Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov 149/2001 účinný od 01.01.2002

Platnosť od: 27.04.2001
Účinnosť od: 01.01.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD5DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov 149/2001 účinný od 01.01.2002
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 149/2001 s účinnosťou od 01.01.2002 na základe 483/2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slová „emisná banka“ nahrádzajú slovami „nezávislá centrálna banka“.

2.

V § 1 odsek 3 znie:

„(3) Národná banka Slovenska v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne záväzné právne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...

3.

V § 2 prvá veta znie:

„Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability.“.

4.

V § 2 písmená c) a d) znejú:

„c) riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného ...

5.

V § 2 písm. e) sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „a osobitných zákonov1)“.

6.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Národná banka Slovenska predkladá Národnej rade Slovenskej republiky polročné správy o ...

7.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska zverejňuje informácie o schválených zmenách menovej politiky.“. ...

8.

V § 4 ods. 1 sa slová „v medzinárodných menových“ nahrádzajú slovami „na základe poverenia ...

9.

V § 4 ods. 2 sa slová „svetových trhoch peňazí“ nahrádzajú slovami „medzinárodných finančných ...

10.

Nadpis druhej časti znie:

„ORGÁNY A ORGANIZÁCIA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA“.

11.

§ 5 znie:

„§ 5 Národnú banku Slovenska tvoria a) ústredie so sídlom v Bratislave, b) pobočky, c) účelové ...

12.

V § 6 ods. 2 písmená e) až g) znejú:

„e) rozhoduje o vydávaní bankoviek a mincí, f) ustanovuje platové a iné požitky guvernéra, ...

13.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) zriaďuje koordinačné a ďalšie orgány Národnej banky Slovenska, pobočky a účelové organizačné ...

14.

§ 7 znie:

„§ 7 (1) Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri, dvaja vrchní riaditelia Národnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a, 2b a 2c znejú:

„2) § 124 ods.1 a 2 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 2a) Zákon ...

15.

V § 8 ods. 1 sa slovo „všetkých“ nahrádza slovom „vymenovaných“, slovo „traja“ sa nahrádza ...

„Ak banková rada rozhoduje v druhom stupni a niektorý jej člen sa zúčastnil v tej istej veci ...

16.

V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Rokovanie bankovej rady je neverejné. Na rokovaní bankovej rady sa okrem jej členov môže ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

17.

V § 9 ods.1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v čase jeho ...

18.

V § 9 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

19.

§ 10 a 11 vrátane nadpisu nad § 10 sa vypúšťajú.

20.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Národná banka Slovenska pri rešpektovaní svojho hlavného cieľa podporuje hospodársku politiku ...

21.

V § 12 ods. 2 sa slovo „vlády“ nahrádza slovami „štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, ...

22.

V § 12 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

23.

V § 13 ods. 2 sa slová „vo veciach menovej politiky a bankovníctva“ nahrádzajú slovami „v ...

24.

V § 13 ods. 3 sa slová „sa zúčastňuje“ nahrádzajú slovami „má právo byť prítomný“. ...

25.

§ 14 sa vypúšťa.

26.

§ 16 a 17 znejú:

„§ 16 (1) Národná banka Slovenska má v Slovenskej republike výhradné právo vydávať bankovky ...

27.

Za § 17 sa vkladajú § 17a až 17h, ktoré znejú:

„§ 17a (1) Platné bankovky a mince vydané Národnou bankou Slovenska sú zákonnými peniazmi vo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2d až 2i znejú:

„2d) § 1 ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 2e) § 12 ods. 1 zákona ...

28.

V § 18 ods. 1 sa slovo „ustanovuje“ nahrádza slovami „je oprávnená ustanoviť“.

29.

V § 18 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

30.

§ 19 sa vypúšťa.

31.

V § 20 sa slovo „neúročia“ nahrádza slovami „úročia; výšku úroku je oprávnená určovať ...

32.

V § 21 ods. 1 sa slová „platnej diskontnej sadzby“ nahrádzajú slovami „priemernej úrokovej ...

33.

§ 22 znie:

„§ 22 Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvárať a vykonávať s bankami, zahraničnými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších ...

34.

V § 23 písm. b) sa slová „splatné do jedného roka odo dňa ich nákupu Národnou bankou Slovenska“ ...

35.

V § 24 odsek 1 znie:

„(1) Národná banka Slovenska môže poskytnúť bankám na dobu najviac šiestich mesiacov úver ...

36.

V § 24 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Počas zavedenia nútenej správy nad bankou jej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

„4aa)
§ 32 zákona č. 21/1992 Zb.“.

37.

V § 24 ods. 3 sa vypúšťajú slová „najviac na tri mesiace“.

38.

§ 25 znie:

„§ 25 (1) Národná banka Slovenska vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu, účty ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:

„4b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...

39.

§ 27 vrátane nadpisu nad § 27 znie:

„Iné obchody Národnej banky Slovenska § 27 (1) Národná banka Slovenska je na usmernenie peňažného ...

40.

Za § 27 sa vkladajú § 27a a 27b, ktoré znejú:

„§ 27a (1) Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvárať a vykonávať bankové obchody s ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

„4d)
§ 37 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

41.

V § 28 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

42.

V § 28 písm. b) sa slovo „prostriedkoch“ nahrádza slovom „hodnotách“.

43.

V § 29 písmeno a) znie:

„a)
obchoduje so zlatom a s ostatnými devízovými hodnotami,“.

44.

V § 29 písm. c) sa odkaz 2 nahrádza odkazom 5a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

45.

§ 29 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) môže v Slovenskej republike koordinovať a usmerňovať vykonávanie platobného styku a zúčtovávania ...

46.

§ 31 a 32 znejú:

„§ 31 (1) Národná banka Slovenska riadi, koordinuje a zabezpečuje platobný styk a spracúvanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5f znejú:

„5b) Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2000 Z. z. ...

47.

Doterajší text § 33 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Národná banka Slovenska zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými ratingovými agentúrami ...

48.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:

„§ 34a (1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci a právnické ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5g znie:

„5g) Napríklad § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 ...

49.

Nadpis deviatej časti znie:

„DOHĽAD VYKONÁVANÝ NÁRODNOU BANKOU SLOVENSKA“.

50.

§ 36 a 37 znejú:

„§ 36 (1) Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 7, 7a, 7b a 7c znejú:

„6) Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...

7)

Napríklad zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...

7a)

Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

7b)

§ 244 a 247 Občianskeho súdneho poriadku. § 41a zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej ...

7c)

Čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.

51.

V § 38 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Výsledkom hospodárenia Národnej banky Slovenska za účtovné obdobie je vytvorený zisk alebo ...

(3)

Národná banka Slovenska predkladá ročnú správu o výsledku svojho hospodárenia Národnej rade ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7d znie:

„7d) § 49b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

52.

V § 39 odsek 2 znie:

„(2) Účtovnú závierku Národnej banky Slovenska overuje audítor. Audítora určí Najvyšší ...

53.

V § 39 ods. 3 sa slová „po jej schválení“ nahrádzajú slovami „po jej prerokovaní“.

54.

V § 39 odsek 4 znie:

„(4) Národná banka Slovenska spracúva dekádnu bilanciu aktív a pasív Národnej banky Slovenska ...

55.

V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Pri poskytovaní správy o záležitostiach týkajúcich sa klienta Národnej banky Slovenska bez ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 38 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

56.

V § 40 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

57.

V § 41 sa na konci pripája táto veta:

„Za dôvod verejného záujmu sa považujú dôvody uvedené v osobitnom zákone,9a) výmena informácií ...

58.

§ 41a znie:

„§ 41a Na zamestnancov Národnej banky Slovenska sa primerane vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 6 ...

59.

§ 44 sa vypúšťa.

60.

Za § 49 sa vkladajú § 49a a 49b, ktoré vrátane nadpisu pod § 49a znejú:

„§ 49a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2001 (1) Ustanovenia tohto zákona ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001 okrem ustanovení čl. I bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore