Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z. z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 15/2006 účinný od 01.11.2013

Platnosť od: 14.01.2006
Účinnosť od: 01.11.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD92DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z. z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 15/2006 účinný od 01.11.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 15/2006 s účinnosťou od 01.11.2013 na základe 319/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII položka 153a bod 6 znie:

„6. Hodnotenie účinnej látky na účely jej zaradenia medzi a) účinné látky vyhovujúce na zaradenie do ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore