Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 151/2014 účinný od 01.07.2014

Platnosť od: 07.06.2014
Účinnosť od: 01.07.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Občianske súdne konanie, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD1DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 151/2014 účinný od 01.07.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 151/2014 s účinnosťou od 01.07.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) orgány štátnej správy pri výkone štátnej správy, obce a vyššie územné celky pri výkone ...

2.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
iné osoby, o ktorých to ustanovuje tento zákon.“.

3.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťa slovo „všetky“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa citácia: „§ 7 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových ...

5.

V § 2 ods. 3 sa číslica „40“ nahrádza číslicou „41“.

6.

V § 3 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.

7.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťa slovo „vzájomne“.

8.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa slovo „vzájomne“ a na konci sa pripája táto veta: „Zastupiteľnosť ...

9.

V § 3 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

10.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Obrat na účely tohto zákona je súčet tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru bez ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...

11.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dohodou obmedzujúcou súťaž nie je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

12.

V § 4 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca súťaž, ktorá spočíva v a) priamom alebo nepriamom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:

„4) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

13.

V § 4 sa vypúšťa odsek 6.

14.

§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

„§ 5 Skupinové výnimky (1) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na skupinu dohôd obmedzujúcich ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 772/2004 zo 7. apríla 2004 o uplatňovaní článku 81 ...

15.

V § 8 ods. 2 písm. a) sa slovo „vynucovanie“ nahrádza slovom „uplatňovanie“.

16.

V § 8 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „hrozba obmedzenia alebo“.

17.

V § 8 ods. 2 písm. c) sa na konci vkladá slovo „alebo“.

18.

V § 8 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a čiarka na konci sa nahrádza bodkou. ...

19.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

20.

V § 8 sa vypúšťajú odseky 3 až 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 3.

21.

§ 8a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5b sa vypúšťa.

22.

V § 9 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „podnikateľov“ vkladajú slová „na trvalom základe“. ...

23.

V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi ...

24.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Časťou podnikateľa podľa odseku 1 písm. b) sú na účely tohto zákona aktíva, na ktorých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

25.

V § 9 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „k podniku alebo k jeho časti“.

26.

V § 9 ods. 6 sa číslica „6“ nahrádza číslicou „5“.

27.

V § 9 ods. 7 sa slová „§ 10 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 7“.

28.

V § 9 odsek 8 znie:

„(8) Za koncentráciu sa nepovažuje, ak a) banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka, § 40 až 43 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze ...

29.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „uzavreté“.

30.

V § 10 ods. 1 písm. b) druhom bode sa slová „účastníkom koncentrácie, nad ktorého podnikom ...

31.

V § 10 odseky 2 až 14 znejú:

„(2) Celkový obrat účastníka koncentrácie je súčet obratov a) účastníka koncentrácie, b) podnikateľa, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9, 11, 12, 15 a 16 sa vypúšťajú.

32.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 15 až 18 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 17.

33.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa slovo „úplného“ a slová „podľa § 10 ods. 12“.

34.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „identifikácie ovplyvnených trhov,“.

35.

V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak je oznámenie koncentrácie neúplné, lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii neplynie ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

36.

V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Ak úrad v priebehu konania zistí, že oznámenie koncentrácie obsahovalo nepravdivé informácie, ...

37.

V § 11 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa § 10 ods. 12“.

38.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Úrad písomne vyzve účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej ...

39.

V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Účastník konania je povinný do 30 pracovných dní od doručenia výzvy predložiť úradu ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

40.

V § 12 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Úrad môže návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou testovať priamym oslovením ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 11.

41.

§ 13 a 13a znejú:

„§ 13 (1) Úrad rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 z vlastného podnetu zruší a vydá rozhodnutie ...

42.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky raz do roka správu o svojej činnosti a tiež vždy, ...

43.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Na čele úradu je predseda. Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu ...

44.

V § 15 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Podpredseda úradu alebo ním poverená osoba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

45.

V § 18 ods. 1 sa vo štvrtej vete vypúšťa čiarka, slová „podpredseda rady a päť členov“ ...

46.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Členom rady nesmie byť osoba v pracovnom pomere ani obdobnom pracovnom vzťahu k úradu. Členovi ...

47.

V § 19 odsek 3 znie:

„(3) Aspoň dvaja členovia rady musia mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa ...

48.

V § 20 ods. 1, 2 a 5 sa za slovo „neprítomnosti“ vkladá čiarka a slová „alebo ak funkcia ...

49.

V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Rada zo svojich členov volí a odvoláva podpredsedu rady nadpolovičnou väčšinou hlasov ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

50.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V prípade skončenia funkčného obdobia člena rady, ktorý je zároveň jej podpredsedom, ...

51.

§ 22 znie:

„§ 22 (1) Úrad a) vykonáva prešetrovanie v jednotlivých odvetviach hospodárstva na účel získania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22c a 23 znejú:

„22a) Čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. ...

52.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

„§ 22a Inšpekcia (1) Pri plnení úloh podľa tohto zákona majú zamestnanci úradu, ako aj osoby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a)
§ 78a Občianskeho súdneho poriadku.“.

53.

§ 23 znie:

„§ 23 Na postup úradu podľa § 22 ods. 1 písm. a) až c) a § 22a sa nevzťahujú ustanovenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

„23b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

54.

§ 24 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

55.

V § 25 ods. 1 druhej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „postavenia“ sa vkladajú ...

56.

V § 25 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá nie je podnikateľom podľa tohto ...

57.

V § 25 ods. 3 písmená d) a e) znejú:

„d) koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú ...

58.

V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) V konaní o dohodách obmedzujúcich súťaž, ktoré vytvárajú systém predaja alebo distribúcie ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

59.

V § 25 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo komerčným právnikom“.

60.

V § 25 sa vypúšťa odsek 7.

61.

Nadpis § 26 znie: „Spojenie veci a vylúčenie veci na samostatné konanie“.

62.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Ak sa veci na spoločné konanie nehodia alebo ak odpadnú dôvody, pre ktoré úrad veci spojil, ...

63.

V § 27 odsek 2 znie:

„(2) Ak tretie strany písomne požiadajú o vyjadrenie sa k predmetu konania a preukážu záujem ...

64.

§ 28 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

65.

Nadpis § 29 znie: „Osobitné ustanovenia o doručovaní“.

66.

V § 29 sa vypúšťajú odseky 1 až 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 4.

67.

§ 29 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6 ktoré znejú:

„(5) Ak nemožno použiť ustanovenia osobitného predpisu upravujúce elektronické doručovanie,24) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...

68.

V § 31 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovom „konania“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „okrem ...

69.

V § 31 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) ak v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu22a) už koná orgán hospodárskej ...

70.

V § 31 ods. 2 sa slová „§ 38 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 38c ods. 3“.

71.

V § 32 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „5b)“ nahrádza odkazom „22a)“ a slová „iný národný ...

72.

V § 32 ods. 1 písm. a) a v § 32 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „právneho“.

73.

V § 32 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

74.

V § 32 ods. 1 písm. b) sa za slovo „podania“ vkladajú slová „a úrad ho o tomto následku ...

75.

V § 32 ods. 2 písm. b) sa slová „rozklad alebo návrh na obnovu konania“ nahrádzajú slovami ...

76.

V § 32 ods. 2 písm. d) sa slovo „podnikateľ“ nahrádza slovami „fyzická osoba alebo právnická ...

77.

V § 34 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 3 až 6, § 27 až 33“ nahrádzajú slovami „§ 22, § 22a, ...

78.

V § 35a sa za slová „až 33“ vkladá čiarka a slová „§ 40 a 41“.

79.

§ 38 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Pokuty § 38 (1) Úrad za a) porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, b) porušenie zákazu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a sa vypúšťa.

80.

Za § 38 sa vkladajú § 38a až 38g, ktoré znejú:

„§ 38a (1) Úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 až 29 znejú:

„27) Čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012). 28) Druhá ...

81.

V § 39 sa slová „orgány územnej samosprávy“ nahrádzajú slovami „obce a vyššie územné ...

82.

Ôsma časť vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ OCHRANA, SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ A ZACHOVANIE TAJOMSTVA § 40 (1) Účastníci ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30 až 34 znejú:

„30) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. 31) § 17 Obchodného zákonníka. 32) Napríklad ...

83.

§ 42 znie:

„§ 42 V prípade škody spôsobenej dohodou obmedzujúcou súťaž, účastník dohody obmedzujúcej ...

84.

§ 43 sa vypúšťa.

85.

Za § 44c sa vkladá § 44d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014 (1) Právne vzťahy vzniknuté ...

86.

Za § 45 sa vkladá § 46, ktorý znie:

„§ 46 Zrušujú sa: 1. vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

V § 78a ods. 1 poslednej vete sa za slovo „návrhu“ vkladajú slová „na vykonanie inšpekcie ...

Čl. III

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

§ 24 odsek 8 znie:

„(8) Opakované marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dozoru podľa odseku 3 sa považuje za ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) Napríklad § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...

Čl. IV

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na ...

V čl. XIV sa slová „čl. I až III“ nahrádzajú slovami „čl. I, čl. II bodov 2 až 8, čl. ...

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 14. júna ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore