Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z. 149/2008 účinný od 01.06.2008

Platnosť od: 29.04.2008
Účinnosť od: 01.06.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Miestna štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD18DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z. 149/2008 účinný od 01.06.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 149/2008 s účinnosťou od 01.06.2008

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z.

K predpisu 149/2008, dátum vydania: 29.04.2008

7

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Problematiku vojenských obvodov upravuje zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o vojenských obvodoch“).

Zákon o vojenských obvodoch upravuje zriaďovanie, zmeny a zrušovanie vojenských obvodov, ich správu, právne pomery k nehnuteľnostiam a pobyt na ich území. V zmysle tohto zákona je vojenský obvod územný celok a správny celok slúžiaci na zabezpečenie úloh obrany štátu.

Nehnuteľnosti, práva k nim a práva k vodám na území vojenského obvodu môžu byť podľa § 5 ods. 1 zákona o vojenských obvodoch iba vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Týmto osobitným predpisom je napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, ktorý v § 6 ods. 1 písm. v) ustanovil, že nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát a ktoré sa nachádzajú len na území Vojenského obvodu Javorina, sa vydajú oprávneným osobám. Pozemky vo Vojenskom obvode Javorina boli podľa § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov však vydané aj obciam, a preto treba túto skutočnosť uviesť v poznámke pod čiarou k odkazu 1a. Je potrebné, aby ostatné nehnuteľnosti, práva k nim a práva k vodám nachádzajúce sa na území iných vojenských obvodov boli len vo vlastníctve štátu.

Na územiach vojenských obvodov sa však nachádzajú aj inžinierske stavby, ktoré sú vo vlastníctve iných právnických osôb. Niektoré inžinierske stavby sú na územiach vojenských obvodov od ich vytvorenia alebo ich zriadenie bolo neskôr vo verejnom záujme povolené. Tieto stavby boli pôvodne vo vlastníctve štátu, ale v dôsledku predchádzajúcich privatizačných procesov a po prechode niektorých kompetencií štátu na samosprávu sú v súčasnosti vo vlastníctve súkromných spoločností alebo iných neštátnych subjektov. Napríklad pôvodné štátne cesty II. a III. triedy (bez pozemkov) Malacky - Pernek, Malacky - Rohožník, Malacky - Studienka a Plavecký Mikuláš – Mikulášov, ktoré prechádzajú cez Vojenský obvod Záhorie, prešli podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja. Ďalšími neštátnymi inžinierskymi stavbami sú napríklad tranzitný plynovod, vodovody, vedenia vysokého napätia, telekomunikačné stožiare a podobne. Vlastníctvo týchto stavieb nie je v súlade so zákonom o vojenských obvodoch. Zákon o vojenských obvodoch neumožňuje v súčasnosti udeliť výnimku z ustanovenia § 5 ods. 1 pre tieto stavby, neumožňuje ani ich vysporiadanie a zápis do vojenského katastra nehnuteľností.

Zákon o vojenských obvodoch treba zladiť aj so zákonom o vodách. Podľa ustanovení § 48 až 51 vodného zákona je správcom vodohospodársky významných vodných tokov štátna odborná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, správu drobných vodných tokov vykonáva štátna odborná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky alebo štátna organizácia, ktorej vodný tok prevažne slúži na základe jeho rozhodnutia podľa § 51 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Zákon o vojenských obvodoch neumožňuje, aby správcom vodných tokov vo vojenských obvodoch bola štátna odborná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Zákon o vojenských obvodoch v § 5 ods. 2 a v § 11 ods. 2 Ministerstvu obrany Slovenskej republiky ukladá majetkovoprávne vyrovnať nehnuteľnosti, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu tak, aby prešli do vlastníctva štátu. S ohľadom na charakter a účel niektorých nehnuteľností, ako napríklad cesty II. a III. triedy, tranzitný plynovod, vodovody, vedenia vysokého napätia, telekomunikačné stožiare a podobne, je nereálne vykonanie ich odplatného prevodu do vlastníctva štátu a vykonávanie ich správy v pôsobnosti rezortu ministerstva obrany.

Z uvedených dôvodov možno problematiku rôzneho vlastníctva nehnuteľností, správu nehnuteľného majetku štátu a správu vodných tokov vo vojenských obvodoch zladiť s platnou právnou úpravou len novelou zákona o vojenských obvodoch.

Predložený návrh vychádza z potreby novelizovať zákon o vojenských obvodoch pri uplatnení týchto zásad:

1. Vo vlastníctve štátu zostanú nehnuteľnosti, práva k nim a práva k vodám na územiach vojenských obvodov a budú podľa účelu užívania a hospodárenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo v správe rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií alebo štátnych podnikov, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

2. Vo vlastníctve štátu nebudú povolené inžinierske stavby (zásada č. 3) a pozemky vo Vojenskom obvode Javorina vydané obciam podľa § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a oprávneným osobám podľa § 6 ods. 1 písm. v) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov. Vlastníci pozemkov vo Vojenskom obvode Javorina sú zo zákona povinní zachovať ich účelové určenie na zabezpečenie úloh obrany štátu.

3. Ak to nebude brániť zabezpečeniu úloh obrany štátu, môže Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydať iným právnickým osobám súhlas na výstavbu a prevádzkovanie inžinierskych stavieb. Na pozemky súvisiace s povolenými stavbami zriadi vecné bremeno v prospech vlastníkov stavieb. Vlastníci povolených stavieb budú zo zákona povinní zachovať účelové určenie pozemkov na zabezpečenie úloh obrany štátu.

4. Štátna vodná správa a správa vodných tokov bude vykonávaná podľa ustanovení zákona o vodách.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev: - primárnom

- sekundárnom,

b)nie je upravená v práve Európskej únie: - primárnom

- sekundárnom,

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter predloženého návrhu zákona je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom č. 4, 5 a 6.

Doložka

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,

vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1. Zhodnotenie finančných vplyvov

Navrhovaná právna úprava nemá vplyv na štátny rozpočet, na rozpočty obcí, na rozpočty vyšších územných celkov ani na ostatné rozpočty verejnej správy.

2. Zhodnotenie ekonomických vplyvov

Návrh zákona predpokladá zachovanie vplyvu na životnú úroveň obyvateľov žijúcich na územiach vojenských obvodov a na priľahlých územiach a zachovanie povolených inžinierskych stavieb vo vojenských obvodoch. Navrhovaná právna úprava nebude mať ekonomický vplyv na hospodárenie na lesnom majetku a poľnohospodárskom majetku, ktorý zostáva vo vlastníctve štátu.

3. Zhodnotenie environmentálnych vplyvov

Návrh zákona predpokladá zachovanie a možnosť zlepšovania stavu životného prostredia.

4. Zhodnotenie vplyvov na zamestnanosť

Návrh zákona predpokladá zachovanie zamestnanosti v regióne.

5. Zhodnotenie vplyvov na podnikateľské prostredie

Na území vojenských obvodov návrh zákona predpokladá zachovanie a vybudovanie inžinierskych stavieb, ktoré nebudú brániť zabezpečeniu úloh obrany štátu.

Osobitná časť

K čl. IK bodu 1

V nadväznosti na zákon č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. sa kompetencie zrušeného krajského úradu presúvajú na obvodný úrad v sídle kraja.

K bodu 2

Nehnuteľnosti a práva k nim na území vojenského obvodu môžu byť doteraz len vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Navrhovaná úprava má za cieľ, v spojitosti s § 5 ods. 4 návrhu zákona umožniť, aby nehnuteľnosti a práva k nim mohli byť aj vo vlastníctve iných právnických osôb, ak tak ustanoví zákon o vojenských obvodoch.

K bodu 3

Zladenie s platnou právnou úpravou. Podľa § 16 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov boli obciam vydané pozemky vo Vojenskom obvode Javorina.

K bodu 4

Nové ustanovenie § 5 ods. 4, na základe ktorého možno vydať iným právnickým osobám súhlas na výstavbu a prevádzkovanie inžinierskych stavieb, umožní dať do súladu terajšie vlastníctvo inžinierskych stavieb so zákonom a v prípade nenarušenia zabezpečenia úloh obrany štátu podľa § 2 umožní aj zriaďovanie iných dôležitých inžinierskych stavieb. Zmenou ustanovenia § 5 ods. 4 sa súčasne dosiahne, že § 5 bude upravovať len vlastníctvo nehnuteľností, práva k nim a právo k vodám na území vojenského obvodu. Správu majetku štátu ustanovuje § 6.

K bodu 5

V odseku 5 sa v nadväznosti na úpravu v odseku 4 ustanovuje, kedy ministerstvo zriadi vecné bremeno za odplatu a kedy bezodplatne.

V odseku 6 sa ustanovuje, že na vydanie súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

V odseku 7 sa ustanovuje, že konanie o vydaní súhlasu sa začína na žiadosť právnickej osoby a ustanovujú sa náležitosti žiadosti.

V odseku 8 sa ustanovujú lehoty na vybavenie žiadosti.

V odseku 9 sa ustanovuje, že proti rozhodnutiu ministerstva nemožno podať rozklad.

K bodu 6

Ustanovuje sa, že nehnuteľnosti a práva k nim na území vojenského obvodu môžu byť len v správe ministerstva alebo v správe rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo. Bezodplatný prevod správy pozemkov vrátane prevodu ich správy medzi štátnymi rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami a štátnym podnikom je navrhnutý z dôvodu, že všetky pozemky vojenského obvodu sú vo vlastníctve štátu a podľa § 2 zákona slúžia na zabezpečenie úloh obrany štátu.

Navrhované ustanovenie § 6 ods. 2 dáva do súladu správu vodných tokov so zákonom č. 364/ 2004 Z. z. o vodách, podľa ktorého je správcom vodohospodársky významných vodných tokov štátna odborná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, správu drobných vodných tokov vykonáva štátna odborná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky alebo štátna organizácia, ktorej vodný tok prevažne slúži na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia. Správa lesného majetku štátu sa zlaďuje so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je správcom právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok vo vlastníctve štátu; za správcu sa považuje tiež právnická osoba, ktorá má takéto postavenie podľa osobitných predpisov. Takýmto osobitným predpisom je aj zákon o vojenských obvodoch.

V odseku 3 sa správa poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu dáva do súladu so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.

V odseku 4 sa ustanovuje možnosť prenechať nehnuteľnosti na území vojenského obvodu do výpožičky štátnej rozpočtovej organizácii podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

V odseku 5 sa ustanovuje, že na platnosť zmluvy o výpožičke sa vyžaduje súhlas ministerstva obrany.

K bodu 7

Legislatívnotechnická úprava.

K bodu 8

Zladenie s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníctva a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

K bodu 9

Legislatívnotechnická úprava.

K bodu 10

Platné znenie zákona v § 8 ods. 3 odkazuje na § 52 až 56 katastrálneho zákona, ktoré boli vypustené s účinnosťou od 1. januára 2002. Odsek 3 je z tohto pohľadu bezpredmetný.

K bodom 11 a 12

V novooznačených odsekoch 3 a 4 sa pôsobnosť okresného úradu a krajského úradu prenáša v súlade s katastrálnym zákonom na Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

K bodu 13

Znenie textu § 11 ods. 2 sa mení z dôvodu, že niektoré povolené inžinierske stavby nebudú majetkom štátu a nebudú Ministerstvom obrany Slovenskej republiky majetkovoprávne vyrovnávané.

K bodu 14

Ustanovuje sa prevod správy nehnuteľného majetku z doterajších správcov na správcov podľa tohto zákona.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona.

Bratislava 12. decembra 2007

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

František Kašický, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore