Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z. 149/2008 účinný od 01.06.2008

Platnosť od: 29.04.2008
Účinnosť od: 01.06.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Miestna štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD18DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z. 149/2008 účinný od 01.06.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 149/2008 s účinnosťou od 01.06.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 2 sa slová „Krajský úrad“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad v sídle kraja“. ...

2.

V § 5 ods. 1 sa slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak.1a)“ nahrádzajú slovami „ak ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa dopĺňa touto citáciou: „§ 16 zákona Slovenskej národnej ...

4.

V § 5 odsek 4 znie:

„(4) Ministerstvo môže vydať inej právnickej osobe súhlas na výstavbu a prevádzkovanie diaľnic, ...

5.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:

„(5) Vecné bremeno podľa odsekov 2 a 4 ministerstvo zriadi len v nevyhnutnom rozsahu a za odplatu. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:

„1b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 1c) § ...

6.

§ 6 znie:

„§ 6 (1) Nehnuteľnosti a práva k nim na území vojenského obvodu, ktoré sú vo vlastníctve ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e znejú:

„1d) § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu ...

8.

V § 8 ods. 1 písm. c) sa slová „okresného úradu na úseku katastra nehnuteľností“ nahrádzajú ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 17 ods. 13 zákona č. 220/2004 ...

10.

V § 8 sa vypúšťa odsek 3 a poznámka pod čiarou k odkazu 6.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

11.

V § 8 ods. 3 sa slová „okresným úradom“ nahrádzajú slovami „Úradom geodézie, kartografie ...

12.

V § 8 ods. 4 sa slová „krajským úradom“ nahrádzajú slovami „Úradom geodézie, kartografie ...

13.

V § 11 odsek 2 znie:

„(2) Ak nehnuteľnosti a práva k nim a práva k vodám na území vojenského obvodu, ktoré môžu ...

14.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2008 Nehnuteľnosti a práva k nim, ktoré sú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore