Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 150/2017 účinný od 15.10.2017

Platnosť od: 07.06.2017
Účinnosť od: 15.10.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 150/2017 účinný od 15.10.2017
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 150/2017 s účinnosťou od 15.10.2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z. a zákona č. 40/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zf), ktoré znie:

„zf)
manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou je systematický proces, ktorý pozostáva z
1.
analýzy rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorá je procesom identifikujúcim pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiaducich následkov nebezpečných udalostí,

2.
vyhodnotenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa určuje miera rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie alebo odstránenie, a

3.
riadenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa prijímajú, zavádzajú a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík.“.

2.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami aa) a ab), ktoré znejú:

„aa)
rádiologický ukazovateľ kvality pitnej vody je ukazovateľ kvality pitnej vody na monitorovanie obsahu prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov v pitnej vode a na zabezpečenie optimalizácie radiačnej ochrany pitnej vody,

ab)
indikačná hodnota je hodnota rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie si vyžaduje pokračovanie v optimalizácii radiačnej ochrany.“.

3.
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenami ao) až at), ktoré znejú:

„ao)
sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na národnej úrovni,

ap)
žiada Komisiu o predchádzajúci súhlas na tretiu výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

ar)
rozhoduje výnimočne a po predchádzajúcom súhlase Komisie o tretej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

as)
informuje Komisiu do dvoch mesiacov od začiatku platnosti výnimky o každej povolenej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na individuálne dodávky pitnej vody prevyšujúce v priemere 1 000 m3 za deň alebo slúžiace viac ako 5 000 obyvateľom,

at)
rozhoduje o limitoch ukazovateľov kvality pitnej vody, pre ktoré nie sú ustanovené limity všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa).“.

4.
V § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenami t) až w), ktoré znejú:

„t)
rozhoduje o zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ukazovatele v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,

u)
rozhoduje o zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,

v)
rozhoduje o výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,

w)
rozhoduje o výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja.“.

5.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenami x) až z), ktoré znejú:

„x)
sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na regionálnej úrovni,

y)
rozhoduje o prvej výnimke a v odôvodnených prípadoch aj o druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

z)
informuje bezodkladne úrad verejného zdravotníctva o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody; informácia o druhej výnimke obsahuje aj odôvodnenie rozhodnutia a výsledky kontroly kvality pitnej vody vykonanej počas platnosti prvej výnimky.“.

6.
V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenami i) až l), ktoré znejú:

„i)
rozhoduje o zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ukazovatele,

j)
rozhoduje o zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,

k)
rozhoduje o výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,

l)
rozhoduje o výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody.“.

7.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade hodnotí zdravotnú bezpečnosť výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§ 18 ods. 2).“.

8.
V § 7 písm. f) sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c) a e),“.
9.
V § 12 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „vrátane zákazu používania potravín, pokrmov a nápojov,“.
10.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o)
zákaz používania zdraviu škodlivých potravín, pokrmov a nápojov,

p)
zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody.“.

11.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody.“.

12.
V § 13 ods. 3 písmeno e) znie:

„e)
návrhom na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.“.

13.
V § 13 ods. 4 písmeno e) znie:

„e)
rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody,“.

14.
V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenami m) až o), ktoré znejú:

„m)
rozhoduje o výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

n)
rozhoduje o manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,

o)
rozhoduje o výnimke na zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania.“.

15.
V § 13 ods. 5 písm. a) desiaty bod znie:

„10.
návrhoch na distribúciu balenej pitnej vody a v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja o návrhoch na zásobovanie pitnou vodou pri prekročení indikačnej hodnoty ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),“.

16.
V § 13 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa trinástym až šestnástym bodom, ktoré znejú:

„13.
zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ukazovatele v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,

14.
zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,

15.
výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,

16.
výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja.“.

17.
V § 13 ods. 5 písm. b) piaty bod znie:

„5.
návrhoch na zásobovanie pitnou vodou pri prekročení indikačnej hodnoty ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),“.

18.
V § 13 ods. 5 sa písmeno b) dopĺňa šiestym až deviatym bodom, ktoré znejú:

„6.
zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ukazovatele v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,

7.
zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,

8.
výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,

9.
výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja.“.

19.
V § 15 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,“.

20.
V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.“.

21.
§ 17 vrátane nadpisu znie:

㤠17
Pitná voda
(1)
Pitná voda je voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.

(2)
Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak
a)
neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity a ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a

b)
spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. aa).

(3)
Monitorovanie pitnej vody sa vykonáva pravidelne podľa programu monitorovania v celom systéme zásobovania pitnou vodou na účely preukázania zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a získania informácií o jej kvalite. Program monitorovania overuje účinnosť opatrení zavedených na kontrolu ohrozenia zdravia ľudí a určuje najvhodnejšie opatrenia na jeho zmiernenie alebo odstránenie. Program monitorovania môže byť založený na manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

(4)
Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o
a)
limitoch ukazovateľov kvality pitnej vody, pre ktoré nie sú limity ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),

b)
tretej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody.

(5)
Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o
a)
zvýšení rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),

b)
doplnení rozsahu monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie mikroorganizmy, parazity alebo látky, pre ktoré neboli ustanovené limity, ak existuje odôvodnené podozrenie, že v určitých množstvách alebo koncentráciách môžu predstavovať riziko ohrozenia zdravia ľudí,

c)
prvej výnimke a druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

d)
výnimke na zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania na základe manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

(6)
Výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, môže úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povoliť pre chemické ukazovatele uvedené v prílohe č. 2a najviac na tri roky, ak zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak a nebude ohrozené zdravie ľudí. Po uplynutí platnosti prvej výnimky môže regionálny úrad verejného zdravotníctva v odôvodnených prípadoch povoliť druhú výnimku. Úrad verejného zdravotníctva informuje Komisiu o odôvodnení rozhodnutia o druhej výnimke spolu s výsledkami kontroly kvality pitnej vody vykonanej počas platnosti prvej výnimky. Tretiu výnimku môže povoliť úrad verejného zdravotníctva len výnimočne a po predchádzajúcom súhlase Komisie. Pred uplynutím platnosti každej výnimky sa vykoná kontrola s cieľom preukázať zlepšenie kvality pitnej vody.

(7)
Rozhodnutie o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, obsahuje
a)
odôvodnenie výnimky,

b)
ukazovateľ kvality pitnej vody, ktorého sa výnimka týka, najvyššiu povolenú hodnotu tohto ukazovateľa a obdobie platnosti výnimky,

c)
oblasť zásobovania a počet obyvateľov, ktorých sa výnimka týka, množstvo dodávanej pitnej vody za deň a informáciu, či sa výnimka týka aj potravinárskych podnikov,

d)
výsledky kontroly kvality pitnej vody za predchádzajúce obdobie,

e)
vhodný program monitorovania, podľa potreby s vyššou početnosťou monitorovacích činností,

f)
súhrn plánu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác, odhadu nákladov a zabezpečenia revízie.

(8)
Osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. ar) alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. y) povolil výnimku, je povinná
a)
informovať bezodkladne dotknutých obyvateľov o každej povolenej výnimke v oblasti zásobovania; ak povolená výnimka môže pre niektorú časť obyvateľov predstavovať riziko ohrozenia zdravia, je povinná do informácie zahrnúť aj postup na ochranu zdravia,

b)
vykonať pred uplynutím platnosti každej povolenej výnimky kontrolu kvality pitnej vody s cieľom preukázať zlepšenie kvality pitnej vody a predložiť výsledky tejto kontroly úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

(9)
Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva odber a analýzu pitnej vody, musí byť akreditovaná.24)

(10)
Na chemickú úpravu pitnej vody sa môžu použiť len látky alebo zmesi24a) určené na chemickú úpravu pitnej vody; na dezinfekciu pitnej vody sa môžu použiť len biocídne výrobky24b) určené na dezinfekciu pitnej vody.

(11)
Prepojiť rozvody pitnej vody pri zásobovaní pitnou vodou s rozvodmi teplej vody možno len v zmiešavacej batérii.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 24b znejú:

„24) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

24a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 ( Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

24b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 6. 2012) v platnom znení.“.

22.
Za § 17 sa vkladajú § 17a až 17d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠17a
Povinnosti dodávateľa pitnej vody
(1)
Dodávateľom pitnej vody je
a)
prevádzkovateľ verejného vodovodu,24c)

b)
fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti alebo ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu vo verejnom záujme a nie je odberateľom24d) pitnej vody z verejného vodovodu.

(2)
Dodávateľ pitnej vody je povinný
a)
zabezpečiť, aby pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti,

b)
zabezpečiť pravidelné monitorovanie kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. aa),

c)
vypracovať, priebežne prehodnocovať a najmenej raz za päť rokov aktualizovať program monitorovania kvality pitnej vody,

d)
predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva program monitorovania kvality pitnej vody a každú jeho zmenu,

e)
predkladať elektronicky výsledky monitorovania kvality pitnej vody regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do troch mesiacov po ukončení laboratórnych analýz,

f)
zabezpečiť evidenciu monitorovania kvality pitnej vody a uchovávať ju desať rokov,

g)
používať pri zásobovaní pitnou vodou výrobky určené na styk s pitnou vodou a látky alebo zmesi určené na chemickú úpravu pitnej vody alebo biocídne výrobky určené na dezinfekciu pitnej vody,

h)
používať pri úprave pitnej vody len technologické postupy, výrobky, látky, zmesi a biocídne výrobky, ktoré na takéto použitie určil regionálny úrad verejného zdravotníctva,

i)
vykonávať čistenie a údržbu vodohospodárskych zariadení, plôch, priestorov a objektov, ktoré sú súčasťou vodovodného rozvodného systému pitnej vody alebo ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody,

j)
vykonať bezodkladne opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole kvality pitnej vody zistilo prekročenie limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),

k)
oznámiť bezodkladne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),

l)
zistiť príčiny prekročenia limitu ustanoveného medznou hodnotou alebo najvyššou medznou hodnotou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa) a prijať opatrenia na obnovenie kvality pitnej vody; do obnovenia kvality pitnej vody vykonávať opatrenia nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

m)
informovať dotknutých obyvateľov o zhoršení kvality pitnej vody, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie, a o opatreniach, ktoré musia vykonať,

n)
sprístupniť verejnosti primerané výsledky manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

(3)
Dodávateľ pitnej vody v oblasti radiačnej ochrany je povinný
a)
oznámiť bezodkladne úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie medznej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody alebo indikačnej hodnoty rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody,

b)
vykonať do šiestich mesiacov opakovaný odber vzorky pitnej vody, ak sa pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody zistilo prekročenie limitu ustanoveného indikačnou hodnotou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),

c)
zabezpečiť optimalizáciu radiačnej ochrany, ak pitná voda obsahuje viac rádionuklidov a súčet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a ich medzných hodnôt je väčší ako jeden alebo sú prekročené indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, a bezodkladne o výsledkoch optimalizácie informovať úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a obyvateľov,

d)
predkladať elektronicky výsledky monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody za kalendárny rok úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do konca februára nasledujúceho roka,

e)
vykonať kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pri znížení rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody najmenej raz za päť rokov.


§ 17b
Žiadosť o výnimku
Dodávateľ pitnej vody môže požiadať o výnimku na
a)
používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

b)
zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania na základe manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. aa),

c)
zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody.


§ 17c
Náležitosti žiadosti o výnimku
(1)
Žiadosť o výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, obsahuje
a)
názov, sídlo žiadateľa a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,

b)
návrh rozsahu výnimky, jej odôvodnenie a obdobie, na ktoré sa výnimka žiada,

c)
vyhodnotenie zásobovania pitnou vodou v oblasti, ktorej sa výnimka týka, a ktoré preukazuje, že dodávanie pitnej vody, ktorá spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, nemožno zabezpečiť iným spôsobom,

d)
laboratórne analýzy pitnej vody, ktoré poskytnú štatisticky preukázateľné výsledky ukazovateľov kvality pitnej vody,

e)
hodnotenie zdravotného rizika vykonané osobou odborne spôsobilou na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia podľa § 15 ods. 1 písm. b), ktoré vyplýva z nedodržania limitu ukazovateľa kvality pitnej vody pre zásobovaných obyvateľov, vrátane odporúčaní na ochranu obyvateľov, pre ktorých by výnimka mohla predstavovať riziko ohrozenia zdravia,

f)
návrh programu monitorovania a nápravných opatrení,

g)
spôsob informovania obyvateľov podľa § 17 ods. 8 písm. a).

(2)
Žiadosť o výnimku na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody obsahuje
a)
údaje podľa odseku 1 písm. a),

b)
návrh rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody,

c)
manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. aa).

(3)
Žiadosť o výnimku na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody obsahuje
a)
údaje podľa odseku 1 písm. a),

b)
návrh rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a jeho odôvodnenie,

c)
výsledky najmenej štyroch stanovení celkovej objemovej aktivity alfa, celkovej objemovej aktivity beta, objemovej aktivity 222Rn alebo ďalších rádionuklidov v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov pred podaním žiadosti tak, aby najmenej štyri odbery vzoriek pitnej vody boli vykonané s odstupom najmenej troch mesiacov a jednotlivé odbery vzorky pitnej vody boli vykonané v inom ročnom období.


§ 17d
(1)
Vlastníci bytových budov24e) a nebytových budov24f) alebo spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy vykonáva správu bytovej budovy alebo nebytovej budovy, v ktorých sú byty alebo nebytové priestory vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov podľa osobitného predpisu,24g) sú povinní zabezpečiť, aby domový rozvodný systém pitnej vody od miesta pripojenia pitnej vody od dodávateľa po miesto odberu pitnej vody nepriaznivo neovplyvňoval kvalitu pitnej vody.

(2)
Ak je nedodržanie požiadaviek na kvalitu pitnej vody spôsobené domovým rozvodným systémom bytových budov alebo nebytových budov, osoby podľa odseku 1 sú bezodkladne povinné
a)
zabezpečiť opatrenia na obnovenie vyhovujúcej kvality pitnej vody,

b)
informovať obyvateľov o zhoršení kvality pitnej vody, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie, a o opatreniach, ktoré musia vykonať.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24c až 24g znejú:

„24c) § 3 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 394/2009
Z. z.

24d) § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.

24e) § 43b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

24f) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

24g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.

23.
§ 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18
Výrobky určené na styk s pitnou vodou
(1)
Výrobky určené na styk s pitnou vodou sú výrobky používané na zachytávanie, úpravu, akumuláciu, distribúciu, meranie alebo odber pitnej vody.

(2)
Výrobky určené na styk s pitnou vodou sú zdravotne bezpečné, ak sú vyrobené tak, že za obvyklých a predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzajú do pitnej vody v množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí, spôsobiť neprijateľnú zmenu v zložení pitnej vody alebo spôsobiť zhoršenie jej vlastností vnímateľných zmyslami.

(3)
Hodnotenie zdravotnej bezpečnosti výrobkov určených na styk s pitnou vodou sa vykonáva podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. d); pri laboratórnych skúškach sa stanovujú koncentrácie látok alebo sa zisťujú látky, ktorých prítomnosť môže vyplývať z materiálového zloženia výrobkov alebo nečistoty, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody.

(4)
Výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktoré znižujú tvrdosť vody, musia zabezpečiť dodržanie odporúčaných hodnôt obsahu vápnika a horčíka v pitnej vode podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. aa).

(5)
Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobky určené na styk s pitnou vodou alebo dodáva výrobky určené na styk s pitnou vodou, je povinná zabezpečovať ich súlad s požiadavkami zdravotnej bezpečnosti na výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktorých podrobnosti ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 62 písm. d).“.

24.
V § 55 ods. 2 písm. d) sa za slovo „zákaz“ vkladajú slová „alebo obmedzenie“.
25.
V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
ako vlastník bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorý nie je fyzickou osobou-podnikateľom alebo právnickou osobou, poruší niektorú z povinností podľa
§ 17d.“.

26.
V § 57 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poruší niektorú z povinností podľa § 17, § 17a alebo § 17d.

(2)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába alebo dodáva
a)
prostriedky na chemickú úpravu pitnej vody alebo dezinfekciu pitnej vody v rozpore s § 17,

b)
výrobky určené na styk s pitnou vodou v rozpore s § 18.“.

27.
§ 62 sa dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa)
podrobnosti o ukazovateľoch kvality pitnej vody a o ich limitoch, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania kvality pitnej vody, manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou a metódy kontroly kvality pitnej vody.“.

28.
Za § 63h sa vkladá § 63i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠63i
Prechodné ustanovenie účinné od 15. októbra 2017
Program monitorovania podľa § 17a ods. 2 písm. d) je dodávateľ pitnej vody povinný predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva najneskôr do 31. decembra 2018.“.

29.
V § 65 sa za bod 26 vkladá nový bod 27, ktorý znie:

„27.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší bod 27 sa označuje ako bod 28.

30.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2a
k zákonu č. 355/2007 Z. z.


CHEMICKÉ UKAZOVATELE, PRE KTORÉ MOŽNO POVOLIŤ VÝNIMKU NA POUŽITIE PITNEJ VODY, KTORÁ NESPĹŇA LIMITY UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ VODY
1. akrylamid,
2. antimón,
3. arzén,
4. benzén,
5. benzo(a)pyrén,
6. bór,
7. brómičnany,
8. kadmium,
9. chróm,
10. meď,
11. kyanidy,
12. 1,2-dichlóretán,
13. epichlórhydrín,
14. fluoridy,
15. olovo,
16. ortuť,
17. nikel,
18. dusičnany,
19. dusitany,
20. pesticídy,
21. pesticídy spolu,
22. polycyklické aromatické uhľovodíky,
23. selén,
24. tetrachlóretén,
25. trichlóretén,
26. trihalometány spolu,
27. vinylchlorid.“.

31.
Príloha č. 9 sa dopĺňa dvadsiatym ôsmym bodom, ktorý znie:

„28.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 260,
7. 10. 2015).“.

Čl. II

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písmeno c) znie:

„c)
hromadným zásobovaním vodou zásobovanie najmenej 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je najmenej 10 m3 vody vypočítaná ako priemer za kalendárny rok,“.

2.
V § 13 ods. 2 prvá veta znie: „Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej z vodárenského zdroja počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi podľa programu monitorovania8) a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať príslušnému okresnému úradu a ministerstvom poverenej právnickej osobe.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 17 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 150/2017 Z. z.“.

3.
V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zverejňovať primerané a aktuálne výsledky monitorovania kvality pitnej vody na svojom webovom sídle.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

4.
V § 15 ods. 4 sa slová „§ 13 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 2 a 3“.
5.
V § 16 ods. 4 sa slová „§ 13 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 4“.
6.
V § 36 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
vydáva stanoviská k manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou25a) pre regionálny úrad verejného zdravotníctva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) § 13 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 150/2017.“.

7.
V § 39 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 13 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 2 až 4“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2017.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore