Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 149/2021 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 23.04.2021
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 149/2021 účinný od 01.06.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 149/2021 s účinnosťou od 01.06.2021

Legislatívny proces k zákonu 149/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona ...

1.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických ...

2.

V § 3 ods. 3 písmeno d) znie:

„d)
rozhoduje o usporiadaní cestnej siete (§ 4c),“.

3.

V § 3h ods. 1 sa za slová „sieťové technológie,“ vkladajú slová „dopravno-inžinierske údaje,“ a za slovo ...

4.

V § 3h ods. 2 sa slová „z nej“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.

5.

§ 4a vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Cesty (1) Cesty I. triedy sú štátne cesty, ktoré majú nadregionálny dopravný význam a vzájomne ...

6.

Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4c Cestná sieť a jej usporiadanie (1) Cestnú sieť tvoria diaľnice a cesty. (2) Účelné usporiadanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2cbe a 2cbf znejú:

„2cbe) § 611 Občianskeho zákonníka. 2cbf) § 11 ods. 4 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

7.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Premávka na diaľniciach, cestách, miestnych cestách a verejných účelových cestách sa môže na určitý ...

8.

V § 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Obchádzku možno výnimočne a v odôvodnených prípadoch povoliť aj na neverejnej účelovej ceste, a ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

9.

V § 8 ods. 1 prvej vete sa za slovo „ciest“ vkladá čiarka a slová „a miestnych komunikácií“ sa nahrádzajú ...

10.

V § 8 ods. 6 sa slová „na križovatke tak, aby bránili vodičovi v rozhľadovom poli vodiča na križovatke“ ...

11.

V § 8b ods. 2 úvodná veta znie: „Meranie rozmerov vozidla alebo jazdnej súpravy sa vykonáva určeným ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3ba znejú:

„3b) § 16 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3ba) § 17 ...

12.

V § 10 ods. 3 sa slová „medzinárodných cestných ťahoch“ nahrádzajú slovom „cestách“.

13.

V § 10 ods. 4 celom texte sa vypúšťajú slová „I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom“.

14.

V § 11 ods. 1 prvá veta znie: „Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:

„3f) § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

15.

V § 11 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.

16.

V § 16 ods. 2 písm. a) sa slová „sa nezasahuje do ich nosnej konštrukcie, nezvyšuje sa ich stále zaťaženie, ...

17.

V § 18 odsek 9 znie:

„(9) Ak sa má pozemná komunikácia zrušiť v dôsledku inej investičnej výstavby, je investor tejto výstavby ...

18.

V § 18 odsek 11 znie:

„(11) Je zakázané umiestňovať nové potrubné vedenie s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý ...

19.

V § 18 odsek 13 znie:

„(13) Pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene je investor stavby povinný vybudovať na ...

20.

V § 22a písmeno ch) znie:

„ch) umiestni skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu ...

21.

V § 22b ods. 2 sa slová „do jedného roka“ nahrádzajú slovami „do dvoch rokov“.

22.

V § 22c ods. 1 písmeno g) znie:

„g) umiestni skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu ...

23.

V § 22c ods. 2 sa suma „330 eur“ nahrádza sumou „660 eur“.

24.

V § 22c ods. 3 sa suma „660 eur“ nahrádza sumou „1 320 eur“.

25.

Za § 24g sa vkladajú § 24h až 24j, ktoré vrátane nadpisu nad § 24h znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2021 § 24h Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve ...

26.

Za § 24j sa vkladá § 24k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24k Záverečné ustanovenia (1) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „miestna komunikácia“ ...

27.

Slová „miestne komunikácie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 24e nahrádzajú slovami ...

28.

Slová „účelové komunikácie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „účelové ...

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 ...

1.

V § 80 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým ...

2.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Kolaudačné rozhodnutie sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie kolaudačného konania.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 v časti Oslobodenie v druhom bode ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 80 úvodnej vete sa slovo „komunikácií“ nahrádza ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 82 písm. a) sa vypúšťajú slová „a rýchlostných ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 82 písmeno c) znie:

„c)
miestnych ciest a verejných účelových ciest..... 80 eur“.

5.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 82 Splnomocnenie znie:

„Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa tejto položky o 50 % alebo o 100 ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 83 písm. a), b) a d) sa vypúšťajú slová „alebo ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 83 písm. e) a f) sa slovo komunikácií“ nahrádza ...

8.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 84 písm. a) sa slovo „komunikácie“ nahrádza ...

9.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 84 písm. b) sa slovo „komunikácie“ nahrádza ...

10.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 85 písm. d) druhom bode sa slovo „komunikáciou“ ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore