncentrácii podľa § 10 ods. 10 je účastník konania povinný označenie informácií alebo podkladov ako obchodné tajomstvo alebo ako dôvernú informáciu písomne odôvodniť a poskytnúť samostatnú verziu oznámenia bez obchodného tajomstva a dôverných informácií vrátane popisu chránených informácií a podkladov.

(7)
Ak úrad napriek odôvodneniu podľa odseku 6 dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady nenapĺňajú znaky obchodného tajomstva alebo nejde o dôvernú informáciu, oznámi to fyzickej osobe alebo právnickej osobe písomne.

(8)
Úrad chráni informácie a podklady, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou. Úrad umožní nazretie do týchto informácií a podkladov len v prípadoch hodných osobitného zreteľa účastníkovi konania alebo výlučne len jeho zástupcovi, ak predstavujú dôkaz o porušení tohto zákona a sú nevyhnutné na účely práva na obhajobu v konaní, v ktorom bol prístup získaný, a nie sú na tento účel postačujúce informácie a podklady predložené v súlade s odsekom 6. Na účely konania o koncentráciách sa uplatní toto ustanovenie primerane.

(9)
Úrad umožní nazrieť do informácií a podkladov, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou, účastníkovi konania podľa odseku 8 druhej vety len v tom prípade, ak k tomuto postupu dá písomný súhlas osoba, ktorá tieto informácie poskytla. Ak táto osoba súhlas neposkytne, úrad sprístupní tieto informácie k nazretiu výlučne len zástupcovi účastníka konania. Zástupcom účastníka konania nemôže byť zamestnanec podnikateľa, ktorý je účastníkom konania.

(10)
Ak ide o postup podľa odsekov 8 a 9, úrad účastníka konania alebo jeho zástupcu vopred poučí o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel, o čom úrad urobí zápisnicu, ktorú účastník konania alebo jeho zástupca podpíše. Povinnosť zástupcu zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje tak voči účastníkovi konania, ktorého zastupuje, ako aj voči iným osobám.

(11)
Úrad je povinný zverejniť právoplatné rozhodnutie úradu, oznámenie o koncentrácii, a ak to povaha veci nevylučuje, začatie konania vo všetkých ostatných veciach vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona. Na účely zverejnenia podľa tohto odseku sa z rozhodnutia vylúči údaj, ktorý tvorí predmet obchodného tajomstva, dôverná informácia a informácia chránená podľa osobitného predpisu.32)

(12)
Úrad pri zverejňovaní oznámenia koncentrácie podľa odseku 11 vždy zverejní účastníkov koncentrácie, povahu koncentrácie podľa § 9 ods. 1 a odvetvie hospodárstva, v ktorom koncentrácia vznikla.

(13)
Povinnosť zverejnenia podľa odseku 11 je splnená uverejnením v Obchodnom vestníku a na webovom sídle úradu.

§ 41
(1)
Informácie alebo podklady získané úradom môže úrad použiť iba na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.18a)

(2)
Zamestnanec úradu a člen rady úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením úloh úradu podľa § 22 zákona, ak odsek 3 neustanovuje inak. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu, alebo po zániku funkcie člena rady.

(3)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť zamestnancami úradu sa nepovažuje poskytnutie informácií, ktoré sú predmetom povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
a)
súdu, na účely občianskeho súdneho konania a trestného konania,

b)
orgánu činnému v trestnom konaní, na účely trestného konania,

c)
službe kriminálnej polície Policajného zboru a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,33)

d)
prokuratúre na účely plnenia jej úloh podľa osobitného predpisu,34)

e)
orgánu hospodárskej súťaže iného štátu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, osobitného predpisu,18a) alebo na základe súhlasu osoby, ktorá informácie poskytla alebo ktorej sa informácie týkajú.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30 až 34 znejú:

„30)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.

31)
§ 17 Obchodného zákonníka.

32)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

33)
§ 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

34)
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.

83.
§ 42 znie:

㤠42
V prípade škody spôsobenej dohodou obmedzujúcou súťaž, účastník dohody obmedzujúcej súťaž, ktorý splnil podmienky na uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 38d ods. 1, nie je povinný uhradiť škodu, ak škoda môže byť uhradená ostatnými účastníkmi tej istej dohody obmedzujúcej súťaž. Účastník dohody obmedzujúcej súťaž, ktorý splnil podmienky na uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 38d ods. 1, je vylúčený z povinnosti vysporiadať sa s ostatnými účastníkmi dohody obmedzujúcej súťaž, ktorí škodu uhradili. Ak škoda nemôže byť uhradená ostatnými účastníkmi tej istej dohody obmedzujúcej súťaž, účastník dohody obmedzujúcej súťaž, ktorý splnil podmienky na uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 38d ods. 1, je zodpovedný len do výšky škody, ktorú spôsobil svojim vlastným priamym alebo nepriamym odberateľom alebo dodávateľom.“.

84.
§ 43 sa vypúšťa.
85.
Za § 44c sa vkladá § 44d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠44d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)
Právne vzťahy vzniknuté do 30. júna 2014 sa spravujú podľa doterajších predpisov.

(2)
Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení predpisov účinných do 30. júna 2014 sa použijú ustanovenia tohto zákona účinné od 1. júla 2014, ak sú pre podnikateľa priaznivejšie.

(3)
Konania začaté a neukončené do 30. júna 2014 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. júla 2014 okrem konaní o koncentráciách, ktoré sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2014.

(4)
Predseda úradu predloží vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na nového člena rady do 1. augusta 2014. Novovymenovaný člen rady sa ujme svojej funkcie v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vymenovaný.

(5)
Rada si zvolí zo svojich členov podpredsedu rady do 15. októbra 2014.“.

86.
Za § 45 sa vkladá § 46, ktorý znie:

㤠46
Zrušujú sa:

1.
vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. a vyhlášky č. 32/2014 Z. z.,

2.
vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu v znení vyhlášky č. 403/2011 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z, zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 106/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 78a ods. 1 poslednej vete sa za slovo „návrhu“ vkladajú slová „na vykonanie inšpekcie Komisiou“ a vypúšťajú sa slová „alebo protimonopolného úradu“.

Čl. III

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 106/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 24 odsek 8 znie:

„(8) Opakované marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dozoru podľa odseku 3 sa považuje za závažné porušenie povinnosti.28a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a)
Napríklad § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

V čl. XIV sa slová „čl. I až III“ nahrádzajú slovami „čl. I, čl. II bodov 2 až 8, čl. III“, za slovami „a 36“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a čl. II bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2015“.

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 465/2002 Z. z., zákonom č. 204/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 165/2009 Z. z. a zákonom č. 387/2011 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 14. júna 2014, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 12. júna 2014.“.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore