Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly 150/2001 účinný od 01.09.2011 do 31.12.2011


Platnosť od: 27.04.2001
Účinnosť od: 01.09.2011
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD79 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 150/2001 s účinnosťou od 01.09.2011 na základe 256/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu a pôsobnosť daňových orgánov vo veciach

a)

daní vrátane penále, úrokov, zvýšenia dane a pokút podľa osobitných predpisov,1)

b)

poplatkov podľa osobitných predpisov,2) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,

c)

správy súdnych poplatkov súvisiacej s ich evidovaním a vysporiadaním podľa osobitného predpisu,3) ktoré ...

d)

štátneho dozoru nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu.4)

§ 2
Organizácia daňových orgánov
(1)

Daňovými orgánmi sú Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) a daňové ...

(2)

Na zabezpečenie výkonu niektorých činností daňového riaditeľstva daňové riaditeľstvo vytvára pracoviská ...

§ 3
Postavenie a pôsobnosť daňového riaditeľstva
(1)

Daňové riaditeľstvo sa zriaďuje pre územné obvody všetkých daňových úradov. Je rozpočtovou organizáciou, ...

(2)

Sídlom daňového riaditeľstva je Banská Bystrica.

(3)

Daňové riaditeľstvo riadi generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ zodpovedá za činnosť daňových orgánov ...

(4)

Vnútornú organizáciu daňového riaditeľstva schvaľuje minister na návrh generálneho riaditeľa.

(5)

Daňové riaditeľstvo

a)
zodpovedá za jednotné uplatňovanie osobitných predpisov1) daňovými orgánmi a navrhuje ich zmeny,
b)
určuje vnútornú organizáciu daňových úradov,
c)
navrhuje zmenu sídiel daňových úradov a ich počtu,
d)
vypracúva koncepciu rozvoja daňovej správy vrátane vzdelávania zamestnancov daňových orgánov a obcí,
e)
oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním ...
f)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch.8)
(6)

Daňové riaditeľstvo priamo alebo prostredníctvom pracovísk daňového riaditeľstva

a)
vykonáva dohľad nad činnosťou daňových úradov a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ...
b)
vykonáva kontrolu dodržiavania práv a povinností daňových subjektov a vykonáva štátny dozor nad prevádzkovaním ...
c)
rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom a obciam v daňovom konaní,6)
d)
rozhoduje v daňovom konaní o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov a obcí a preskúmava právoplatné ...
e)
rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom v správnom konaní podľa osobitného ...
f)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú spoluprácu vo veciach daní podľa medzinárodných zmlúv na základe poverenia ...
g)
je oprávnené vykonať daňovú kontrolu alebo opakovanú daňovú kontrolu, ktorá inak patrí do pôsobnosti ...
§ 3a
Daňový informačný systém
(1)

Daňové riaditeľstvo vytvára, spravuje, rozvíja a prevádzkuje daňový informačný systém,7a) vedie centrálny ...

(2)

Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru daňového riaditeľstva vykonať činnosti týkajúce ...

§ 4
Pôsobnosť daňových úradov
(1)

Daňové úrady sa zriaďujú pre územný obvod obce, časti obce alebo viacerých obcí, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Daňový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ. Riaditeľa vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ...

(3)

Daňový úrad

a)
vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,5) v rámci ktorej najmä
1.
eviduje a registruje daňové subjekty,
2.
eviduje a účtuje daňové príjmy,
3.
vyhľadáva neregistrované daňové subjekty,
4.
vymáha daňové nedoplatky vrátane nedoplatkov na zrušených daniach a na odvodoch platných do 31. decembra ...
5.
vypracúva metodiku daňovej kontroly a plán daňovej kontroly,
6.
riadi pracovisko daňového úradu,
7.
kontroluje daňové subjekty,
b)
vykonáva na žiadosť daňového riaditeľstva analýzu uplatňovania osobitných predpisov,1)
c)
rozhoduje v daňovom konaní podľa osobitného predpisu,5) a to aj v prípadoch, keď sa daň vyrubuje na ...
d)
rozhoduje v správnom konaní,7)
e)
kontroluje vyberanie poplatkov a vymáha ich podľa osobitného predpisu;2) vykonáva správu súdnych poplatkov ...
f)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch,8)
g)
oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním ...
h)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú spoluprácu vo veciach daní podľa medzinárodných zmlúv na základe poverenia ...
i)
vykonáva štátny dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu,4)
j)
vytvára, udržiava, prevádzkuje a aktualizuje bázu dát daňového informačného systému a poskytuje informácie ...
k)
zabezpečuje spracovanie súhrnných účtovných výkazov predkladaných obcami.
(4)

Daňové úrady majú spôsobilosť byť účastníkmi súdneho konania a samostatne konať pred súdom v rámci svojej ...

(5)

Daňové úrady pôsobia v týchto sídlach:

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Bratislava VI, Malacky, Pezinok, ...

(6)

Územné obvody v pôsobnosti daňových úradov sú uvedené v prílohe č. 1. Pôsobnosť daňových úradov pre ...

(7)

Zriaďuje sa Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. Sídlom Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty ...

a)
banka a pobočka zahraničnej banky,8a)
b)
poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne a zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne,8b)
c)
daňový subjekt, ktorý dosiahol ročný obrat viac ako 1 000 000 000 Sk; zmena príslušnosti tohto daňového ...
(8)

Ročným obratom sa na účely odseku 7 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva ...

§ 5
Právna ochrana zamestnancov daňových orgánov

Zamestnanci daňových orgánov majú pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,5) alebo ...

§ 6
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Zamestnanci daňových orgánov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli ...

(2)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 neplatí voči orgánom činným v trestnom konaní.

§ 7

Zamestnanci daňových orgánov nesmú zárobkovo vykonávať kontrolnú, daňovú ani účtovnú, poradenskú alebo ...

§ 8
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Daňové orgány podľa doterajších právnych predpisov,15) ktorých sídla sú zhodné so sídlami uvedenými ...

(2)

Kontrola dotácií, príspevkov alebo návratných finančných výpomocí poskytnutých zo štátneho rozpočtu ...

(3)

Správa nedaňových prostriedkov, prípadne ich vymáhanie vykonávané k 30. aprílu 2001 daňovými úradmi, ...

(4)

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používajú na označenie orgánu slová „Ústredné daňové riaditeľstvo ...

(5)

Správa daní, ktorú vykonávali k 30. aprílu 2001 daňové úrady, ktoré nie sú od 1. mája 2001 daňovými ...

§ 8a
(1)

Správa daní, ktorú vykonávali k 30. aprílu 2002 daňové úrady, ktoré nie sú od 1. mája 2002 príslušné ...

(2)

Daňové subjekty uvedené v § 4 ods. 7 písm. a) a b) sa stávajú vybranými daňovými subjektmi dňom nadobudnutia ...

(3)

Daňové subjekty, ktoré dosiahli ročný obrat podľa § 4 ods. 7 písm. c) za zdaňovacie obdobie roka 2000, ...

§ 8b

Zrušuje sa Úrad daňového preverovania.

§ 8c

Konanie podľa osobitného predpisu4) začaté pred 15. decembrom 2005 dokončí daňový úrad, ktorý toto konanie ...

§ 8d

Správa majetku štátu, ktorý bol do 31. augusta 2011 v správe ministerstva a ktorý slúžil na zabezpečenie ...

§ 9

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení zákona ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody ...

Čl. II

Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly sa mení a dopĺňa takto:

§ 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) kontroluje vyberanie súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu.7)“. Poznámka pod čiarou k odkazu ...

„7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 150/2001 Z. z.

  OBVODY V PÔSOBNOSTI DAŇOVÝCH ÚRADOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

  DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA I

  Bratislava – mestská časť Staré Mesto,

  DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA II

  Bratislava – mestská časť Ružinov okrem katastrálneho územia Prievoz a katastrálneho územia Trnávka, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA III

  Bratislava – mestská časť Nové Mesto,

  Bratislava – mestská časť Rača,

  Bratislava – mestská časť Vajnory,

  DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA IV

  Bratislava – mestská časť Devín,

  Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves,

  Bratislava – mestská časť Dúbravka,

  Bratislava – mestská časť Karlova Ves,

  Bratislava – mestská časť Lamač,

  Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica,

  DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA V

  Bratislava – mestská časť Čunovo,

  Bratislava – mestská časť Jarovce,

  Bratislava – mestská časť Petržalka,

  Bratislava – mestská časť Rusovce,

  DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA VI

  Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice,

  Bratislava – mestská časť Vrakuňa,

  Bratislava – katastrálne územie Prievoz a katastrálne územie Trnávka mestskej časti Ružinov,

  DAŇOVÝ ÚRAD MALACKY

  Malacky, Borinka, Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Marianka, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD PEZINOK

  Pezinok, Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Modra, Píla, Slovenský Grob, Svätý ...

  DAŇOVÝ ÚRAD SENEC

  Senec, Bernolákovo, Blatné, Boldog, Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova ...

  DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA

  Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Borová, Brestovany, Bučany, Buková, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

  Dunajská Streda, Baka, Bodíky, Dobrohošť, Dolný Bar, Dunajský Klátov, Gabčíkovo, Holice, Horná Pôtoň, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ŠAMORÍN

  Šamorín, Báč, Bellova Ves, Blahová, Blatná na Ostrove, Čakany, Čenkovce, Hubice, Hviezdoslavov, Janíky, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD VEĽKÝ MEDER

  Veľký Meder, Baloň, Boheľov, Čiližská Radvaň, Dolný Štál, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padáň, Pataš, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD GALANTA

  Galanta, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolné Saliby, Dolný Chotár, Gáň, Horné Saliby, Kajal, Košúty, Kráľov ...

  DAŇOVÝ ÚRAD SEREĎ

  Sereď, Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, Šalgočka, Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad Váhom, Zemianske Sady, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD SLÁDKOVIČOVO

  Sládkovičovo, Abrahám, Hoste, Jánovce, Jelka, Pusté Úľany, Veľká Mača, Veľké Úľany, Veľký Grob, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD HLOHOVEC

  Hlohovec, Bojničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Dolné Zelenice, Dvorníky, Horné Otrokovce, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD PIEŠŤANY

  Piešťany, Banka, Bašovce, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Ducové, Hubina, Chtelnica, Kočín-Lančár, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD SENICA

  Senica, Cerová, Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Osuské, Plavecký Peter, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ŠAŠTÍN-STRÁŽE

  Šaštín-Stráže, Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Čáry, Kuklov, Kúty, Lakšárska Nová ...

  DAŇOVÝ ÚRAD SKALICA

  Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Chropov, Kátov, Kopčany, Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý ...

  DAŇOVÝ ÚRAD TRENČÍN

  Trenčín, Adamovské Kochanovce, Bobot, Dolná Poruba, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horná Súča, Horňany, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

  Bánovce nad Bebravou, Borčany, Brezolupy, Cimenná, Čierna Lehota, Dežerice, Dolné Naštice, Dubnička, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD DUBNICA NAD VÁHOM

  Dubnica nad Váhom, Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD MYJAVA

  Myjava, Brestovec, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

  Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Bošáca, Brunovce, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Haluzice, Horná Streda, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD STARÁ TURÁ

  Stará Turá, Bzince pod Javorinou, Hrachovište, Lubina, Vaďovce,

  DAŇOVÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE

  Partizánske, Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA

  Považská Bystrica, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD PRIEVIDZA

  Prievidza, Bojnice, Cigeľ, Handlová, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kanianka, Kľačno, Kocurany, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD NOVÁKY

  Nováky, Bystričany, Čavoj, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, Dolné Vestenice, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD PÚCHOV

  Púchov, Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Lazy pod Makytou, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD NITRA I

  mestské časti: Dražovce, Chrenová, Janíkovce, Krškany, Staré Mesto, Štitáre,

  obce: Branč, Cabaj-Čápor, Čechynce, Čeľadice, Dolné Obdokovce, Golianovo, Hosťová, Ivanka pri Nitre, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD NITRA II

  mestské časti: Čermáň, Klokočina, Kynek, Lužianky, Mlynárce, Párovské Háje, Zobor,

  obce: Alekšince, Báb, Čab, Čakajovce, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Hruboňovo, Jarok, Jelenec, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD VRÁBLE

  Vráble, Babindol, Čifáre, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Malé Chyndice, Melek, Nová Ves nad Žitavou, Tajná, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD KOMÁRNO

  Komárno, Bátorove Kosihy, Búč, Čalovec, Iža, Kameničná, Klížska Nemá, Kravany nad Dunajom, Marcelová, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD HURBANOVO

  Hurbanovo, Bajč, Dulovce, Chotín, Imeľ, Martovce, Modrany, Mudroňovo, Nesvady, Pribeta, Svätý Peter, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD KOLÁROVO

  Kolárovo, Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, Lipové, Okoličná na Ostrove, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD LEVICE

  Levice, Bajka, Bátovce, Beša, Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Devičany, Dolná Seč, Dolný Pial, Domadice, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ŠAHY

  Šahy, Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Hokovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ŽELIEZOVCE

  Želiezovce, Čaka, Čata, Farná, Hontianska Vrbica, Hronovce, Jur nad Hronom, Keť, Kukučínov, Kuraľany, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY

  Nové Zámky, Andovce, Bánov, Bešeňov, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Jasová, Jatov, Kolta, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ŠTÚROVO

  Štúrovo, Bajtava, Belá, Bíňa, Bruty, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ŠURANY

  Šurany, Bardoňovo, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Hul, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Maňa, Michal nad Žitavou, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ŠAĽA

  Šaľa, Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom, Močenok, Neded, Selice, Tešedíkovo, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD TOPOĽČANY

  Topoľčany, Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, Bojná, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Hajná ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE

  Zlaté Moravce, Beladice, Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Hostie, Hosťovce, Choča, Jedľové ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA I

  ulice: Hálkova, Rosinská cesta, Veľká okružná, Vojtecha Spanyola, Vysokoškolákov, Závodská cesta, ...

  mestské časti: Staré mesto, Celulózka, Hruštiny, Žilinské Rosinky, Nová Žilina, Nový Chlmec, Vlčince ...

  obce: Belá, Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dolná Tižina, Gbeľany, Horný Hričov, Hôrky, Kotrčiná ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA II

  mestské časti: Hliny I-VIII, Malá Praha, Solinky, Bôrik, Malý Diel, Veľký Diel, mestská časť južne od ...

  obce: Čičmany, Dlhé Pole, Dolný Hričov, Ďurčiná, Fačkov, Hričovské Podhradie, Jasenové, Kamenná Poruba, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD BYTČA

  Bytča, Hlboké nad Váhom, Hvozdnica, Jablonové, Kolárovice, Kotešová, Maršová-Rašov, Petrovice, Predmier, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ČADCA

  Čadca, Čierne, Dlhá nad Kysucou, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korňa, Krásno nad Kysucou, Makov, Nová ...

  DAŇOVÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN

  Dolný Kubín, Bziny, Dlhá nad Oravou, Habovka, Horná Lehota, Chlebnice, Istebné, Jasenová, Kraľovany, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

  Kysucké Nové Mesto, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Lodno, Lopušné Pažite, Nesluša, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

  Liptovský Mikuláš, Beňadiková, Bobrovček, Bobrovec, Bobrovník, Bukovina, Demänovská Dolina, Dúbrava, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD MARTIN

  Martin, Belá-Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Folkušová, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD NÁMESTOVO

  Námestovo, Babín, Beňadovo, Bobrov, Breza, Brezovica, Čimhová, Hladovka, Hruštín, Klin, Krušetnica, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD RUŽOMBEROK

  Ružomberok, Bešeňová, Hubová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, Likavka, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD TURČIANSKE TEPLICE

  Turčianske Teplice, Abramová, Blažovce, Bodorová, Borcová, Brieštie, Budiš, Čremošné, Dubové, Háj, Horná ...

  DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA I

  ulice: 29. augusta, 9. mája, Agátová, Astrová, Azalková, B. Nemcovej, Cesta k nemocnici, Cesta k Smrečine, ...

  mestské časti: Jakub, Kostiviarska, Majer, Rudlová, Sásová, Senica, Šalková, Uľanka,

  obce: Baláže, Brusno, Hiadeľ, Kynceľová, Ľubietová, Lučatín, Medzibrod, Moštenica, Môlča, Nemce, Podkonice, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA II

  ulice: Bagarova, Bakossova, Bottova, Cesta na štadión, Dolná, Dolná Strieborná, Družby, F. Švantnera, ...

  mestské časti: Iliaš, Kráľová, Kremnička, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Skubín,

  obce: Badín, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Horná Mičiná, Horné ...

  DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA

  Banská Štiavnica, Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD BREZNO

  Brezno, Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Bystrá, Čierny Balog, Dolná Lehota, Drábsko, Heľpa, Horná Lehota, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD DETVA

  Detva, Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Hriňová, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Podkriváň, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD KRUPINA

  Krupina, Bzovík, Cerovo, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Devičie, Dolné Mladonice, Dolný Badín, Domaníky, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD LUČENEC

  Lučenec, Ábelová, Boľkovce, Breznička, Budiná, Cinobaňa, České Brezovo, Divín, Dobroč, Ďubákovo, Gregorova ...

  DAŇOVÝ ÚRAD FIĽAKOVO

  Fiľakovo, Belina, Biskupice, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD REVÚCA

  Revúca, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hrlica, Hucín, Chyžné, Jelšava, Kameňany, Leváre, Licince, Lubeník, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA

  Rimavská Sobota, Babinec, Bátka, Belín, Blhovce, Bottovo, Budikovany, Cakov, Čerenčany, Čierny Potok, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD TORNAĽA

  Tornaľa, Abovce, Barca, Držkovce, Figa, Gemer, Gemerská Ves, Gemerské Michalovce, Hubovo, Chanava, Chrámec, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ

  Veľký Krtíš, Balog nad Ipľom, Bátorová, Brusník, Bušince, Čebovce, Čeláre, Čelovce, Červeňany, Dačov ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ZVOLEN

  Zvolen, Babiná, Bacúrov, Breziny, Budča, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Dubové, Hronská Breznica, Kováčová, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD NOVÁ BAŇA

  Nová Baňa, Brehy, Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Hrabičov, Hronský Beňadik, Kľak, Malá Lehota, Orovnica, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM

  Žiar nad Hronom, Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV I

  mestská časť Prešov I, Abranovce, Brestov, Bretejovce, Čelovce, Červenica, Demjata, Drienov, Drienovská ...

  DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV II

  mestská časť Prešov II, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fintice, Fričovce, Geraltov, Gregorovce, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD BARDEJOV

  Bardejov, Abrahámovce, Andrejová, Bartošovce, Becherov, Beloveža, Bogliarka, Brezov, Brezovka, Buclovany, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD HUMENNÉ

  Humenné, Adidovce, Baškovce, Brekov, Brestov, Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Černina, Čertižné, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD KEŽMAROK

  Kežmarok, Abrahámovce, Bušovce, Červený Kláštor, Havka, Holumnica, Hradisko, Huncovce, Ihľany, Javorina, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD LEVOČA

  Levoča, Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD POPRAD

  Poprad, Gánovce, Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Jánovce, Kravany, Mlynica, Spišská Teplica, Spišské Bystré, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD SVIT

  Svit, Batizovce, Gerlachov, Liptovská Teplička, Lučivná, Mengusovce, Nová Lesná, Štrba, Štôla, Šuňava, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD SABINOV

  Sabinov, Bajerovce, Bodovce, Brezovica, Brezovička, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Ďačov, Daletice, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD SNINA

  Snina, Belá nad Cirochou, Brezovec, Čukalovce, Dlhé nad Cirochou, Dúbrava, Hostovice, Hrabová Roztoka, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA

  Stará Ľubovňa, Čirč, Ďurková, Forbasy, Hajtovka, Haligovce, Hniezdne, Hraničné, Hromoš, Chmeľnica, Jakubany, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD STROPKOV

  Stropkov, Baňa, Breznica, Breznička, Brusnica, Bukovce, Bystrá, Bžany, Duplín, Gribov, Havaj, Chotča, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD SVIDNÍK

  Svidník, Belejovce, Beňadikovce, Bodružal, Cernina, Cigla, Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Dukovce, Fijaš, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU

  Vranov nad Topľou, Babie, Banské, Benkovce, Bystré, Cabov, Čaklov, Čičava, Čierne nad Topľou, Ďapalovce, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE I

  Košice – mestská časť Džungľa,

  Košice – mestská časť Kavečany,

  Košice – mestská časť Sever,

  Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce,

  Košice – mestská časť Staré Mesto,

  Košice – mestská časť Ťahanovce,

  DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE II

  Košice – mestská časť Lorinčík,

  Košice – mestská časť Luník IX,

  Košice – mestská časť Myslava,

  Košice – mestská časť Pereš,

  Košice – mestská časť Poľov,

  Košice – mestská časť Sídlisko KVP,

  Košice – mestská časť Šaca,

  Košice – mestská časť Západ,

  DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE III

  Košice – mestská časť Dargovských hrdinov,

  Košice – mestská časť Košická Nová Ves,

  DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE IV

  Košice – mestská časť Barca,

  Košice – mestská časť Juh,

  Košice – mestská časť Krásna,

  Košice – mestská časť Nad jazerom,

  Košice – mestská časť Šebastovce,

  Košice – mestská časť Vyšné Opátske,

  DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE V

  Bačkovík, Baška, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bočiar, Bohdanovce, Boliarov, Budimír, Bukovec, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD MOLDAVA NAD BODVOU

  Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Háj, Hosťovce, Chorváty, Janík, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD GELNICA

  Gelnica, Helcmanovce, Henclová, Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Kojšov, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD MICHALOVCE

  Michalovce, Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Budkovce, Čečehov, Dúbravka, Falkušovce, Hatalov, Hažín, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD VEĽKÉ KAPUŠANY

  Veľké Kapušany, Bajany, Beša, Budince, Čičarovce, Čierne Pole, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD ROŽŇAVA

  Rožňava, Ardovo, Betliar, Bohúňovo, Bôrka, Brdárka, Bretka, Brzotín, Čierna Lehota, Čoltovo, Čučma, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD SOBRANCE

  Sobrance, Baškovce, Beňatina, Bežovce, Blatná Polianka, Blatné Remety, Blatné Revištia, Bunkovce, Fekišovce, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

  Spišská Nová Ves, Arnutovce, Betlanovce, Bystrany, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD TREBIŠOV

  Trebišov, Bačkov, Brehov, Brezina, Byšta, Cejkov, Čeľovce, Čerhov, Dargov, Dvorianky, Egreš, Hraň, Hrčeľ, ...

  DAŇOVÝ ÚRAD KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

  Kráľovský Chlmec, Bačka, Bara, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou, Dobrá, ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 150/2001 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.

  PÔSOBNOSŤ DAŇOVÝCH ÚRADOV PRE OBLASŤ HAZARDNÝCH HIER V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

  Daňový úrad územné obvody daňových úradov DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA I Bratislava I DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA ...

Poznámky

 • 1)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra ...
 • 4)  Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 595/2003 Z. z. ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Napríklad § 3 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 7a)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8b)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve.
 • 8c)  § 38 a 49 zákona č. 366/1999 Z. z.
 • 9)  § 89 ods. 9 Trestného zákona.
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady ...
 • 13)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z.
 • 14)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších ...
 • 16)  Napríklad § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 17)  Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly.
 • 18)  § 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskroších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore