Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 150/2021 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 23.04.2021
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 150/2021 účinný od 01.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2021 s účinnosťou od 01.06.2021

Legislatívny proces k zákonu 150/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 9b sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
štruktúrovaným elektronickým dokumentom S072.“.

2.

V § 9c sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
štruktúrovaným elektronickým dokumentom S072.“.

3.

§ 25 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ak poistencovi, ktorý ešte nedovŕšil šesť rokov veku, zanikla55e) dohoda o poskytovaní všeobecnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 55e a 55f znejú:

„55e) § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 374/2018 Z. z. 55f) § 93b ods. 1 písm. ...

4.

Za § 38ew sa vkladá § 38ex, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38ex Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021 Oznamovaciu povinnosť podľa § 25 ods. ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore